Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 422 z 1991

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1991-09-27
Data wejscia w życie:1991-11-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 422 z 1991


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Obowiązuje do dnia 1.01.1999 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153 - art. 171 pkt 2)

USTAWA z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne

Art. 1. Osobom objętym ubezpieczeniem społecznym i osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do bezpłatnej opieki leczniczej, zwanym dalej "osobami uprawnionymi", przysługuje zaopatrzenie w leki, środki antykoncepcyjne i materiały medyczne, w tym artykuły sanitarne, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. Art. 2. Użyte w ustawie określenie:

1) leki podstawowe - oznacza leki ratujące życie lub niezbędne w terapii i dla podtrzymania zdrowia, najbardziej uzasadnione w danej grupie leków,

2) leki uzupełniające - oznacza leki wspomagające lub uzupełniające działanie leków podstawowych, a także leki najnowszej generacji o zbliżonych właściwościach terapeutycznych a wysokiej cenie,

3) nazwa międzynarodowa leku - oznacza nazwę leku ustaloną przez Światową Organizację Zdrowia i umieszczoną w odpowiednich wykazach publikowanych przez tę organizację,

4) nazwa handlowa leku - oznacza nazwę zastrzeżoną przez producenta,

5) materiały medyczne - oznacza artykuły sanitarne oraz inne materiały medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz.U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211),

6) artykuły sanitarne - oznacza materiały i preparaty opatrunkowe przeznaczone dla celów medycznych oraz środki ich mocowania,

7) środki antykoncepcyjne - oznacza środki farmaceutyczne stosowane w antykoncepcji. Art. 3.

1. Leki i materiały medyczne są wydawane bezpłatnie osobom uprawnionym:

1) przyjętym do szpitali i innych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 2006-11-09

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. Nr 138, poz. 684, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 80, poz. 502, Nr 104, poz. 661.

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315 i z 1994 r. Nr 121, poz. 591) przeznaczonych dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

2) przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i diagnostycznych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

2. Leki i materiały medyczne użyte podczas udzielania pomocy doraźnej przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej są wydawane bezpłatnie. Art. 4.

1. W aptekach ogólnodostępnych oraz w aptekach zakładowych podległych Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, a także w aptekach zakładowych przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", leki podstawowe, uzupełniające, recepturowe i środki antykoncepcyjne są wydawane osobom uprawnionym na podstawie recepty:

1) po wniesieniu opłaty ryczałtowej - za leki podstawowe i recepturowe,

2) za odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ceny - za leki uzupełniające i środki antykoncepcyjne.

2. W przypadku gdy cena leku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niższa od opłaty ryczałtowej, obowiązuje odpłatność w wysokości ceny leku.

3. Leki i środki antykoncepcyjne nie wymienione w ust. 1 wydawane są za pełną odpłatnością.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do osób, które na podstawie i w zakresie określonym ustawą są uprawnione do otrzymania leku bezpłatnego do wysokości ustalonego limitu ceny lub leku bezpłatnego.

5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej ustala, w drodze rozporządzenia, wykazy leków podstawowych, uzupełniających i środków antykoncepcyjnych oraz określa wysokość odpłatności za leki uzupełniające i środki antykoncepcyjne, o których mowa w ust. 1 pkt

2. Wykazy te aktualizowane są raz w roku; częstsze zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rozszerzenia wykazu o nowe leki. Art. 5.

1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie może przekraczać 0,5% najniższego wynagrodzenia w przypadku leku podstawowego oraz 1,5% najniższego wynagrodzenia w przypadku leku recepturowego sporządzanego w aptece.

2. Opłata ryczałtowa oraz częściowa odpłatność dotyczą jednostkowego opakowania leku lub środka antykoncepcyjnego określonego w wykazach, o których mowa w art. 4 ust. 5.

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, określa, w drodze rozporządzenia, ilość leku recepturowego, do której odnosi się opłata ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzenia leku recepturowego, za który przysługuje refundacja, o której mowa w art. 12a.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe. 2006-11-09

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 6.

