Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 951 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-01
Data wydania:2011-07-14
Data wejscia w życie:2011-08-16
Data obowiązywania:2011-08-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 951 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 159                — 9349 —                Poz. 951


951

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów Na podstawie art.  68 ustawy z  dnia 11 kwietnia 2001  r. o  rzecznikach patentowych (Dz.  U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925) zarządza się, co następuje: §


1. W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów (Dz. U. Nr 67, poz. 618) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) Rzeczniku Dyscyplinarnym — należy przez to rozumieć także zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego,”;

2) w rozdziale 1 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Strony mogą w  toku całego postępowania dyscyplinarnego przeglądać akta sprawy oraz zgłaszać wnioski dowodowe.”;

3) uchyla się rozdział 3;

4) § 10 otrzymuje brzmienie: „§

10. Jeżeli przewinienia dyscyplinarnego dopuścił się rzecznik patentowy lub aplikant, będący żołnierzem w  czynnej służbie wojskowej, Rzecznik Dyscyplinarny powiadamia o  tym niezwłocznie jego przełożonego.”;

5) w § 11: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rzecznik Dyscyplinarny umożliwia obwinionemu zgłoszenie dowodów i wniosków oraz złożenie pisemnych wyjaśnień.”, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) sporządza i kieruje do Sądu Dyscyplinarnego wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przed przesłaniem akt do Sądu Dyscyplinarnego Rzecznik Dyscyplinarny umożliwia obwinionemu, na jego żądanie, zapoznanie się z zebranym w sprawie materiałem.”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie: „§

12. 1. Odpis postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego doręcza się obwinionemu, a także Prezesowi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i  Prezesowi Urzędu Patentowego, jeżeli postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte na wniosek tych organów.

2. O  skierowaniu wniosku o  wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym Rzecznik Dyscyplinarny niezwłocznie zawiadamia obwinionego, poszkodowanego, jeżeli jest znany, a także Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub Prezesa Urzędu Patentowego, jeżeli wszczęcie postępowania wyjaśniającego nastąpiło na ich wniosek.”;

7) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Posiedzenie niejawne powinno odbyć się, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o  wszczęcie postępowania, przed Sądem Dyscyplinarnym.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie: „§

15. Po uznaniu, że wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego odpowiada warunkom formalnym, przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego ustala skład orzekający, wyznacza przewodniczącego składu orzekającego, termin i  miejsce rozprawy, zarządza doręczenie obwinionemu, a  także poszkodowanemu, jeżeli jest znany, wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym oraz wysłanie wezwań na rozprawę dla osób wymienionych we wniosku.”;

9) w § 16: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Na rozprawę wzywa się obwinionego, jego obrońcę, jeżeli został ustanowiony lub wyznaczony, Rzecznika Dyscyplinarnego oraz poszkodowanego, jeżeli jest znany.

2. Na rozprawę wzywa się również świadków, biegłych oraz zarządza przedstawienie innych dowodów wskazanych we wniosku o  wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, a w miarę potrzeby — także dowodów zgłoszonych przez strony przed rozpoczęciem rozprawy.”, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie obwinionego, jego obrońcy lub poszkodowanego, chyba że ich obecność Sąd Dyscyplinarny uzna za konieczną.”;

10) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Po otwarciu rozprawy przewodniczący składu orzekającego oddaje głos Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, który odczytuje wniosek o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinar-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 951 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 954 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 953 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Komisji działających przy Prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 952 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 950 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 949 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 948 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 947 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na 2011 r. programów zwalczania wścieklizny i gąbczastej encefalopatii bydła oraz programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 946 z 20112011-08-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 159, poz. 945 z 20112011-08-01

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-14 poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-05 poz. 618

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego wobec rzeczników patentowych i aplikantów.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 1021

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.

 • Komunikat UE z 2009-02-19 nr 41 poz. 31

  Skarga wniesiona w dniu 3 lutego 2009 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Sprawa E-1/09)

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-02 poz. 1798

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2004 r. sygn. akt U 16/02


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.