Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 494 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-04-15
Data wydania:2009-04-03
Data wejscia w życie:2009-04-15
Data obowiązywania:2009-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 494 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 60                — 5100 —                Poz. 494


494

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej Na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej. § 2.

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatku motywacyjnego jest:

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;

2) osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;

5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;

7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;

8) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego; ———————

1)

10) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

11) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.

2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielowi zatrudnionemu w placówce doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez organ administracji rządowej jest:

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w realizacji zadań wynikających ze statutu placówki;

2) realizacja zadań na rzecz doskonalenia nauczycieli, wykraczających poza statutowe, obowiązkowe zadania placówki;

3) skuteczne zarządzanie placówką, zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły — organ prowadzący szkołę. § 3.

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości nie niższej niż 5 % i nie wyższej niż 100 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi tej szkoły, któremu powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, doradcy metodycznego, nauczyciela — konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w łącznej wysokości od 2 % do 20 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, sprawującemu funkcje wymienione w ust. 3, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 56, poz. 458.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 494 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 497 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 496 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 495 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 493 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 492 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej, komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 491 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej

 • Dziennik Ustaw Nr 60, poz. 490 z 20092009-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa

zamów dokument

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie w okresie wypadku przy pracy

  Jestem dyrektorem placówki oświatowej, mam dodatek funkcyjny i motywacyjny. Uległem wypadkowi w drodze z pracy do domu. Czy przysługuje mi 100 % wynagrodzenia, a w związku (...)

 • Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

  Czy dyrektor szkoły korzystający z tytułu zajmowanego stanowiska ze zniżki godzin, może mieć godziny ponadwymiarowe i w jakiej wysokości? Np. 3 godz. obowiązkowe i (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-31 poz. 103

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-24 poz. 1404

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-22 poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-26 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-29 poz. 2791

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.