Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1235 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-10-24
Data wydania:2013-08-26
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1235 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 października 2013 r. Poz. 1235

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zdnia 26 sierpnia 2013r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko

1. Na podstawie art.16 ust.1 zdanie pierwsze ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: ustawą zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), 1) 2) ustawą zdnia 12 lutego 2009r. oszczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji wzakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. Nr42, poz.340), 3) ustawą zdnia 24 kwietnia 2009r. oinwestycjach wzakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego wŚwinoujściu (Dz.U. Nr84, poz.700), ustawą zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1241, 4) z2010r. Nr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr178, poz.1061), 5) ustawą zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy oodpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.145), 6) ustawą zdnia 7 maja 2010r. owspieraniu rozwoju usług isieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr106, poz.675), 7) ustawą zdnia 21 maja 2010r. ozmianie ustawy oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr119, poz.804), 8) ustawą zdnia 8 lipca 2010r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr143, poz.963), 9) ustawą zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), 10) ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz.159), 11) ustawą zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr122, poz.695), 12) ustawą zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr132, poz.766), 13) ustawą zdnia 9 czerwca 2011r. − Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981), 14) ustawą zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. Nr135, poz.789), 15) ustawą zdnia 30 czerwca 2011r. ozmianie ustawy − Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr170, poz.1015),


Dziennik Ustaw –2– Poz. 1235

16) ustawą zdnia 1 lipca 2011r. ozmianie ustawy outrzymaniu czystości iporządku wgminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr152, poz.897), 17) ustawą zdnia 15 lipca 2011r. okrajowym systemie ekozarządzania iaudytu (EMAS) (Dz.U. Nr178, poz.1060), 18) ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.460), 19) ustawą zdnia 13 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy odrogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.472), 20) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.908), 21) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.951), 22) ustawą zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529), 23) ustawą zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21), 24) ustawą zdnia 4 stycznia 2013r. ozmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.165) oraz zmian wynikających zprzepisów ogłoszonych przed dniem 22 sierpnia 2013r.

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 1) art.137–152, art.160, art.161 iart.165 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227), które stanowią: „Art. 137. Wustawie zdnia 20 lipca 1991r. oInspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z2007r. Nr44, poz.287, zpóźn. zm.a)) art.19 otrzymuje brzmienie: „Art. 19. Wpostępowaniu oustalenie warunków zabudowy izagospodarowania terenu dotyczącym przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w ustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), oraz wsprawie ustalenia lokalizacji autostrad oraz dróg ekspresowych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przysługują prawa strony wpostępowaniu administracyjnym ipostępowaniu przed sądem administracyjnym, jeżeli zgłosi swój udział wpostępowaniu.”. Art. 138. Wustawie zdnia 28 września 1991r. olasach (Dz.U. z2005r. Nr45, poz.435, zpóźn. zm.b)) art.5a otrzymuje brzmienie: „Art. 5a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może powierzyć, w drodze porozumienia, dyrektorowi regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wykonywanie zadań poza terenami jego działania, związanych zrealizacją planu zadań ochronnych lub planu ochrony obszaru Natura 2000.”. Art. 139. Wustawie zdnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. z2005r. Nr228, poz.1947, zpóźn. zm.c)) wart.103 wust.3 wpkt1 lit.g otrzymuje brzmienie: „g) warunków hydrogeologicznych wzwiązku zprojektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne – wodniesieniu do inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów ustawy z dnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227);”.

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr75, poz.493, Nr88, poz.587 iNr124, poz.859 oraz z2008r. Nr138, poz.865. b) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr157, poz.1315, Nr167, poz.1399 iNr175, poz.1460 i1462, z2006r. Nr227, poz.1658 iNr245, poz.1775, z2007r. Nr59, poz.405, Nr64, poz.427 iNr181, poz.1286 oraz z2008r. Nr163, poz.1011. c) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr133, poz.934, Nr170, poz.1217, Nr190, poz.1399 iNr249, poz.1834, z2007r. Nr21, poz.125 iNr82, poz.556 oraz z2008r. Nr138, poz.865 iNr154, poz.958.

a)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1235

Art. 140. Wustawie zdnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z2006r. Nr156, poz.1118, zpóźn. zm.d)) wprowadza się następujące zmiany: wart.20 wust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: 1) „1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji owarunkach zabudowy izagospodarowania terenu, wdecyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, októrej mowa wart.71 ust.1 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), lub w pozwoleniu, o którym mowa wart.23 i23a ustawy zdnia 21 marca 1991r. oobszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej iadministracji morskiej (Dz.U. z2003r. Nr153, poz.


1502, zpóźn. zm.e)), wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;”; 2) wart.28 dodaje się ust.4 wbrzmieniu: „4. Przepisów ust.2 i3 nie stosuje się wpostępowaniu wsprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko. Wtym przypadku stosuje się przepisy art.44 ustawy, októrej mowa wzdaniu pierwszym.”; 3) wart.29: wust.1 pkt12 otrzymuje brzmienie: a) „12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale zgruntem iprzewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa wart.30 ust.1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego wzgłoszeniu;”, b) dodaje się ust.3 wbrzmieniu: „3. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane zochroną tego obszaru lub nie wynikają ztej ochrony, wrozumieniu ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko.”; 4) wart.30: a) wust.1: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, zzastrzeżeniem art.29 ust.3:”, – wpkt3 uchyla się lit.c, b) uchyla się ust.5a; wart.32: 5) a) wust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy zdnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko;”, b) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Przepis ust.2 nie dotyczy przypadków, wktórych stanowisko powinno być wyrażone wdrodze decyzji, oraz uzgodnienia iopiniowania przeprowadzanego wramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.”;

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr170, poz.1217, z2007r. Nr88, poz.587, Nr99, poz.665, Nr127, poz.880, Nr191, poz.1373 iNr247, poz.1844 oraz z2008r. Nr145, poz.914. e) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr170, poz.1652, z2004r. Nr6, poz.41, Nr93, poz.895 iNr273, poz.2703, z2005r. Nr203, poz.1683, z2006r. Nr220, poz.1600 iNr249, poz.1834, z2007r. Nr21, poz.125 oraz z2008r. Nr171, poz.1055.

d)

Dziennik Ustaw 6) wart.33: a) wust.2 pkt1 otrzymuje brzmienie: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami „1) iinnymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, októrym mowa wart.12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia iopiniowania przeprowadzanego wramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;”, wust.4 pkt5 otrzymuje brzmienie: b) „5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, atakże inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia iopinii uzyskiwanych wramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;”; 7) wart.35: wust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: a) „1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji owarunkach zabudowy izagospodarowania terenu wprzypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi wdecyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, októrej mowa wart.71 ust.1 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko;”, b) ust.6 dodaje się ust.6a wbrzmieniu: po „6a. Przepisu ust.6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.”; wart.38: 8) a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Decyzję opozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał decyzję owarunkach zabudowy izagospodarowania terenu, decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach, októrej mowa wart.71 ust.1 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, lub pozwolenie, októrym mowa wart.23 i23a ustawy zdnia 21 marca 1991r.


oobszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej iadministracji morskiej.”, b) ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Przepisy ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko wskazują przypadki, gdy informacje owydanych decyzjach opozwoleniu na budowę podaje się do publicznej wiadomości oraz gdy dane otych decyzjach zamieszcza się wpublicznie dostępnych wykazach.”; 9) wart.49 po ust.4 dodaje się ust.4a wbrzmieniu: „4a. Decyzje, októrych mowa wust.4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko.”; 10) wart.71 uchyla się ust.4a. Art. 141. Wustawie zdnia 21 sierpnia 1997r. oochronie zwierząt (Dz.U. z2003r. Nr106, poz.1002, zpóźn. zm.f)) wart.33 ust.1b otrzymuje brzmienie: „1b. Jeżeli Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał zezwolenie na zabicie zwierząt objętych ochroną gatunkową, mogą one być uśmiercone przy użyciu broni myśliwskiej przez osoby uprawnione do posiadania tej broni.”.

f)

–4–

Poz. 1235

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr69, poz.625, Nr92, poz.880 iNr96, poz.959, z2005r. Nr33, poz.289 iNr175, poz.1462 oraz z2006r. Nr249, poz.1830.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 1235

Art. 142. Wustawie zdnia 4 września 1997r. odziałach administracji rządowej (Dz.U. z2007r. Nr65, poz.437, zpóźn. zm.g)) wart.28 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Ministrowi właściwemu do spraw środowiska podlegają Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.”. Art. 143. Wustawie zdnia 5 czerwca 1998r. oadministracji rządowej wwojewództwie (Dz.U. z2001r. Nr80, poz.872, zpóźn. zm.h)) wzałączniku do ustawy po pkt7 dodaje się pkt7a wbrzmieniu: „7a) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska”. Art. 144. Wustawie zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.i)) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.1 uchyla się pkt2 i3; 2) wart.2 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Przepisów ustawy nie stosuje się do spraw uregulowanych wprzepisach prawa atomowego.”; 3) wart.3: uchyla się pkt10c, 11a i19, a) b) pkt38 dodaje się pkt38a–38c wbrzmieniu: po „38a) ściekach bytowych – rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki ozbliżonym składzie pochodzące ztych budynków; 38b) ciekach komunalnych – rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ś ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy wzakresie kanalizacji ioczyszczania ścieków komunalnych; ściekach przemysłowych – rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami 38c) opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, atakże będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu;”; uchyla się art.9–11; 4) 5) wart.15 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227), wpostępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu polityki ekologicznej państwa.”; wart.17 ust.4 otrzymuje brzmienie: 6) „4. Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, wpostępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.”; 7) wtytule Iwdziale IV uchyla się rozdział 1; 8) uchyla się art.30;

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr107, poz.732, Nr120, poz.818 iNr173, poz.1218 oraz z2008r. Nr63, poz.394. h) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr128, poz.1407, z2002r. Nr37, poz.329, Nr41, poz.365, Nr62, poz.558, Nr89, poz.804 iNr200, poz.1688, z2003r. Nr52, poz.450, Nr137, poz.1302 iNr149, poz.1452, z2004r. Nr33, poz.287 oraz z2005r. Nr33, poz.288, Nr90, poz.757 iNr175, poz.1462. i) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958 iNr171, poz.1056.

g)

Dziennik Ustaw 9) wtytule Iuchyla się dział V iVI; 10) wart.75 ust.5 otrzymuje brzmienie: „5. Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej wprzypadku przedsięwzięć, dla których była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie ustawy z dnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, określa decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach oraz inne decyzje, przed wydaniem których została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”; 11) wart.76 wust.4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, inwestor jest obowiązany poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oplanowanym terminie:”; 12) po art.80b dodaje się art.80c wbrzmieniu: „Art. 80c. Organizacje społeczne mogą występować do właściwych organów administracji ozastosowanie środków zmierzających do zaprzestania reklamy lub innego rodzaju promocji towaru lub usługi, jeżeli reklama lub inny rodzaj promocji są sprzeczne zart.80.”; 13) wart.92 wust.1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Wprzypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji wpowietrzu wdanej strefie sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii właściwego starosty, określi, wdrodze uchwały, plan działań krótkoterminowych, wktórym ustala się działania mające na celu:”; 14) wart.95 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Na obszarze, na którym istnieje przekroczenie dopuszczalnego poziomu substancji wpowietrzu, wodniesieniu do zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, marszałek województwa może, wdrodze decyzji, nałożyć na podmiot korzystający ze środowiska, który prowadzi działalność powodującą wprowadzanie substancji do powietrza, obowiązek prowadzenia pomiarów poziomów tej substancji wpowietrzu.”; 15) wart.112b ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, sposób ustalania wartości wskaźnika hałasu, októrym mowa wart.112a pkt1 lit.a, uwzględniając potrzebę prowadzenia długookresowej polityki wzakresie ochrony przed hałasem, potrzebę stosowania wskaźników hałasu do ustalania ikontroli warunków korzystania ze środowiska oraz obowiązujące wtym zakresie dokumenty normalizacyjne wrozumieniu ustawy zdnia 12 września 2002r. onormalizacji (Dz.U. Nr169, poz.1386, z2004r. Nr273, poz.2703, z2005r. Nr132, poz.1110 oraz z2006r. Nr170, poz.1217).”; 16) wart.115a uchyla się ust.6; 17) wart.118 ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Przez teren zagrożony hałasem rozumie się teren, na którym są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN lub LN, októrych mowa wart.113.”; 18) wart.120 dodaje się ust.3 wbrzmieniu: „3. Marszałek województwa przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska program ochrony środowiska przed hałasem niezwłocznie po uchwaleniu programu przez sejmik województwa.”; –6– Poz. 1235

Dziennik Ustaw –7– Poz. 1235

19) wart.122a dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 oraz dodaje się ust.2 wbrzmieniu: „2. Wyniki pomiarów, o których mowa w ust. 1, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska ipaństwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.”; 20) wart.124 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 oraz dodaje się ust.2 wbrzmieniu: „2. Przez miejsca dostępne dla ludności rozumie się wszelkie miejsca, z wyjątkiem miejsc, do których dostęp ludności jest zabroniony lub niemożliwy bez użycia sprzętu technicznego.”; 21) wart.135 ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1.Jeżeli zprzeglądu ekologicznego albo zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, albo zanalizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii istacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej iradiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, wdrodze uchwały.”; 22) art.136d otrzymuje brzmienie: „Art. 136d.

1. Strefę przemysłową tworzy, wdrodze uchwały, sejmik województwa.

2. Projekt uchwały, októrej mowa wust.1, podlega uzgodnieniu zpaństwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym oraz regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

3. Uchwała outworzeniu strefy przemysłowej określa: 1) granice iobszar strefy przemysłowej; rodzaje działalności, których prowadzenie jest dopuszczalne na terenie strefy przemysłowej 2) zuwagi na możliwość występowania przekroczeń standardów jakości środowiska lub przekroczeń wartości odniesienia, októrych mowa wart.222.

4. Uchwała outworzeniu strefy przemysłowej może określać: 1) niektóre standardy jakości środowiska lub wartości odniesienia, októrych mowa wart.222, których przekraczanie na terenie strefy przemysłowej jest dozwolone; 2) warunki prowadzenia działalności na terenie strefy przemysłowej istotne zpunktu widzenia nieprzekraczania standardów jakości środowiska lub wartości odniesienia, o których mowa wart.222, poza jej terenem oraz zuwagi na ochronę życia lub zdrowia ludzi, wszczególności wymagań norm bezpieczeństwa ihigieny pracy.”; 23) wart.152 po ust.7 dodaje się ust.7a wbrzmieniu: „7a. Informacje zawarte wzgłoszeniu, októrym mowa wust.1 i6, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia zuwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.”; 24) wart.154 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Do decyzji, októrej mowa wust.1, przepisy art.188 stosuje się odpowiednio.”; 25) wart.179 wust.4 pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) fragment mapy akustycznej obejmującej określony powiat – właściwemu marszałkowi województwa istaroście.”;

Dziennik Ustaw 26) wart.181 ust.1a otrzymuje brzmienie: „1a. Organ ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości.”; 27) wart.185 po ust.2 dodaje się ust.2a wbrzmieniu: „2a. Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się wpostępowaniu owydanie pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji ozmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej istotnej zmiany instalacji; wtym przypadku stosuje się przepisy art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko.”; 28) wart.193: ust.4 otrzymuje brzmienie: a) „4. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia nie wydaje się, jeżeli prowadzący instalację uzyska nowe pozwolenie.”, dodaje się ust.5 wbrzmieniu: b) „5. Pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków, o którym mowa w art. 190, albo nastąpiło połączenie, podział lub przekształcenie spółek handlowych na podstawie przepisów tytułu IV Kodeksu spółek handlowych albo przepisów ustawy zdnia 30 sierpnia 1996r. okomercjalizacji iprywatyzacji (Dz.U. z2002r. Nr171, poz.1397, zpóźn. zm.j)), albo na podstawie innych przepisów.”; 29) wart.202 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wpozwoleniu zintegrowanym ustala się dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji, niezależnie od tego, czy wymagane byłoby dla niej, zgodnie zustawą, uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; przepisu art.224 ust.3 nie stosuje się wprzypadku instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego.”; 30) wart.208 wust.4 wpkt2 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt3 wbrzmieniu: „3) kopię wniosku owydanie decyzji albo decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach, októrej mowa wart.71 ust.1 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana.”; 31) wart.211 uchyla się ust.3a; 32) wart.212 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych.”; 33) art.218 otrzymuje brzmienie: „Art. 218. Organ administracji zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, wpostępowaniu, którego przedmiotem jest wydanie pozwolenia zintegrowanego lub decyzji ozmianie pozwolenia zintegrowanego dotyczącej istotnej zmiany instalacji.

”; 34) art.219 otrzymuje brzmienie: „Art. 219. Wrazie możliwości wystąpienia znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wprzypadku nowej lub istotnie zmienianej instalacji wymagającej uzyskania pozwolenia zintegrowanego, stosuje się odpowiednio przepisy działu VI ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, ztym że przez dokumentację, októrej mowa wart.108 ust.1 pkt1 tej ustawy, rozumie się część wniosku owydanie pozwolenia zintegrowanego, która umożliwi państwu, na którego terytorium może oddziaływać instalacja wymagająca uzyskania takiego pozwolenia, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.”;

j)

–8–

Poz. 1235

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr240, poz.2055, z2003r. Nr60, poz.535 iNr90, poz.844, z2004r. Nr6, poz.39, Nr116, poz.1207, Nr123, poz.1291 iNr273, poz.2703 i2722, z2005r. Nr167, poz.1400, Nr169, poz.1418, Nr178, poz.1479 iNr184, poz.1539, z2006r. Nr107, poz.721 iNr208, poz.1532 oraz z2008r. Nr180, poz.1109.

Dziennik Ustaw 35) wart.236d ust.3 i4 otrzymują brzmienie: „3. Karę pieniężną wnosi się wterminie 14 dni od dnia, wktórym decyzja, októrej mowa wust.1 i2, stała się ostateczna.

4. Wsprawach dotyczących kar pieniężnych, októrych mowa wust.1 i2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, ztym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.”; 36) wart.238 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, powinien zawierać:”; 37) art.240 otrzymuje brzmienie: „Art. 240. Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika zfunkcjonowania instalacji, która nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do nałożenia obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego określa, które zwymagań wymienionych wart.238 należy spełnić, sporządzając przegląd.”; 38) wart.260 wust.2 pkt3 otrzymuje brzmienie: informację owystępujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych iodziałaniach, „3) które będą podjęte wprzypadku wystąpienia awarii przemysłowej, przedstawianą społeczeństwu iwłaściwym organom Państwowej Straży Pożarnej, wojewodzie, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, staroście, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta;”; 39) wart.281 po ust.1 dodaje się ust.1a wbrzmieniu: „1a. Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska nie stosuje się przepisów ustawy zdnia 29sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa dotyczących ustalania opłaty prolongacyjnej.”; 40) wart.292 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o500% za:”; 41) wart.365: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, wdrodze decyzji, użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.”, wust.2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: b) „Wodniesieniu do nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji związanych zprzedsięwzięciem zaliczonym do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, wdrodze decyzji:”; 42) wart.367 wust.1 wpkt2 na końcu dodaje się przecinek idodaje się pkt3 wbrzmieniu: „3) niezgłoszenia instalacji przez podmiot korzystający ze środowiska lub eksploatacji instalacji niezgodnie zinformacją zawartą wzgłoszeniu”; 43) wart.376 wpkt4 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje pkt5 i6 wbrzmieniu: „5) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 6) regionalny dyrektor ochrony środowiska.”; –9– Poz. 1235

Dziennik Ustaw 44) wart.378: a) ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa w art. 115a ust. 1, art.149 ust.1, art.150, art.152 ust.1, art.154 ust.1, art.178, art.183, art.237 iart.362 ust.1–3, jeststarosta.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy wsprawach przedsięwzięć izdarzeń na terenach zamkniętych.”, b) ust.2a i2b otrzymują brzmienie: „2a. Marszałek województwa jest właściwy wsprawach: 1) przedsięwzięć izdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko; przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu ustawy 2) zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione wpkt1. 2b. Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.”, ust.4 otrzymuje brzmienie: c) „4. Zadania samorządu województwa, októrych mowa wust.2a, art.91 ust.1, 3 i4, art.92 ust.1, art.94 ust.2, art.95 ust.1, art.96, art.119 ust.2, art.135 ust.2, art.162 ust.3, 6 i7, art.426 ust.2 i5, art.428 ust.1, art.430 ust.2, art.434, art.435 ust.3, 5 i6, art.437 ust.1, 2, 4 i8 oraz art.441 ust.1, 2 i4, są zadaniami zzakresu administracji rządowej.”; 45) wtytule VII wdziale II uchyla się rozdział 3; 46) wart.413: a) wust.5 pkt1 i2 otrzymują brzmienie: „1) regionalny dyrektor ochrony środowiska albo jego zastępca, będący regionalnym konserwatorem przyrody albo wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo jego zastępca; 2) przewodniczący regionalnej rady ochrony przyrody albo jego zastępca albo przewodniczący regionalnej komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko albo jego zastępca;”, b) ust.6a otrzymuje brzmienie: „6a. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje członków rady nadzorczej, jeżeli przestali oni pełnić funkcje, októrych mowa wust.5 pkt1–4.”; 47) wart.423 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. O ustalenie programu dostosowawczego może ubiegać się prowadzący istniejącą instalację, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, objętą obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, należącą do rodzajów instalacji wskazanych wprzepisach wydanych na podstawie art.425.”. Art. 145. Wustawie zdnia 27 kwietnia 2001r. oodpadach (Dz.U. z2007r. Nr39, poz.251 iNr88, poz.587 oraz z2008r. Nr138, poz.865) wart.14 po ust.4 dodaje się ust.4a wbrzmieniu: „4a. Minister właściwy do spraw środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227), przy opracowywaniu krajowego planu gospodarki odpadami.”. – 10 – Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1235

Art. 146. Wustawie zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z2005r. Nr239, poz.2019, zpóźn. zm.k)) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.4: a) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pełni funkcję organu wyższego stopnia wrozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wstosunku do marszałków województw idyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, wsprawach określonych ustawą.”, b) ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: po „3a. Przepisów ust.3 nie stosuje się wsprawach, októrych mowa wart.72 ust.3, art.74b ust.1 i4, art.74c, art.85 ust.3, art.86 ust.1 iart.164 ust.9.”, c) ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Właściwy dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej pełni funkcję organu wyższego stopnia wrozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wstosunku do starostów realizujących: 1) 2) zadania zzakresu administracji rządowej, określone wustawie; kompetencje organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego.”,

d) ust.4 dodaje się ust.4a wbrzmieniu: po „4a. Odwołania od decyzji starostów realizujących zadania, októrych mowa wust.4, wnosi się do dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na którego obszarze właściwości następuje szczególne korzystanie zwód lub są podejmowane czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego albo czynności wymagające decyzji starosty wzakresie, októrym mowa wust.4 pkt1.”; ust.5 otrzymuje brzmienie: e) „5. Zadania marszałka województwa, októrych mowa wart.15 ust.

