Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-06-29
Data wydania:2012-06-26
Data wejscia w życie:2012-07-01
Data obowiązywania:2012-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 739

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaganiom określonym w rozdziałach 2–6. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – pomieszczenie służące do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym;

2) izolatka – pomieszczenie przeznaczone do odosobnienia pacjenta lub grupy pacjentów, chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób, podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

3) izba przyjęć – zespół pomieszczeń, w którym: a) przyjmuje się do szpitala, b) wykonuje się doraźne zabiegi, c) udziela się doraźnej pomocy ambulatoryjnej;

4) pomieszczenie higieniczno-sanitarne – pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki;

5) pomieszczenie porządkowe – pomieszczenie służące do przechowywania sprzętu stosowanego do utrzymania czystości, środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a także do przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, wyposażone w zlew z baterią i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym. § 3.

1. Pomieszczenia i urządzenia szpitala odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 739

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innego niż szpital przedsiębiorstwa, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

3. Wymagania określone dla oddziału stosuje się także do jednostki organizacyjnej szpitala stanowiącej wyodrębnioną część struktury bezoddziałowej, w której są udzielane świadczenia zdrowotne o jednolitym profilu.

4. Szpitalny oddział ratunkowy, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)), w zakresie nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 34 tej ustawy, spełnia także wymagania określone w ust.

1. § 4.

1. Pomieszczenia i urządzenia ambulatorium odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Pomieszczenia i urządzenia medycznego laboratorium diagnostycznego i zakładu badań diagnostycznych odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.3)). §

5. Pomieszczenia i urządzenia szpitala, który udziela wyłącznie świadczeń zdrowotnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, zwanego dalej „szpitalem jednodniowym”, odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaganiom określonym w § 14 i § 16–39 oraz szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia. §

6. Pomieszczenia i urządzenia centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, zwanego dalej „centrum”, odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia. §

7. Pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia. §

8. Pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. §

9. Pomieszczenia i urządzenia stacji dializ odpowiadają, odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, szczegółowym wymaganiom określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia. § 10.

1. Do pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego będącego dysponentem zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych, działającego na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, stosuje się wyłącznie wymagania określone w § 14 i § 25 ust. 1 pkt 3.


2. W miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wyposażone dodatkowo w natrysk. §

11. Do gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkole, działającego w strukturze podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stosuje się wyłącznie wymagania określone w § 27, § 29 oraz §

36. §

12. Do gabinetu dentystycznego w szkole, działającego w strukturze podmiotu wykonującego działalność leczniczą, stosuje się wyłącznie wymagania określone w § 16, § 27, § 29 i §

36. § 13.

1. Do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego realizującego wyłącznie zadania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz zakładu lecznictwa odwykowego, z wyłączeniem oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, nie stosuje się wymagań określonych w § 18–20, § 26–29, § 40 i § 41.

2. Pomieszczenia i urządzenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz. 1240 i 1241.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 119, poz. 1015, z 2006 r. Nr 117, poz. 790, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657.

2)

Dziennik Ustaw

–3–

Poz. 739

(Dz. U. z 2012 r. poz. 651), spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 19 ust. 2 tej ustawy.

3. Lokale podmiotów wykonujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.4)). Rozdział 2 Wymagania ogólnoprzestrzenne § 14.

1. Pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków.

2. Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem całkowitego wyodrębnienia:

1) pomieszczeń szpitala lub innego niż szpital przedsiębiorstwa, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne – od pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów;

2) ambulatorium, szpitala jednodniowego lub miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego – od innych pomieszczeń budynku wykorzystywanych do innych celów, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną tego przedsiębiorstwa.

3. Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu.


4. Pokoje chorych nie powinny znajdować się poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku.

5. Dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. §

15. Zespoły pomieszczeń stanowiących oddziały łóżkowe szpitala, z wyjątkiem pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, nie mogą być przechodnie. §

16. Kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie. §

17. W budynkach szpitala nie mogą być stosowane zsypy. Rozdział 3 Wymagania dla niektórych pomieszczeń i urządzeń §

18. Łóżka w pokojach łóżkowych są dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych. §

19. Odstępy między łóżkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów. §

20. Szerokość pokoju łóżkowego umożliwia wyprowadzenie łóżka.

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123.

Dziennik Ustaw § 21.

1. Izolatka w szpitalu składa się z:

1) pomieszczenia pobytu pacjenta;

–4–

Poz. 739

2) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostępnego z pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposażonego w: a) umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, b) natrysk, z wyłączeniem izolatki w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, c) płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek – w przypadku stosowania basenów i kaczek wielorazowego użytku, d) urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów – w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych;

3) śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. d nie stosuje się w przypadku przeprowadzania dekontaminacji w urządzeniu znajdującym się w innym pomieszczeniu zlokalizowanym na terenie oddziału, pod warunkiem transportu w szczelnych pojemnikach.

3. Izolatka powinna być wyposażona w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu i w śluzie. §

22. Śluza umywalkowo-fartuchowa powinna być wyposażona w:

1) umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią;

2) dozownik z mydłem w płynie;

3) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią;

4) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki;

5) zamykany pojemnik na brudną bieliznę;

6) miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziału ubrań czystych i brudnych. §

23. Śluza szatniowa składa się z:

1) szatni brudnej – przeznaczonej do rozebrania się z ubrania prywatnego lub szpitalnego, wyposażonej w szafkę ubraniową z wydzieloną częścią na obuwie;

2) szatni czystej (ubieralni) – przeznaczonej do ubierania w czyste ubranie oraz obuwie służące do poruszania się w strefie, do której będzie wchodził personel, wyposażonej w: a) obuwie nadające się do mycia i dezynfekcji, b) regał na czyste obuwie, c) regał na czyste ubrania;

3) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdującego się pomiędzy szatnią czystą i brudną, wyposażonego dodatkowo w natrysk. § 24.

