Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 40 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-01-12
Data wydania:2010-12-30
Data wejscia w życie:2011-01-27
Data obowiązywania:2011-01-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 40 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 9                — 598 —                Poz. 40


40

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu przyjmowania inspekcji Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) tryb powiadamiania o inspekcji;

2) sposób ustalania składu zespołu eskortującego;

3) obowiązki ministra właściwego ze względu na inspekcjonowany obiekt w zakresie: a) powiadamiania właściwych organów oraz właściciela obiektu o planowanej inspekcji, b) przygotowania inspekcji, c) zapewnienia zespołowi inspekcyjnemu i zespołowi eskortującemu dostępu do obiektu objętego inspekcją, transportu do miejsca i z miejsca inspekcji, zakwaterowania, pomieszczeń do pracy, tłumaczeń, korzystania ze środków łączności oraz opieki medycznej, d) zapewnienia przeprowadzenia inspekcji zgodnie z procedurami przewidzianymi w Konwencji;

4) tryb pokrywania kosztów inspekcji oraz występowania do Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, zwanej dalej „Organizacją”, w celu refundacji poniesionych kosztów. § 2.

1. Minister właściwy do spraw zagranicznych potwierdza otrzymanie notyfikacji o planowanej inspekcji Sekretariatowi Technicznemu Organizacji nie później niż przed upływem 1 godziny od jej otrzymania.

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych powiadamia niezwłocznie, nie później niż przed upływem 1 godziny od otrzymania notyfikacji, o planowanej inspekcji:

1) ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) Ministra Obrony Narodowej;

3) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

5) Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje faksem, załączając kopię notyfikacji o planowanej inspekcji. § 5.

1. Minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt prowadzi, we współpracy z przedstawicielami inspekcjonowanego obiektu, działania związane z przygotowaniem i przyjęciem inspekcji.

2. W ramach wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt zapewnia zespołowi inspekcyjnemu oraz zespołowi eskortującemu:

1) dostęp do obiektu objętego inspekcją — w tym zakresie współpracuje z właściwymi organami; § 3.

1. Minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt powiadamia właściciela obiektu o planowanej inspekcji, jej terminie oraz przedmiocie inspekcji, zgodnie z notyfikacją Sekretariatu Technicznego Organizacji.

2. Powiadomienie, przekazywane zgodnie z ust. 1, minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt może równocześnie przekazać zarządzającemu obiektem niebędącemu właścicielem obiektu, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na zapewnienie sprawności przyjęcia inspekcji.

3. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych ministra właściwego ze względu na inspekcjonowany obiekt. § 4.

1. W skład zespołu eskortującego mogą wchodzić przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2) ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) Ministra Obrony Narodowej;

4) ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) innych organów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych.

2. Minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, zwraca się do uznanych przez niego za właściwe organów lub jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 o wyznaczenie przedstawicieli do składu zespołu eskortującego.

3. Szefa zespołu eskortującego wyznacza minister właściwy ze względu na inspekcjonowany obiekt.

4. W przypadku inspekcji prowadzonej w dwóch lub więcej obiektach, co do których właściwi są różni ministrowie, rolę szefa zespołu eskortującego pełni przedstawiciel ministra właściwego ze względu na obiekt, który jako pierwszy ma być poddany inspekcji.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 40 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 20112011-02-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 46 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 44 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie niezbędnych elementów sprawozdania z działalności oraz rocznego i kwartalnego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 43 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości siarki w paliwie żeglugowym

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 42 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla pracowników podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 41 z 20112011-01-12

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-13 poz. 1046

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-14 poz. 24

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 74 poz. 795

 • Monitor Polski 2012 poz. 528

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-20-2012 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 527

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2012 r. nr 110-19-2012 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.