2 pkt2, art.140 ust.2 iart.186 ust.3, są zadaniami zzakresu administracji rządowej.”; 2) wart.4a pkt3 otrzymuje brzmienie: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy wrozumieniu usta„3) wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, zpóźn. zm.l)) – dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.”; 3) wart.43: ust.2a otrzymuje brzmienie: a) „2a. Aglomeracje, októrych mowa wust.1, wyznacza, po uzgodnieniu zwłaściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej iwłaściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, sejmik województwa w drodze uchwały; jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone wdwóch lub więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na którego terenie będzie się znajdować największa część aglomeracji.”, b) wust.3b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Marszałek województwa przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie zrealizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych wwojewództwie, zawierające:”, c) ust.3c otrzymuje brzmienie: „3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, októrych mowa wust.3b, za rok ubiegły.”;

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr267, poz.2255, z2006r. Nr170, poz.1217 iNr227, poz.1658 oraz z2007r. Nr21, poz.125, Nr64, poz.427, Nr75, poz.493, Nr88, poz.587, Nr147, poz.1033, Nr176, poz.1238, Nr181, poz.1286 iNr231, poz.1704. l) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr6, poz.41 iNr141, poz.1492, z2005r. Nr113, poz.954 iNr130, poz.1087, z2006r. Nr45, poz.319 iNr225, poz.1635 oraz z2007r. Nr127, poz.880.

k)

Dziennik Ustaw 4) wart.70 ust.3a otrzymuje brzmienie: „3a. Wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów oraz ich przesyłanie odbywa się na podstawie przepisów ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227).”; 5) art.85a otrzymuje brzmienie: „Art. 85a. Decyzje, októrych mowa wart.82 ust.3 pkt3 iart.85 ust.4, wymagają uzgodnienia zwłaściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.”; 6) wart.119: po a) ust.1 dodaje się ust.1a wbrzmieniu: „1a. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, opracowując program wodno-środowiskowy kraju, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko.”, po b) ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: „3a. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, sporządzając lub aktualizując plan, októrym mowa wart.113 ust.1 pkt2, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko.”, c) ust.6 dodaje się ust.6a wbrzmieniu: po „6a. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, sporządzając lub aktualizując plan, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko.”, wust.7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: d) „7. Zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów środowiskowych, wszczególności wopracowywaniu, przeglądzie iuaktualnianiu planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości, wtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, wcelu zgłaszania uwag:”, e) ust.8 otrzymuje brzmienie: „8. Udostępnienie przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej materiałów źródłowych wykorzystanych do opracowania projektu planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza odbywa się na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko.

”; 7) wart.120 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 oraz dodaje się ust.2 wbrzmieniu: „2. Dyrektor regionalnego zarządu, ustalając warunki korzystania zwód regionu wodnego oraz warunki korzystania zwód zlewni, októrych mowa wart.113 ust.1 pkt4 i5, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko.”; 8) wart.134 dodaje się ust.3 wbrzmieniu: „3. Do przejęcia praw iobowiązków, wynikających zpozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, przepisy ust.2 stosuje się odpowiednio.”; – 12 – Poz. 1235

Dziennik Ustaw 9) wart.140: ust.1 otrzymuje brzmienie: a) „1. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, zzastrzeżeniem ust.2 i2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie zzakresu administracji rządowej.”, wust.2: b) – pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) jeżeli szczególne korzystanie zwód, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa wart.378 ust.2a ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska,”, – uchyla się pkt6, c) ust.2 dodaje się ust.2a i2b wbrzmieniu: po „2a. Wprzypadku gdy szczególne korzystanie zwód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na terenach zamkniętych wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 2b. W przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych jest związane zprzedsięwzięciem realizowanym wczęści na terenie zamkniętym wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, dla całego przedsięwzięcia pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.”; 10) wart.142 wpkt4 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt5 wbrzmieniu: „5) opłaty zumów, októrych mowa wart.217 ust.6.”; 11) wart.186 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Na żądanie poszkodowanego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, ajeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego – właściwy marszałek województwa, ustala wysokość odszkodowania wdrodze decyzji; decyzja jest niezaskarżalna.”. Art. 147. Wustawie zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr80, poz.717, zpóźn. zm.m)): wart.11: 1) a) wpkt8 wlit.iśrednik zastępuje się przecinkiem idodaje się lit.j wbrzmieniu: „j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;”, b) pkt10 otrzymuje brzmienie: „10) ogłasza, wsposób określony wpkt1, owyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia iwykłada ten projekt wraz zprognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 30 dni oraz organizuje wtym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi wtym projekcie studium rozwiązaniami;”; 2) wart.17 wpkt6 wlit.b średnik zastępuje się przecinkiem idodaje się lit.c wbrzmieniu: „c) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;”; 3) wart.51 wust.1 pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska;”; wart.53 wust.4: 4) a) pkt8 otrzymuje brzmienie: „8) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – wodniesieniu do innych niż wymienione wpkt7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów oochronie przyrody;”,

m)

– 13 –

Poz. 1235

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr6, poz.41 iNr141, poz.1492, z2005r. Nr113, poz.954 iNr130, poz.1087, z2006r. Nr45, poz.319 iNr225, poz.1635 oraz z2007r. Nr127, poz.880.

Dziennik Ustaw b) pkt11 otrzymuje brzmienie: dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej – dla przedsięwzięć wymagających „11) uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej;”. Art. 148. Wustawie zdnia 10 kwietnia 2003r. oszczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji wzakresie dróg publicznych (Dz.U. z2008r. Nr193, poz.1194) wprowadza się następujące zmiany: 1) wart.11a dodaje się ust.4 wbrzmieniu: „4. Decyzja ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może być wydana po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli jest ona wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.

U. Nr199, poz.1227).”; 2) wart.11d wust.1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Wniosek owydanie decyzji ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera wszczególności:”; 3) wart.11f wust.1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Decyzja ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera wszczególności:”. Art. 149. Wustawie zdnia 12 marca 2004r. okrajowym systemie ekozarządzania iaudytu (EMAS) (Dz.U. Nr70, poz.631, z2005r. Nr175, poz.1462 oraz z2007r. Nr93, poz.621) wprowadza się następujące zmiany: 1) art.2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. Krajowy system ekozarządzania iaudytu, zwany dalej „systemem”, tworzą: minister właściwy do spraw środowiska; 1) 2) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; regionalni dyrektorzy ochrony środowiska; 3) 4) Polskie Centrum Akredytacji; Krajowa Rada Ekozarządzania.”; 5) 2) art.2 dodaje się art.2a wbrzmieniu: po „Art. 2a. Minister właściwy do spraw środowiska prowadzi politykę wzakresie rozwoju systemu oraz współpracuje zorganami Unii Europejskiej wtym zakresie.”; wart.3 ust.1, 4, 6 i7a wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Generalny 3) Dyrektor Ochrony Środowiska”; użyte wart.3 ust.2 pkt6, wart.4 ust.1, 2, 3 pkt1 i2, ust.4 pkt1 i2 iust.5 oraz wart.7 ust.1 i2 wróżnym 4) przypadku wyrazy „rejestr wojewódzki” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „rejestr regionalny”; użyty wart.3 ust.7a, wart.4 ust.2 oraz wart.7 ust.1 i2 wróżnym przypadku wyraz „wojewoda” zastępuje się 5) użytymi wodpowiednim przypadku wyrazami „regionalny dyrektor ochrony środowiska”; 6) wart.4 ust.1, 4 i5 wyraz „Wojewoda” zastępuje się wyrazami „Regionalny dyrektor ochrony środowiska”; 7) użyte wart.4 ust.2 pkt3 iust.5 oraz wart.5 ust.2 wróżnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się użytymi wodpowiednim przypadku wyrazami „Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska”. Art. 150. Wustawie zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (Dz.U. Nr92, poz.880, zpóźn. zm.n)): 1) wart.13 ust.4 i5 otrzymują brzmienie: „4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska, wdrodze aktu prawa miejscowego wformie zarządzenia, może wprowadzić opłaty za wstęp na obszar rezerwatu przyrody, kierując się potrzebą ochrony przyrody.

n)

– 14 –

Poz. 1235

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2005r. Nr113, poz.954 iNr130, poz.1087, z2007r. Nr75, poz.493, Nr176, poz.1238 iNr181, poz.1286 oraz z2008r. Nr154, poz.958.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1235

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustala stawki opłat, októrych mowa wust.4, przy czym opłata za jednorazowy wstęp do rezerwatu nie może przekraczać kwoty 6 zł waloryzowanej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty wustawie budżetowej.”; 2) wart.17 wust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227);”; 3) wart.19: po a) ust.1 dodaje się ust.1a wbrzmieniu: „1a. Sporządzający projekt planu ochrony, októrym mowa wust.1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, wpostępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu.”, ust.3 otrzymuje brzmienie: b) „3. Przepisy ust.1a i2 stosuje się odpowiednio wprzypadku dokonywania zmiany planu ochrony.”, c) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia, wdrodze aktu prawa miejscowego wformie zarządzenia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody wterminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to zpotrzeb ochrony przyrody.”, d) ust.6 dodaje się ust.6a wbrzmieniu: po „6a. Wojewoda ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla parku krajobrazowego wterminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to zpotrzeb ochrony przyrody.”, e) ust.7 otrzymuje brzmienie: „7. Plan ochrony dla rezerwatu przyrody położonego na terenie więcej niż jednego województwa ustanawiają wspólnie, wdrodze aktu prawa miejscowego wformie zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania znajdują się części tego rezerwatu.”; wart.24 wust.1 pkt2 otrzymuje brzmienie: 4) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu przepisów „2) ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko;”; 5) wart.27 ust.1, wart.32 ust.1, wart.38, wart.57 ust.1, wart.68 ust.1, wart.75 ust.4, wart.77 ust.13, wart.111 ust.1 oraz wart.113 ust.1 wyrazy „Minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się wyrazami „Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska”; użyte wart.31, wart.58 ust.1 i2, wart.67 ust.1, wart.74 ust.1, wart.75 ust.1 i5, wart.77 ust.2, 10 i11, 6) wart.113 ust.4 oraz wart.121 ust.2 wróżnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw środowiska” zastępuje się użytymi wodpowiednim przypadku wyrazami „Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska”; 7) wart.32 ust.3, wart.35 ust.3, wart.58 ust.1, wart.60 ust.3 i5, wart.63 ust.8, wart.76 ust.3, wart.77 ust.1 oraz wart.114 ust.1 i2 wyraz „Wojewoda” zastępuje się wyrazami „Regionalny dyrektor ochrony środowiska”; użyty wart.35 ust.2a pkt2, wart.36 ust.3, wart.63 ust.9, wart.68 ust.1 pkt5, wart.75 ust.5, wart.77 ust.2, 8) 3 i10, wart.118 ust.1, wart.122 ust.1–3, wart.126 ust.3–5 i6 pkt2 lit.b oraz wart.131 pkt8 i11 wróżnym przypadku wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi wodpowiednim przypadku wyrazami „regionalny dyrektor ochrony środowiska”; 9) wart.60 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli stwierdzone lub przewidywane zmiany wśrodowisku zagrażają lub mogą zagrażać roślinom, zwierzętom lub grzybom objętym ochroną gatunkową, regionalny dyrektor ochrony środowiska, ana obszarach morskich Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jest obowiązany, po zasięgnięciu opinii właściwej regionalnej rady ochrony przyrody oraz zarządcy lub właściciela terenu, podjąć działania wcelu zapewnienia trwałego zachowania gatunku, jego siedliska lub ostoi, eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy stanu ochrony jego siedliska lub ostoi.”;

Dziennik Ustaw 10) wart.91: a) pkt1 dodaje się pkt1a wbrzmieniu: po „1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;”, b) pkt2 dodaje się pkt2a wbrzmieniu: po „2a) regionalny dyrektor ochrony środowiska;”; 11) uchyla się art.93; 12) wart.95 pkt2 otrzymuje brzmienie: „2) regionalna rada ochrony przyrody, działająca przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska;”; 13) art.97 otrzymuje brzmienie: „Art. 97.

1. Członków regionalnej rady ochrony przyrody, wliczbie od 20 do 30 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, wdrodze zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki, organizacji ekologicznych iPaństwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa.

2. Regionalna rada ochrony przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego izastępców oraz uchwala regulamin działania. 3.Do zadań regionalnej rady ochrony przyrody należy wszczególności: 1) ocena realizacji zadań wzakresie ochrony przyrody; 2) opiniowanie projektów aktów prawnych wzakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 3) przedstawianie wniosków iopinii wsprawach ochrony przyrody; opiniowanie planów rozwoju istrategii wojewódzkich wzakresie ochrony przyrody. 4) 

4. Wydatki związane zdziałalnością regionalnej rady ochrony przyrody są pokrywane ze środków regionalnego dyrektora ochrony środowiska.”; 14) wart.111 po ust.1 dodaje się ust.1a wbrzmieniu: „1a. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, wpostępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu krajowej strategii ochrony izrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz zprojektem programu działań, októrych mowa wust.1.”. Art. 151. Wustawie zdnia 22 grudnia 2004r. ohandlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych iinnych substancji (Dz.U. Nr281, poz.2784) art.17 otrzymuje brzmienie: „Art. 17. Krajowy Administrator zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227), przy opracowywaniu projektu krajowego planu, októrym mowa wart.14 ust.4.”. Art. 152. Wustawie zdnia 13 kwietnia 2007r. ozapobieganiu szkodom wśrodowisku iich naprawie (Dz.U. Nr75, poz.493 oraz z2008r. Nr138, poz.865): 1) wart.6: a) wpkt2 lit.b otrzymuje brzmienie: „b) siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.26 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody,”, – 16 – Poz. 1235

Dziennik Ustaw b) wpkt11 lit.aotrzymuje brzmienie: „a) wgatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym że szkoda w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego wpływu, wynikającego zdziałania podmiotu korzystającego ze środowiska zgodnie zart.34 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody lub zgodnie zdecyzją ośrodowiskowych uwarunkowaniach, októrej mowa wart.71 ust.1 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227),”; wart.7 ust.1 i2 oraz wart.35 ust.2 wyraz „wojewoda” zastępuje się wyrazami „regionalny dyrektor ochrony 2) środowiska”; wart.7 wust.3 wyraz „Wojewoda” zastępuje się wyrazami „Regionalny dyrektor ochrony środowiska”; 3) 4) art.7 dodaje się art.7a wbrzmieniu: po „7a. Organem wyższego stopnia wstosunku do regionalnego dyrektora ochrony środowiska jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.”; 5) art.17 dodaje się art.17a wbrzmieniu: po „Art. 17a. W trakcie realizacji działań naprawczych właściwy organ ochrony środowiska może podjąć decyzję oich zaniechaniu, jeżeli: 1) dotychczas zrealizowane działania naprawcze gwarantują, że nie ma znaczącego ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, gatunki chronione, chronione siedliska przyrodnicze lub na wody, oraz koszty dalszych działań naprawczych, które miałyby doprowadzić do osiągnięcia stanu począt2) kowego lub do niego zbliżonego, byłyby nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyści osiągniętych wśrodowisku.”.” „Art. 160.

1. Niezwłocznie po dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy: 1) samorządowe kolegia odwoławcze przekażą Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej akta spraw wtoczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez marszałków województw na podstawie ustawy zmienianej wart.146; wojewodowie przekażą dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej akta spraw w toczących się 2) postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji wydawanych przez starostów realizujących zadania, októrych mowa wart.4 ust.4 ustawy zmienianej wart.146 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 3) marszałkowie województw przekażą dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej akta spraw wtoczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa wart.140 ust.2a ustawy zmienianej wart.146 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 4) wojewodowie przekażą marszałkom województw akta spraw w toczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji, októrych mowa wart.186 ust.3 ustawy zmienianej wart.146 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 5) minister właściwy do spraw środowiska przekaże Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska akta spraw wtoczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez wojewodów na podstawie ustaw zmienianych wart.144 i152; 6) minister właściwy do spraw środowiska przekaże regionalnym dyrektorom ochrony środowiska akta spraw wtoczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wydawanych na podstawie ustawy zmienianej wart.144; 7) wojewodowie przekażą regionalnym dyrektorom ochrony środowiska: a) akta spraw wtoczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, wydawanych na podstawie ustawy zmienianej wart.144, b) akta spraw wtoczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących decyzji wydawanych przez wojewodów na podstawie ustawy zmienianej wart.152 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą; – 17 – Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1235

8) marszałkowie województw przekażą regionalnym dyrektorom ochrony środowiska akta spraw wtoczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wydawanych na podstawie ustawy zmienianej wart.144; 9) dyrektorzy urzędów morskich przekażą regionalnym dyrektorom ochrony środowiska akta spraw wtoczących się postępowaniach administracyjnych dotyczących uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wydawanych na podstawie ustawy zmienianej wart.144.

2. Przekazanie akt spraw, októrych mowa wust.1, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Protokół, októrym mowa wust.2, zawiera: 1) wykaz spraw przekazywanych, wszczętych iniezakończonych; 2) wykaz przekazywanych dokumentów. Art. 161. Wojewodowie przekażą właściwym regionalnym dyrektorom ochrony środowiska niezwłocznie po dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy: 1) akta spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wraz zpełną posiadaną dokumentacją, 2) rejestry zawierające informacje oterenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi – które otrzymali od starostów na podstawie ustawy zmienianej wart.152.” „Art. 165.

1. Wojewoda wterminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy przygotuje imienne wykazy pracowników Służb Parków Krajobrazowych parków lub zespołów tych parków, na terenie których wyznaczono obszary Natura 2000 lub projektuje się wyznaczyć obszary Natura 2000, którzy mają stać się pracownikami regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

2. Wwykazie, októrym mowa wust.1, uwzględnia się: 1) pracowników Służby Parków Krajobrazowych zatrudnionych na stanowiskach do spraw ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, wartości historycznych ikulturowych oraz 2) zastępców dyrektora zespołu parków krajobrazowych lub parku krajobrazowego, oraz 3) dyrektora zespołu parków krajobrazowych lub parku krajobrazowego – po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody.

3. Wykaz, októrym mowa wust.1, wojewoda wterminie 7 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy uzgadnia zregionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

4. Wojewoda wterminie do 3 dni od dnia uzgodnienia wykazu, októrym mowa wust.1, jest obowiązany zawiadomić na piśmie pracowników wymienionych wwykazie ozmianach, jakie mają nastąpić wzakresie ich stosunku pracy.

5. Zdniem 1 stycznia 2009r. pracownicy wymienieni wuzgodnionym wykazie stają się pracownikami służby cywilnej zatrudnionymi wregionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Przepis art.231 §4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.”; 2) art.216 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), który stanowi: „Art. 216. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 ust. 1, art.40–43, art.45, art.47–49, art.160 iart.186 pkt2–6, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.”; 3) art.38 ustawy zdnia 12 lutego 2009r. oszczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji wzakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. Nr42, poz.340), który stanowi: „Art. 38. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 4) art.44 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. oinwestycjach wzakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego wŚwinoujściu (Dz.U. Nr84, poz.700), który stanowi: „Art. 44. Ustawa wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”;

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1235

5) art.123 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr178, poz.1061), który stanowi: „Art. 123. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2010r., zwyjątkiem: 1) art.13 pkt3–5, art.95, art.101 ust.3 iart.120, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia; 2) art.10, art.11, art.18 pkt1, art.25, art.43, art.49 iart.50, które wchodzą wżycie zdniem 1 lipca 2010r.; 3) art.2 pkt3, art.3, art.5, art.6, art.8, art.13 pkt1, 2 i6, art.14, art.18 pkt2 lit.b ipkt3 lit.b ic, art.20, art.21, art.23, art.28, art.34, art.36, art.39 pkt2–6, art.40, art.41, art.45 pkt1 i6, art.46 pkt1 lit.ailit.c–e oraz pkt2–5, art.57 pkt2, art.58, art.59 pkt1–3, art.60, art.63, art.65 pkt3–5, art.66 pkt1 lit.aipkt2, art.67 pkt1, art.78, art.79, art.80 pkt3 oraz art.81, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.; 4) art.16, art.17 pkt6, art.39 pkt1 iart.70, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.; 5) (uchylony); 6) art.33, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2015r.”; odnośnika nr1 oraz art.19 ustawy zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy oodpadach oraz niektórych innych 6) ustaw (Dz.U. Nr28, poz.145), które stanowią: „1) Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: dyrektywy Rady 75/439/EWG zdnia 16 czerwca 1975r. wsprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych 1) (Dz.Urz. WE L194 z25.07.1975, str.23, L42 z12.02.1987, str.43, L377 z31.12.1991, str.48, L243 z24.09.1996, str.31 iL332 z28.12.2000, str.91; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.1, str.14); 2) dyrektywy Rady 78/176/EWG zdnia 20 lutego 1978r. wsprawie odpadów pochodzących zprzemysłu ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L54 z25.02.1978, str.19, L378 z31.12.1982, str.1, L32 z03.02.1983, str. 28, L 377 z 31.12.1991, str. 48 i L 409 z 31.12.1992, str. 11; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.1, str.71); 3) dyrektywy Rady 86/278/EWG zdnia 12 czerwca 1986r.

wsprawie ochrony środowiska, wszczególności gleby, wprzypadku wykorzystywania osadów ściekowych wrolnictwie (Dz.Urz. WE L181 z04.07.1986, str.6 iL377 z31.12.1991, str.48; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.1, str.265); 4) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. WE L135 z30.05.1991, str.40 iL67 z07.03.1998, str.29; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.2, str.26); 5) dyrektywy Rady 91/689/EWG zdnia 12 grudnia 1991r. wsprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L377 z31.12.1991, str.20 iL168 z02.07.1994, str.28; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.2, str.78); 6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 94/62/WE zdnia 20 grudnia 1994r. wsprawie opakowań iodpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L365 z31.12.1994, str.10, L284 z31.10.2003, str.1, L47 z18.02.2004, str.26 iL70 z16.03.2005, str.17; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t.13, str.349); 7) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L182 z16.07.1999, str.1 iL284 z31.10.2003, str.1; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.4, str.228); 8) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2000/53/WE zdnia 18 września 2000r. wsprawie pojazdów wycofanych zeksploatacji (Dz.Urz. WE L269 z21.10.2000, str.34, L170 z29.06.2002, str.81, L25 z28.01.2005, str.73, L152 z15.06.2005, str.19 iL254 z30.09.2005, str.69; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.5, str.224); 9) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz.Urz. WE L332 z28.12.2000, str.91; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.5, str.353); 10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2002/96/WE zdnia 27 stycznia 2003r. wsprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str. 24, L 345 z31.12.2003, str.106 iL81 z20.03.2008, str.65; Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.7, str.359, zpóźn. zm.);

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1235

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2006/12/WE zdnia 5 kwietnia 2006r. wsprawie odpadów (Dz.Urz. WE L114 z27.04.2006, str.9); 12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2006/21/WE zdnia 15 marca 2006r. wsprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (Dz.Urz. L102 z11.04.2006, str.15); 13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii iakumulatorów oraz zużytych baterii iakumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz.Urz. WE L266 z26.09.2006, str.1, L76 z19.03.2008, str.39 iL327 z05.12.2008, str.7).” „Art. 19. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) art.1 pkt26 lit.a, pkt38 lit.atiret 1, art.2 pkt1 oraz art.4 pkt13, 14, 15 i18, które wchodzą wżycie zdniem 1stycznia 2011r.; 2) art.1 pkt38 lit.atiret 2, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”; 7) art.79 ust.1 iart.87 ustawy zdnia 7 maja 2010r. owspieraniu rozwoju usług isieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr106, poz.675), które stanowią: Art. 79. „1. Do inwestycji drogowej, dla której przed dniem wejścia w życie ustawy został złożony wniosek owydanie decyzji: ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie ustawy zdnia 27 kwietnia 1) 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.o)) lub 2) ośrodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, lub 3) oustaleniu lokalizacji drogi lub decyzji oustaleniu lokalizacji drogi krajowej lub decyzji ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – stosuje się przepisy dotychczasowe.” „Art. 87. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.29, który wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 8) art.6, art.8 iart.9 ustawy zdnia 21 maja 2010r. ozmianie ustawy oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr119, poz.804), które stanowią: „Art. 6. Do spraw wszczętych na podstawie art.72 ust.7 ustawy zmienianej wart.1 iniezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.” „Art. 8. Do zmian decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych na podstawie przepisów ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.p)) stosuje się przepisy ustawy zmienianej wart.1, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 9. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