1. Pokój łóżkowy na oddziale szpitalnym jest wyposażony w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pokoju wyposażonego w śluzę umywalkowo-fartuchową lub węzeł sanitarny oraz pokojów łóżkowych w oddziale psychiatrycznym. § 25.

1. W pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się:

1) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej;

2) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej;

3) co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady.

Dziennik Ustaw

–5–

Poz. 739

2. W pomieszczeniu, z wyjątkiem pomieszczenia, w którym wykonywana jest praktyka zawodowa, w którym znajdują się wydzielone miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie mogą znajdować się wydzielone miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i

3. 3. W szpitalu oraz innym przedsiębiorstwie, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne a także w centrum znajduje się ponadto co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe.

4. W ambulatorium wydziela się co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe lub miejsce służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych. § 26.

1. Przestrzeń ładunkowa środków transportu żywności, bielizny, odpadów, brudnych narzędzi i sprzętu do dekontaminacji, z wyłączeniem opakowań jednorazowych, jest przestrzenią zamkniętą, odpowiednio do rodzaju ładunku.

2. Przestrzeń ładunkowa środków transportu zwłok jest przestrzenią zamkniętą.

3. Środki transportu, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. § 27.

1. Meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych, do mebli w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w pomieszczeniach, o których mowa w § 14 ust.

3. §

28. W szpitalu i innym niż szpital przedsiębiorstwie, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, zapewnia się co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe umożliwiające dodatkowo mycie i dezynfekcję środków transportu. Rozdział 4 Wymagania ogólnobudowlane § 29.

1. Podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

2. Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz sal kinezyterapii. §

30. Pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję. §

31. W przypadku konieczności zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w szczególności w salach operacyjnych i porodowych, pokojach łóżkowych przystosowanych do odbioru porodu, pokojach łóżkowych na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach oparzeniowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi w centrum, sufity te są wykonane w sposób zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający ich mycie i dezynfekcję. §

32. Szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które odbywa się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwia ten ruch. Rozdział 5 Oświetlenie §

33. W pokojach łóżkowych zapewnia się bezpośredni dostęp światła dziennego. §

34. W przypadku nadmiernego naświetlenia pokoi łóżkowych instaluje się w nich urządzenia przeciwsłoneczne. § 35.

1. W salach operacyjnych i pomieszczeniach diagnostyki obrazowej stosuje się wyłącznie oświetlenie elektryczne.

2. W przypadku gdy nie stanowi to utrudnienia przy wykonywaniu zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, dopuszcza się zastosowanie w pomieszczeniach, o których mowa w ust. 1, oświetlenia dziennego.

Dziennik Ustaw

–6– Rozdział 6 Wymagania dotyczące instalacji

Poz. 739

§ 36.

1. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi, z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego, wyposaża się w:

1) co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;

2) dozownik z mydłem w płynie;

3) dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;

4) pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.

2. Pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie. §

37. W blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności stosuje się wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń. §

38. W salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem i zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne. § 39.

1. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania. §

40. Rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę zapewnia co najmniej jej 12-godzinny zapas. §

41. Rezerwowym źródłem zaopatrzenia szpitala w energię elektryczną jest agregat prądotwórczy wyposażony w funkcję autostartu, zapewniający co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej, a także urządzenie zapewniające odpowiedni poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Rozdział 7 Przepis końcowy §

42. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.5) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

5)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami Ministra Zdrowia: z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254), z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 56, poz. 397) i z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).

Dziennik Ustaw

Załczniki do rozporzdzenia Ministra Zdrowia

–7–

z dnia ……… 2012 r. (poz. ….)

Poz. 739

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (poz. 739) 1 Załcznik nr

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA POMIESZCZENIA I URZDZENIA SZPITALA SZPITALA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADA

I. Izba przyj

1. Izba przyj posiada bezporednie zadaszone wejcie z dojazdem umoliwiajcym podjazd co najmniej dla jednego pojazdu.

2. W skład izby przyj wchodz:

1) punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia;

2) pomieszczenie zapewniajce przeprowadzenie bada zwizanych z przyjciem pacjenta do szpitala;

3) co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposaone dodatkowo w natrysk i wózek-wann, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszajcych si na wózkach inwalidzkich.

3. Jeeli nie organizuje si osobnej izby przyj dla oddziału połonictwa, w ramach oddziału zapewnia si osobne pomieszczenie przyj dla kobiet ciarnych.

4. W izbie przyj zapewnia si moliwo krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorob zakan, lub z podejrzeniem zachorowania na chorob zakan. Izolacja moe si odbywa w oddzielnym pomieszczeniu, w przypadku gdy izba przyj składa si co najmniej z trzech pomieszcze zapewniajcych przeprowadzenie bada zwizanych z przyjciem pacjenta.

