Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 656 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania oraz szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-19
Data wydania:2003-09-12
Data wejscia w życie:2003-10-04
Data obowiązywania:2003-09-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 656 z 2003


Strona 1 z 2
656

ZARZĄDZENIE Nr 79 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania oraz szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070 i Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje: §


1. Zarządzenie określa zasady, zakres i tryb współdziałania oraz szczegółowy rozdział kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, Agencję Wywiadu, zwaną dalej „AW”, i Wojskowe Służby Informacyjne, zwane dalej „WSI”. §

2. Współdziałanie pomiędzy ABW, AW i WSI odbywa się na zasadach partnerstwa, wzajemności, niejawności oraz koordynacji wspólnie prowadzonych działań. §

3. ABW, AW i WSI współdziałają ze sobą, w ramach zadań własnych, w zakresie prowadzonej działalności:

1) wywiadowczej;

2) kontrwywiadowczej;

Monitor Polski Nr 44

3) analitycznej i informacyjnej;

4) technicznej;

5) ewidencyjnoarchiwalnej;

6) szkoleniowej.                — 2235 —                Poz. 656


a) szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo i obronność państwa, b) w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa, c) nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi oraz bronią masowej zagłady;

4) realizowania, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych;

5) prowadzenia kontrwywiadu radioelektronicznego;

6) udostępniania środków techniki operacyjnej;

7) zabezpieczania dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy ABW i żołnierzy WSI oraz osób niebędących ich funkcjonariuszami lub żołnierzami, udzielających im pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych;

8) zabezpieczania obiektów ABW i WSI przed identyfikacją;

9) szkolenia funkcjonariuszy ABW oraz żołnierzy WSI. §

7. Współdziałanie pomiędzy AW i WSI jest realizowane przez:

1) wymianę informacji, analiz oraz prognoz związanych z: a) oceną zagrożeń godzących w obronność, bezpieczeństwo i międzynarodową pozycję Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjał ekonomiczny i obronny, niepodległość oraz nienaruszalność jej terytorium, w tym uzyskanych w drodze wywiadu elektronicznego, b) przeciwdziałaniem naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie obronności; c) międzynarodowym obrotem bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz bronią masowej zagłady, a także środkami jej przenoszenia, d) międzynarodowym obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, e) ochroną zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich pracowników przed działaniami obcych służb specjalnych i innymi działaniami mogącymi przynieść szkodę interesom Rzeczypospolitej Polskiej;

2) udostępnianie środków techniki operacyjnej;

§

4. Współdziałanie pomiędzy ABW, AW i WSI jest realizowane przez:

1) wzajemne udostępnianie informacji pozwalających na ocenę problemów wymagających podjęcia działań przez pozostałe służby specjalne;

2) konsultowanie projektów podstawowych rozstrzygnięć w dziedzinach dotyczących zadań ustawowych każdej ze służb specjalnych oraz projektowanych przez nie działań;

3) analizę stosowanych form współdziałania pod kątem efektywności realizacji zadań ustawowych każdej ze służb specjalnych. §

5. Współdziałanie pomiędzy ABW i AW jest realizowane przez:

1) wymianę informacji, analiz oraz prognoz związanych z oceną zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa;

2) udostępnianie środków techniki operacyjnej;

3) zabezpieczanie dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących funkcjonariuszy ABW i AW oraz osób niebędących ich funkcjonariuszami, udzielających im pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych;

4) zabezpieczanie obiektów ABW i AW przed ich identyfikacją;

5) szkolenie funkcjonariuszy ABW oraz AW. § 6.

1. Współdziałanie pomiędzy ABW i WSI jest realizowane przez wymianę informacji, analiz i prognoz związanych z oceną stanu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obronności oraz z przeciwdziałaniem naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie obronności.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w zakresie:

1) uzyskiwania, analizowania, przetwarzania i przekazywania właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

2) rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń godzących w bezpieczeństwo i obronność państwa;

3) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw:

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 656 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 661 z 20032003-09-19

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 660 z 20032003-09-19

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 659 z 20032003-09-19

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 658 z 20032003-09-19

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 657 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 655 z 20032003-09-19

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 654 z 20032003-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 653 z 20032003-09-19

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-15 poz. 1402

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 767

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Biuru Ochrony Rządu informacji uzyskanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Wojskowe Służby Informacyjne i Żandarmerię Wojskową.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-25 poz. 748

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-19 poz. 1387


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.