Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 535 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-14
Data wydania:2010-05-11
Data wejscia w życie:2010-05-14
Data obowiązywania:2010-05-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 535 z 2010


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 81                — 6883 —                Poz. 535


535

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1) z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Bankowi Gospodarstwa Krajowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

1)

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Skarbu Państwa: A. Grad

3)

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 195, poz. 1503.

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1526, z 2005 r. Nr 239, poz. 2017 oraz z 2007 r. Nr 225, poz. 1667), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosownie do art. 23 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. (poz. 535)

STATUT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne §

1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem państwowym i działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą”, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.2)), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu. § 2.

1. Nazwa Banku brzmi „Bank Gospodarstwa Krajowego”.

1)

2. Bank może posługiwać się skróconą nazwą „BGK”. § 3.

1. Bank posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również poprzez jednostki organizacyjne.

2. Prowadzenie przez Bank działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej służy zapewnieniu efektywnej realizacji celów i zadań określonych w art. 4 i 5 ustawy.

3. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. Rozdział 2

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 195, poz. 1503.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 226 i Nr 81, poz. 530.

Przedmiot działalności Banku § 4.

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności bankowych:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;

2) prowadzenie innych rachunków bankowych;

3) udzielanie kredytów;

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;

5) emitowanie bankowych papierów wartościowych;

6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 535 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 536 z 20102010-05-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 534 z 20102010-05-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie określenia definicji ryzyka handlowego, politycznego i nierynkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 533 z 20102010-05-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 532 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 531 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 530 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 529 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 528 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 527 z 20102010-05-14

  Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-12 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Pastwa z dnia 12 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1240

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.