5. W przypadku gdy izba przyj jest równie miejscem przyjmowania dzieci, co najmniej jedno pomieszczenie oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposaone w natrysk s wyposaone w sposób dostosowany do przyjmowania dziecka. II. Zespół pomieszcze pielgnacyjnych w oddziale W skład zespołu pomieszcze pielgnacyjnych wchodz co najmniej:

1) pokoje łókowe;

2) punkt pielgniarski z pokojem przygotowawczym pielgniarskim;

3) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

Dziennik Ustaw

–8–

Poz. 739

4) pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposaone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególnoci

poruszajcych si na wózkach inwalidzkich;

5) brudownik - pomieszczenie słuce do opróniania, dezynfekowania i przechowywania kaczek i basenów lub niszczenia tego rodzaju pojemników jednorazowego uytku oraz składowania brudnej bielizny, wyposaone w umywalk, płuczk-dezynfektor lub urzdzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartoci, które powinno by zainstalowane w sposób eliminujcy zagroenia dla pacjentów – w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych, oraz w wentylacj mechaniczn wycigow. III. Oddział połonictwa i neonatologii

1. W oddziale połonictwa i neonatologii pokoje łókowe urzdza si co najmniej w jednym z systemów:

1) „matka z dzieckiem”, w którym pokoje s przeznaczone dla maksymalnie dwóch matek i dwóch noworodków z moliwoci wstawienia trzeciego łóeczka dla noworodka, i s wyposaone w zespół urzdze umoliwiajcych mycie i pielgnacj noworodka;

2) korespondencyjnym, w którym pokój noworodków jest umieszczony pomidzy dwoma pokojami matek i spełnia nastpujce wymagania: a) posiada przeszklone szkłem bezpiecznym ciany wewntrzne graniczce z pokojami matek, zapewniajce kontakt wzrokowy i równoczenie izolacj dwikow, b) pokój noworodków jest połczony drzwiami z pokojami matek i wyposaony w zestaw urzdze do mycia i pielgnacji noworodka, c) wejcie do pokoju noworodków od strony korytarza prowadzi przez luz umywalkowo-fartuchow, d) liczba łóeczek w pokoju noworodków jest o jedno łóeczko wiksza od sumy łóek w ssiadujcych z nim pokojach matek.

2. W oddziale połonictwa i neonatologii wyodrbnia si pokoje dla noworodków obserwowanych, wczeniaków, intensywnej opieki noworodka, posiadajce luzy

umywalkowo-fartuchowe oraz pomieszczenia dla noworodków wymagajcych opieki poredniej i cigłej, wyposaone w zespół urzdze umoliwiajcych mycie i pielgnacj noworodka.

Dziennik Ustaw

–9–

Poz. 739

IV. Zespół porodowy

1. Zespół porodowy składa si z:

1) co najmniej jednej sali porodowej jednostanowiskowej, w tym co najmniej jednej przeznaczonej do porodów rodzinnych lub

2) sali porodowej wielostanowiskowej, lub

3) co najmniej jednego pokoju łókowego przystosowanego do odbioru porodu.

2. Dla zespołu porodowego zapewnia si sal operacyjn dla porodów rozwizywanych ciciem cesarskim, wyposaon w stanowisko resuscytacji noworodka.

3. Personel wchodzi do zespołu przez luz umywalkowo-fartuchow.

4. W zespole powinno znajdowa si co najmniej jedno pomieszczenie przeznaczone dla połonic i noworodka w pierwszych godzinach ycia, po porodach powikłanych, w którym zapewnia si moliwo obserwacji bezporedniej lub przy uyciu kamer wyposaonych w funkcje autostartu, w szczególnoci moliwo obserwacji twarzy. V. Oddział dziecicy

1. W ramach oddziału dziecicego w szpitalu ogólnym wydziela si pododdział albo odcinek dla dzieci:

1) młodszych - do 3 lat;

2) starszych - powyej 3 lat.

2. W oddziale dziecicym znajduje si co najmniej jedna izolatka.

3. W odcinku dzieci młodszych łóka znajduj si w zespołach wyposaonych w luz umywalkowo-fartuchow i punkt pielgniarski.

4. Punkt pielgniarski lub sale niemowlce wyposaa si w zestaw urzdze umoliwiajcych mycie i pielgnacj niemowlt.

5. ciany oddzielajce pokoje łókowe w pododdziale dzieci młodszych oraz ciany midzy pokojami i punktem pielgniarskim s przeszklone w celu cigłej obserwacji dzieci; w pododdziale dzieci młodszych drzwi do pokoi s przeszklone.

6. Do szklenia cian i drzwi, o których mowa w ust. 5, oraz okien uywa si szkła bezpiecznego.

7. Dopuszcza si obserwacj dzieci za pomoc kamer posiadajcych rezerwowe zasilanie z funkcj autostartu.

8. W oddziale dziecicym zapewnia si dodatkowe łóka w pokojach dzieci lub w odrbnym pomieszczeniu przeznaczone dla rodziców lub opiekunów dziecka.

Dziennik Ustaw

– 10 –

Poz. 739

9. Okna, poza uchylnym skrzydłem górnym, zabezpiecza si przed moliwoci otworzenia przez dzieci.

10. W oddziale dziecicym zapewnia si pomieszczenie higieniczno-sanitarne

wyposaone dodatkowo w natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka. VI. Oddział chorób zakanych

1. Wejcie do oddziału chorób zakanych prowadzi przez luz umywalkowo-fartuchow umoliwiajc transport pacjenta na łóku, bez moliwoci równoczesnego otwarcia drzwi wewntrznych, albo stosuje si inny system zapobiegania przenikaniu powietrza z oddziału na zewntrz.

