Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 877 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-07-20
Data wydania:2010-07-02
Data wejscia w życie:2010-08-13
Data obowiązywania:2010-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 877 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 130                — 10836 —                Poz. 877


877

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Służby Więziennej Na podstawie art. 210 ust. 7 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, terminy i tryb pokrywania kosztów pogrzebu oraz sposób ich dokumentowania, z uwzględnieniem rodzajów poniesionych wydatków mających wpływ na to świadczenie. § 2.

1. Jednostka organizacyjna Służby Więziennej, zwana dalej „jednostką organizacyjną”, w której funkcjonariusz Służby Więziennej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią, pokrywa następujące koszty pogrzebu funkcjonariusza w razie jego śmierci, która nastąpiła wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą, z zastrzeżeniem art. 210 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą”:

1) ogłoszenie nekrologu w prasie;

2) zakup miejsca pochówku;

3) zakup trumny albo urny;

4) zakup wieńca i kwiatów;

5) obsługa ceremonii pogrzebowej;

6) wybudowanie nagrobka.

2. Jednostka organizacyjna pokrywa koszty pogrzebu funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1, poprzez zorganizowanie pogrzebu na wniosek rodziny zmarłego funkcjonariusza lub z własnej inicjatywy, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny.

3. Udokumentowanie kosztów pogrzebu funkcjonariusza następuje na podstawie oryginałów rachunków. §

3. Ograniczenie wysokości kwoty wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, o którym mowa w art. 210 ust. 4 ustawy, nie obejmuje kosztów ogłoszenia nekrologu w prasie przez kierownictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz zakupu wieńca lub kwiatów składanych w jego imieniu w czasie uroczystości pogrzebowych zmarłego funkcjonariusza, pokrywanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. §

4. Podstawę zwrotu kosztów pogrzebu funkcjonariusza, o których mowa w art. 210 ust. 6 ustawy, po przedstawieniu wyciągu z aktu zgonu, stanowią oryginały rachunków potwierdzających pokrycie kosztów pogrzebu poniesionych przez rodzinę zmarłego funkcjonariusza. §

5. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed śmiercią, dokonuje zwrotu kosztów pogrzebu w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów i rachunków, o których mowa w §

4. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 877 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 884 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 883 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 882 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 881 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 880 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 879 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 878 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 876 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 875 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych stosowanych w służbach radiokomunikacyjnych przez podmioty niebędące przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 874 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 873 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 872 z 20102010-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 871 z 20102010-07-20

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1040

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza Straży Granicznej ze środków właściwego organu Straży Granicznej oraz określenia członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-22 poz. 896

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłku pogrzebowego funkcjonariuszowi Służby Więziennej oraz rodzajów dokumentów wymaganych do jego wypłaty

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1622

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-08 poz. 10

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych przez funkcjonariusza Służby Więziennej w czasie nauki, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.