”; 9) art.37 ustawy zdnia 8 lipca 2010r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji wzakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr143, poz.963), który stanowi: „Art. 37. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 10) art.191 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), który stanowi: „Art. 191. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zwyjątkiem art.131, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664 oraz z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227 iNr76, poz.489. p) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664 oraz z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227 iNr76, poz.489.

o)

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 1235

11) art.25 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr32, poz.159), który stanowi: „Art. 25. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.1 pkt21 lit.b, który wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 12) odnośnika nr1 oraz art.97 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr122, poz.695), które stanowią: „1) Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 13 października 2003r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.7, str.631); 2) dyrektywy 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 27 października 2004r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 338 z13.11.2004, str.18); 3) dyrektywy 2008/101/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 19 listopada 2008r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE wcelu uwzględnienia działalności lotniczej wsystemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.Urz. UE L8 z13.01.2009, str.3); 4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2009/29/WE zdnia 23 kwietnia 2009r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE wcelu usprawnienia irozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.Urz. UE L140 z05.06.2009, str.63). Ustawa wykonuje następujące decyzje: 1) decyzję nr280/2004/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 11 lutego 2004r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu z Kioto (Dz.Urz. UE L49 z19.02.2004, str.1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.8, str.57); 2) decyzję Komisji nr2005/166/WE zdnia 10 lutego 2005r. ustanawiającą zasady wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 280/2004/WE dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie iwykonania Protokołu zKioto (Dz.Urz. UE L55 z01.03.2005, str.57); 3) decyzję Komisji nr2006/780/WE zdnia 13 listopada 2006r. wsprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie zdyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego iRady wprzypadku projektów realizowanych wramach protokołu zKioto (Dz.Urz. UE L316 z16.11.2006, str.12); 4) decyzję Komisji nr2007/589/WE zdnia 18 lipca 2007r. ustanawiającą wytyczne dotyczące monitorowania isprawozdawczości wzakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie zdyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego iRady (Dz.Urz. UE L229 z31.08.2007, str.1, zpóźn. zm.); 5) decyzję Komisji nr2009/450/WE zdnia 8 czerwca 2009r. wsprawie szczegółowej interpretacji rodzajów działalności lotniczej wymienionych wzałączniku Ido dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego iRady (Dz.Urz. UE L149 z12.06.2009, str.69). Wzakresie swojej regulacji ustawa umożliwia wykonanie: 1) rozporządzenia Komisji (WE) nr2216/2004 zdnia 21 grudnia 2004r. wsprawie standaryzowanego izabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego iRady oraz decyzji nr280/2004/WE Parlamentu Europejskiego iRady (Dz.Urz. UE L386 z29.12.2004, str.1, zpóźn. zm.); 2) rozporządzenia Komisji (UE) nr920/2010 zdnia 7 października 2010r.

wsprawie standaryzowanego izabezpieczonego systemu rejestrów na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego iRady oraz decyzji nr280/2004/WE Parlamentu Europejskiego iRady (Dz.Urz. UE L270 z14.10.2010, str.1); 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 994/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie znormalizowanego izabezpieczonego systemu rejestrów zgodnie zdyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego iRady oraz decyzją nr280/2004/WE Parlamentu Europejskiego iRady (Dz.Urz. UE L271 z11.10.2008, str.3); 4) rozporządzenia Komisji (WE) nr748/2009 zdnia 5 sierpnia 2009r. wsprawie wykazu operatorów statków powietrznych, którzy wykonywali działalność lotniczą wymienioną wzałączniku Ido dyrektywy 2003/87/WE poczynając od dnia 1 stycznia 2006r. ze wskazaniem administrującego państwa członkowskiego dla każdego operatora statków powietrznych (Dz.Urz. UE L219 z22.08.2009, str.1, zpóźn. zm.);

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 1235

5) rozporządzenia Komisji (UE) nr1031/2010 zdnia 12 listopada 2010r. wsprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (Dz.Urz. UE L302 z18.11.2010, str.1).” „Art. 97. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”; 13) odnośnika nr2 oraz art.19 ustawy zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr132, poz.766), które stanowią: „2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25czerwca 2009r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.Urz. UE L172 z02.07.2009, str.18 oraz Dz.Urz. UE L260 z03.10.2009, str.40), dyrektywy Rady 96/29/Euratom zdnia 13 maja 1996r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa wzakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego (Dz. Urz. WE L159 z29.06.1996, str.1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.5, t.2, str.291) oraz dyrektywy Rady 2003/122/Euratom zdnia 22 grudnia 2003r. wsprawie kontroli wysoce radioaktywnych źródeł zamkniętych iodpadów radioaktywnych (Dz.Urz. UE L346 z31.12.2003, str.57; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.7, str.694).” „Art. 19. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r., zwyjątkiem przepisów art.1 pkt11, pkt21, pkt29 lit.a, pkt30, pkt41, pkt46 ipkt50–53, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; 14) odnośnika nr1 oraz art.227 ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. − Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981), które stanowią: „1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących aktów prawnych Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy Rady 92/91/EWG zdnia 3 listopada 1992r. dotyczącej minimalnych wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa iochrony zdrowia pracowników wzakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L348 z28.11.1992, str.9, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.5, t.2, str.118); 2) dyrektywy Rady 92/104/EWG zdnia 3 grudnia 1992r. wsprawie minimalnych wymagań wzakresie poprawy bezpieczeństwa iochrony zdrowia pracowników odkrywkowego ipodziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. WE L404 z31.12.1992, str.10, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.5, t.2, str.134, zpóźn. zm.); 3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 94/22/WE zdnia 30 maja 1994r. wsprawie warunków udzielania ikorzystania zzezwoleń na poszukiwanie, badanie iprodukcję węglowodorów (Dz.Urz. WE L164 z30.06.1994, str.3; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.6, t.2, str.262); 4) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L182 z16.07.1999, str.1, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.4, str.228, zpóźn. zm.); 5) decyzji Rady 2003/33/WE zdnia 19 grudnia 2002r. ustanawiającej kryteria iprocedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art.16 izałącznika II dyrektywy 1999/31/WE (Dz.Urz. WE L11 z16.01.2003, str.27, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.7, str.314, zpóźn. zm.).” „Art. 227. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”; 15) art.63 ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. Nr135, poz.789), który stanowi: „Art. 63. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r.”; 16) art.20 ustawy zdnia 30 czerwca 2011r. ozmianie ustawy − Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr170, poz.1015), który stanowi: „Art. 20. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: 1) art.1 pkt10 − który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia; 2) art.1 pkt147 wzakresie art.205a ust.1 pkt3 − który wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 1235

3) art.1 pkt116 lit.d ipkt120 wzakresie art.179 ust.7 − które wchodzą wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy; 4) art.1 pkt12, 13 i83 − które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.; 5) art.3 wzakresie art.22a − który wchodzi wżycie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 17) art.23 ustawy zdnia 1 lipca 2011r. ozmianie ustawy outrzymaniu czystości iporządku wgminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr152, poz.897), który stanowi: „Art. 23. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r., zwyjątkiem: 1) art.9 pkt2, który wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 2) art.1 pkt17 wzakresie dodania art.9x ust.1 pkt4 i5, ust.2 i3, art.9y ust.1 pkt4 i5, ust.2 i3 oraz art.9z ust.1−3, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.; 3) art.1 pkt17 wzakresie dodania art.9z ust.4, który wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2013r.”; 18) odnośnika nr2 oraz art.19 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. okrajowym systemie ekozarządzania iaudytu (EMAS) (Dz.U. Nr178, poz.1060), które stanowią: Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr1221/2009 zdnia „2) 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i2006/193/WE (Dz.Urz. UE L342 z22.12.2009, str.1).” „Art. 19. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 19) odnośnika nr1 oraz art.13 ustawy zdnia 13 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.460), które stanowią: Niniejsza ustawa wzakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego iRady 2008/50/WE „1) z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z11.06.2008, str.1).” „Art. 13. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem: art.1 pkt14 i18, które wchodzą wżycie zdniem 1 maja 2012r.; 1) 2) art.1 pkt3 wzakresie art.86b iart.1 pkt11 wzakresie art.92b ust.1, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”; 20) odnośnika nr1 oraz art.12 ustawy zdnia 13 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy odrogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.472), które stanowią: Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europej„1) skiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz.Urz. UE L319 z29.11.2008, str.59).” „Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 21) art.37 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.908), który stanowi: „Art. 37. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem art.33 ust.2, który wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”; 22) art.63 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.951), który stanowi: „Art. 63. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r., zwyjątkiem art.54 ust.2, art.55 ust.2 oraz art.57 ust.2 i3, które wchodzą wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.”; 23) odnośnika nr1 oraz art.192 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529), które stanowią: Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europej„1) skiego iRady zdnia 15 grudnia 1997r. wsprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.Urz. WE L15 z21.01.1998, str.14, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.6, t.3, str.71, zpóźn. zm.).” „Art. 192. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.”;

Dziennik Ustaw – 24 – Poz. 1235

24) odnośnika nr2 inr3 oraz art.238 ust.10 iart.253 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21), które stanowią: „2) Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) dyrektywy Rady 78/176/EWG zdnia 20 lutego 1978r. wsprawie odpadów pochodzących zprzemysłu ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L54 z25.02.1978, str.19, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.1, str.71); 2) dyrektywy Rady 86/278/EWG zdnia 12 czerwca 1986r. wsprawie ochrony środowiska, wszczególności gleby, wprzypadku wykorzystywania osadów ściekowych wrolnictwie (Dz.Urz. WE L181 z04.07.1986, str.6, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.1, str.265); 3) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. WE L135 z30.05.1991, str.40, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.

15, t.2, str.26); 4) dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 20 grudnia 1994r. wsprawie opakowań iodpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L365 z31.12.1994, str.10, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t.13, str.349); dyrektywy Rady 96/59/WE zdnia 16 września 1996r. wsprawie unieszkodliwiania polichlorowanych 5) bifenyli ipolichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.Urz. WE L243 z24.09.1996, str.31; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.3, str.75); 6) dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L182 z16.07.1999, str.1, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.4, str.228); 7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2000/53/WE zdnia 18 września 2000r. wsprawie pojazdów wycofanych zeksploatacji (Dz.Urz. WE L269 z21.10.2000, str.34, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.5, str.224); dyrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania 8) odpadów (Dz.Urz. WE L332 z28.12.2000, str.91, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.5, str.353); 9) dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 27 stycznia 2003r. wsprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego ielektronicznego (WEEE) (Dz.Urz. UE L37 z13.02.2003, str.24, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t.7, str.359); 10) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 15 marca 2006r. wsprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (Dz.Urz. UE L102 z11.04.2006, str.15, zpóźn. zm.); 11) dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii iakumulatorów oraz zużytych baterii iakumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz.Urz. UE L266 z26.09.2006, str.1, zpóźn. zm.); 12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2008/98/WE zdnia 19 listopada 2008r. wsprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE L312 z22.11.2008, str.3); dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 13) przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z17.12.2010, str.17).

3)

 Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej dnia 26 kwietnia 2012r. pod numerem 2012/0263/PL, zgodnie zart.16 dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 20 grudnia 1994r. wsprawie opakowań iodpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L365 z31.12.1994, str.10, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t.13, str.349), oraz §4 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr239, poz.2039 oraz z2004r. Nr65, poz.597), wdrażającego postanowienia dyrektywy 98/34/WE zdnia 22czerwca 1998r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji wdziedzinie norm iprzepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz. WE L204 z21.07.1998, str.37, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t.20, str.337).”

Art. 238. „10. Przepisy art.33 ust.4 iart.72 pkt9 ustawy zmienianej wart.214 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art.24 ust.1 pkt2 ustawy zmienianej wart.219 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia utworzenia BDO.”

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 1235

„Art. 253. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem przepisów: 1) art.207 pkt17 wzakresie art.402 ust.2a i2b wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art.209 pkt7, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2014r.; art.178, art.179, art.194 ust.1 pkt5, art.204, art.205, art.206 pkt3, art.207 pkt14, art.213 pkt8, które wchodzą 2) wżycie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy; 3) art.207 pkt18, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2016r.”; 25) odnośnika nr2 oraz art.13 iart.16 ustawy zdnia 4 stycznia 2013r. ozmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.165), które stanowią: Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady „2) 2008/56/WE zdnia 17 czerwca 2008r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty wdziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa wsprawie strategii morskiej) (Dz.Urz. UE L164 z25.06.2008, str.19).” „Art. 13. Organy administracji właściwe wsprawach, októrych mowa wart.21 ust.2 pkt28 lit.h ustawy zmienianej wart.6 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zamieszczą dane oobszarach wód morskich objętych formami ochrony przyrody wrozumieniu ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody wpublicznie dostępnych wykazach, októrych mowa wart.21 ustawy zmienianej wart.6, wterminie do dnia 31 grudnia 2013r.” „Art. 16. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

Dziennik Ustaw – 26 – Poz. 1235

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zdnia 26 sierpnia 2013r. (poz.1235)

USTAWA zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko1) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres obowiązywania ustawy Art. 1. Ustawa określa: zasady itryb postępowania wsprawach: 1) a) udostępniania informacji ośrodowisku ijego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, b) c) transgranicznego oddziaływania na środowisko; zasady udziału społeczeństwa wochronie środowiska; 2) 3) organy administracji właściwe wsprawach, októrych mowa wpkt1. Art. 2. 1.2) Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228).

2. Przepisów ustawy, zwyjątkiem działu II, nie stosuje się do spraw uregulowanych wprzepisach ustawy zdnia 29listopada 2000r. – Prawo atomowe (Dz.U. z2012r. poz.264 i908).

Niniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy Rady 85/337/EWG zdnia 27 czerwca 1985r. wsprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne iprywatne na środowisko naturalne (Dz.Urz. WE L175 z05.07.1985, str.40, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.1, str.248); 2) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.Urz. WE L206 z22.07.1992, str.7, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.2, str.102); 3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2001/42/WE zdnia 27 czerwca 2001r. wsprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.6, str.157); 4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2003/4/WE zdnia 28 stycznia 2003r. wsprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska iuchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.Urz. WE L41 z14.02.2003, str.26; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.7, str.375); 5) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2003/35/WE zdnia 26 maja 2003r. przewidującej udział społeczeństwa wodniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z25.06.2003, str.17; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.15, t.7, str.466); 6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2008/1/WE zdnia 15 stycznia 2008r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom iich kontroli (Dz.Urz. UE L24 z29.01.2008, str.8); 7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2008/56/WE zdnia 17 czerwca 2008r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty wdziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa wsprawie strategii morskiej) (Dz.Urz. UE L164 z25.06.2008, str.19). 7 dodany przez art.6 pkt1 ustawy zdnia 4 stycznia 2013r. ozmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Pkt (Dz.U. poz.165), która weszła wżycie zdniem 7 marca 2013r.

2) Wbrzmieniu ustalonym przez art.173 ustawy zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228), która weszła wżycie zdniem 2 stycznia 2011r.

1)

Dziennik Ustaw – 27 – Rozdział 2 Definicje izasady ogólne Art. 3.

1. Ilekroć wustawie jest mowa o: 1) Biuletynie Informacji Publicznej – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej, októrym mowa wustawie zdnia 6 września 2001r. odostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr112, poz.1198, zpóźn. zm.3)); 2) informacji przeznaczonej dla organu – rozumie się przez to informację, którą wimieniu organu administracji dysponują osoby trzecie, wtym też informację, której organ ten ma prawo żądać od osób trzecich; 3) informacji znajdującej się wposiadaniu organu administracji – rozumie się przez to informację znajdującą się wposiadaniu organu administracji, wytworzoną przez ten organ lub otrzymaną przez organ od osoby trzeciej; 4) integralności obszaru Natura 2000 – rozumie się przez to integralność obszaru Natura 2000 w rozumieniu ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody (Dz.U. z2013r. poz.627, 628 i 842); 5) karcie informacyjnej przedsięwzięcia – rozumie się przez to dokument zawierający podstawowe informacje oplanowanym przedsięwzięciu, wszczególności dane o: a) rodzaju, skali iusytuowaniu przedsięwzięcia, b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, atakże obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania ipokryciu nieruchomości szatą roślinną, c) rodzaju technologii, d)4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym wprzypadku drogi wtranseuropejskiej sieci drogowej każdy zanalizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego, e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, f) rozwiązaniach chroniących środowisko, g) rodzajach iprzewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.

oochronie przyrody, znajdujących się wzasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, j)5) wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej; 6) obszarze Natura 2000 – rozumie się przez to obszary, októrych mowa wart.25 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody, oraz proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, znajdujące się na liście, októrej mowa wart.27 ust.3 pkt1 tej ustawy; 7) ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – rozumie się przez to ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ograniczoną do badania oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 8) ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – rozumie się przez to postępowanie wsprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące wszczególności: a) weryfikację raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii iuzgodnień, zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa wpostępowaniu; c) 

3)

4) 5)

Poz. 1235

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr240, poz.2407, z2005r. Nr64, poz.565 iNr132, poz.1110, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr204, poz.1195 oraz z2012r. poz.473 i908. Wbrzmieniu ustalonym przez art.6 pkt1 lit.austawy zdnia 13 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy odrogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.472), która weszła wżycie zdniem 31 maja 2012r. Dodana przez art.6 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw 9) organie administracji – rozumie się przez to: a) ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające wich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego, b) inne podmioty, gdy są one powołane zmocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska ijego ochrony; 10) organizacji ekologicznej – rozumie się przez to organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska; 11) podaniu informacji do publicznej wiadomości – rozumie się przez to: a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego wsprawie, b) ogłoszenie informacji, wsposób zwyczajowo przyjęty, wsiedzibie organu właściwego wsprawie, c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, awprzypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – wprasie oodpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu, d) wprzypadku gdy siedziba organu właściwego wsprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie wprasie lub wsposób zwyczajowo przyjęty wmiejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania; 12) powierzchni ziemi – rozumie się przez to powierzchnię ziemi wrozumieniu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2013r. poz.1232); 13) przedsięwzięciu – rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję wśrodowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty; 14) strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – rozumie się przez to postępowanie wsprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące wszczególności: a) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych wprognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, b) c) uzyskanie wymaganych ustawą opinii, d) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa wpostępowaniu; 15) środowisku – rozumie się przez to środowisko wrozumieniu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska; 16) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to zanieczyszczenie wrozumieniu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska; 17) znaczącym negatywnym oddziaływaniu na obszar Natura 2000 – rozumie się przez to oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, wtym wszczególności działania mogące: a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania zinnymi obszarami. c) 

2. Ilekroć wustawie jest mowa ooddziaływaniu na środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzi. Art. 4. Każdy ma prawo do informacji ośrodowisku ijego ochronie na warunkach określonych ustawą. Art. 5. Każdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach określonych ustawą, wpostępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. – 28 – Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 1235

Art. 6. 1.6) Wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym. 2.7) Wymogu opiniowania lub uzgadniania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie stosuje się, jeżeli organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Art. 7. Za wymagane ustawą opinie właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz uzgodnienia znimi nie pobiera się opłat, októrych mowa wart.36 ust.1 ustawy zdnia 14 marca 1985r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z2011r. Nr212, poz.1263, zpóźn. zm.8)). Dział II Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 8. Organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji ośrodowisku ijego ochronie znajdujących się wich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Art. 9.

1. Udostępnieniu, októrym mowa wart.8, podlegają informacje dotyczące: 1) stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz iobszary naturalne, wtym bagna, obszary nadmorskie imorskie, atakże rośliny, zwierzęta igrzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, wtym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami; emisji, wtym odpadów promieniotwórczych, atakże zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy 2) środowiska, októrych mowa wpkt1; 3) środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska igospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, októrych mowa wpkt1, oraz na emisje izanieczyszczenia, októrych mowa wpkt2, jak również środków idziałań, które mają na celu ochronę tych elementów; 4) raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska; 5) analiz kosztów ikorzyści oraz innych analiz gospodarczych izałożeń wykorzystanych wramach środków idziałań, októrych mowa wpkt3; 6) stanu zdrowia, bezpieczeństwa iwarunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury iobiektów budowlanych – wzakresie, wjakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać: a) stany elementów środowiska, októrych mowa wpkt1, lub b) przez elementy środowiska, októrych mowa wpkt1 – emisje izanieczyszczenia, októrych mowa wpkt2, oraz środki, októrych mowa wpkt3.

2. Informacje, októrych mowa wust.1, udostępnia się wformie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

3. Udostępniając informacje, októrych mowa wust.1 pkt2, organ administracji informuje także, na wniosek podmiotu żądającego informacji, omiejscu, wktórym znajdują się dane na temat metod przeprowadzania pomiarów, wtym sposobów poboru iprzetwarzania próbek oraz sposobów interpretacji uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia udostępnianej informacji, lub odsyła do stosownych metodyk referencyjnych wtym zakresie.

6)

7) 8)

Oznaczenie ust.1 nadane przez art.62 pkt1 ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. Nr135, poz.789), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r. Dodany przez art.62 pkt1 ustawy, októrej mowa wodnośniku

6. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.460 i892 oraz z2013r. poz.2.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 1235

Art. 10. Wurzędach organów administracji wyznacza się osoby, które zajmują się udostępnianiem informacji ośrodowisku ijego ochronie. Art. 11. Organ administracji udostępniając informacje ośrodowisku ijego ochronie przekazane przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia. Art. 12.

1. Informacje ośrodowisku ijego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek oudostępnienie informacji, zwany wniniejszym dziale „wnioskiem”.

2. Bez pisemnego wniosku udostępnia się: 1) informację niewymagającą wyszukiwania; 2) przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, o których mowa w wustawie zdnia 18 kwietnia 2002r. ostanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr62, poz.558, zpóźn. zm.9)), lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje znajdujące się wposiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć wwyniku tego zagrożenia, podjęcie działań wcelu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających ztego zagrożenia. Art. 13. Od podmiotu żądającego informacji ośrodowisku ijego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Art. 14.

1. Organ administracji udostępnia informację ośrodowisku ijego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż wciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

2. Termin, októrym mowa wust.1, może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Wtym przypadku przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

3. Dokumenty, októrych dane są zamieszczane wpublicznie dostępnych wykazach, októrych mowa wart.21 ust.1, udostępnia się wdniu złożenia wniosku.

4. Informacje, októrych mowa wart.12 ust.2 pkt2, udostępnia się wdniu złożenia wniosku.

5. Wprzypadku odmowy udostępnienia informacji, przepisy ust.1 i2 stosuje się odpowiednio. Art. 15.

1. Udostępnianie informacji ośrodowisku ijego ochronie następuje wsposób iwformie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób iwformie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja ośrodowisku ijego ochronie nie może być udostępniona wsposób lub wformie określonych we wniosku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oprzyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie zwnioskiem iwskazuje, wjaki sposób lub wjakiej formie informacja może być udostępniona.

3. Jeżeli wterminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, októrym mowa wust.2, podmiot żądający informacji nie złoży wniosku wsposób lub wformie wskazanych wpowiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję oodmowie udostępnienia informacji wsposób lub wformie określonych we wniosku. Rozdział 2 Odmowa udostępniania informacji Art. 16.