2. W oddziale chorób zakanych znajduj si co najmniej trzy izolatki.

3. Szatnia dla personelu oddziału chorób zakanych nie moe znajdowa si w obrbie tego oddziału.

4. Oddział chorób zakanych wyposaa si w urzdzenia umoliwiajce kontakt pacjenta z odwiedzajcym. VII. Oddział chorób płuc i grulicy Oddział chorób płuc i grulicy składa si z:

1) pomieszcze przeznaczonych dla pacjentów z chorobami płuc i grulic nieprtkujcych, które spełniaj wymagania okrelone w czci II;

2) zespołu pomieszcze dla pacjentów z grulic prtkujcych, który spełnia wymagania okrelone w czci VI. VIII. Oddział psychiatryczny

1. Oddział psychiatryczny ma dostp do terenu przeznaczonego na cele terapeutycznorekreacyjne.

2. Oddział psychiatryczny dysponuje pomieszczeniami terapeutyczno-rehabilitacyjnymi, sal pobytu dziennego oraz jadalni.

3. Drzwi wejciowe do oddziału psychiatrycznego zabezpiecza si uniemoliwiajcy niekontrolowane opuszczenie oddziału.

4. W pokojach łókowych drzwi otwieraj si na zewntrz, a w przypadku otwierania do wewntrz konstrukcja drzwi umoliwia ich otwarcie w przypadku zablokowania od wewntrz pomieszczenia. w sposób

Dziennik Ustaw

– 11 –

Poz. 739

5. Okna w pokojach, w których przebywaj pacjenci, s przeszklone od wewntrz szkłem bezpiecznym; okna zabezpiecza si przed moliwoci otworzenia przez pacjentów.

6. W oddziale psychiatrycznym:

1) wydziela si odcinki obserwacyjno-diagnostyczne lub pokoje obserwacyjne;

2) cz obserwacyjno-diagnostyczna moe by wyposaona w jednoosobow separatk posiadajc: a) drzwi odporne na zniszczenie, otwierajce si na zewntrz, z okienkiem obserwacyjnym szklonym szkłem hartowanym, wyposaone w podwójny system zamykania od zewntrz, bez klamki od wewntrz, b) ciany i podłog gładkie, jasne, wyłoone wykładzin odporn na zniszczenie, c) owietlenie zabezpieczone szkłem bezpiecznym; lampa i arówka s dostpne wyłcznie od zewntrz pokoju, d) system wentylacji niedostpny dla osoby izolowanej, e) system ogrzewania uniemoliwiajcy dostp osoby izolowanej do grzejnika lub innego ródła ciepła, f) własne pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposaone dodatkowo w misk ustpow, natrysk i umywalk, odporne na umylne zniszczenia, g) łóko wyposaone w materac niepalny, odporny na zniszczenie, h) system monitoringu z kamer, posiadajcy rezerwowe zasilanie wyposaone w funkcj autostartu, niedostpn dla osoby izolowanej, zabezpieczon przed uszkodzeniem;

3) w pokojach łókowych na odcinkach obserwacyjno-diagnostycznych lub w pokojach obserwacyjnych wypusty instalacji elektrycznych, poza owietleniem sufitowym, znajduj si na zewntrz tych pokoi od strony korytarza;

4) w pokojach łókowych, innych ni okrelone w pkt 3, wypusty instalacji elektrycznych, z wyjtkiem wyłczników owietlenia, s zabezpieczone przed dostpem chorych albo znajduj si na zewntrz tych pokoi.

7. Oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym wyposaa si take w:

1) osobny dział przyj, składajcy si z: a) poczekalni, b) punktu rejestracji, c) gabinetu lekarskiego, d) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego;

2) co najmniej jeden gabinet przyj dla pacjentów z pobudzeniem psychoruchowym zagraajcych bezporednio sobie lub innym.

Dziennik Ustaw

– 12 –

Poz. 739

8. Wymaga, o których mowa w ust. 3-7, nie stosuje si do pomieszcze orodka leczenia uzalenie. IX. Blok operacyjny

1. W skład bloku operacyjnego wchodz:

1) co najmniej jedna sala operacyjna, majca bezporednie połczenie z czci brudn bloku operacyjnego w celu usuwania zuytych materiałów, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego;

2) luza dla pacjenta, przez któr pacjenci s dowoeni i wywoeni z bloku operacyjnego;

3) luzy szatniowe, przez które przechodzi personel;

4) luza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów;

5) co najmniej jedno pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposaone w stanowisko chirurgicznego mycia rk, przez które personel wchodzi do sali operacyjnej;

6) co najmniej jedno pomieszczenie przygotowania pacjenta;

7) co najmniej jedno pomieszczenie dla personelu z pomieszczeniem higienicznosanitarnym;

8) co najmniej jeden magazyn sprztu i aparatury;

9) co najmniej jeden magazyn czystej bielizny;

10) co najmniej jeden magazyn do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny;

11) co najmniej jedno pomieszczenie porzdkowe.

2. Układ pomieszcze bloku operacyjnego umoliwia zachowanie zasady rozdziału personelu, pacjentów i materiału czystego od brudnego materiału zuytego, brudnych narzdzi, brudnej bielizny i odpadów pooperacyjnych.

3. Dopuszcza si dostarczanie czystych i sterylnych materiałów do bloku operacyjnego przez luz dla pacjenta, o której mowa w ust. 1 pkt

2.

4. Dopuszcza si moliwo usuwania brudnych narzdzi, brudnego sprztu, brudnej bielizny oraz odpadów t sam drog, któr dostarcza si materiał czysty i sterylny, pod warunkiem zastosowania szczelnych opakowa transportowych.

5. Dopuszcza si wspólne pomieszczenie albo wydzielone miejsce przygotowania pacjenta dla kilku sal operacyjnych. X. Zakład patomorfologii

Dziennik Ustaw

– 13 –

Poz. 739

1. W skład zakładu patomorfologii wchodz co najmniej:

1) prosektura (cz sekcyjna);

2) pracownia histopatologiczna;

3) pomieszczenia administracyjno-socjalne (szatnia, ustpy, jadalnia);

4) sala wydawania zwłok.

2. Do zakładu powinny prowadzi osobne wejcia dla personelu, przywoonych zwłok, osób bliskich zmarłemu i wydawania zwłok.

3. Dojazd do sali wydawania zwłok nie moe by widoczny z okien oddziałów łókowych, przychodni i innych czci szpitala dostpnych dla pacjentów.

