Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1394 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-09
Data wydania:2010-10-28
Data wejscia w życie:2010-11-24
Data obowiązywania:2010-11-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1394 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 212                — 15093 —                Poz. 1394


1394

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 października 2010 r. w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”;

2) szczegółowy sposób posługiwania się legitymacją służbową i dokonywania w niej zmian;

3) podmioty właściwe do wydawania legitymacji służbowej. § 2.

1. Legitymacja służbowa funkcjonariusza zawiera:

1) aktualną i wyraźną fotografię funkcjonariusza w mundurze wyjściowym, z widocznym stopniem służbowym, bez sznura galowego, w koszuli wyjściowej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, wykonaną w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy;

2) hologram z numerem legitymacji służbowej i oznaką Służby Więziennej;

3) numer legitymacji służbowej;

4) numer służbowy Służby Więziennej — znak numeryczny zawierający trzycyfrowy kod jednostki organizacyjnej i trzycyfrowy kod funkcjonariusza;

5) stopień Służby Więziennej;

6) imię i nazwisko funkcjonariusza;

7) stanowisko służbowe i nazwę jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę;

8) termin ważności legitymacji służbowej;

9) podpis i nazwę podmiotu wydającego.

2. Legitymacja służbowa ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,975 mm x 85,595 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego.

3. Legitymacja służbowa może zawierać układ elektroniczny zbliżeniowy służący do identyfikacji funkcjonariusza.

4. Funkcjonariusz okazujący legitymację służbową jest obowiązany czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych, nie przekazując jej do rąk innej osoby, a także nie odstępując innej osobie.

5. Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza określa załącznik do rozporządzenia. §

3. Funkcjonariusz posługuje się legitymacją służbową podczas wykonywania czynności służbowych, w taki sposób, aby była ona w należytym stanie. W szczególności powinien chronić legitymację służbową przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. §

4. Legitymację służbową wydaje oraz dokonuje w niej zmian:

1) Minister Sprawiedliwości — Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej;

2) Dyrektor Generalny Służby Więziennej: a) zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, b) dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej, komendantowi Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ośrodka szkolenia Służby Więziennej i ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, podległym bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej, c) funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej;

3) dyrektor okręgowy Służby Więziennej: a) zastępcy dyrektora okręgowego Służby Więziennej, b) dyrektorowi zakładu karnego i aresztu śledczego oraz komendantowi ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, c) funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej;

4) dyrektor zakładu karnego i aresztu śledczego, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej albo komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, odpowiednio: a) zastępcy dyrektora zakładu karnego i aresztu śledczego, zastępcy komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej oraz zastępcy komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej, b) funkcjonariuszowi pełniącemu służbę, odpowiednio, w zakładzie karnym, areszcie śledczym, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więziennej albo ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej. §

5. Posiadana przez funkcjonariusza w dniu wejścia w życie rozporządzenia legitymacja służbowa zachowuje moc do czasu upływu terminu jej ważności. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. Nr 40, poz. 257), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 1228.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1394 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1393 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1392 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1391 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych warunków.

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1390 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r.w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw doradztwa podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1389 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1388 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1387 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1386 z 20102010-11-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2010 r. w sprawie sposobu wykonywania niektórych czynności przez funkcjonariuszy celnych oraz trybu i zakresu współpracy Służby Celnej z Policją i Strażą Graniczną

 • Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1385 z 20102010-11-09

  Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-22 poz. 1510

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1616

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 920

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu braku mieszkania

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-17 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-11 poz. 39

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.