Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 647 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-05-21
Data wydania:2009-05-08
Data wejscia w życie:2009-06-05
Data obowiązywania:2009-05-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 647 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 76                — 5949 —                Poz. 647


647

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1) z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich Na podstawie art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 978) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) nagroda za osiągnięcia organizacyjne: — I stopnia — do dziesięciokrotności stawki, — II stopnia — do pięciokrotności stawki, — III stopnia — do dwukrotności stawki;”;

2) w § 5: a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) imię i nazwisko (imiona i nazwiska) kandydata do nagrody wraz z określeniem posiadanego stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki, tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki oraz zajmowanego stanowiska w uczelni;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:

1) w odniesieniu do nagród za całokształt dorobku: a) autoreferat kandydata do nagrody, b) opinie o dorobku kandydata do nagrody opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody, przygotowane przez osoby legitymujące się tytułem naukowym profesora lub tytułem profesora sztuki, przy czym co najmniej jedna opinia powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody, ———————

1)

c) wykaz prac naukowych lub podręczników akademickich, których autorem lub współautorem jest kandydat do nagrody, d) liczbę przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki, w których kandydat do nagrody pełnił funkcję promotora, e) wykaz opracowanych przez kandydata do nagrody recenzji i opinii dotyczących przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz wydanych w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;

2) w odniesieniu do nagród za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne: a) wybrane publikacje, autoreferat kandydata do nagrody, tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku o przyznanie nagrody, b) rozprawę habilitacyjną lub doktorską, uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy i prawomocną uchwałę jednostki uprawnionej do nadawania stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki o nadaniu stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego doktora habilitowanego, stopnia doktora sztuki lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, c) recenzje lub opinie, opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie nagrody, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem naukowym doktora habilitowanego, stopniem doktora habilitowanego sztuki, tytułem naukowym profesora lub tytułem profesora sztuki, przy czym co najmniej jedna opinia lub recenzja powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody;

3) wyciąg z protokołu posiedzenia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy odzwierciedlający przebieg głosowania nad wnioskiem o przyznanie nagrody.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 647 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 648 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 646 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 645 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 644 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 643 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązku powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień oraz uzyskiwania zezwolenia na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 642 z 20092009-05-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 • Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 641 z 20092009-05-21

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-10 poz. 834

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać uczelnia zawodowa, aby utworzyć i prowadzić kierunek lub specjalność zawodową.

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-10 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 644

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-19 poz. 1078

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.