4. Prosektura powinna by dostpna przez luz szatniow.

5. W skład pracowni histopatologicznej wchodz:

1) pracownia formalinowa;

2) pracownia obróbki preparatów histologicznych;

3) pracownia mikroskopowa;

4) pracownia cytologiczna;

5) pracownia technik specjalnych (histochemicznych, immunohistochemicznych,

immunocytochemicznych i innych);

6) pomieszczenia administracyjno-socjalne.

6. Szpital, który nie posiada zakładu patomorfologii, zapewnia chłodni do

przechowywania zwłok.

7. Do zakładu patomorfologii funkcjonujcego poza struktur szpitala nie stosuje si wymaga okrelonych w ust. 3 i

6. XI. Centralna sterylizatornia

1. W szpitalu zapewnia si stałe zaopatrzenie w materiały sterylne.

2. W zalenoci od przyjtych rozwiza materiały sterylne mog by dostarczane bd ze sterylizatorni zlokalizowanej poza zaopatrywanym szpitalem, posiadajcej system zarzdzania jakoci (ISO lub GMP) i gwarantujcej wykonanie wyrobu sterylnego, bd z centralnej sterylizatorni zorganizowanej w ramach zaopatrywanego szpitala.

3. W przypadku zaopatrywania szpitala ze sterylizatorni zlokalizowanej poza szpitalem, naley zapewni pomieszczenie przeznaczone dla ekspedycji materiału skaonego oraz odbioru materiału sterylnego, jak równie pomieszczenie wyposaone w myjni-dezynfektor przeznaczon do mycia wózków i innych elementów transportowych.

Dziennik Ustaw

– 14 –

Poz. 739

4. W przypadku urzdzenia centralnej sterylizatorni w ramach szpitala, musi ona by wyposaona w urzdzenia do wyjaławiania sprztu, aparatury, narzdzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych i innych elementów tego wymagajcych oraz dezynfekowania wózków i pojemników słucych do transportu materiałów poddawanych sterylizacji.

5. Centralna sterylizatornia musi mie dogodne połczenia z zespołem operacyjnym oraz by łatwo dostpna z innych jednostek organizacyjnych szpitala oraz w miar moliwoci z zewntrz.

6. Transport materiałów sterylnych i skaonych midzy centraln sterylizatorni i oddziałami powinien odbywa si w szczelnych wózkach lub pojemnikach. Szczelno transportu dostosowuje si do stopnia czystoci dróg transportowych.

7. Centralna sterylizatornia powinna by podzielona na trzy strefy:

1) brudn, przeznaczon do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstpnej i właciwej narzdzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji wózków i elementów transportowych, gromadzenia narzdzi fabrycznie nowych oraz przechowywania zapasów rodków dezynfekcyjnych i przygotowywania z nich roztworów roboczych;

2) czyst, przeznaczon do suszenia wydezynfekowanych narzdzi i aparatury, przegldania i składania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych, załadunku przygotowanych wsadów do sterylizatorów, gromadzenia narzdzi fabrycznie nowych, tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji;

3) steryln, przeznaczon do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala.

8. Pakietowanie pomieszczeniach.

9. Rozwizanie przestrzenne centralnej sterylizatorni powinno zapewnia ruch narzdzi i bielizny powinno odbywa si w oddzielnych

postpowy obrabianych materiałów od strefy brudnej do sterylnej.

10. Wejcie personelu centralnej sterylizatorni ze strefy czystej do strefy brudnej i sterylnej powinno prowadzi przez luzy umywalkowo-fartuchowe.

11. Przy luzie midzy stref czyst i brudn powinien by zainstalowany ustp.

12. Midzy stref steryln a ogólnodostpn szpitala powinno znajdowa si pomieszczenie do wydawania materiałów sterylnych.

13. Wszystkie systemy technologiczne centralnej sterylizatorni (sterylizatory, myjnie, wózki, regały, pojemniki sterylizacyjne, tace) powinny by kompatybilne, zgodne z jednostk wsadu.

Dziennik Ustaw

– 15 –

Poz. 739

14. Na terenie centralnej sterylizatorni stosuje si odrbne wózki i inne elementy transportowe, którymi s transportowane materiały do strefy brudnej oraz którymi s transportowane materiały sterylne, albo midzy stref brudn i pomieszczeniem do wydawania materiałów sterylnych montuje si przelotow myjni-dezynfektor, przeznaczon do mycia wózków i innych elementów transportowych. Dopuszcza si wykonanie w tym miejscu dwóch pomieszcze: jednego do mycia i dezynfekcji manualnej (rcznej) i drugiego do suszenia mytych sprztów.

15. Midzy stref brudn i czyst powinny by zainstalowane przelotowe myjniedezynfektory w liczbie i z wyposaeniem uzasadnionymi procesem technologicznym.

16. W cianie midzy stref czyst i steryln powinny by zainstalowane sterylizatory przelotowe w liczbie i o wielkoci uzasadnionymi procesem technologicznym, jednak nie mniej ni dwa sterylizatory parowe.

17. W przypadku stosowania sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub formaldehydem sprztu nieodpornego na działanie temperatury:

1) po stronie czystej wydziela si pomieszczenie przeznaczone do załadunku materiału;

2) po stronie wyładowczej sterylizatorów gazowych w strefie sterylnej powinno znajdowa si pomieszczenie do degazacji sterylizowanych materiałów;

3) w pomieszczeniach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie mona przewidywa stałych stanowisk pracy.

18. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 17, instaluje si sygnalizatory przekroczenia dopuszczalnych ste tlenku etylenu na stanowiskach pracy.

