Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 492 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-15
Data wydania:2009-04-09
Data wejscia w życie:2009-04-30
Data obowiązywania:2009-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 492 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 60                — 5094 —                Poz. 492


492

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców


Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Członkowi Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

1) przewodniczącemu — 100 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników określonego na podstawie odrębnych przepisów, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”;

2) zastępcy przewodniczącego — 75 % minimalnego wynagrodzenia;

3) członkowi — 50 % minimalnego wynagrodzenia.

2. Członkowi Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej przysługuje wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, zakończonej wydaniem orzeczenia, w wysokości:

1) przewodniczącemu składu orzekającego — 38 % minimalnego wynagrodzenia;

2) członkowi składu orzekającego — 23 % minimalnego wynagrodzenia. §

2. Członkowi komisji dyscyplinarnej urzędu oraz członkowi wspólnej komisji dyscyplinarnej przysługuje wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej, zakończonej wydaniem orzeczenia, w wysokości:

1) przewodniczącemu składu orzekającego — 29 % minimalnego wynagrodzenia;

2) członkowi składu orzekającego — 18 % minimalnego wynagrodzenia. § 3.

1. Rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w wysokości:

1) rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących stanowiska dyrektorów generalnych urzędów — 50 % minimalnego wynagrodzenia;

2) rzecznikowi dyscyplinarnemu do spraw dyscyplinarnych osób zajmujących stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zastępców, wspólnemu rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu urzędu — 30 % minimalnego wynagrodzenia.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: w z. G. Schetyna

———————

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 246, poz. 1797), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 492 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 497 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 496 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 495 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 494 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 493 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 491 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 490 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1797

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnej

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-20 poz. 1615

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-20 poz. 1166

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie sposobu obsługi administracyjnej i finansowej Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, komisji dyscyplinarnej i Rzecznika Praw Absolwenta oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej i komisji dyscyplinarnej, wyznaczanych przez nie recenzentów i ekspertów, rzeczników dyscyplinarnych przy komisji dyscyplinarnej oraz Rzecznika Praw Absolwenta

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-28 poz. 895

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-15 poz. 491

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.