1. Organ administracji nie udostępnia informacji ośrodowisku ijego ochronie, jeżeli informacje dotyczą: 1) danych jednostkowych uzyskiwanych wbadaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną, októrej mowa wustawie zdnia 29 czerwca 1995r. ostatystyce publicznej (Dz.U. z2012r. poz.591 oraz z2013r. poz.2); 2) spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;

9)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr74, poz.676, z2006r. Nr50, poz.360 iNr191, poz.1410, z2007r. Nr89, poz.590, z2009r. Nr11, poz.59, z2011r. Nr222, poz.1323 oraz z2012r. poz.908.

Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 1235

3) spraw będących przedmiotem praw autorskich, októrych mowa wustawie zdnia 4 lutego 1994r. oprawie autorskim iprawach pokrewnych (Dz.U. z2006r. Nr90, poz.631, zpóźn. zm.10)), lub patentowych, októrych mowa wustawie zdnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z2003r. Nr119, poz.1117, zpóźn. zm.11)), jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa; danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 4) z2002r. Nr101, poz.926, zpóźn. zm.12)), dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy oochronie danych osobowych; 5) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia inie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie izłożyły zastrzeżenie oich nieudostępnianiu; 6) dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju; 7) informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób izłożyły one uzasadniony wniosek owyłączenie tych informacji zudostępniania; 8) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania zudziałem społeczeństwa, zgodnie zart.79 ust.2; 9) obronności ibezpieczeństwa państwa; 10)13) bezpieczeństwa publicznego; 11)14) danych zawartych wrejestrze, októrym mowa wustawie zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21 i888) o: a) warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł zorganizacją odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, zabezpieczeniu finansowym, októrym mowa wart.18 ust.1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie b) elektrycznym ielektronicznym (Dz.U. z2013r. poz.1155), c) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych irocznych.

2. Odmowa uwzględnienia wniosku owyłączenie informacji zudostępniania, októrym mowa wust.1 pkt7, następuje wdrodze decyzji. Art. 17. Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji ośrodowisku ijego ochronie, jeżeli: 1) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących wtrakcie opracowywania; 2) wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się; 3) wniosek jest wsposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania; 4) wniosek jest sformułowany wsposób zbyt ogólny.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr94, poz.658 iNr121, poz.843, z2007r. Nr99, poz.662 iNr181, poz.1293, z2009r. Nr157, poz.1241 oraz z2010r. Nr152, poz.1016.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz.68, Nr163, poz.1362 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr170, poz.1217 i1218 iNr208, poz.1539, z2007r. Nr99, poz.662 iNr136, poz.958, z2008r. Nr180, poz.1113, Nr216, poz.1368 iNr227, poz.1505, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2012r. poz.1544.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr25, poz.219 iNr33, poz.285, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr165, poz.1170 iNr176, poz.1238, z2010r. Nr41, poz.233, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1497 oraz z2011r. Nr230, poz.1371.

13) Dodany przez art.1 pkt1 ustawy zdnia 21 maja 2010r. ozmianie ustawy oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr119, poz.804), która weszła wżycie zdniem 20 lipca 2010r.

14) Dodany przez art.219 pkt1 ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21), która weszła wżycie zdniem 23stycznia 2013r.

10)

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 1235

Art. 18. Przepisów art.16 ust.1 pkt1 i4–8 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy: 1) ilości irodzajów pyłów lub gazów wprowadzanych do powietrza oraz miejsca ich wprowadzania; stanu, składu iilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania; 2) 3) rodzaju iilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania; poziomu emitowanego hałasu; 4) 5) poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych. Art. 19.

1. Organ administracji, odmawiając udostępnienia informacji na podstawie art.17 pkt1, podaje nazwę organu odpowiedzialnego za opracowanie danego dokumentu lub danych oraz informuje oprzewidywanym terminie ich opracowania.

2. Jeżeli wniosek dotyczy informacji nieznajdującej się wposiadaniu organu administracji, organ ten niezwłocznie, nie później jednak niż wterminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku: przekazuje wniosek organowi administracji, wktórego posiadaniu znajduje się żądana informacja, ipowiadamia otym 1) wnioskodawcę; przepis art.65 §1 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio; 2) zwraca wniosek wnioskodawcy, jeżeli nie można ustalić organu, októrym mowa wpkt1.

3. Jeżeli wniosek jest sformułowany wsposób zbyt ogólny, organ administracji niezwłocznie, jednak nie później niż wterminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, udzielając stosownych wyjaśnień, w szczególności informuje o możliwości skorzystania z publicznie dostępnych wykazów, o których mowa w art. 21 ust.

1. Uzupełnienie wniosku nie wyłącza możliwości odmowy udostępnienia informacji na podstawie art. 17 pkt4. Art. 20.

1. Odmowa udostępnienia informacji ośrodowisku ijego ochronie następuje wdrodze decyzji.

2. Do skarg rozpatrywanych wpostępowaniu oudostępnienie informacji ośrodowisku ijego ochronie stosuje się przepisy ustawy zdnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo opostępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z2012r. poz.270, 1101 i1529), ztym że: 1) przekazanie akt iodpowiedzi na skargę następuje wterminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; 2) skargę rozpatruje się wterminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz zodpowiedzią na skargę.

3. Wprzypadku odmowy udostępnienia informacji na podstawie art.16 ust.1 pkt4, 5 lub 7 stosuje się przepisy art.2215) ustawy zdnia 6 września 2001r. odostępie do informacji publicznej. Rozdział 3 Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną Art. 21.

1. Dane odokumentach zawierających informacje ośrodowisku ijego ochronie zamieszcza się wpublicznie dostępnych wykazach.

2. Wpublicznie dostępnych wykazach zamieszcza się dane: 1) odecyzjach odmawiających udostępnienia informacji, októrych mowa wart.20 ust.1; 2) oprojektach dokumentów, októrych mowa wart.46 i47, oraz oprojektach zmian wtych dokumentach, przed ich skierowaniem do postępowania zudziałem społeczeństwa; 3) oinformacjach oodstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, októrym mowa wart.48 ust.1; 4) informacjach o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o októrym mowa wart.47;

15)

Uchylony przez art.1 pkt9 ustawy zdnia 16 września 2011r. ozmianie ustawy odostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr204, poz.1195), która weszła wżycie zdniem 29 grudnia 2011r.

Dziennik Ustaw 5) oopiniach, októrych mowa wart.54 ust.1; 6) odokumentach, októrych mowa wart.46 i47, wraz zpodsumowaniem, októrym mowa wart.55 ust.3, po ich przyjęciu; oprognozach oddziaływania na środowisko; 7) 8) opostanowieniach, októrych mowa wart.63 ust.1 i2; 9) ownioskach owydanie decyzji iodecyzjach ośrodowiskowych uwarunkowaniach; 10) ownioskach owydanie decyzji iodecyzjach, októrych mowa wart.72 ust.1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 11) opostanowieniach, októrych mowa wart.79 ust.2; 12) opostanowieniach, októrych mowa wart.90 ust.1; 13) ownioskach owydanie decyzji iodecyzjach, októrych mowa wart.96 ust.1, wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 14) opostanowieniach, októrych mowa wart.97 ust.1; 15) opostanowieniach, októrych mowa wart.98 ust.1; 16) oraportach ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 17) oanalizach porealizacyjnych; 18) opostanowieniach, októrych mowa wart.108 ust.1 pkt1; 19) opowiadomieniach, októrych mowa wart.109 ust.1 iart.113 ust.3; 20) odokumentach, októrych mowa wart.118; 21) odecyzjach idokumentach, októrych mowa wart.120 ust.1; 22) owynikach prac studialnych zzakresu ochrony środowiska; 23) zzakresu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska o: a) projektach, przed ich skierowaniem do postępowania zudziałem społeczeństwa: – polityki ekologicznej państwa, – wojewódzkich, powiatowych igminnych programów ochrony środowiska, – programów ochrony powietrza, – programów ochrony środowiska przed hałasem, – wewnętrznych izewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, polityce ekologicznej państwa, b) c) wojewódzkich, powiatowych igminnych programach ochrony środowiska, d) opracowaniach ekofizjograficznych, programach ochrony powietrza, e) f) wnioskach owydanie decyzji iodecyzjach wsprawie rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi, jeżeli zanieczyszczenie zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007r. lub wynikało zdziałalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007r., rejestrach zawierających informacje oterenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz oterenach, na których g) występują te ruchy, h) mapach akustycznych, októrych mowa wart.118 ust.1 tej ustawy, i) programach ochrony środowiska przed hałasem, j) zgłoszeniach, októrych mowa wart.152 ust.1 tej ustawy, – 33 – Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 1235

k) wnioskach owydanie pozwolenia iopozwoleniach: – zintegrowanych, – na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, – wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, – na wytwarzanie odpadów, uzgodnieniach, októrych mowa wart.211 ust.3a16) tej ustawy, l) m) przeglądach ekologicznych, n) raportach obezpieczeństwie oraz odecyzjach, októrych mowa wart.259 ust.1 tej ustawy, rejestrach substancji niebezpiecznych, októrych mowa wart.267 ust.1 tej ustawy, o) p) wewnętrznych izewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych, q) wykazach, októrych mowa wart.286 ust.1 tej ustawy, r) decyzjach owymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu iumorzeniu opłat za korzystanie ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych, s) wnioskach oustalenie programu dostosowawczego, októrym mowa wart.426 ust.1 tej ustawy; 24) zzakresu ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody o: a) projektach planów ochrony ioprojektach planów zadań ochronnych tworzonych dla form ochrony przyrody, b) wnioskach owydanie zezwolenia iozezwoleniach na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom wstosunku do gatunków objętych ochroną, októrych mowa wart.56 ust.1 i2 tej ustawy, c) zezwoleniach na przewożenie przez granicę państwa roślin izwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, atakże ich rozpoznawalnych części iproduktów pochodnych, świadectwach fitosanitarnych na wywóz żywych roślin należących do gatunków, októrych mowa wlit.c, pochod) dzących zuprawy, e) zezwoleniach na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt, f) wnioskach owydanie zezwolenia iozezwoleniach na usunięcie drzew lub krzewów, g) decyzjach owymiarze administracyjnych kar pieniężnych za: – zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych wsposób szkodliwy dla roślinności, – usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, – zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, zezwoleniach na sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie isprzedaż na h) terenie kraju roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym; 25)17) zzakresu ustawy zdnia 14 grudnia 2012r.

oodpadach o: a) zezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów oraz zezwoleniach na zbieranie iprzetwarzanie odpadów, b) zezwoleniach na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, c) decyzjach zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzjach owyrażeniu sprzeciwu, d) decyzjach owyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny,

Uchylony przez art.144 pkt31 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227), która weszła wżycie zdniem 15 listopada 2008r.

17) Wbrzmieniu ustalonym przez art.219 pkt2 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 14.

16)

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 1235

e) decyzjach nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów zmiejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zezwoleniach na spalanie odpadów poza instalacjami iurządzeniami, f) g) decyzjach nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami zwypadków, h) decyzjach zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, decyzjach określających zakres iharmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowai) nych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska i decyzjach określających zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn iskutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska, j) decyzjach owstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów, k) decyzjach wstrzymujących działalność posiadacza odpadów, l) zgodach na wydobywanie odpadów, m) decyzjach wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, decyzjach ozamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, n) decyzjach oprzeniesienie praw iobowiązków wynikających zdecyzji, októrych mowa wart.151 ust.1 ustawy o) zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach; 26) (uchylony);18) 27)19) zzakresu ustawy zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz.U. z2012r. poz.391, zpóźn. zm.20)) – ownioskach owpis do rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości iowpisach do tego rejestru; 28)21) zzakresu ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z2012r. poz.145, zpóźn. zm.22)) o: a) wnioskach owydanie pozwolenia iopozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód, b) decyzjach nakazujących usunięcie drzew ikrzewów, c) wstępnej ocenie stanu środowiska wód morskich, zestawie celów środowiskowych dla wód morskich, d) e) programie monitoringu wód morskich, f) krajowym programie ochrony wód morskich, g) wystąpieniach, októrych mowa wart.61e tej ustawy, h) obszarach wód morskich objętych formami ochrony przyrody wrozumieniu ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody; 29) zzakresu ustawy zdnia 20 lipca 1991r. oInspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z2013r. poz.686 i888) – orejestrach poważnych awarii oraz orejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą wśrodowisku iszkód wśrodowisku; 30) orejestrach, októrych mowa wart.34, 40, 50 i56 ustawy zdnia 22 czerwca 2001r. oorganizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z2007r. Nr36, poz.233 oraz z2009r. Nr18, poz.97); 31) o decyzjach określających szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy zdnia 27 lipca 2001r. ozmianie ustawy – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr110, poz.1190); 32)23) odeklaracjach środowiskowych, októrych mowa wustawie zdnia 15 lipca 2011r. okrajowym systemie ekozarządzania iaudytu (EMAS) (Dz.U. Nr178, poz.1060);

Przez art.219 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Wbrzmieniu ustalonym przez art.8 pkt1 ustawy zdnia 1 lipca 2011r. ozmianie ustawy outrzymaniu czystości iporządku wgminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr152, poz.897), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 oraz z2013r. poz.21 i228.

21) Wbrzmieniu ustalonym przez art.6 pkt2 ustawy zdnia 4 stycznia 2013r. ozmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.165), która weszła wżycie zdniem 7 marca 2013r.

22) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 i1513 oraz z2013r. poz.21 i165.

23) Wbrzmieniu ustalonym przez art.12 pkt1 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. okrajowym systemie ekozarządzania iaudytu (EMAS) (Dz.U. Nr178, poz.1060), która weszła wżycie zdniem 29 września 2011r.

18) 19)

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 1235

33)24) zzakresu ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.

U. Nr122, poz.695) o: a) projektach krajowych planów rozdziału uprawnień do emisji, wykazach, októrych mowa wart.21 ust.2 i3 tej ustawy, b) c) zezwoleniach, októrych mowa wart.40 tej ustawy, d) raportach owielkości emisji zinstalacji objętych systemem, októrych mowa wart.62 ust.1 tej ustawy, e) zbiorczych danych dotyczących wielkości emisji wynikających z operacji lotniczych zawartych w raportach, októrych mowa wart.62 ust.1 tej ustawy, f) decyzjach owymierzeniu kary pieniężnej, októrej mowa wart.70 ust.1, art.71 ust.1 iart.72 ust.1 tej ustawy; 34)25) zzakresu ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981 oraz z2013r. poz.21) o: a) koncesjach na poszukiwanie irozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów, b) danych zawartych wksiędze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, c) kartach informacyjnych złóż kopalin, októrych mowa wprzepisach wydanych na podstawie art.97 ust.1 pkt1 tej ustawy, d) dokumentacjach mierniczo-geologicznych zlikwidowanych zakładów górniczych; 35) zzakresu ustawy zdnia 13 kwietnia 2007r. ozapobieganiu szkodom wśrodowisku iich naprawie (Dz.U. Nr75, poz.493, zpóźn. zm.26)) o: a) wnioskach owydanie decyzji iodecyzjach, októrych mowa wart.13 ust.3, art.15 ust.1 oraz art.17 ust.2 tej ustawy, b) postanowieniach, októrych mowa wart.24 ust.7 tej ustawy; 36)27) zzakresu ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe informacje o: wnioskach owydanie zezwoleń iowydanych zezwoleniach na wykonywanie działalności, októrej mowa wart.4 a) ust.1 pkt2 ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe, b) wydanych decyzjach nadzorczych, októrych mowa wart.68 iart.68b ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe, odnoszących się do obiektów jądrowych – zwyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej izabezpieczeń materiałów jądrowych, atakże informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu przepisów ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Wpublicznie dostępnych wykazach mogą być też zamieszczane dane oinnych dokumentach zawierających informacje ośrodowisku ijego ochronie. Art. 22.

1. Do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów są obowiązane organy administracji właściwe wsprawach, októrych mowa wart.21 ust.2.

2. Publicznie dostępne wykazy danych odokumentach, októrych mowa wart.21 ust.2 pkt16 i17, prowadzą także organy administracji właściwe do prowadzenia postępowania, wramach którego lub wwyniku którego sporządzane są te dokumenty.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.81 ustawy zdnia 28 kwietnia 2011r. osystemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. Nr122, poz.695), która weszła wżycie zdniem 21 czerwca 2011r.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 199 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. − Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

26) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone zDz.U. z2008r. Nr138, poz.865 iNr199, poz.1227, z2011r. Nr63, poz.322, Nr152, poz.897, Nr227, poz.1367 iNr228, poz.1368, z2012r. poz.1513 oraz z2013r. poz.21.

27) Dodany przez art.5 pkt1 ustawy zdnia 13 maja 2011r. ozmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr132, poz.766), która weszła wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

24)

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 1235

Art. 23.

1. Publicznie dostępne wykazy prowadzi się wformie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go wBiuletynie Informacji Publicznej.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzór oraz zawartość iukład publicznie dostępnego wykazu, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości wykazu iłatwości wyszukiwania zawartych wnim informacji oraz uwzględniając nazwy zamieszczonych wnim dokumentów, miejsca idaty ich wydania oraz miejsca ich przechowywania, atakże zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji. Art. 24.

1. Informacje: 1) zzakresu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, dotyczące: a) klasyfikacji stref, októrej mowa wart.88 ust.2 iart.89 ust.1 tej ustawy, b) wyników pomiarów, októrych mowa wart.90 ust.1 tej ustawy, programów ochrony powietrza, októrych mowa wart.91 ust.3 i5 tej ustawy, c) d) planów działań krótkoterminowych, októrych mowa wart.92 ust.1 tej ustawy, wyników badań, októrych mowa wart.109 ust.2 tej ustawy, e) f) terenów, októrych mowa wart.110a ust.1 tej ustawy, g) map akustycznych, októrych mowa wart.118 ust.1 tej ustawy, terenów, októrych mowa wart.118 ust.6 tej ustawy, h) i) programów ochrony środowiska przed hałasem, októrych mowa wart.119 ust.1 tej ustawy, j) wyników badań, októrych mowa wart.123 ust.

2 tej ustawy, terenów, októrych mowa wart.124 tej ustawy, k) l) wyników pomiarów, októrych mowa wart.175 ust.1–3 tej ustawy, m) map akustycznych, októrych mowa wart.179 ust.1 tej ustawy, emisji ipoboru wód, zgromadzone wwojewódzkiej bazie informacji okorzystaniu ze środowiska, októrej mowa n) wart.286a ust.1 tej ustawy, 2)28) dotyczące produktów, opakowań igospodarki odpadami, zgromadzone wBazie danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami, októrej mowa wustawie zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach, niezawierające danych jednostkowych, dotyczące wyników badań, októrych mowa wart.155a ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne 3) – są udostępniane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, wszczególności przy wykorzystaniu elektronicznych baz danych.

2. Informacje zawarte welektronicznych bazach danych są udostępniane wBiuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez podmioty, októrych mowa wust.3.

3. Elektroniczne bazy danych prowadzą: 1) marszałek województwa – wzakresie informacji, októrych mowa wust.1 pkt1 lit.c, d, g oraz i, atakże pkt2; 2) starosta – wzakresie informacji, októrych mowa w: a) ust.1 pkt1 lit.e oraz f, ust.1 pkt1 lit.g oraz i– wprzypadku terenów, októrych mowa wart.117 ust.2 pkt1 iust.3 ustawy zdnia b) 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska; 3) wojewódzki inspektor ochrony środowiska – wzakresie informacji, októrych mowa wust.1 pkt1 lit.a, b, j–l in oraz pkt3; 4) zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem – wzakresie informacji, októrych mowa wust.1 pkt1 lit.h oraz m; 5) zarządzający drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem – wzakresie informacji, októrych mowa wust.1 pkt1 lit.l.

28)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.219 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

Dziennik Ustaw – 38 – Poz. 1235

4. Zadanie marszałka województwa, októrym mowa wust.3 pkt1, jest zadaniem zzakresu administracji rządowej.

5. Minister właściwy do spraw środowiska, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, októrych mowa wust.1, określi, wdrodze rozporządzenia: 1) sposób udostępniania informacji; 2) minimalny zakres udostępnianych informacji; 3) formę udostępniania informacji; częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji. 4) Art. 25.

1. WBiuletynie Informacji Publicznej są udostępniane także: 1) przez ministra właściwego do spraw środowiska: a) zzakresu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska: – polityka ekologiczna państwa, októrej mowa wart.15 ust.1 tej ustawy, – raport zrealizacji polityki ekologicznej państwa, októrym mowa wart.16 tej ustawy, b) zzakresu ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach:29) – krajowy plan gospodarki odpadami, – sprawozdanie zrealizacji krajowego planu gospodarki odpadami, informacje o przepisach krajowych i wspólnotowych, a także o umowach międzynarodowych, które dotyczą c) ochrony środowiska, a także raporty z wykonania tych przepisów i umów, w przypadkach, gdy raporty te są dostępne, d) porozumienia dotyczące ochrony środowiska, e) zzakresu ustawy zdnia 22 czerwca 2001r. oorganizmach genetycznie zmodyfikowanych: – Rejestr Zamkniętego Użycia GMO, októrym mowa wart.34 tej ustawy, – Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska, októrym mowa wart.40 tej ustawy, – Rejestr Produktów GMO, októrym mowa wart.50 ust.1 tej ustawy, – Rejestr Wywozu za Granicę iTranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów GMO, októrym mowa wart.56 tej ustawy, f) zzakresu ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne: – krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, októrym mowa wart.43 ust.3 tej ustawy, – sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa wart.43 ust.4 tej ustawy; 2) przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – baza danych oocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska: 3) a) Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, o którym mowa w art. 236a ust. 1 ustawy z dnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, b) raporty ostanie środowiska wPolsce, októrych mowa wart.25b ustawy zdnia 20 lipca 1991r. oInspekcji Ochrony Środowiska; 4) przez marszałka województwa: a) zzakresu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska: – wojewódzkie programy ochrony środowiska, októrych mowa wart.17 ust.1 tej ustawy, – raporty zwykonania wojewódzkich programów ochrony środowiska, októrych mowa wart.18 ust.2 tej ustawy, – program ochrony powietrza, októrym mowa wart.91 ust.1 tej ustawy,

29)

Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.219 pkt4 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 14.