19. Do sterylizacji tlenkiem etylenu na terenie szpitala mona stosowa wyłcznie sterylizatory zasilane z jednorazowego naboju z czynnikiem sterylizujcym.

20. Do utylizacji tlenku etylenu stosuje si spalark tlenku etylenu lub katalizator.

21. Do zasilania wytwornic pary dla sterylizatorów parowych i myjni-dezynfektorów (do ostatecznego płukania) doprowadza si wod oczyszczon o parametrach okrelonych przez producenta urzdzenia.

22. Stacja uzdatniania wody moe by integraln czci centralnej sterylizatorni albo moe by zlokalizowana w odrbnym pomieszczeniu.

23. Przy doborze wydajnoci stacji uzdatniania wody uwzgldnia si ewentualne zasilanie z niej wod uzdatnion innych oddziałów szpitala (apteka, laboratoria, blok operacyjny, kuchnia mleczna, zakład diagnostyki obrazowej, stacja dializ, oddział urologii, pracownia bada i zabiegów endoskopowych).

Dziennik Ustaw

– 16 –

Poz. 739

Załącznik Załcznik nr 2 nr 2

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADA AMBULATORIUM

POMIESZCZENIA I URZDZENIA AMBULATORIUM

1. W ambulatoriach wydziela si pomieszczenia, w których s udzielane wiadczenia zdrowotne dorosłym, dzieciom chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza si wspólne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów, z zachowaniem rozdziału czasowego przyj dzieci zdrowych.

2. W ambulatoriach, w których s wykonywane zabiegi, urzdza si gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

3. W ambulatoriach, w których nie s wykonywane zabiegi, urzdza si pokój do przyjmowania pacjentów.

4. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym dopuszcza si połczenie funkcji

zabiegowych i diagnostycznych z pobieraniem prób do analiz, pod warunkiem zachowania rozdziału czasowego.

5. Gabinet bada ginekologicznych oraz ambulatoria, w których s udzielane wiadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, maj bezporednie połczenie z pomieszczeniem higieniczno-

sanitarnym wyposaonym dodatkowo w bidet. W przypadku wykonywania praktyki zawodowej w pomieszczeniu, o którym mowa w § 14 ust. 3, dopuszcza si moliwo zapewnienia gabinetem.

6. W ambulatorium znajduje si co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

7. W przypadku prowadzenia sterylizacji, w ambulatorium urzdza si sterylizatorni.

8. Sterylizatorni lokalizuje si w oddzielnym pomieszczeniu lub wydzielonym do tego celu miejscu gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, pod warunkiem zapewnienia rozdziału czasowego midzy wykonywaniem kolejnych etapów dekontaminacji wyrobów medycznych lub innych przedmiotów lub materiałów, a udzielaniem wiadcze zdrowotnych.

9. W przypadku, gdy sterylizatornia stanowi wydzielone miejsce w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym, lokalizuje si j poza drogami komunikacji i w odległoci zapewniajcej swobodny dostp do miejsca udzielania wiadczenia zdrowotnego, w trakcie wykonywania którego moe doj do naruszenia cigłoci pomieszczenia higieniczno-sanitarnego niepołczonego bezporednio z

Dziennik Ustaw

– 17 –

Poz. 739

tkanek ludzkich.

10. Sterylizatornia stanowi cig technologiczny obejmujcy w kolejnoci:

1) odcinek (blat) materiałów skaonych, słucy do wyładunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji wstpnej lub zasadniczej;

2) odcinek maszynowego mycia lub rcznego mycia i dezynfekcji obejmujcy urzdzenie myjco–dezynfekcyjne lub zlew 2–komorowy;

3) odcinek (blat) materiałów czystych do przegldania i pakietowania materiałów czystych przed sterylizacj;

4) sterylizator parowy lub niskotemperaturowy, z wyłczeniem urzdzenia na tlenek etylenu;

5) odcinek (blat) materiałów sterylnych;

6) stanowisko higieny rk zorganizowane poza blatem roboczym.

11. Rozwizanie przestrzenne sterylizatorni zapewnia na kadym etapie technologicznym jednokierunkowy ruch materiałów od punktu przyjcia materiału skaonego do punktu wydania materiału sterylnego.

Dziennik Ustaw

– 18 –

Poz. 739

Załcznik nr 3 Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADA POMIESZCZENIA I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA URZDZENIA SZPITALA JEDNODNIOWEGO SZPITALA JEDNODNIOWEGO

1. W skład szpitala jednodniowego wchodz:

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;

2) pokoje pobytu wyposaone, w zalenoci od udzielanych wiadcze zdrowotnych, w: a) łóka lub b) fotele wypoczynkowe, lub c) fotele dla rodziców lub opiekunów dziecka w przypadku pokoju pobytu dla dzieci.

2. W przypadku udzielania wiadcze zdrowotnych o charakterze chirurgicznym, stosuje si wymagania okrelone w czci I ust. 2 i 3 oraz czci II i IX załcznika nr 1 do rozporzdzenia, z wyjtkiem wózka-wanny, o którym mowa w czci I ust. 2 pkt

3. 3. W przypadku prowadzenia sterylizacji w szpitalu jednodniowym, urzdza si centraln sterylizatorni, o której mowa w czci XI załcznika nr 1 do rozporzdzenia, lub sterylizatorni, o której mowa w ust. 8-11 załcznika nr 2 do rozporzdzenia.

