Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 419 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-09-14
Data wejscia w życie:1991-10-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 419 z 1991


©Kancelaria Sejmu

Dz.U. 1991 Nr 94 poz. 419, zm. 1994 Nr 69 poz. 306

s. 1/1

USTAWA z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431 oraz z 1991 r. Nr 73, poz. 321) w art. 43 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 wyrazy "pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny" zastępuje się wyrazami "aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny",

2) w ust. 2 wyraz "przestępstwa" zastępuje się wyrazem "wykroczenia",

3) w ust. 4 wyrazy "w ust. 3" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 i 3",

4) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 lub 3, można orzec przepadek napoju alkoholowego, chociażby nie był własnością sprawcy.". Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422 oraz z 1991 r. Nr 32, poz. 131) w art. 40 w § 1 wyrazy "art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" zastępuje się wyrazami "art. 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi". Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 419 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 424 z 1991

  Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej, żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz trybu i zasad korzystania przez wszystkich obywateli ze świadczeń placówek służby zdrowia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 423 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 422 z 1991

  Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 421 z 1991

  Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy - Prawo budżetowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 420 z 1991

  Ustawa z dnia 20 września 1991 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 418 z 1991

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.