Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1148 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-16
Data wydania:2010-08-30
Data wejscia w życie:2010-10-17
Data obowiązywania:2010-09-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1148 z 2010


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 170                — 13242 —                Poz. 1148


1148

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających Na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. Nr 179, poz. 1854, z 2007 r. Nr 18, poz. 113 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) warunki zabezpieczenia zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających;”;

1)

2) w § 7 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) analiza informacji o liczbie dostępnych miejsc w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających.”;

3) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Opinię, o której mowa w § 7 pkt 2, Komisja wydaje w terminie 21 dni od dnia wpłynięcia wniosku.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie: „§

9. Kierownik zakładu psychiatrycznego lub zakładu leczenia odwykowego zawiadamia właściwy sąd oraz Komisję o przyjęciu sprawcy w celu wykonania środka zabezpieczającego. O wypisaniu sprawcy kierownik zakładu zawiadamia Komisję.”;

5) załączniki nr 1—4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—4 do niniejszego rozporządzenia;

6) uchyla się załącznik nr 5 do rozporządzenia. §

2. Zakłady psychiatryczne i zakład leczenia odwykowego, o których mowa w:

1) załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia w lp. 12, 19, 20 i 23,

2) załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia w lp. 3 — dostosują liczbę łóżek do wartości określonych w tych załącznikach w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. (poz. 1148)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227 i Nr 125, poz. 842.

Załącznik nr 1

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Lp. 1 1 Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego 2 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec Obszar działania 3 województwo dolnośląskie: powiaty — bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, Jelenia Góra, Legnica Liczba łóżek 4 50

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1148 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1150 z 20102010-09-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2010 r. sygn. akt P 44/09

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1149 z 20102010-09-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2010 r. sygn. akt P 94/08

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1147 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku "ostatniej mili" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1146 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1145 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie opiniowania służbowego policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1144 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej

 • Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1143 z 20102010-09-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-11 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 64

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-16 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-16 poz. 32

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-26 poz. 297

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.