Dziennik Ustaw

– 19 –

Poz. 739

Załącznik Załcznik nr 4 nr 4

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADA POMIESZCZENIA I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA CENTRUM URZDZENIA CENTRUM I. Cz ogólna

1. Układ funkcjonalny centrum zapewnia:

1) wydzielon stref przebywania dawców;

2) cigi funkcjonalne w zakresie podstawowej działalnoci centrum;

3) grupowanie pomieszcze i działów ze wzgldu na powizania funkcjonalne;

4) grupowanie pomieszcze lub działów ze wzgldu na szczególne wymagania techniczne (podobiestwo i nasycenie instalacyjne).

2. Przez podstawow działalno, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie si rejestracj dawców, badania lekarskie i laboratoryjne, pobieranie krwi, preparatyk krwi i jej składników oraz ich przechowywanie i ekspedycj.

3. W pomieszczeniach, w których jest konieczna zwikszona wymiana powietrza, zapewnia si wentylacj mechaniczn. W szczególnoci dotyczy to:

1) pomieszcze, w których znajduj si zbiorniki z ciekłym azotem;

2) pomieszczenia przeznaczonego na radiator.

4. Pomieszczenia przeznaczone do pobierania i preparatyki krwi i jej składników oraz pomieszczenia działu laboratoryjnego i ekspedycji s klimatyzowane.

5. Pomieszczenia centrum zabezpiecza si przed dostpem osób w nim niezatrudnionych, z wyjtkiem działu:

1) dawców;

2) pobierania, w czci dostpnej dla dawców;

3) ekspedycji, w czci dostpnej dla interesantów;

4) metodyczno-organizacyjnego i administracji.

6. Centrum posiada pomieszczenia magazynowe zapewniajce warunki przechowywania wymagane przez producentów poszczególnych materiałów pomocniczych stosowanych w centrum.

7. Przy wejciu do pomieszcze centrum zapewnia si szatni. II. Dział dawców

1. Dział dawców składa si z pomieszcze i urzdze zapewniajcych:

1) rejestracj i prowadzenie cigłej ewidencji dawców, z uwzgldnieniem pomieszczenia umoliwiajcego wypełnianie kwestionariuszy;

2) dokonywanie wszystkich czynnoci zwizanych z zakwalifikowaniem zgłaszajcych si osób (pobieranie krwi do celów diagnostyki, badanie dawców przed oddaniem krwi i okresowe czynnoci administracyjne);

3) wydawanie posiłków regeneracyjnych przed lub po zabiegu pobrania.

Dziennik Ustaw

– 20 –

Poz. 739

2. Dział dawców ma bezporednie połczenie z działem pobierania oraz dogodne połczenie z działem laboratoryjnym. III. Dział pobierania

1. Dział pobierania składa si z pomieszcze i urzdze zapewniajcych:

1) wykonanie prac przygotowawczych do pobierania krwi lub jej składników;

2) rejestracj dawców przed pobraniem krwi lub jej składników;

3) pobieranie krwi lub jej składników;

4) wykonywanie zabiegów aferezy i przekazywanie pobranych składników krwi do działu preparatyki, ekspedycji lub innego działu;

5) prowadzenie dokumentacji pobranej krwi lub jej składników.

2. Pomieszczeniami dostpnymi dla dawców s:

1) poczekalnia;

2) pomieszczenie

3) gabinet bada;

4) sala pobra;

5) pomieszczenie do wypoczynku dawców, wydawania i spoywania posiłku regeneracyjnego.

3. Dział pobierania ma dogodne połczenia z działem preparatyki oraz z działem ekspedycji.

4. Sala pobra ma dogodne połczenie ze stanowiskiem kontroli serologicznej. IV. Dział preparatyki

1. Dział preparatyki składa si z pomieszcze, w których:

1) wykonuje si wszystkie rodzaje preparatyki, z uwzgldnieniem preparatyki w układzie otwartym;

2) przechowuje si w standardowych warunkach krew i jej składniki niezakwalifikowane jeszcze do uytku.

2. Dział preparatyki ma dogodne połczenia z działem magazynowania i działem ekspedycji. V. Dział laboratoryjny

1. Pomieszczenia i urzdzenia działu laboratoryjnego zapewniaj wykonanie wszystkich obowizujcych bada u dawcy i w preparacie krwi lub jej składników.

2. Pomieszczenia laboratoryjne (pracownie: hematologiczna, biochemiczna, wirusów, biologii molekularnej i inne) s klimatyzowane. VI. Dział ekspedycji

1. Dział ekspedycji składa si z pomieszcze, w których:

1) przechowuje si w odpowiedniej temperaturze krew i jej składniki;

2) przyjmuje si zwroty niewykorzystanej krwi i jej składników. higieniczno-sanitarne dostpne dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszajcych si na wózkach inwalidzkich;

Dziennik Ustaw

– 21 –

Poz. 739

2. Magazyn (chłodnia, lodówki, zamraarki) krwi i jej składników lokalizuje si w dziale ekspedycji lub w jego pobliu.

3. Poczekalnia przy dziale ekspedycji jest łatwo dostpna z zewntrz. VII. Dział zapewnienia jakoci Pomieszczenia i urzdzenia działu zapewnienia jakoci zapewniaj prowadzenie kontroli jakoci wszystkich preparatów krwi i jej składników produkowanych na obszarze działania centrum. VIII. Oddział terenowy

1. Oddział terenowy lokalizuje si w miejscu dostpnym dla dawców oraz zapewniajcym kontakt z działem laboratoryjnym.

2. Oddział terenowy składa si z czci dostpnej dla dawców oraz z niedostpnej dla nich czci laboratoryjnej, przeznaczonej take do preparatyki (w przypadku jej wykonywania), ekspedycji krwi i jej składników.

3. W oddziale terenowym znajduj si szatnie oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla dawców.

4. W oddziale terenowym znajduj si pomieszczenia słuce do przygotowywania, wydawania i spoywania posiłku regeneracyjnego. Dopuszcza si wykorzystanie do tego celu stołówki szpitalnej lub bufetu.