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 1235

–30) decyzje wsprawie odroczenia iwyłączenia ze stosowania określonych poziomów dopuszczalnych substancji do powietrza, októrych mowa wart.91b ust.4 tej ustawy, – plan działań krótkoterminowych, októrym mowa wart.92 ust.1 tej ustawy, – programy ochrony środowiska przed hałasem, októrych mowa wart.119 ust.1 tej ustawy, zzakresu ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach:31) b) –32) rejestr, zwyłączeniem informacji, októrych mowa wart.49 ust.7 tej ustawy, – wojewódzki plan gospodarki odpadami, – sprawozdanie zrealizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 5) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej – akty prawa miejscowego, októrych mowa wart.92 ust.2 ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne; 6) przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – rejestr substancji niebezpiecznych, októrym mowa wart.267 ust.1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska; przez starostę: 7) a) zzakresu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska: – powiatowe programy ochrony środowiska, októrych mowa wart.17 ust.1 tej ustawy, – raporty zwykonania powiatowych programów ochrony środowiska, októrych mowa wart.18 ust.2 tej ustawy, – programy ochrony środowiska przed hałasem, októrych mowa wart.119 ust.1 tej ustawy, b) (uchylona);33) 8) przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta: a) zzakresu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska: – gminne programy ochrony środowiska, októrych mowa wart.17 ust.1 tej ustawy, – raporty zwykonania gminnych programów ochrony środowiska, októrych mowa wart.18 ust.2 tej ustawy, b) (uchylona);34) 9)35) przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zzakresu ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe: informacje o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie na a) zdrowie ludzi ina środowisko naturalne oraz owielkości iskładzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do środowiska, a także o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, powodujących powstanie zagrożenia, b) roczne oceny stanu bezpieczeństwa nadzorowanych obiektów jądrowych – zwyłączeniem informacji dotyczących ochrony fizycznej izabezpieczeń materiałów jądrowych, atakże informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu przepisów ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 10)35) przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, z zakresu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z2013r. poz.963 i 984): a) informacje ofunkcjonowaniu urządzeń, októrych mowa wprzepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ust.4 ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym, zainstalowanych ieksploatowanych welektrowni jądrowej, b) roczne oceny dotyczące funkcjonowania urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.5 ust.4 ustawy zdnia 21 grudnia 2000r. odozorze technicznym, zainstalowanych ieksploatowanych welektrowni jądrowej – z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dodane przez art.5 ustawy zdnia 13 kwietnia 2012r. ozmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.460), która weszła wżycie zdniem 28 maja 2012r.

31) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.219 pkt4 lit.b tiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

32) Wbrzmieniu ustalonym przez art.219 pkt4 lit.b tiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

33) Przez art.219 pkt4 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 14.

34) Przez art.8 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 19.

35) Dodany przez art.5 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 27.

30)

Dziennik Ustaw – 40 – Rozdział 4 Opłaty Art. 26.

1. Wyszukiwanie iprzeglądanie wsiedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych wpublicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

2. Za wyszukiwanie informacji, a także za przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty wwysokości odzwierciedlającej związane ztym uzasadnione koszty. 3.36) Opłaty, októrych mowa wust.2, pobierane przez organ administracji: 1) rządowej – stanowią dochód budżetu państwa; 2) samorządowej – stanowią dochód własny jednostek samorządu terytorialnego.

4. Opłat, októrych mowa wust.2, nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji. Art. 27.

1. Górne jednostkowe stawki opłat, októrych mowa wart.26 ust.2, wynoszą: 1) wyszukiwanie informacji – 10 zł, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów; opłata ulega zwiększeza niu onie więcej niż 1 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów; 2) przekształcanie informacji wformę wskazaną we wniosku – 3 zł za każdy informatyczny nośnik danych; za 3) sporządzanie kopii dokumentów lub danych wformacie 210 mm x 297 mm (A4): za a) stronę kopii czarno-białej – 0,60 zł, za b) stronę kopii kolorowej – 6 zł.

za 2.37) Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę za przesyłkę danego rodzaju idanej kategorii wagowej wwysokości podanej wobowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego wrozumieniu ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529), zwiększoną o: 1) więcej niż 4 zł – za kopię dokumentów lub danych wformie wydruku lub kserokopii; nie 2) więcej niż 10 zł – za kopię dokumentów lub danych na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez podnie miot żądający informacji. Art. 28. Minister właściwy do spraw środowiska wporozumieniu zministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia: 1) szczegółowe stawki opłat, októrych mowa wart.26 ust.2, 2) współczynniki różnicujące wysokość opłat, októrych mowa wart.26 ust.2, 3) sposób naliczania opłat, októrych mowa wart.26 ust.2, zuwzględnieniem przekształcenia informacji wformę wskazaną we wniosku, 4) terminy isposób uiszczania opłat, októrych mowa wart.26 ust.2 – biorąc pod uwagę, że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody wdostępie do informacji.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.77 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1241), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2010r.

37) Wbrzmieniu ustalonym przez art.175 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

36)

Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 41 – Dział III Udział społeczeństwa w ochronie środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 29. Każdy ma prawo składania uwag iwniosków wpostępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Art. 30. Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą. Art. 31. Do prowadzenia postępowań wymagających udziału społeczeństwa przepisy art.16–20 stosuje się odpowiednio. Art. 32. Do uwag iwniosków zgłaszanych wramach postępowania wymagającego udziału społeczeństwa nie stosuje się przepisów działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozdział 2 Udział społeczeństwa wpodejmowaniu decyzji Art. 33.

1. Przed wydaniem izmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 1) 2) wszczęciu postępowania; 3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana wsprawie; 4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii idokonania uzgodnień; 5) możliwościach zapoznania się zniezbędną dokumentacją sprawy oraz omiejscu, wktórym jest ona wyłożona do wglądu; możliwości składania uwag iwniosków; 6) sposobie imiejscu składania uwag iwniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania; 7) 8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag iwniosków; 9) terminie imiejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, októrej mowa wart.36, jeżeli ma być ona przeprowadzona; 10) postępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

2. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, októrej mowa wust.1 pkt5, należą: 1) wniosek owydanie decyzji wraz zwymaganymi załącznikami; 2) wymagane przez przepisy: a) postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne wterminie składania uwag iwniosków. b) Art. 34. Uwagi iwnioski mogą być wnoszone: 1) wformie pisemnej; 2) ustnie do protokołu; 3) pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektroza nicznym, októrym mowa wustawie zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. z2013r. poz.262). Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 42 – Poz. 1235

Art. 35. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, októrym mowa wart.33 ust.1 pkt7, pozostawia się bez rozpatrzenia. Art. 36. Organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa. Przepis art.91 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Art. 37. Organ prowadzący postępowanie: rozpatruje uwagi iwnioski; 1) 2) wuzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających zprzepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje oudziale społeczeństwa wpostępowaniu oraz otym, wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę iwjakim zakresie zostały uwzględnione uwagi iwnioski zgłoszone wzwiązku zudziałem społeczeństwa. Art. 38. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację owydanej decyzji iomożliwościach zapoznania się zjej treścią. Rozdział 3 Udział społeczeństwa wopracowywaniu dokumentów Art. 39.

1. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu iojego przedmiocie; 1) 2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu; 3) możliwości składania uwag iwniosków; 4) sposobie imiejscu składania uwag iwniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania; 5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag iwniosków; 6) postępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

2. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, októrej mowa wust.1 pkt2, należą: 1) założenia lub projekt dokumentu; 2) wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne wterminie składania uwag iwniosków. Art. 40. Uwagi iwnioski mogą być wnoszone: 1) wformie pisemnej; 2) ustnie do protokołu; 3) pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektroza nicznym, októrym mowa wustawie zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym. Art. 41. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, októrym mowa wart.39 ust.1 pkt4, pozostawia się bez rozpatrzenia. Art. 42. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: rozpatruje uwagi iwnioski; 1) 2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje oudziale społeczeństwa wpostępowaniu oraz otym, wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę iwjakim zakresie zostały uwzględnione uwagi iwnioski zgłoszone wzwiązku zudziałem społeczeństwa.

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 1235

Art. 43. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa podaje do publicznej wiadomości informację oprzyjęciu dokumentu iomożliwościach zapoznania się zjego treścią oraz: 1) uzasadnieniem, októrym mowa wart.42 pkt2; podsumowaniem, októrym mowa wart.55 ust.3 – wprzypadku dokumentów, októrych mowa wart.46 i47. 2) Rozdział 4 Uprawnienia organizacji ekologicznych Art. 44.

1. Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia wokreślonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą wnim na prawach strony. Przepisu art.31 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

2. Organizacji ekologicznej służy prawo wniesienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także wprzypadku, gdy nie brała ona udziału wokreślonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa prowadzonym przez organ pierwszej instancji; wniesienie odwołania jest równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia wtakim postępowaniu. Wpostępowaniu odwoławczym organizacja uczestniczy na prawach strony.

3. Organizacji ekologicznej służy skarga do sądu administracyjnego od decyzji wydanej wpostępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji, także wprzypadku, gdy nie brała ona udziału wokreślonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

4. Na postanowienie oodmowie dopuszczenia do udziału wpostępowaniu organizacji ekologicznej służy zażalenie. Art. 45.

1. Organizacje ekologiczne, jednostki pomocnicze samorządu gminnego, samorząd pracowniczy, jednostki ochotniczych straży pożarnych oraz związki zawodowe mogą współdziałać wdziedzinie ochrony środowiska zorganami administracji.

2. Związki zawodowe isamorządy pracownicze mogą powoływać zakładowe komisje ochrony środowiska oraz społecznych inspektorów ochrony środowiska wcelu organizowania iprzeprowadzania społecznej kontroli ochrony środowiska na terenie zakładu pracy.

3. Organy administracji mogą udzielać pomocy organizacjom ekologicznym wich działalności wdziedzinie ochrony środowiska. Dział IV Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Rozdział 1 Dokumenty wymagające przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Art. 46. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: 1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego; 2) polityk, strategii, planów lub programów wdziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki iwykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione wpkt1 i2, których realizacja może spowodować 3) znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane zochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają ztej ochrony.

Dziennik Ustaw – 44 – Poz. 1235

Art. 47.38) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także wprzypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa wart.57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Art. 48. 1.39) Organ opracowujący projekty dokumentów, októrych mowa wart.46 pkt1 i2, może, po uzgodnieniu zwłaściwymi organami, októrych mowa wart.57 i58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. 1a.40) Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wprzypadku dokumentów, októrych mowa wart.46 pkt1, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów. 2.41) Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów, októrych mowa wart.46 pkt2, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów wgranicach jednej gminy.

3. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, októrym mowa wust.1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje ouwarunkowaniach, októrych mowa wart.49.

4. Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa wust.1, organ opracowujący projekty dokumentów, októrych mowa wart.46 pkt2, podaje do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki. Art. 49. Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa wart.48 ust.1, albo stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia takiej oceny, októrym mowa wart.47, bierze się pod uwagę następujące uwarunkowania: charakter działań przewidzianych wdokumentach, októrych mowa wart.46 i47, wszczególności: 1) stopień, wjakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, wodniesieniu do usytuowania, a) rodzaju iskali tych przedsięwzięć, b) powiązania zdziałaniami przewidzianymi winnych dokumentach, c) przydatność wuwzględnieniu aspektów środowiskowych, wszczególności wcelu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego wdziedzinie ochrony środowiska, d) powiązania zproblemami dotyczącymi ochrony środowiska; rodzaj iskalę oddziaływania na środowisko, wszczególności: 2) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość iodwracalność oddziaływań, a) b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych, c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska; 3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, wszczególności: a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu, formy ochrony przyrody wrozumieniu ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody oraz obszary podb) legające ochronie zgodnie zprawem międzynarodowym. Art. 50. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane wprzypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47.

40)

41)

38) 39)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.1 pkt3 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt3 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 45 – Rozdział 2 Prognoza oddziaływania na środowisko Art. 51.

1. Organ opracowujący projekt dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko.

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: zawiera: 1) a) informacje ozawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach zinnymi dokumentami, b) informacje ometodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokuc) mentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje omożliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, streszczenie sporządzone wjęzyku niespecjalistycznym; e) 2) określa, analizuje iocenia: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu wprzypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, b) c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, wszczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r.

oochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne zpunktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, wjakich te cele iinne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące oddziaływania, wtym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, e) krótkoterminowe, średnioterminowe idługoterminowe, stałe ichwilowe oraz pozytywne inegatywne, na cele iprzedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, atakże na środowisko, awszczególności na: – różnorodność biologiczną, – ludzi, – zwierzęta, – rośliny, – wodę, – powietrze, – powierzchnię ziemi, – krajobraz, – klimat, – zasoby naturalne, – zabytki, – dobra materialne – zuwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska imiędzy oddziaływaniami na te elementy; 3) przedstawia: a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, wszczególności na cele iprzedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, b) biorąc pod uwagę cele igeograficzny zasięg dokumentu oraz cele iprzedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych wprojektowanym dokumencie wraz zuzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 1235

Art. 52.

1. Informacje zawarte wprognozie oddziaływania na środowisko, októrych mowa wart.51 ust.2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy imetod oceny oraz dostosowane do zawartości istopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu wprocesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych ztym dokumentem.

2. Wprognozie oddziaływania na środowisko, októrej mowa wart.51 ust.1, uwzględnia się informacje zawarte wprognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych zprojektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania.

3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wporozumieniu zministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, wdrodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając:42) 1) formę sporządzenia prognozy; 2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone iocenione wprognozie; 3) zakres terytorialny prognozy; rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione wprognozie. 4) Art. 53. Organ opracowujący projekt dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47, uzgadnia zwłaściwymi organami, októrych mowa wart.57 i58, zakres istopień szczegółowości informacji wymaganych wprognozie oddziaływania na środowisko. Uzgodnienia dokonuje się wterminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku ouzgodnienie. Rozdział 3 Opiniowanie, udział społeczeństwa iprzyjęcie dokumentu Art. 54.

1. Organ opracowujący projekt dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47, poddaje projekt, wraz zprognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, októrych mowa wart.57 i58. Właściwe organy wydają opinię wterminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku owydanie opinii.

2. Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, zgodnie zprzepisami działu III rozdział 1 i3, wstrategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

3. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin określają przepisy ustawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z2012r. poz.647, zpóźn. zm.43)). Art. 55.

1. Organ opracowujący projekt dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47, bierze pod uwagę ustalenia zawarte wprognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów, októrych mowa wart.57 i58, oraz rozpatruje uwagi iwnioski zgłoszone wzwiązku zudziałem społeczeństwa.

2. Projekt dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47, nie może zostać przyjęty, oile nie zachodzą przesłanki, októrych mowa wart.34 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że może on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.

3. Do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu wodniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, atakże informację, wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę iwjakim zakresie zostały uwzględnione: 1) ustalenia zawarte wprognozie oddziaływania na środowisko; 2) opinie właściwych organów, októrych mowa wart.57 i58; 3) zgłoszone uwagi iwnioski; 4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone; propozycje dotyczące metod iczęstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. 5) 

4. Organ opracowujący projekt dokumentu przekazuje przyjęty dokument wraz z podsumowaniem, o którym mowa wust.3, właściwym organom, októrych mowa wart.57 i58.

Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.38 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.951), która weszła wżycie zdniem 1 stycznia 2013r.

43) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 i1445 oraz z2013r. poz.21 i405.

42)

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 1235

5. Organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu wzakresie oddziaływania na środowisko, zgodnie zczęstotliwością imetodami, októrych mowa wust.3 pkt5. Art. 56. Przepisy niniejszego działu stosuje się także do podmiotów opracowujących projekt dokumentu, niebędących organami administracji. Art. 57.44)

1. Organem właściwym wsprawach opiniowania iuzgadniania wramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest: 1) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – wprzypadku dokumentów opracowywanych izmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej;

regionalny dyrektor ochrony środowiska – wprzypadku dokumentów innych niż wymienione wpkt1. 2) 

2. W przypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu dotyczy obszarów morskich, organem właściwym wsprawach opiniowania iuzgadniania wramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest także dyrektor urzędu morskiego.

3. Wprzypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar dwóch województw, organem właściwym wsprawach opiniowania iuzgadniania wramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowany ten dokument. Opiniowanie iuzgadnianie następuje wporozumieniu zzainteresowanym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

4. Wprzypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar więcej niż dwóch województw, organem właściwym wsprawach opiniowania iuzgadniania wramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Art. 58.44)

1. Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym wsprawach opiniowania iuzgadniania wramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest: Główny Inspektor Sanitarny – wprzypadku dokumentów opracowywanych izmienianych przez naczelne lub centralne 1) organy administracji rządowej; 2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – wprzypadku dokumentów innych niż wymienione wpkt1 i3; 3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny – w przypadku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gmin.

2. Wprzypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar dwóch województw, organem właściwym wsprawach opiniowania iuzgadniania wramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, na którego obszarze właściwości znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowany ten dokument. Opiniowanie i uzgadnianie następuje w porozumieniu z zainteresowanym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

3. Wprzypadku gdy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar więcej niż dwóch województw, organem właściwym wsprawach opiniowania iuzgadniania wramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Główny Inspektor Sanitarny. Dział V Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 Rozdział 1 Przedsięwzięcia wymagające oceny Art. 59.

1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 1) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek prze2) prowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art.63 ust.1.

44)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 48 – Poz. 1235

2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone wust.1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli: 1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, anie jest bezpośrednio związane zochroną tego obszaru lub nie wynika ztej ochrony; 2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art.96 ust.1. Art. 60. Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowania, októrych mowa wart.63 ust.1, określi, wdrodze rozporządzenia: 1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przypadki, gdy zmiany dokonywane wobiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, októrych mowa wpkt1 i2. 3) Art. 61.

1. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się wramach: 1) postępowania wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach; 2)45) postępowania wsprawie wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach oraz wprzypadku, októrym mowa wart.88 ust.1.

2. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ właściwy do wydania tej decyzji. 3.46) Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania wsprawie wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska. 3a.47) Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania wsprawie wydania decyzji opozwoleniu na budowę dla inwestycji wzakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. Nr135, poz.789 oraz z2012r. poz.951) przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

4. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, októrej mowa wart.62 ust.2, przeprowadza się wramach postępowania wsprawie wydania decyzji, októrej mowa wart.96 ust.1, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art.97 ust.1.

5. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, stanowiącą część postępowania wsprawie wydania decyzji, októrej mowa wart.96 ust.1, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska. Art. 62.

1. Wramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia: 1) bezpośredni ipośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: a) środowisko oraz zdrowie iwarunki życia ludzi, b) dobra materialne, c) zabytki, d) wzajemne oddziaływanie między elementami, októrych mowa wlit.a–c, e) dostępność do złóż kopalin; 2) możliwości oraz sposoby zapobiegania izmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 3) wymagany zakres monitoringu.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt1 lit.austawy zdnia 8 lipca 2010r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji wzakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr143, poz.963), która weszła wżycie zdniem 25 sierpnia 2010r.

46) Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt1 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

47) Dodany przez art.62 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

45)

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 1235

2. Wramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływanie przedsięwzięć na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami. Art. 63.

1. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, wdrodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania: 1) rodzaj icharakterystykę przedsięwzięcia, zuwzględnieniem: skali przedsięwzięcia iwielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a) b) powiązań zinnymi przedsięwzięciami, wszczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykorzystywania zasobów naturalnych, c) d) emisji iwystępowania innych uciążliwości, e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji istosowanych technologii; 2) usytuowanie przedsięwzięcia, zuwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, wszczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska iodnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych ikrajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: obszary wodno-błotne oraz inne obszary opłytkim zaleganiu wód podziemnych, a) b) obszary wybrzeży, c) obszary górskie lub leśne, d) obszary objęte ochroną, wtym strefy ochronne ujęć wód iobszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin izwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, wtym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary okrajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, g) gęstość zaludnienia, h) i) obszary przylegające do jezior, j) uzdrowiska iobszary ochrony uzdrowiskowej; 3) rodzaj iskalę możliwego oddziaływania rozważanego wodniesieniu do uwarunkowań wymienionych wpkt1 i2, wynikające z: a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego iliczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, c) wielkości izłożoności oddziaływania, zuwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, d) prawdopodobieństwa oddziaływania, e) czasu trwania, częstotliwości iodwracalności oddziaływania.

2. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

3. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się obligatoryjnie, jeżeli możliwość realizacji przedsięwzięcia, októrym mowa wust.1, jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

4. Wpostanowieniu, októrym mowa wust.1, organ określa jednocześnie zakres raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wtym przypadku stosuje się przepisy art.68. 5.48) Wprzypadku, októrym mowa wust.1, organ wydaje postanowienie ozawieszeniu postępowania wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 6.48) Na postanowienie, októrym mowa wust.5, nie przysługuje zażalenie.

48)

Dodany przez art.1 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 50 – Poz. 1235

Art. 64.

1. Postanowienia, októrych mowa wart.63 ust.1 i2, wydaje się po zasięgnięciu opinii: 1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 2)49) organu, októrym mowa wart.78, wprzypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1–3, 10, 11, 13 i15–17. 1a.50) Wprzypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem właściwym do wydania opinii, októrej mowa wust.1, jest także dyrektor urzędu morskiego.

2. Organ zasięgający opinii przedkłada: 1) wniosek owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach; 2) kartę informacyjną przedsięwzięcia; 3)51) wypis iwyrys zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację ojego braku; nie dotyczy to opinii wsprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej oznaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie irozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji realizowanej na podstawie ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. oinwestycjach wzakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego wŚwinoujściu (Dz.U. Nr84, poz.700, z2010r. Nr57, poz.358 oraz z2012r. poz.951) wzakresie zadań inwestycyjnych, októrych mowa wart.2 ust.2 oraz art.38 tej ustawy, zwanej dalej „inwestycją wzakresie terminalu”, dla inwestycji związanych zregionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy zdnia 8 lipca 2010r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji wzakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr143, poz.963 oraz z2012r. poz.951) oraz dla inwestycji wzakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wydawanej na podstawie ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

3. Organy, októrych mowa wust.1, uwzględniając łącznie uwarunkowania, októrych mowa wart.63 ust.1, wydają opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, awprzypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

4. Opinię, októrej mowa wust.1, wydaje się wterminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku owydanie opinii. Przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Art. 65.

1. Postanowienia, októrych mowa wart.63 ust.1 i2, wydaje się wterminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

2. Na postanowienie, októrym mowa wart.63 ust.1, przysługuje zażalenie.

3. Uzasadnienia postanowień, októrych mowa wart.63 ust.1 i2, niezależnie od wymagań wynikających zKodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy wydawaniu postanowień. Rozdział 2 Raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Art. 66.

1. Raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 1) opis planowanego przedsięwzięcia, awszczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia iwarunki użytkowania terenu wfazie budowy ieksploatacji lub użytkowania, główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, b) c) przewidywane rodzaje iilości zanieczyszczeń, wynikające zfunkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt6 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.1 pkt6 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

51) Wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

49) 50)

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 1235

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, wtym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody; 3) opis istniejących wsąsiedztwie lub wbezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów oochronie zabytków iopiece nad zabytkami; opis przewidywanych skutków dla środowiska wprzypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 4) 5) opis analizowanych wariantów, wtym: wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, a) b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz zuzasadnieniem ich wyboru; 6)52) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, wtym również wprzypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, awprzypadku drogi wtranseuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego; uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, 7) wszczególności na: a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby isiedliska przyrodnicze, wodę ipowietrze, b) powierzchnię ziemi, zuwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat ikrajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki ikrajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, wszczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, októrych mowa wlit.a–d, f)53) bezpieczeństwo ruchu drogowego wprzypadku drogi wtranseuropejskiej sieci drogowej; 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- idługoterminowe, stałe ichwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji; 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, wszczególności na cele iprzedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a) określenie założeń do: – ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych wtrakcie robót budowlanych, – programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b) analizę iocenę możliwych zagrożeń iszkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów oochronie zabytków iopiece nad zabytkami, wszczególności zabytków archeologicznych, wsąsiedztwie lub wbezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane zużyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii ztechnologią spełniającą wymagania, októrych mowa wart.143 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska;

52) 53)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.6 pkt2 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Dodana przez art.6 pkt2 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 4.

