Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1405 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-11-12
Data wydania:2010-10-26
Data wejscia w życie:2010-11-27
Data obowiązywania:2010-11-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1405 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 213                — 15127 —                Poz. 1405


1405

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 26 października 2010 r. w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia Na podstawie art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa postępowanie ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia, w szczególności:

1) sposób powiadamiania o zgonie cudzoziemca jego najbliższej pozostałej rodziny lub osób, które dobrowolnie zobowiązały się do pochowania zwłok;

2) podmioty wydające zgodę na pochowanie zwłok;

3) tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane przez osoby, o których mowa w pkt 1;

4) sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez strzeżony ośrodek lub areszt w celu wydalenia. § 2.

1. O zgonie cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia powiadamia się niezwłocznie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków łączności lub pisemnie, najbliższą pozostałą rodzinę zmarłego cudzoziemca, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zwanej dalej „ustawą”, zamieszkałą lub przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą zmarły utrzymywał kontakt lub której adresy lub numery telefonu są znane kierownikowi strzeżonego ośrodka, zwanemu dalej „kierownikiem”, lub funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia.

2. Jeżeli najbliższa pozostała rodzina zmarłego cudzoziemca, o której mowa w ust. 1, zamieszkuje za granicą, powiadamia się ją o zgonie za pośrednictwem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, a w razie braku przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy dotyczy to cudzoziemca, którego obywatelstwa nie ustalono — ministra właściwego do spraw zagranicznych, wskazując dane personalne członków rodziny oraz ich adresy lub numery telefonów.

1)

3. Przy powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy ponadto poinformować:

1) że należy niezwłocznie, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia zgonu, powiadomić kierownika lub funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia o podjętej decyzji w sprawie zorganizowania pochówku na własny koszt, z zastrzeżeniem ust. 4;

2) że zwłoki mogą zostać odebrane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgonu;

3) o skutku nieodebrania zwłok, określonym w § 5 ust. 2, oraz wskazać właściwego w tym przypadku starostę.

4. W razie zgonu cudzoziemca spowodowanego chorobą zakaźną wymienioną w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3a ustawy, przekazując informację, o której mowa w ust. 1 i 2, zaznacza się, że pochowanie zwłok musi nastąpić przed upływem 24 godzin od chwili zgonu.

5. O zgonie cudzoziemca w przypadku, o którym mowa w ust. 4, powiadamia się niezwłocznie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. § 3.

1. Zgodę na pochowanie zwłok cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia wydaje prokurator rejonowy właściwy dla miejsca zgonu.

2. Kierownik lub funkcjonariusz odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia niezwłocznie po zgonie cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia przesyła prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wniosek o wydanie zgody na pochowanie zwłok.

3. We wniosku o wydanie zgody na pochowanie zwłok, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4, zamieszcza się informację o przyczynie zgonu i terminie, w jakim musi nastąpić pochowanie zwłok, oraz o złożeniu powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust.

5. §

4. Pochowanie zwłok cudzoziemca następuje na podstawie aktu zgonu, wystawionego przez urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zgonu, oraz po otrzymaniu zgody prokuratora na ich pochowanie, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy. § 5.

1. Jeżeli powiadomienie najbliższej pozostałej rodziny zmarłego cudzoziemca, o której mowa w § 2, nie jest możliwe albo gdy osoby te nie podejmą się pochowania zwłok, zwłoki mogą być wydane, na zasadach określonych w § 2, innym osobom, które dobrowolnie zobowiążą się do ich pochowania.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1405 z 2010 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1305

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-08 poz. 1404

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-19 poz. 59

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 20

 • Komunikat UE z 2010-01-30 nr 24 poz. 17

  Sprawa C-357/09 PPU: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 30 listopada 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.