Dziennik Ustaw

– 22 –

Poz. 739

Załącznik Załcznik nr 5 nr 5

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADA POMIESZCZENIA I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PRACOWNI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH URZDZENIA PRACOWNI BADA ENDOSKOPOWYCH

1. W skład pracowni bada endoskopowych wchodz:

1) gabinet bada górnego odcinka przewodu pokarmowego, w przypadku ich wykonywania;

2) gabinet bada dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w przypadku ich wykonywania, z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposaonym dodatkowo w bidet, jeeli nie ma wydzielonego pokoju przygotowa pacjenta, z bezporednim dostpem do pokoju bada, z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym;

3) gabinet bada dróg oddechowych, w przypadku ich wykonywania;

4) zmywalnia usytuowana midzy pokojami bada z bezporednim do nich dostpem, wyposaona w urzdzenia do mycia i dezynfekcji lub sterylizacji endoskopów i narzdzi endoskopowych w sposób technologicznie powtarzalny oraz w wentylacj mechaniczn nawiewno-wycigow;

5) pokój z co najmniej jednym stanowiskiem wybudzeniowym dla pobytu pacjenta po badaniu, jeeli s wykonywane znieczulenia.

2. W przypadku wykonywania zabiegów na drogach ółciowych i trzustkowych, w pracowni bada endoskopowych znajduje si wydzielony gabinet bada z aparatem rentgenowskim. Zabiegi te mog by wykonywane równie w pracowni obrazowej.

3. Dopuszcza si wykonywanie wszystkich rodzajów bada i zabiegów przewodu pokarmowego w jednym pokoju, pod warunkiem ich przeprowadzania z zachowaniem rozdziału czasowego dla poszczególnych rodzajów bada.

4. Dopuszcza si usytuowanie zmywalni w innym miejscu ni midzy gabinetami, pod warunkiem zapewnienia transportu endoskopów skaonych i zdezynfekowanych w szczelnie zamykanych pojemnikach.

5. W zmywalni dodatkowo montuje si urzdzenia do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych w sposób technologicznie powtarzalny.

6. Endoskopy przechowuje si w sposób zabezpieczajcy przed ich wtórn kontaminacj.

7. Narzdzia endoskopowe uywane w czasie bada do wykonywania biopsji i zabiegów sterylizuje si przed uyciem i przechowuje jako wyrób sterylny.

8. Do bada i zabiegów endoskopowych mona uywa wyłcznie endoskopów ze szczeln optyk, umoliwiajc ich mycie i dezynfekcj w pełnym zanurzeniu.

Dziennik Ustaw

– 23 –

Poz. 739

Załcznik nr 6

Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM JAKIM POWINNY ODPOWIADA POMIESZCZENIA I ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ URZDZENIA ZAKŁADU REHABILITACJI LECZNICZEJ

1. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej lokalizuje si

2. Sala kinezyterapii stanowi odrbne pomieszczenie.

3. Urzdzenia wykorzystywane do zabiegów fizykoterapeutycznych lokalizuje si w sposób zapewniajcy intymno pacjenta podczas zabiegów fizykoterapeutycznych.

4. Diatermie krótkofalowe i mikrofalowe oraz urzdzenia do laseroterapii s instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach) zgodnie z Polskimi Normami.

5. W zakładzie rehabilitacji leczniczej znajduj si pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposaone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególnoci poruszajcych si na wózkach inwalidzkich. w sposób

zapewniajcy dostp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszajcym si na wózkach inwalidzkich.

Dziennik Ustaw

– 24 –

Poz. 739

Załącznik nr 7

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA STACJI DIALIZ

1. Stację dializ wyposaża się w:

1) zespół pomieszczeń ze stanowiskiem do hemodializ, co najmniej z jednym pomieszczeniem wydzielonym do hemodializ pacjentów zakażonych wirusami przenoszonymi drogą krwiopochodną oraz co najmniej z jednym pomieszczeniem przygotowawczym;

2) pomieszczenie higieniczno-sanitarne;

3) urządzenia do uzdatniania wody.

2. Pomieszczenie, w którym są wykonywane dializy otrzewnowe, nie może służyć innym celom.

3. Stanowisko nadzoru pielęgniarskiego zapewnia możliwość bezpośredniej obserwacji pacjentów lub przy użyciu kamer posiadających rezerwowe zasilanie z funkcją autostartu, w szczególności możliwość obserwacji twarzy.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

zamów dokument

Porady prawne

 • Założenie salonu tatuażu

  Planuję otworzyć salon tatuażu. Faktyczne usługi będzie wykonywać zatrudniona przez nas osoba. Czy do prowadzenia takiej działalności wymagane są specjalne pozwolenia, (...)

 • Miejsce na śmietniki

  W jakiej odległości od budynku wielorodzinnego oraz granicy działki prywatnej musi się znajdować kontener na śmieci? Czy istnieje konieczność wybudowania jakiejkolwiek (...)

 • Wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń

  Jak wysokie powinno być pomieszczenie, w którym mają przebywać ludzie?

 • Dopuszczalny poziom hałasu w budynku

  Spółdzielnia zainstalowała pompę wodną, która zakłóca sen moim dzieciom (3lata i 1,5 roku). Mimo moich ustnych i pisemnych próśb Spółdzielnia ani nie zaprzestała (...)

 • Szafki pracownicze

  Czy jest gdzieś opisane, czy szafki pracownicze powinny lub musza być metalowe, czy mogą być drewniane - jako normalne meble oczywiście zamykane na klucz?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-19 poz. 1098

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-30 poz. 1242

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-26 poz. 1298

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-01 poz. 784

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.