Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 373 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-08-30
Data wejscia w życie:1991-09-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 373 z 1991


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. 

        

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 83, poz.373; z 1992 r. Nr 18 poz. 74, Nr 80, poz. 406; z 1994 r. Nr 90, poz. 419; z 1998 r. Nr 108, poz. 683.

Art. 1. 

 

 

 y 

 

  

    ! "   # 

 $%

#  & '($

 

 

   

 )  '  

* &

 +

$ %

), ) - 

 .  $ 

  

 

   .

     &$ 

 & poda 

%

  & % 

 Art. 2. - 

 

/)

 . e 

 

 

$ $ 

o 

 " 

$ $ 

  

   '0 

$ $ 

 

 ó $ &

 

0 1 e( $  

'2 

' 1990 r. o zmianach niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr )3  '"3 4 33  )"

 4 ' 5 "+ -  

 /  !   

"")  

 

  

$ $  

  o 

 5" )- 

. %   a

 %   $%

#  o&  

 . 

&

  % 

!0

 6

)

   %  1.

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

Art. 3. - 

 $

 

    # 

    

$

   .

%

okumentowania. '0 %

  

 $$

d. 

$  # 

   % ' Art. 4. 7    $

.  5"8#  o&  

&

 '- 

&$  

 

 y&5"8#  &  

 

 

$onalnie. )- 

    

 '  $

 3

 & 5"8 #  &    

 

.  #  

    "!-9

 . &. )""84

 

   a  

 %

.

 4

  %

 

  

 

  podlega opodatkowaniu. Art. 41. : .

   &   

'

 )

&$5"8#  &  l

 .  

 

 )"  )  $   

  #    $ 

 

 $ 9

   o

  %

   

  ' 9

  ( 

     e 

  

$ %

); 0 

5 

$ odpowiednio. '(

 

$

   podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i 

 % %

*< (43 )34 2 4' 25 i Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 373). Art. 5. = 

   #  & 

 &  5 

$

 '>a

   &  % 

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5 (  

 

  

$ &  $ $ 

  ' 

 

 %

  o 

  $

 #  &ego. Art. 6. 6& #

  

   

 

 

 @  

 

 

 

 %

    

 

$   . 

)$ 

  

 $

   

 

a6 

&

  

& uchwale. '- 

 

  

  &  %

   

   $

  

 

a

 

  

3$ eklaro<

 

 ) )-

 

 

'

 

   

- 

 a

 

  ) '  

  #  

  0 

  

. 

  

 

$   

 o. 

  

)" %

' 0 

' 

$ Art. 7. 0 

  

$   

 

 & 

 

&0/& /!

 '($

 

  & /!

 

 A

 7

 Art. 8. -

 

3 %

@'!0

 *< (4)" '" 1983 r. Nr 39, poz. 176, z 1986 r. Nr 39, poz. 192, z 1987 r. Nr 33, poz. 181, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 6, poz. 33, oraz z 1990 r. Nr 6, poz. 37

4 @2+2@B'

 

 % 

$ Art. 9. -

 

'"

" 

  % %

*< (43 )34 2 4' 25

4) @+ 

$ $ 

 C

1) w art. 3: +3 

$ 

& 

C

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

D0 

  i 

 

 6

 

 0 

 . a

.  

 

  %

 &

 . 

   

0a

  

 

  

  

 

 '  

 

  $ & $  &$

 

 & 

 

   %   

   ) ust. 1 i 2.", &+3 

$3& 

C D3 

. 

 

 %

 o 

 &      

  

 

 

  zatwierdzone plany likwidacji."; '+ 

$5

3& 

C D5+  

  #  

 

  %   

 

   & ! .  

# kcjonowania, 3+ %

 5 

 

$o$

  

 

'5

@5 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194)."; )+@ D )

D $ 

$ 

D 

 

$

 

 a 

 

DE + 

$53

2& 

C D5 0 

 )

  

   

 

$ 

 

 

 

 %

  %

 

.

 3<  

  

 e

 $%

FFF!0

 2 - 

 * &

 + 

 w

 &

.

% #  &   23B!0

 czasu nowego ustawowego uregulowania."; 5+ 

$& 

C DG4

% 

 %  

$$

 

     $. &   /

$

D

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Art. 10. - 

 

 ' %

 "      %

*< (42 3 +' 

$" brzmieniu: D" 

 

 

 

 

   

 .

 

   

 .

 

'@5r  %

*< ( 4)"  '2+ & 

 %

  

   mowa w art. 4 ust. 8 tej ustawy. Przepisy ust. 1 i 2 oraz ust. 6 stosuje 

$D Art. 11. <  %

 .

 

 0 

 

    

 

  B 

 3 %

@'!0

  

 

 &4a H Art. 12. (

.

 

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 373 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 375 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 374 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 378 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 377 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1991 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia syndyka masy upadłości i zarządcy odrębnej części majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 379 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1991 r. w sprawie postępowania dotyczącego pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezdolności do jego wykonywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 372 z 1991

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 371 z 1991

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Najem a wykup mieszkania w spółdzielni

  W marcu 1981 r. mąż został członkiem spółdzielni mieszkaniowej i przydział ma mieszkanie. W 1990 r. w całości spłaciliśmy kredyt przypadający na ten lokal. W wyniku (...)

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

  Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, (...)

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

 • Waloryzacja kaucji za wynajem lokalu zakładowego

  Czy lokatorzy, którzy wpłacili kaucję za wynajem mieszkania zakładowego w roku 1993 mają prawo do waloryzacji tej kaucji w przypadku wykupu mieszkania w tym roku ?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.