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 1235

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń wzakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych isposobów korzystania znich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 13) przedstawienie zagadnień wformie graficznej; 14) przedstawienie zagadnień wformie kartograficznej wskali odpowiadającej przedmiotowi iszczegółowości analizowanych wraporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych zplanowanym przedsięwzięciem; 16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy ieksploatacji lub użytkowania, wszczególności na cele iprzedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 17) wskazanie trudności wynikających zniedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu; 19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 1a.54) Każdy zanalizowanych wariantów drogi, wprzypadku drogi wtranseuropejskiej sieci drogowej, musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Informacje, októrych mowa wust.1 pkt4–8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele iprzedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

3. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa wust.1 pkt1–16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej zzaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane zużyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej techniki znajlepszymi dostępnymi technikami.

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. Art. 67.55) Raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany wramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej część postępowania wsprawie wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 16 i18, powinien: 1) zawierać informacje, októrych mowa wart.66, określone ze szczegółowością idokładnością odpowiednio do posiadanych danych wynikających zprojektu budowlanego iinnych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach idecyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt2–9, 11–13 i15–18a, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane; określać stopień isposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych wdecyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach idecyzjach, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt2–9, 11–13 i15–18a, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane.

2)

54) 55)

Dodany przez art.6 pkt2 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

4. Wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 1235

Art. 68.

1. Organ, określając zakres raportu, uwzględnia stan współczesnej wiedzy imetod badań oraz istniejące możliwości techniczne idostępność danych.

2. Organ, określając zakres raportu, może – kierując się usytuowaniem, charakterem iskalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: odstąpić od wymagań co do zawartości raportu, októrych mowa wart.66 ust.1 pkt4, 13, 15 i16; nie dotyczy to dróg 1) publicznych oraz linii kolejowych – będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) wskazać: a) rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania, b) rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy, zakres imetody badań. c) Art. 69.

1. Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz zwnioskiem oustalenie zakresu raportu.

2. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, wprzypadku gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

3. Organ określa zakres raportu wdrodze postanowienia. Wtym przypadku stosuje się przepisy art.68.

4. Organ wydaje postanowienie ozawieszeniu postępowania wsprawie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 5.56) Na postanowienie, októrym mowa wust.4, nie przysługuje zażalenie. Art. 70.

1. Postanowienie, októrym mowa wart.69 ust.3, wydaje się po zasięgnięciu opinii: regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 1) 2)57) organu, októrym mowa wart.78, wprzypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1–3, 10–13, 15, 16, 18a i19. 1a.58) Wprzypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem właściwym do wydania opinii, októrej mowa wust.1, jest także dyrektor urzędu morskiego.

2. Organ zasięgający opinii przedkłada: 1) wniosek owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach; 2) kartę informacyjną przedsięwzięcia.

3. Opinię, októrej mowa wust.1, wydaje się wterminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, októrych mowa wust.2. Przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

4. Postanowienie, októrym mowa wart.69 ust.3, wydaje się wterminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach; przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Dodany przez art.1 pkt8 ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.5 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 27.

58) Dodany przez art.1 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

56) 57)

Dziennik Ustaw – 54 – Rozdział 3 Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach Art. 71.

1. Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

2. Uzyskanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 2) Art. 72.

1. Wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem: 1)59) decyzji opozwoleniu na budowę, decyzji ozatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji opozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623, zpóźn. zm.60)); 2) decyzji opozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane; decyzji owarunkach zabudowy izagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 27 marca 2003r. 3) oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym; 4)61) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze; 5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 27 lipca 2001r. ozmianie ustawy – Prawo geologiczne igórnicze; 6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wydawanego na podstawie ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne; 7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, atakże robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach oszczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych iekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek imiejsc masowej migracji ryb iinnych organizmów wodnych – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody; 8) decyzji ozatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 26 marca 1982r. oscalaniu iwymianie gruntów (Dz.U. z2003r. Nr178, poz.1749, zpóźn. zm.62)); 9) decyzji ozmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 28 września 1991r. olasach (Dz.U. z2011r. Nr12, poz.59, zpóźn. zm.63)); 10) decyzji ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.687);

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz.551, Nr135, poz.789, Nr142, poz.829, Nr185, poz.1092 iNr232, poz.1377, z2012r. poz.472, 951 i1256 oraz z2013r. poz.984.

61) Wbrzmieniu ustalonym przez art.199 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 25.

62) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr116, poz.1206, z2006r. Nr227, poz.1658, z2007r. Nr64, poz.427, z2009r. Nr92, poz.753, z2011r. Nr185, poz.1097 oraz z 2013 r. poz. 1157.

63) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr34, poz.170, Nr106, poz.622 iNr224, poz.1337 oraz z2013r. poz.628.

59) 60)

Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 1235

11) decyzji oustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 28 marca 2003r. otransporcie kolejowym (Dz.U. z2007r. Nr16, poz.94, zpóźn. zm.64)); 12) decyzji oustaleniu lokalizacji autostrady – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 27 października 1994r.

oautostradach płatnych oraz oKrajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z2012r. poz.931, zpóźn. zm.65)); 13) decyzji oustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 7 września 2007r. oprzygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy wPiłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z2010r. Nr26, poz.133, zpóźn. zm.66)); 14)67) decyzji ozezwoleniu na realizację inwestycji wzakresie lotniska użytku publicznego wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 12 lutego 2009r. oszczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji wzakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. Nr42, poz.340 iNr161, poz.1281 oraz z2012r. poz.951); 15)68) decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji wzakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. oinwestycjach wzakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego wŚwinoujściu; 16)69) decyzji oustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 7 maja 2010r. owspieraniu rozwoju usług isieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr106, poz.675, zpóźn. zm.70)), oile jest to wymagane; 17)71) decyzji ozezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 10 lipca 2008r. oodpadach wydobywczych (Dz.U. z2013r. poz.1136); 18)72) decyzji opozwoleniu na realizację inwestycji wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 8 lipca 2010r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji wzakresie budowli przeciwpowodziowych; 18a)73) decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji wzakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 19)74) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe; 20)75) decyzji ozezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, zpóźn. zm.76)); 21)77) zezwolenia na przetwarzanie odpadów izezwolenia na zbieranie iprzetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy zdnia 14 grudnia 2012r. oodpadach.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr176, poz.1238 iNr191, poz.1374, z2008r. Nr59, poz.359, Nr144, poz.902, Nr206, poz.1289 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr1, poz.3, Nr18, poz.97, Nr19, poz.100, Nr98, poz.817, Nr115, poz.966, Nr157, poz.1241 iNr214, poz.1658, z2011r. Nr5, poz.13, Nr102, poz.586, Nr106, poz.622, Nr187, poz.1113, Nr205, poz.1209, Nr227, poz.1367, Nr230, poz.1372 iNr233, poz.1381, z2012r. poz.460 i951 oraz z2013r. poz.628, 1033 i 1152.

65) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 oraz z 2013 r. poz. 433 i 843.

66) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr127, poz.857 oraz z2012r. poz.441 i951.

67) Dodany przez art.36 pkt3 lit.austawy zdnia 12 lutego 2009r. oszczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji wzakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. Nr42, poz.340), która weszła wżycie zdniem 17 kwietnia 2009r.

68) Dodany przez art.42 pkt4 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. oinwestycjach wzakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego wŚwinoujściu (Dz.U. Nr84, poz.700), która weszła wżycie zdniem 4 czerwca 2009r.

69) Dodany przez art.72 pkt4 ustawy zdnia 7 maja 2010r. owspieraniu rozwoju usług isieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr106, poz.675), która weszła wżycie zdniem 17 lipca 2010r.

70) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951, 1256 i1445.

71) Dodany przez art.1 pkt10 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

72) Dodany przez art.35 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

73) Dodany przez art.62 pkt5 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 6.

74) Dodany przez art.5 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku 27.

75) Dodany przez art.5 ustawy zdnia 30 czerwca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr170, poz.1015), która weszła wżycie zdniem 18 września 2011r.

76) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 i1544 oraz z2013r. poz.134, 628, 829 i 912.

77) Dodany przez art.219 pkt5 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 14.

64)

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 1235

1a.78) Wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy zdnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

2. Wymogu uzyskania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się wprzypadku zmiany: 1) decyzji, októrych mowa wust.

1, polegających na: ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania a) działalności objętej decyzją, b) zmianie danych wnioskodawcy; 1a)79) decyzji, októrych mowa wust.1 pkt1, polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym: a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości iliczby kondygnacji, zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania ztego obiektu przez osoby niepełnosprawne b) – które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych wwydanej decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach; 2) decyzji, októrych mowa wust.1 pkt4 i5, polegających także na: zmniejszeniu powierzchni, wgranicach której ma być prowadzona działalność, a) b) przeniesieniu decyzji na inny podmiot. 2a.80) Wymogu uzyskania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, októrym mowa wust.1 pkt21, nie stosuje się wprzypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia. 3.81) Decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku owydanie decyzji, októrych mowa wust.1. Złożenie wniosku powinno nastąpić wterminie 4 lat od dnia, wktórym decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, zzastrzeżeniem ust.4 i4b. 4.82) Złożenie wniosku może nastąpić wterminie 6 lat od dnia, wktórym decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, oile strona, która złożyła wniosek owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, októrym mowa wust.3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone wtej decyzji. Zajęcie stanowiska następuje wdrodze postanowienia. 4a.83) Na postanowienie, októrym mowa wust.4, przysługuje zażalenie. 4b.84) Złożenie wniosku owydanie decyzji, októrej mowa wust.1 pkt18a, może nastąpić wterminie 10 lat od dnia, wktórym decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 5.85) Wokresie, októrym mowa wust.3, 4 i4b, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach.86) Jedną decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także wprzypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej zdecyzji, októrych mowa wust.1, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

78) 79)

Dodany przez art.1 pkt10 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.1 pkt10 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.219 pkt5 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

14. Wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt5 lit.b ustawy októrej mowa wodnośniku

6. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt10 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.1 pkt10 lit.f ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.62 pkt5 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

6. Wbrzmieniu ustalonym przez art.36 pkt3 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

67. Zdanie pierwsze wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt5 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

Dziennik Ustaw – 57 – Poz. 1235

5a.87) Dla obiektu energetyki jądrowej wrozumieniu ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących będącego równocześnie obiektem jądrowym wrozumieniu ustawy zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe wydaje się jedną decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach uzyskana przed decyzją oustaleniu lokalizacji inwestycji wzakresie budowy obiektu energetyki jądrowej wydawaną na podstawie ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących wypełnia wymóg uzyskania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach przed wystąpieniem zwnioskiem owydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego przewidziany ustawą zdnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe. 6.85) Organ właściwy do wydania decyzji, októrych mowa wust.1, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje owydanej decyzji iomożliwościach zapoznania się zjej treścią oraz zdokumentacją sprawy.

7. (uchylony).88) Art. 72a.89)

1. Organ właściwy do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte wtej decyzji.

2. Stronami wpostępowaniu oprzeniesienie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Art. 73.

1. Postępowanie wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

2. Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie zodrębnymi przepisami jest wymagana decyzja ozatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie wsprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się zurzędu. Raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza organ właściwy do wydania decyzji. Art. 74.

1. Do wniosku owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: 1) wprzypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, awprzypadku gdy wnioskodawca wystąpił oustalenie zakresu raportu wtrybie art.69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia; 2) wprzypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia; 3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 4)90) wprzypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, októrej mowa wart.72 ust.1 pkt4 lub 5, prowadzonych wgranicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II iIII klasy budowli, zamiast kopii mapy, októrej mowa wpkt3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną wskali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 5)91) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis iwyrys zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację ojego braku; nie dotyczy to wniosku owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej oznaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie irozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji wzakresie terminalu, dla inwestycji związanych zregionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy zdnia 8 lipca 2010r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji wzakresie budowli przeciwpowodziowych;

89)

90)

91)

87) 88)

Dodany przez art.62 pkt5 lit.e ustawy, októrej mowa wodnośniku

6. Przez art.1 pkt10 lit.g ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.1 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 1235

5a)92) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – wypis iwyrys zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację ojego braku; nie dotyczy to wniosku owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wzakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej; 6)93) wypis zrejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, zzastrzeżeniem ust.1a–1c. 1a.94) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis zrejestru, októrym mowa wust.1 pkt6, przedkłada się wraz zraportem ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 1b.94) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis zrejestru, októrym mowa wust.1 pkt6, przedkłada się wterminie 14 dni od dnia, wktórym postanowienie stało się ostateczne. 1c.94) Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt4 i5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II iIII klasy budowli, nie wymaga się wypisu zrejestru, októrym mowa wust.1 pkt6.

2. Raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ikartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się wtrzech egzemplarzach, wraz zich zapisem wformie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

3. Jeżeli liczba stron postępowania owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 75.

1. Organem właściwym do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach jest: 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska – wprzypadku: a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: – dróg, – linii kolejowych, – napowietrznych linii elektroenergetycznych, – instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, – sztucznych zbiorników wodnych, –95) obiektów jądrowych, –95) składowisk odpadów promieniotwórczych, b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny, e)96) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji wzakresie lotniska użytku publicznego wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 12 lutego 2009r. oszczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji wzakresie lotnisk użytku publicznego, f)97) inwestycji wzakresie terminalu, g)98) inwestycji związanych zregionalnymi sieciami szerokopasmowymi,

94)

95)

96)

97)

98)

92) 93)

Dodany przez art.62 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku

6. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt12 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodany przez art.1 pkt12 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodane przez art.5 pkt5 ustawy, októrej mowa wodnośniku

27. Dodana przez art.36 pkt4 ustawy, októrej mowa wodnośniku

67. Dodana przez art.42 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku

68. Dodana przez art.72 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 69.

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 1235

h)99) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych wlit.a–g, i)100) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji wzakresie budowli przeciwpowodziowych; 1a)101) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska – wprzypadku inwestycji wzakresie budowy obiektu energetyki jądrowej iinwestycji towarzyszących realizowanej na podstawie ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 2) starosta – wprzypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów; 3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – wprzypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; wójt, burmistrz, prezydent miasta – wprzypadku pozostałych przedsięwzięć. 4) 

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt1 lit.c, właściwość miejscową regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustala się wodniesieniu do obszaru morskiego wzdłuż wybrzeża na terenie danego województwa.

3. Wprzypadku przedsięwzięcia, októrym mowa wust.1 pkt4, realizowanego przez gminę decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane.

4. Wprzypadku przedsięwzięcia, októrym mowa wust.1 pkt4, wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, wporozumieniu zzainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast.

5. Wprzypadku przedsięwzięcia, októrym mowa wust.1 pkt1, wykraczającego poza obszar jednego województwa decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, wporozumieniu zzainteresowanymi regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska.

6. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

7. W przypadku przedsięwzięcia realizowanego w części na obszarze morskim dla całego przedsięwzięcia decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska. Art. 76.

1. Wprzypadku stwierdzenia nieprawidłowości wzakresie wydawania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach przez organy, októrych mowa wart.75 ust.1 pkt2–4, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska kieruje wystąpienie, którego treścią może być wszczególności wniosek ostwierdzenie nieważności tej decyzji. 1a.102) Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanych na podstawie przepisów ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

2. Wprzypadku skierowania wystąpienia, októrym mowa wust.1, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony wpostępowaniu administracyjnym ipostępowaniu przed sądem administracyjnym.

3. Przepisy ust.1 i2 stosuje się odpowiednio do orzeczeń samorządowych kolegiów odwoławczych. Art. 77.

1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji: 1)103) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i, w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, zdyrektorem urzędu morskiego; 2)104) zasięga opinii organu, októrym mowa wart.78, wprzypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1–3 i10–19.

Dodana przez art.1 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Dodana przez art.35 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

101) Dodany przez art.62 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

102) Dodany przez art.1 pkt14 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

103) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

104) Wbrzmieniu ustalonym przez art.5 pkt6 ustawy, októrej mowa wodnośniku 27.

99) 100)

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 1235

2. Organ występujący ouzgodnienie lub opinię, októrych mowa wust.1, przedkłada: 1) wniosek owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach; 2) raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 3)105) wypis iwyrys zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację ojego braku; nie dotyczy to uzgodnień iopinii dla drogi publicznej, dla linii kolejowej oznaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie irozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji wzakresie terminalu, dla inwestycji związanych zregionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy zdnia 8 lipca 2010r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji wzakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji wzakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

3. Uzgodnienie, októrym mowa wust.1 pkt1, następuje wdrodze postanowienia.

4. Wpostanowieniu, októrym mowa wust.3, regionalny dyrektor ochrony środowiska: 1) uzgadnia realizację przedsięwzięcia oraz określa warunki tej realizacji; 2)106) przedstawia stanowisko wsprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko wramach postępowania wsprawie wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18.

5. W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wramach postępowania wsprawie wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14, 18 i18a, biorąc pod uwagę wszczególności następujące okoliczności:107) 1) posiadane na etapie wydawania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia lub elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko; ze 2) względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

6. Uzgodnienia, októrym mowa wust.1 pkt1, dokonuje się oraz opinię, októrej mowa wust.1 pkt2, wydaje się wterminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów, októrych mowa wust.2. Przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

7. Do uzgodnienia iopinii, októrych mowa wust.1, nie stosuje się przepisów art.106 §3, 5 i6 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 78.

1. Organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwym do wydawania opinii, októrych mowa wart.64 ust.1 pkt2, art.70 ust.1 pkt2, art.77 ust.1 pkt2 iart.90 ust.2 pkt2, jest: 1) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny – wodniesieniu do: będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a) – dróg, – linii kolejowych, – napowietrznych linii elektroenergetycznych, – instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, – sztucznych zbiorników wodnych,

Wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt8 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

6. Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt7 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

107) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt8 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

105) 106)

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 1235

b) pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wzakresie zadań określonych dla niego wustawie zdnia 14 marca 1985r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej; 2) państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny – wodniesieniu do pozostałych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wzakresie zadań określonych dla tych organów wustawie zdnia 14 marca 1985r. oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Organem właściwym wsprawach, októrych mowa wust.1, wodniesieniu do przedsięwzięć na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej jest właściwy organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej. 3.108) Organem właściwym wsprawach, októrych mowa wust.1, wodniesieniu do przedsięwzięć na terenach jednostek organizacyjnych podległych inadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

4. Niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, októrych mowa wart.64 ust.1 pkt2, art.70 ust.1 pkt2, art.77 ust.1 pkt2 iart.90 ust.2 pkt2, odpowiednio wterminie, októrym mowa wart.64 ust.4, art.70 ust.3, art.77 ust.6 iart.90 ust.6, traktuje się jako brak zastrzeżeń. Art. 79.

1. Przed wydaniem decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa wpostępowaniu, wramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2. Organ prowadzący postępowanie może, w drodze postanowienia, wyłączyć stosowanie przepisów działu III i VI wodniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, jeżeli zastosowanie tych przepisów mogłoby mieć niekorzystny wpływ na cele obronności ibezpieczeństwa państwa. Art. 80.

1. Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: 1) wyniki uzgodnień iopinii, októrych mowa wart.77 ust.1; 2) ustalenia zawarte wraporcie ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 3) wyniki postępowania zudziałem społeczeństwa; 4) wyniki postępowania wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. 2.109) Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia zustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej oznaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie irozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji wzakresie terminalu, dla inwestycji związanych zregionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy zdnia 8 lipca 2010r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji wzakresie budowli przeciwpowodziowych oraz dla inwestycji wzakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących. Art. 81.

1. Jeżeli zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia wwariancie innym niż proponowany przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje wdecyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, wrazie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. Jeżeli zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, oile nie zachodzą przesłanki, októrych mowa wart.34 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody. 3.110) Jeżeli zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych wplanie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, oile nie zachodzą przesłanki, októrych mowa wart.38j ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.28 ustawy zdnia 13 lipca 2012r. ozmianie ustawy odziałach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.908), która weszła wżycie zdniem 8 września 2012r.

109) Wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt9 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

110) Dodany przez art.7 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. ozmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr32, poz.159), która weszła wżycie zdniem 18 marca 2011r.

108)

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 1235

Art. 82.

1. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ: określa: 1) a) rodzaj imiejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystywania terenu wfazie realizacji ieksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególb) nym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych izabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, c)111) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia wdokumentacji wymaganej do wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1, wszczególności wprojekcie budowlanym, wprzypadku decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, d) wymogi wzakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, wodniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; 2) wprzypadku gdy zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba: a) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji, b) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nakłada obowiązek tych działań; 3) wprzypadku, októrym mowa wart.135 ust.1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania; 4)112) przedstawia stanowisko wsprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko wramach postępowania wsprawie wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, zzastrzeżeniem pkt4a i4b; 4a)113) nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wramach postępowania wsprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji wzakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; 4b)113) może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wramach postępowania wsprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze wydawanej na podstawie ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących; może nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres i termin 5) przedstawienia. 1a.114) Wprzypadku nałożenia obowiązku, októrym mowa wust.1 pkt4b, ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Przepisy działu V rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.

2. Wstanowisku, októrym mowa wust.1 pkt4, właściwy organ stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, biorąc pod uwagę wszczególności następujące okoliczności:115) 1) posiadane na etapie wydawania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko; 2) względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami istnieje ze możliwość kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

113)

114)

115)

111) 112)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt9 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

45. Wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt10 lit.atiret pierwsze ustawy, októrej mowa wodnośniku

6. Dodany przez art.62 pkt10 lit.atiret drugie ustawy, októrej mowa wodnośniku

6. Dodany przez art.62 pkt10 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

6. Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt9 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 1235

3) istnieje możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach. Art. 83.

1. Wanalizie porealizacyjnej, októrej mowa wart.82 ust.1 pkt5, dokonuje się porównania ustaleń zawartych wraporcie ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko iwdecyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, wszczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru izakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych zrzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko idziałaniami podjętymi dla jego ograniczenia.

2. Jeżeli zanalizy porealizacyjnej wynika, że dla przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej zzaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Art. 84.

1. Wprzypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 2.116) Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach. Art. 85.

1. Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

2. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać: 1) wprzypadku gdy została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: a) informacje oprzeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz otym, wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku zudziałem społeczeństwa, b) informacje, wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę iwjakim zakresie zostały uwzględnione: – ustalenia zawarte wraporcie ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, – uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz opinie organu, októrym mowa wart.78, – wyniki postępowania wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, uzasadnienie stanowiska, októrym mowa wart.82 ust.1 pkt4; c) 2) przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje w ouwarunkowaniach, októrych mowa wart.63 ust.1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

3. Organ właściwy do wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje owydanej decyzji iomożliwościach zapoznania się zjej treścią oraz zdokumentacją sprawy, wtym zuzgodnieniem dokonanym zregionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, októrym mowa wart.78. Art. 86.117) Decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, októrych mowa wart.72 ust.1. Art. 87.118) Przepisy niniejszego działu oraz działu VI stosuje się odpowiednio wprzypadku zmiany decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art.155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, zzastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek owydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.36 pkt7 ustawy, októrej mowa wodnośniku 67.

118) Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt17 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

116) 117)

Dziennik Ustaw – 64 – Rozdział 4 Ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Art. 88.

1. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wramach postępowania wsprawie wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, przeprowadza się także:119) 1) wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do organu właściwego do wydania na decyzji; 2) jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany wstosunku do wymagań określonych wdecyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt1, podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia przedkłada, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przepisy art.69 i70 stosuje się odpowiednio.

3. Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt2, organ właściwy do wydania decyzji stwierdza, wdrodze postanowienia, obowiązek sporządzenia raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając jednocześnie zakres raportu; na postanowienie to przysługuje zażalenie. 4.120) Organ wydaje postanowienie ozawieszeniu postępowania wsprawie wydania decyzji do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

5. Raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedkłada się wtrzech egzemplarzach, wraz zich zapisem wformie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. Art. 89. 1.121) Po otrzymaniu raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska albo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zwnioskiem ouzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

2. Organ występujący ouzgodnienie przedkłada: 1)122) wniosek owydanie decyzji, októrej mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18; 2) decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach; raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 3) Art. 90.

1. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie wsprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

2. Przed wydaniem postanowienia, októrym mowa wust.1, regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje: 1)123) do organu właściwego do wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 lub 18, ozapewnienie możliwości udziału społeczeństwa wtrybie art.33–36 iart.38; 2) organu, októrym mowa wart.78, owydanie opinii. do 2a.124) Wprzypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, przed wydaniem postanowienia, októrym mowa wust.1, regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje owydanie opinii także do dyrektora urzędu morskiego. 3.125) Organ właściwy do wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska albo Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi iwnioski oraz protokół zrozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.

121)

122)

123)

124)

125)

119) 120)

Poz. 1235

Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt10 ustawy, októrej mowa wodnośniku

45. Wbrzmieniu ustalonym przez art.1 pkt18 ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt11 ustawy, októrej mowa wodnośniku

6. Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt11 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku

45. Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt12 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku

45. Dodany przez art.1 pkt19 ustawy, októrej mowa wodnośniku

13. Wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt12 ustawy, októrej mowa wodnośniku 6.

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 1235

4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska rozpatruje uwagi iwnioski, októrych mowa wust.3.

5. Regionalny dyrektor ochrony środowiska występując oopinię, októrej mowa wust.2 pkt2, przedkłada dokumenty, októrych mowa wart.89 ust.2.

6. Opinię, októrej mowa wust.2 pkt2, wydaje się wterminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku owydanie opinii. Przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

7. Postanowienie, októrym mowa wust.1, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje wterminie 45 dni od dnia otrzymania dokumentów, októrych mowa wart.89 ust.2. Przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

8. Do postanowienia, októrym mowa wust.1, nie stosuje się przepisów art.106 §3, 5 i6 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 91.

1. Postanowienie, októrym mowa wart.90 ust.1, wymaga uzasadnienia.

2. Uzasadnienie postanowienia, niezależnie od wymagań wynikających zKodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać: 1) informacje oprzeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz otym, wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę iwjakim zakresie zostały uwzględnione uwagi iwnioski zgłoszone wzwiązku zudziałem społeczeństwa; informacje, wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę iwjakim zakresie zostały uwzględnione: 2) a) ustalenia zawarte wraporcie ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, b) ustalenia zawarte wopinii, októrej mowa wart.90 ust.2 pkt2, c) wyniki postępowania wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Art. 92.126) Postanowienie, októrym mowa wart.90 ust.1, wiąże organ właściwy do wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18. Art. 93.

1. Właściwy organ wydaje decyzje, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w:127) 1) decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach; 2) postanowieniu, októrym mowa wart.90 ust.1.

2. Wdecyzjach, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, właściwy organ może:128) 1) nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące: a) przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii wrozumieniu ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r.

– Prawo ochrony środowiska, b) ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko wodniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko; 2) nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej, określając jej zakres itermin przedstawienia; 3) wprzypadku, októrym mowa wart.135 ust.1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska – stwierdzić konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli konieczność ta nie została stwierdzona wdecyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach; 4) zmienić wymagania, októrych mowa wart.82 ust.1 pkt1 lit.c, jeżeli potrzeba zmiany została stwierdzona wramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku

45. Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt14 lit.austawy, októrej mowa wodnośniku 45.

128) Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt14 lit.b ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

126) 127)

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 1235

3. Wdecyzjach, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, właściwy organ, wprzypadku gdy zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:129) 1) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji; 2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nakłada obowiązek tych działań. 4.130) Jeżeli zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, oile nie zachodzą przesłanki, októrych mowa wart.34 ustawy zdnia 16kwietnia 2004r. oochronie przyrody. Art. 94. 1.131) Wanalizie porealizacyjnej, októrej mowa wart.93 ust.2 pkt2, dokonuje się porównania ustaleń zawartych wraporcie ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko iwdecyzjach, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, wszczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru izakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko idziałaniami podjętymi dla jego ograniczenia.

2. Jeżeli zanalizy porealizacyjnej wynika, że dla przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do analizy powinna być załączona, poświadczona przez właściwy organ, kopia mapy ewidencyjnej zzaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Art. 95. 1.132) Decyzje, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, wymagają uzasadnienia.

2. Uzasadnienie decyzji powinno również zawierać informacje otym wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę iuwzględnione warunki realizacji przedsięwzięcia określone w: 1) decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach; 2) postanowieniu, októrym mowa wart.90 ust.1.

3. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacje owydanej decyzji iomożliwościach zapoznania się zdokumentacją sprawy, wtym zuzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska iopinią organu, októrym mowa wart.78. Rozdział 5 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Art. 96.

1. Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika ztej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

2. Do decyzji, októrych mowa wust.1, należą wszczególności: 1)

133)

decyzje, októrych mowa wart.72 ust.1;

2)134) koncesja, inna niż wymieniona wart.72 ust.1 pkt4 – wydawana na podstawie ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze; 3) pozwolenie wodnoprawne, inne niż wymienione wart.72 ust.1 pkt6 – wydawane na podstawie ustawy zdnia 18lipca 2001r. – Prawo wodne; 4) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów – wydawane na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody;

131)

132)

133)

134)

129) 130)

Wprowadzenie do wyliczenia wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt14 lit.c ustawy, októrej mowa wodnośniku

45. Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt14 lit.d ustawy, októrej mowa wodnośniku

45. Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku

45. Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt16 ustawy, októrej mowa wodnośniku

45. Wbrzmieniu ustalonym przez art.36 pkt15 ustawy, októrej mowa wodnośniku

67. Wbrzmieniu ustalonym przez art.199 pkt 3 ustawy, októrej mowa wodnośniku 25.

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 1235

5) pozwolenie na wznoszenie iwykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji iurządzeń wpolskich obszarach morskich – wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej iadministracji morskiej (Dz.U. z2013r. poz.934 i 1014).

3. Jeżeli organ, októrym mowa wust.1, uzna, że przedsięwzięcie, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane zochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika ztej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie wsprawie nałożenia obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska: 1) wniosku owydanie decyzji, októrej mowa wust.1; 2) karty informacyjnej przedsięwzięcia; poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 3) realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wprzypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt4 lub 5, prowadzonych wgra4) nicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa wpkt3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną wskali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 5)135) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji ojego braku; nie dotyczy to drogi publicznej, linii kolejowej oznaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie irozpoznawanie złóż kopalin oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji wgórotworze, inwestycji wzakresie terminalu, inwestycji związanych zregionalnymi sieciami szerokopasmowymi, budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010r. oszczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji wzakresie budowli przeciwpowodziowych oraz inwestycji wzakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy zdnia 29 czerwca 2011r. oprzygotowaniu irealizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Art. 97.

1. Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3, regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, uwzględniając łącznie uwarunkowania, októrych mowa wart.63 ust.1, wodniesieniu do oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, wszczególności wodniesieniu do integralności ispójności tych obszarów, oraz biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia zinnymi przedsięwzięciami, wdrodze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

2. Postanowienie, októrym mowa wust.1, wydaje się wprzypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

3. Wpostanowieniu, októrym mowa wust.1, regionalny dyrektor ochrony środowiska nakłada obowiązek przedłożenia, wdwóch egzemplarzach wraz zich zapisem wformie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 iokreśla zakres tego raportu. Wtym przypadku stosuje się przepisy art.68.

4. Zakres raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

5. Wprzypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdza, w drodze postanowienia, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

6. Postanowienia, októrych mowa wust.1 i5, wydaje się wterminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentów, októrych mowa wart.96 ust.3. Przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 6a.136) Wprzypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, owydaniu postanowienia, októrym mowa wust.1 i5, regionalny dyrektor ochrony środowiska informuje dyrektora urzędu morskiego.

7. Na postanowienie, októrym mowa wust.1, przysługuje zażalenie.

135) 136)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.62 pkt13 ustawy, októrej mowa wodnośniku

6. Dodany przez art.1 pkt20 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 1235

8. Uzasadnienie postanowienia, októrym mowa wust.1, niezależnie od wymagań wynikających zKodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać informacje ouwarunkowaniach, októrych mowa wart.63 ust.1.

9. Do postanowienia, októrym mowa wust.5, nie stosuje się przepisów art.106 §3, 5 i6 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 98.

1. Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie wsprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia wzakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia, jeżeli: 1) zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar; zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie 2) oddziaływać na ten obszar, ijednocześnie zachodzą przesłanki, októrych mowa wart.34 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody.

3. Jeżeli zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, ijeżeli nie zachodzą przesłanki, októrych mowa wart.34 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. 3a.137) Wprzypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, przed wydaniem postanowienia, októrym mowa wust.1, regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje do dyrektora urzędu morskiego owydanie opinii.

4. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska występuje do organu, októrym mowa wart.96 ust.1, ozapewnienie możliwości udziału społeczeństwa wtrybie art.33–36 i38, przekazując temu organowi raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

5. Organ, októrym mowa wart.96 ust.1, przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi iwnioski oraz protokół zrozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.

6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska rozpatruje uwagi iwnioski, októrych mowa wust.5.

7. Postanowienie, októrym mowa wust.1, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje wterminie 45 dni od dnia otrzymania raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura

2000. Przepisy art.35 §5 iart.36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

8. Do postanowienia, októrym mowa wust.1, nie stosuje się przepisów art.106 §3, 5 i6 Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 99.

1. Postanowienie, októrym mowa wart.98 ust.1, wymaga uzasadnienia.

2. Uzasadnienie postanowienia, niezależnie od wymagań wynikających zKodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać: informacje oprzeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz otym, wjaki sposób zostały 1) wzięte pod uwagę iwjakim zakresie zostały uwzględnione uwagi iwnioski zgłoszone wzwiązku zudziałem społeczeństwa; informacje otym, wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę iwjakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte 2) wraporcie ooddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura

2000. Art. 100. Postanowienie, októrym mowa wart.98 ust.1, wiąże organ właściwy do wydania decyzji, októrej mowa wart.96 ust.1.

137)

Dodany przez art.1 pkt21 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 1235

Art. 101.

1. Właściwy organ wydaje decyzję, októrej mowa wart.96 ust.1, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone wpostanowieniu, októrym mowa wart.98 ust.1.

2. Wdecyzji, októrej mowa wart.96 ust.1, właściwy organ może: 1) nałożyć na wnioskodawcę obowiązki dotyczące ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko wodniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko; wprzypadku decyzji, októrej mowa wart.72 ust.1 pkt1 – nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przedstawienia 2) analizy porealizacyjnej, określając jej zakres itermin przedstawienia.

3. Wdecyzji, októrej mowa wart.96 ust.1, właściwy organ, wprzypadku gdy zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika potrzeba: 1) wykonania kompensacji przyrodniczej – stwierdza konieczność wykonania tej kompensacji; 2) zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – nakłada obowiązek tych działań.

4. Jeżeli zoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji, októrej mowa wart.96 ust.1, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

oochronie przyrody. Art. 102. Wanalizie porealizacyjnej, októrej mowa wart.101 ust.2 pkt2, dokonuje się porównania ustaleń zawartych wraporcie ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko iwdecyzji, októrej mowa wart.72 ust.1 pkt1, wszczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru izakresu oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz planowanych działań zapobiegawczych zrzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 idziałaniami podjętymi dla jego ograniczenia. Art. 103.

1. Decyzja, októrej mowa wart.96 ust.1, wymaga uzasadnienia.

2. Uzasadnienie decyzji powinno również zawierać informacje otym wjaki sposób zostały wzięte pod uwagę iuwzględnione warunki realizacji przedsięwzięcia określone wpostanowieniu, októrym mowa wart.98 ust.1. Dział VI Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 104.

1. Wrazie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek: 1) realizacji planowanych przedsięwzięć objętych: a) decyzją ośrodowiskowych uwarunkowaniach, b)138) decyzjami, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1, 10, 14 i18, jeżeli wramach postępowania wsprawie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, októrych mowa wart.46 lub 47 – przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47.

138)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.35 pkt18 ustawy, októrej mowa wodnośniku 45.

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 1235

Art. 105. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza się także wprzypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium. Art. 106.

1. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio w przypadku uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji, októrych mowa wart.104 ust.1 pkt1.

2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio wprzypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów, októrych mowa wart.104 ust.1 pkt2.

3. W przypadku postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonego z udziałem państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej przepisy niniejszego działu stosuje się, oile wynika to zumowy międzynarodowej ioile umowa ta nie przewiduje inaczej. Art. 107. Do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko stosuje się przepisy art.16–20. Rozdział 2 Postępowanie wsprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprzypadku przedsięwzięć Art. 108.

1. Organ administracji właściwy do wydania decyzji, októrych mowa wart.104 ust.1 pkt1, przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wprzypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia: wydaje postanowienie o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, 1) wktórym ustala zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wnioskodawcę, wjęzyku państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie; 2) niezwłocznie informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska omożliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia iprzekazuje mu kartę informacyjną przedsięwzięcia; 3) przekazuje Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska: a) wniosek owydanie decyzji, októrej mowa wart.104 ust.1 pkt1, b) postanowienie, októrym mowa wart.63 ust.1, jeżeli zostało wydane, wraz zopiniami, októrych mowa wart.64 ust.1, c) raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2. Postanowienie, októrym mowa wust.1 pkt1, wydaje się wterminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku owydanie decyzji, októrych mowa wart.104 ust.1 pkt1.

3. Na postanowienie, októrym mowa wust.1 pkt1, przysługuje zażalenie.

4. Przez dokumentację, októrej mowa wust.1 pkt1, rozumie się: 1) kartę informacyjną przedsięwzięcia; 2) wniosek owydanie decyzji, októrej mowa wart.104 ust.1 pkt1; 3) postanowienie, októrym mowa wart.63 ust.1, jeżeli zostało wydane, wraz zopiniami, októrych mowa wart.64 ust.1; 4) część raportu ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która umożliwi państwu, na którego terytorium planowane przedsięwzięcie może oddziaływać, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Art. 109.

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji omożliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia niezwłocznie powiadamia otym państwo, na którego terytorium przedsięwzięcie to może oddziaływać, informując odecyzji, która ma być dla tego przedsięwzięcia wydana, ioorganie właściwym do jej wydania, oraz załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wpowiadomieniu omożliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko proponuje termin na odpowiedź, czy państwo, októrym mowa wust.1, jest zainteresowane uczestnictwem wpostępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 1235

3. Jeżeli państwo, októrym mowa wust.1, powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem wpostępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska: 1) wporozumieniu zorganem administracji przeprowadzającym ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzgadnia z tym państwem terminy etapów postępowania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału wpostępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa; 2) przekazuje temu państwu: a) wniosek owydanie decyzji, októrej mowa wart.104 ust.1 pkt1, b) postanowienie, októrym mowa wart.63 ust.1, jeżeli zostało wydane, wraz zopiniami, októrych mowa wart.64 ust.1, c) raport ooddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Art. 110.

1. Organ administracji przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzi, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje z państwem, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie. Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, októrych mowa wust.1, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

3. Wkonsultacjach, októrych mowa wust.1, uczestniczy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, awkonsultacjach, októrych mowa wust.2, organ administracji przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Art. 111.

1. Uwagi i wnioski dotyczące karty informacyjnej przedsięwzięcia złożone przez państwo uczestniczące wpostępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, rozpatruje się przy wydawaniu postanowień, októrych mowa wart.63 ust.1 iart.69 ust.3.

2. Uwagi iwnioski złożone przez państwo uczestniczące wpostępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, wtym wyniki konsultacji, októrych mowa wart.110, rozpatruje się iuwzględnia przy wydawaniu decyzji.

3. Wydanie decyzji, októrych mowa wart.104 ust.1 pkt1, nie powinno nastąpić przed zakończeniem postępowania wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Art. 112. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu wpostępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko decyzję, októrej mowa wart.104 ust.1 pkt1, bez zbędnej zwłoki. Rozdział 3 Postępowanie wsprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego zterytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprzypadku projektów polityk, strategii, planów iprogramów Art. 113.

1. W przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek realizacji dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47, organ administracji opracowujący projekt tego dokumentu niezwłocznie informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego dokumentu iprzekazuje mu projekt dokumentu wraz zprognozą oddziaływania na środowisko.

2. Projekt dokumentu oraz prognozę oddziaływania na środowisko, wczęści która umożliwi państwu, na którego terytorium realizacja projektu może oddziaływać, ocenę możliwego znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, sporządza się wjęzyku tego państwa.

3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji omożliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko projektu dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47, niezwłocznie powiadamia otym państwo, na którego terytorium realizacja projektu dokumentu może oddziaływać, załączając do powiadomienia projekt tego dokumentu wraz zprognozą oddziaływania na środowisko.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wpowiadomieniu omożliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko proponuje termin na odpowiedź, czy państwo, októrym mowa wust.3, jest zainteresowane uczestnictwem wpostępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw – 72 – Poz. 1235

Art. 114.

Jeżeli państwo, októrym mowa wart.113 ust.3, powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem wpostępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wporozumieniu zorganem administracji przeprowadzającym strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, uzgadnia ztym państwem terminy etapów postępowania wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości udziału wpostępowaniu właściwych organów oraz społeczeństwa tego państwa. Art. 115.

1. Organ administracji przeprowadzający strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko prowadzi, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, konsultacje zpaństwem, na którego terytorium może oddziaływać realizacja projektu dokumentu, októrym mowa wart.46 lub

47. Konsultacje dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może przejąć prowadzenie konsultacji, októrych mowa wust.1, jeżeli uzna to za celowe ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.

3. Wkonsultacjach, októrych mowa wust.1, uczestniczy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, awkonsultacjach, októrych mowa wust.2, organ administracji przeprowadzający strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Art. 116.

1. Wyniki konsultacji, októrych mowa wart.115, rozpatruje się przed przyjęciem dokumentu, októrym mowa wart.46 lub 47.

2. Przyjęcie dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, nie powinno nastąpić przed zakończeniem postępowania wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. Art. 117. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje państwu uczestniczącemu wpostępowaniu wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko dokument, októrym mowa wart.46 lub 47, wraz zpodsumowaniem, októrym mowa wart.55 ust.3. Rozdział 4 Postępowanie wprzypadku oddziaływania pochodzącego zzagranicy Art. 118. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu dokumentów zawierających informacje o: 1) przedsięwzięciu podejmowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego realizacja może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, projekcie dokumentu opracowywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą od2) działywać na środowisko na jej terytorium – niezwłocznie przekazuje je regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Art. 119.

1. Po stwierdzeniu zasadności przystąpienia do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko regionalny dyrektor ochrony środowiska wykłada do wglądu wjęzyku polskim dokumenty, októrych mowa wart.118, wzakresie, wjakim jest to niezbędne do analizy oddziaływania przedsięwzięcia albo skutków realizacji dokumentu na środowisko. Przepisy działu III rozdziałów 2 i3 stosuje się odpowiednio.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska przygotowuje iprzedkłada Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska projekt stanowiska dotyczącego przedsięwzięcia albo projektu dokumentu, których realizacja może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powiadamia państwo podejmujące przedsięwzięcie albo opracowujące projekt dokumentu, których realizacja może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ostanowisku dotyczącym odpowiednio tego przedsięwzięcia albo dokumentu. Art. 120.

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, niezwłocznie po otrzymaniu od państwa podejmującego przedsięwzięcie albo opracowującego projekt dokumentu, których realizacja może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji wsprawie tego przedsięwzięcia lub przyjętego już dokumentu, powiadamia otym regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska podaje do publicznej wiadomości informację odpowiednio odecyzji albo dokumencie, októrych mowa wust.1, iomożliwościach zapoznania się zich treścią.

Dziennik Ustaw – 73 – Dział VII Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska iregionalni dyrektorzy ochrony środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 121.

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest centralnym organem administracji rządowej powołanym do realizacji zadań, októrych mowa wart.127 ust.1.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podlega ministrowi właściwemu do spraw środowiska. Art. 122.

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która jest państwową jednostką budżetową.

2. Organizację Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska określa statut, nadany wdrodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska.

3. Przy nadawaniu statutu uwzględnia się zakres działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Art. 123.

1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej, właściwym do realizacji zadań, októrych mowa wart.131 ust.1, na obszarze województwa. 1a.139) Regionalny dyrektor ochrony środowiska podlega Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

2. Wprzypadkach określonych ustawą regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje akty prawa miejscowego wformie zarządzeń. Art. 124.

1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, która jest państwową jednostką budżetową, oraz przy współpracy zdyrektorami parków krajobrazowych lub zespołów parków krajobrazowych.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wykonuje swoje zadania wzakresie ochrony przyrody przy pomocy regionalnego konserwatora przyrody, będącego zastępcą regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

3. Organizację regionalnej dyrekcji ochrony środowiska określa statut, nadany wdrodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

4. Przy nadawaniu statutu uwzględnia się zakres działalności regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Art. 125.

1. Jeżeli jest to konieczne ze względu na szczególne potrzeby odpowiednio Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska lub regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zatrudniony wnich członek korpusu służby cywilnej może zostać przeniesiony między tymi urzędami, zzachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie przysługujące na nowym stanowisku pracy jest niższe od wynagrodzenia przysługującego dotychczas.

2. Przeniesienie urzędnika służby cywilnej do innej miejscowości wprzypadku, októrym mowa wust.1, może nastąpić na okres nie dłuższy niż 2 lata. Przeniesienie takie może nastąpić najwyżej dwa razy wczasie trwania stosunku pracy urzędnika służby cywilnej.

3. Przeniesienie pracownika służby cywilnej wprzypadku, októrym mowa wust.1, może nastąpić na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zmożliwością jednokrotnego przedłużenia tego okresu maksymalnie o3 miesiące. Przeniesienie takie może nastąpić najwyżej dwa razy wczasie trwania stosunku pracy pracownika służby cywilnej.

4. Niedopuszczalne jest przeniesienie, októrym mowa wust.1, bez zgody członka korpusu służby cywilnej – kobiety wciąży lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka wwieku do lat piętnastu, atakże wprzypadku gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne członka korpusu służby cywilnej.

139)

Poz. 1235

Dodany przez art.1 pkt22 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw

5. Przeniesienia, októrym mowa wust.1, dokonuje: 1)140) Szef Służby Cywilnej na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – wodniesieniu do urzędnika służby cywilnej; 2) pracodawca, uktórego pracownik służby cywilnej ma być zatrudniony, wporozumieniu zpracodawcą, uktórego pracownik służby cywilnej jest dotychczas zatrudniony.

6. Członkowi korpusu służby cywilnej przeniesionemu do innego urzędu winnej miejscowości przysługuje mieszkanie udostępnione przez urząd, do którego członek korpusu służby cywilnej został przeniesiony, albo świadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego wypłacane wokresie przeniesienia, jeżeli: członek korpusu służby cywilnej albo jego współmałżonek nie posiadają mieszkania lub budynku mieszkalnego 1) wmiejscowości, do której następuje przeniesienie; przeniesienie następuje do miejscowości znacznie oddalonej od dotychczasowego miejsca zamieszkania pracownika. 2) 

7. Członkowi korpusu służby cywilnej przeniesionemu do innego urzędu winnej miejscowości przysługuje także: 1) jednorazowe świadczenie ztytułu przeniesienia: a) okres nie dłuższy niż miesiąc – wwysokości miesięcznego wynagrodzenia, na b) okres dłuższy niż miesiąc – wwysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia; na zwrot kosztów przejazdu członka korpusu służby cywilnej iczłonków jego rodziny, związanego zprzeniesieniem, 2) atakże zwrot kosztów przewozu mienia; 3) urlop ztytułu przeniesienia włącznym wymiarze 3 dni.

8. Minister właściwy do spraw środowiska wporozumieniu zministrem właściwym do spraw pracy określi, wdrodze rozporządzenia: 1) odległość między dotychczasowym miejscem zamieszkania członka korpusu służby cywilnej a miejscowością, do której jest przenoszony, warunkującą udostępnienie mieszkania albo zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego, ustaloną zuwzględnieniem możliwości komunikacyjnych wzakresie dojazdu do pracy; powierzchnię mieszkania udostępnianego członkowi korpusu służby cywilnej albo sposób ustalania maksymalnej 2) wysokości zwrotu kosztów najmu lokalu mieszkalnego, uwzględniając sytuację rodzinną członka korpusu służby cywilnej oraz mając na względzie przeciętne ceny wynajmu mieszkań wmiejscowości, do której następuje przeniesienie, oraz wymóg racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi; maksymalną wysokość zwrotu kosztów przejazdu iprzewozu mienia, związanych zprzeniesieniem, oraz sposób usta3) lania wysokości świadczeń, októrych mowa wust.7 pkt1 i2, biorąc pod uwagę konieczność zrekompensowania kosztów związanych zprzeniesieniem do innej miejscowości; 4) sposób przyznawania oraz wypłaty świadczeń, októrych mowa wust.6 i7, mając na uwadze zapewnienie sprawnego przebiegu przyznawania oraz wypłaty tych świadczeń. Rozdział 2 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Art. 126.141)

1. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych wdrodze otwartego ikonkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska. Prezes Rady Ministrów odwołuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, powołuje zastępców Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, spośród osób wyłonionych wdrodze otwartego ikonkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wbrzmieniu ustalonym przez art.190 pkt1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), która weszła wżycie zdniem 24 marca 2009r.

141) Wbrzmieniu ustalonym przez art.190 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 140.

140)

– 74 –

Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 1235

3. Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska może zajmować osoba, która: 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 2) obywatelem polskim; jest 3) korzysta zpełni praw publicznych; 4) była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie 5) posiada kompetencje kierownicze; posiada co najmniej 6-letni staż pracy, wtym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, wzakresie 6) ochrony środowiska; 7) posiada wykształcenie iwiedzę zzakresu spraw należących do właściwości Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

4. Informację onaborze na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia wmiejscu powszechnie dostępnym wsiedzibie urzędu oraz wBiuletynie Informacji Publicznej urzędu iBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 1) nazwę iadres urzędu; określenie stanowiska; 2) 3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające zprzepisów prawa; 4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 5) wskazanie wymaganych dokumentów; termin imiejsce składania dokumentów; 6) informację ometodach itechnikach naboru. 7) 

5. Termin, októrym mowa wust.4 pkt6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia wBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

6. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw środowiska, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza idoświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. Wtoku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

7. Ocena wiedzy ikompetencji kierowniczych, októrych mowa wust.6, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

8. Członek zespołu oraz osoba, októrej mowa wust.7, mają obowiązek zachowania wtajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się ostanowisko, uzyskanych wtrakcie naboru.

9. Wtoku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

10. Zprzeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 1) nazwę iadres urzędu; 2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych wogłoszeniu onaborze; 4) informację ozastosowanych metodach itechnikach naboru; 5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata; skład zespołu. 6) 

Dziennik Ustaw – 76 – Poz. 1235

11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji wBiuletynie Informacji Publicznej urzędu iBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja owyniku naboru zawiera: 1) nazwę iadres urzędu; określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 2) 3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania wrozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację oniewyłonieniu kandydata.

12. Umieszczenie wBiuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia onaborze oraz owyniku tego naboru jest bezpłatne.

13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, októrych mowa wust.2, powołuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, októrych mowa wust.2, stosuje się odpowiednio ust.3–12. Art. 127.

1. Do zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy: 1) współudział wrealizacji polityki ochrony środowiska wzakresie ochrony przyrody ikontroli procesu inwestycyjnego; 2) kontrola odpowiedzialności za zapobieganie szkodom wśrodowisku inaprawę szkód wśrodowisku; 3) gromadzenie danych isporządzanie informacji osieci Natura 2000 iinnych obszarach chronionych oraz oocenach oddziaływania na środowisko; współpraca z właściwymi organami ochrony środowiska innych państw i organizacjami międzynarodowymi oraz 4) Komisją Europejską; 5) współpraca zGłównym Konserwatorem Przyrody iPaństwową Radą Ochrony Przyrody wsprawach ochrony przyrody; współpraca zorganami jednostek samorządu terytorialnego wsprawach ocen oddziaływania na środowisko iochrony 6) przyrody; 7) udział wstrategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 8) udział wpostępowaniach wsprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; 9) wykonywanie zadań związanych zsiecią Natura 2000, októrych mowa wustawie zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody; 10)142) wykonywanie zadań związanych zudziałem organizacji wsystemie ekozarządzania iaudytu (EMAS) na zasadach iwzakresie określonych wustawie zdnia 15 lipca 2011r. okrajowym systemie ekozarządzania iaudytu (EMAS); 11) współpraca zorganizacjami ekologicznymi.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zwracać się do Państwowej Rady Ochrony Przyrody owydanie opinii wsprawach zzakresu ochrony przyrody należących do jego kompetencji.

3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pełni funkcję organu wyższego stopnia wrozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego wstosunku do regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Art. 128. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych oocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, wtym danych odokumentacji sporządzanej wramach tych postępowań. Art. 129.

1. Organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są obowiązane do corocznego przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, wterminie do końca marca, informacji oprowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, niezbędnych do prowadzenia bazy danych, októrej mowa wart.128, wtym danych odokumentacji sporządzanej wramach tych ocen, za rok poprzedni.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, októrych mowa wust.1, kierując się potrzebą monitorowania ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

142)

Wbrzmieniu ustalonym przez art.12 pkt2 ustawy, októrej mowa wodnośniku 23.

Dziennik Ustaw – 77 – Rozdział 3 Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska Art. 130.

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje regionalnych dyrektorów ochrony środowiska spośród osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku dającym kwalifikacje do wykonywania zadań określonych wustawie oraz posiadających co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym wzakresie ochrony środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odwołuje regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na wniosek regionalnego dyrektora ochrony środowiska, powołuje zastępców regionalnego dyrektora ochrony środowiska spośród osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku dającym kwalifikacje do wykonywania zadań określonych wustawie oraz posiadających co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym wzakresie ochrony środowiska. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odwołuje zastępców regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

3. Regionalny konserwator przyrody powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych na jednym znastępujących kierunków: 1) biologia; 2) geografia; 3) geologia; leśnictwo; 4) 5) ochrona środowiska; 6) rolnictwo; 7) architektura krajobrazu; 8) zootechnika; 9) ogrodnictwo. Art. 131.

1. Do zadań regionalnego dyrektora ochrony środowiska należy: 1) udział wstrategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział wtych ocenach; 2) 3) tworzenie ilikwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody; ochrona izarządzanie obszarami Natura 2000 iinnymi formami ochrony przyrody, na zasadach iwzakresie określo4) nych ustawą zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody; 5) wydawanie decyzji na podstawie ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody; 6) przeprowadzanie postępowań iwykonywanie innych zadań, októrych mowa wustawie zdnia 13 kwietnia 2007r. ozapobieganiu szkodom wśrodowisku iich naprawie; 7) przekazywanie danych do bazy, októrej mowa wart.128; 8) (uchylony);143) 9) współpraca zorganami jednostek samorządu terytorialnego wsprawach ocen oddziaływania na środowisko iochrony przyrody; 10) współpraca zorganizacjami ekologicznymi; 11)144) wykonywanie zadań, wtym wydawanie decyzji oraz zlecania ekspertyz zzakresu gospodarki odpadami.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zwracać się do regionalnej rady ochrony przyrody owydanie opinii wsprawach zzakresu ochrony przyrody należących do jego kompetencji.

143) 144)

Poz. 1235

Przez art.12 pkt3 ustawy, októrej mowa wodnośniku

23. Dodany przez art.7 ustawy zdnia 22 stycznia 2010r. ozmianie ustawy oodpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr28, poz.145), która weszła wżycie zdniem 12 marca 2010r.

Dziennik Ustaw – 78 – Rozdział 4 Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko Art. 132.

1. Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, zwana dalej „Krajową Komisją”, jest organem opiniodawczo-doradczym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wzakresie ocen oddziaływania na środowisko.

2. Przewodniczącego Krajowej Komisji, zastępców przewodniczącego, sekretarza iczłonków Krajowej Komisji, wliczbie od 40 do 60, powołuje iodwołuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych.

3. Do zadań Krajowej Komisji należy wszczególności: 1) wydawanie opinii wsprawach przedłożonych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wzwiązku zjego uprawnieniami wynikającymi zustawy; 2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz przedstawianie opinii iwniosków, wtym dotyczących rozwoju metodologii iprogramów szkoleniowych wzakresie ocen oddziaływania na środowisko; wydawanie opinii wsprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu ocen oddziaływania na środowisko; 3) 4) współpraca zregionalnymi komisjami do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może, na wniosek regionalnego dyrektora ochrony środowiska, zwrócić się do Krajowej Komisji owydanie opinii wsprawach należących do kompetencji regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Art. 133.

1. Regionalne komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwane dalej „regionalnymi komisjami”, są organami opiniodawczo-doradczymi regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

2. Przewodniczącego regionalnej komisji, zastępcę przewodniczącego, sekretarza iczłonków komisji, wliczbie od 20 do 40, powołuje iodwołuje regionalny dyrektor ochrony środowiska spośród przedstawicieli nauki, praktyki oraz organizacji ekologicznych.

3. Do zadań regionalnych komisji należy wszczególności: 1) wydawanie opinii wsprawach przedłożonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska wzwiązku zjego uprawnieniami wynikającymi zustawy; 2) przedstawianie opinii iwniosków dotyczących rozwoju programów szkoleniowych wzakresie ocen oddziaływania na środowisko; współpraca zKrajową Komisją iinnymi regionalnymi komisjami. 3) 

4. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może, na wniosek starosty, zwrócić się do regionalnej komisji owydanie opinii wsprawach należących do kompetencji starosty wzakresie ocen oddziaływania na środowisko. Art. 134.

1. Wydatki związane zdziałalnością Krajowej Komisji iregionalnych komisji są pokrywane zczęści budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.

2. Obsługę biurową Krajowej Komisji iregionalnych komisji zapewniają odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub regionalni dyrektorzy ochrony środowiska. Art. 135. Członkom Krajowej Komisji iregionalnych komisji oraz zapraszanym na posiedzenie specjalistom zamieszkałym poza miejscowością, wktórej odbywa się posiedzenie, ibiorącym udział wposiedzeniu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży inoclegów na zasadach określonych wprzepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom ztytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Art. 136. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia: 1) szczegółowy sposób funkcjonowania Krajowej Komisji oraz regionalnych komisji, 2) organizację komisji, 3) tryb działania komisji – kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego wypełniania przez te komisje ich ustawowych zadań. Poz. 1235

Dziennik Ustaw – 79 – Dział VIII Zmiany wprzepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Rozdział 1 Zmiany wprzepisach obowiązujących Art. 137–152. (pominięte).145) Rozdział 2 Przepisy przejściowe ikońcowe Art. 153.

1. Do spraw wszczętych, na podstawie przepisów ustawy zmienianej wart.144145), przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, aniezakończonych decyzją ostateczną stosuje się, zzastrzeżeniem art.154 ust.1, przepisy dotychczasowe, ztym że dotychczasowe kompetencje: ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 1) 2) wojewodów, marszałków województw idyrektorów urzędów morskich przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

2. Na postanowienia wsprawach, októrych mowa wust.1, wydane przez: 1) ministra właściwego do spraw środowiska – nie przysługuje wniosek oponowne rozpatrzenie sprawy; 2) wojewodów, marszałków województw, organy inspekcji sanitarnej, dyrektorów urzędów morskich oraz starostów – nie przysługuje zażalenie. 2a.146) Na postanowienia wsprawach, októrych mowa wust.1, wydane przez: 1) Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – nie przysługuje wniosek oponowne rozpatrzenie sprawy; 2) regionalnych dyrektorów ochrony środowiska – nie przysługuje zażalenie.

3. Odwołania od decyzji wydanych przez wojewodów wsprawach, wktórych kompetencje zostały przekazane na mocy niniejszej ustawy regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, rozpatruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Art. 154.

1. Wprzypadku postępowań wsprawie wydania decyzji, októrych mowa wart.72 ust.1 pkt1 i10, wszczętych przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, aniezakończonych decyzją ostateczną, podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia może złożyć wniosek, októrym mowa wart.88 ust.1 pkt1. Wtym przypadku stosuje się przepisy art.88 ust.2 i4 oraz art.89–95.

2. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane zochroną tego obszaru lub nie wynikają ztej ochrony, dla których przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy została wydana decyzja ośrodowiskowych uwarunkowaniach, nie stosuje się przepisów art.96–103. Art. 155. Przepisów ustawy zobowiązujących podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia do uzyskania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się wodniesieniu do podmiotów posiadających decyzje ośrodowiskowych uwarunkowaniach wydane na podstawie przepisów dotychczasowych. Art. 156. Wodniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zwyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, wzakresie dotyczącym opinii wsprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wterminie roku od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 157. Decyzje, októrych mowa wart.115a ust.1 ustawy zmienianej wart.144145), wydane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, wywołują skutki prawne po upływie 6 miesięcy od dnia, wktórym stały się ostateczne.

145) 146)

Poz. 1235

Zamieszczone wobwieszczeniu. Dodany przez art.1 pkt23 ustawy, októrej mowa wodnośniku 13.

Dziennik Ustaw – 80 – Poz. 1235

Art. 158.

1. Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, utworzone na podstawie art. 394 ustawy zmienianej w art. 144145), stają się odpowiednio Krajową Komisją do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnymi komisjami do spraw ocen oddziaływania na środowisko wrozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

2. Członkowie komisji, októrych mowa wust.1, powołani na podstawie dotychczasowych przepisów, pełnią swoje funkcje do czasu ich odwołania na podstawie przepisów niniejszej ustawy. Art. 159.

1. Wojewódzka rada ochrony przyrody, działająca przy wojewodzie na podstawie art.95 pkt2 ustawy zmienianej wart.150145), staje się regionalną radą ochrony przyrody, działającą przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska na podstawie art.95 pkt2 ustawy zmienianej wart.150145) wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Członkowie wojewódzkiej rady ochrony przyrody powołani przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na jaką zostali powołani. Art. 160. (pominięty).145) Art. 161. (pominięty).145) Art. 162.

1. Wpisy organizacji do rejestru wojewódzkiego dokonane na podstawie art.4 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.149145), stają się wpisami wrozumieniu art.4 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.149145), wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wpisy organizacji do rejestru krajowego dokonane na podstawie art.3 ust.3 ustawy, októrej mowa wart.149145), stają się wpisami wrozumieniu art.3 ust.3 ustawy, októrej mowa wart.149145), wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Minister właściwy do spraw środowiska przekaże Dyrektorowi Generalnemu Ochrony Środowiska rejestr krajowy, októrym mowa wart.3 ust.1 ustawy zmienianej wart.149145), niezwłocznie po dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy.

4. Wojewodowie przekażą właściwym regionalnym dyrektorom ochrony środowiska rejestry wojewódzkie, októrych mowa wart.3 ust.2 pkt6 ustawy zmienianej wart.149145), niezwłocznie po dniu wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 163.

1. Zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy wojewódzki konserwator przyrody, októrym mowa wart.93 ustawy zmienianej wart.150145), staje się regionalnym konserwatorem przyrody, októrym mowa wart.124 ust.2 niniejszej ustawy.

2. Od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy wojewódzki konserwator przyrody pełni funkcję regionalnego dyrektora ochrony środowiska do czasu powołania regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie przepisów niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

3. Od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy Główny Konserwator Przyrody, októrym mowa wart.92 ustawy zmienianej w art. 150145), pełni funkcję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do czasu powołania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 164.

1. Zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy pracownicy urzędu wojewódzkiego, wykonujący do tego dnia zadania ikompetencje podlegające przekazaniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz pracownicy wykonujący obsługę finansową, prawną i administracyjną w stosunku do tych zadań, stają się pracownikami regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, zzastrzeżeniem art.165145).

2. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego jest obowiązany wterminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy zawiadomić na piśmie pracowników, októrych mowa wust.1, ozmianach, jakie mają nastąpić wzakresie ich stosunku pracy. Przepis art.231 §4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunek pracy zpracownikami, októrych mowa wust.1, wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy: jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe 1) warunki pracy lub płacy albo 2) wrazie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy wterminie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

Dziennik Ustaw – 81 – Poz. 1235

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy zpracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.

5. Przepisów ust.2 zdanie drugie oraz ust.3 i4 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy zdnia 24 sierpnia 2006r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr170, poz.1218, zpóźn. zm.147))148). Art. 165. (pominięty).145) Art. 166.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, wykonujący zadania i kompetencje podlegające przekazaniu Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz pracownicy wykonujący obsługę finansową, prawną iadministracyjną wstosunku do tych zadań, stają się pracownikami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

2. Dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska jest obowiązany w terminie 7dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy zawiadomić na piśmie pracowników, októrych mowa wust.1, ozmianach, jakie mają nastąpić wzakresie ich stosunku pracy. Przepis art.231 §4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunek pracy zpracownikami, októrych mowa wust.1, wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy: 1) jeżeli przed upływem 2 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo 2) wrazie odmowy przyjęcia nowych warunków pracy lub płacy wterminie nie późniejszym niż 2 tygodnie przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy zpracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.

5. Przepisów ust.2 zdanie drugie oraz ust.3 i4 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy zdnia 24 sierpnia 2006r. osłużbie cywilnej148). Art. 167.

1. Zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy stroną zawartych wcześniej przez: 1) wojewodę, 2) dyrektora zespołu parków krajobrazowych lub parku krajobrazowego – porozumień iumów wzakresie zadań ikompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy staje się właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

2. Zezwolenia iinne decyzje wydane przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw środowiska wzakresie zadań ikompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy zachowują ważność do upływu określonych wnich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej zostaną zmienione lub utracą ważność. Art. 168.

1. Wtoczących się postępowaniach sądowych iadministracyjnych wzakresie zadań ikompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, wktórych stroną jest wojewoda, marszałek województwa lub dyrektor urzędu morskiego, stroną staje się odpowiednio właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

2. Niezakończone postępowania administracyjne wzakresie zadań ikompetencji podlegających przekazaniu na podstawie ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły zadania ikompetencje. Art. 169.

1. Zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy mienie ruchome stanowiące własność Skarbu Państwa, będące wdyspozycji wojewodów, niezbędne do wykonywania zadań ikompetencji podlegających przekazaniu regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr218, poz.1592 iNr249, poz.1832, z2007r. Nr25, poz.162, Nr123, poz.847 iNr176, poz.1242 oraz z2008r. Nr157, poz.976.

148) Utraciła moc zdniem 24 marca 2009r., zwyjątkiem art.6 ust.1, art.19–22, art.24 iart.26–28, które utraciły moc zdniem 31 grudnia 2009r., na podstawie art.215 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. osłużbie cywilnej (Dz.U. Nr227, poz.1505), która weszła wżycie zdniem 24 marca 2009r.

147)

Dziennik Ustaw – 82 – Poz. 1235

2. Zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy mienie ruchome: 1) stanowiące własność Skarbu Państwa, będące wdyspozycji parków krajobrazowych lub ich zespołów, na terenie których wyznaczono obszary Natura 2000 lub projektuje się wyznaczyć obszary Natura 2000, i niezbędne do wykonywania zadań przez pracowników wymienionych w uzgodnionym wykazie, o którym mowa 2) wart.165 ust.5145) – przejmują regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.

3. Zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy nieruchomości: 1) stanowiące własność Skarbu Państwa, będące wtrwałym zarządzie parków krajobrazowych lub ich zespołów, na terenie których wyznaczono obszary Natura 2000 lub projektuje się wyznaczyć obszary Natura 2000, i 2) niezbędne do wykonywania zadań przez pracowników wymienionych w uzgodnionym wykazie, o którym mowa wart.165 ust.5145) – na mocy ustawy przechodzą nieodpłatnie wtrwały zarząd właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska.

4. Zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy mienie ruchome stanowiące własność Skarbu Państwa, będące wdyspozycji urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska, niezbędne do wykonywania zadań ikompetencji podlegających przekazaniu Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

5. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy wojewodowie sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, októrym mowa wust.1.

6. Wterminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy dyrektorzy parków krajobrazowych lub zespołów tych parków, októrych mowa wart.165 ust.1145), sporządzą wykazy mienia Skarbu Państwa, októrym mowa wust.2 i3.

7. Wterminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska sporządzi wykaz mienia Skarbu Państwa, októrym mowa wust.4. Art. 170. Istniejące wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy gospodarstwa pomocnicze oraz zakłady budżetowe, zajmujące się działaniami wzakresie ochrony przyrody, utworzone przez wojewodów, stają się odpowiednio gospodarstwami pomocniczymi lub zakładami budżetowymi właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Art. 171.

1. Wcelu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, wdrodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów iwydatków budżetowych, wtym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami irozdziałami budżetu państwa, zzachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego zustawy budżetowej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wporozumieniu zministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, dokona przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w ramach części 41 – środowisko między działami irozdziałami budżetu państwa wzakresie dotyczącym zadań przejętych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zurzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska oraz określi limity zatrudnienia ikwoty wynagrodzeń wpodziale na działy irozdziały budżetu państwa, zzachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego zustawy budżetowej. Art. 172. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art.19 ust.6 i7 ustawy zmienianej wart.150145) zachowują moc do dnia wejścia wżycie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art.19 ust.6, 6a i7 ustawy zmienianej wart.150145), wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 173.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust.8, art.24 ust.3, art.30 ust.3, art. 51 ust. 8, art. 112b i art. 399 ustawy zmienianej w art.

144145) oraz na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy zmienianej wart.149145) zachowują moc do czasu wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.23 ust.2, art.24 ust.5, art.28, art.60 iart.136 niniejszej ustawy, na podstawie art.112b ust.1 ustawy zmienianej wart.144145) oraz na podstawie art.4 ust.3 ustawy zmienianej wart.149145) wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 1235

2. Do czasu wydania przepisów, októrych mowa wart.60 niniejszej ustawy: za 1) przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone wart.59 ust.1 pkt1 niniejszej ustawy, uważa się określone wdotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu ooddziaływaniu na środowisko; 2) przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone wart.59 ust.1 pkt2 za niniejszej ustawy, uważa się określone wdotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. Art. 174. Ustawa wchodzi wżycie zdniem 15 listopada 2008r., zwyjątkiem art.121 i123 ust.1, które wchodzą wżycie zdniem ogłoszenia149).

149)

Ustawa została ogłoszona wdniu 7 listopada 2008r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1235 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.