1. Leki lub środki antykoncepcyjne, o których mowa w art. 4 ust.1 i art.8 ust.1, oraz artykuły sanitarne, o których mowa w art.9 ust.2, są wydawane z aptek na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera lub felczera, zgodnie z uprawnieniami zawodowymi tych osób, w sposób i w formie określonej w przepisach odrębnych.

2. Wystawiający receptę jest obowiązany sprawdzić, czy osoba, na której rzecz wystawiono receptę, odpowiada warunkom określonym w art. 1, oraz dokonać adnotacji o przepisanych lekach, środkach antykoncepcyjnych lub artykułach sanitarnych w dokumentacji medycznej pacjenta, sporządzonej zgodnie z przepisami dotyczącymi dokumentacji prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej, zwanej dalej "dokumentację medyczną".

3. Dokumentację medyczną należy udostępnić do wglądu organom uprawnionym na podstawie odrębnych ustaw oraz członkom samorządu lekarskiego działającym z upoważnienia właściwych terenowo organów nadzoru farmaceutycznego lub okręgowych rad lekarskich.

4. Leki, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 8 ust. 1, oraz artykuły sanitarne wymienione w art. 9 ust. 2 podlegają rejestracji w rejestrze usług medycznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady ust. 6 skreślony Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określa wzory recept uprawniających do nabycia leku lub środka antykoncepcyjnego za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, sposób zaopatrywania w druki recept, ich przechowywania oraz kontroli wystawiania i realizacji recept, a także szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wystawianiu i realizacji recept w przypadkach określonych w art.8 ust. 1 i art. 9 ust.2. Art. 7.

1. Jeżeli w wykazach, o których mowa w art. 4 ust. 5, posłużono się międzynarodową lub handlową nazwą leku, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 4 ust. 1, lek, którego cena nie przekracza limitu ceny ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W przypadku wydania leku, którego cena przekracza limit ceny, apteka pobiera ponadto dopłatę w wysokości różnicy między ceną wydawanego leku a wysokością limitu ceny.

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala limity cen dla leków posiadających tę samą nazwę międzynarodową, a wymienionych w wykazach leków podstawowych i leków uzupełniających oraz leków, o których mowa w art. 11, pod nazwami handlowymi, a także dla leków o różnych nazwach międzynarodowych, ale o podobnym zakresie działania terapeutycznego. Refundacja, o której mowa w art. 12a, ceny leku wydawanego bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością nie może przekraczać ustalonego limitu ceny.

3. Jeżeli w wykazach obok nazwy międzynarodowej leku wymienia się również nazwy handlowe leku, apteka może wydać, na zasadach określonych w art. 4 ust. 1, również inny lek dopuszczony do obrotu, nie zamieszczony w tych wykazach, a objęty tą samą nazwą międzynarodową, pod warunkiem że jego cena nie 2006-11-09

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

jest wyższa od limitu ceny, a jeżeli limit nie został ustalony - od ceny leku zamieszczonego w wykazach.

4. Jeżeli wystawiający receptę nie dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonywania zamiany przepisanego leku w ramach leków objętych tą samą nazwą międzynarodową, apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku, którego cena nie przekracza limitu ceny ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. 4a. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do środków antykoncepcyjnych.

5. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może ustalać limit ceny artykułów sanitarnych wydawanych za opłatą ryczałtową na zasadach określonych w art. 9 ust.

2. Art. 8.

1. Jeżeli osoba uprawniona, chorująca na wrodzoną lub nabytą chorobę przewlekłą, powinna z bezwzględnych wskazań lekarskich, z uwagi na zagrożenie życia lub poważne zagrożenie zdrowia, przyjmować lek nie objęty wykazem leków podstawowych, lekarz lub inna osoba wymieniona w art. 6 ust. 1 wystawia, z zastrzeżeniem art. 9a, receptę uprawniającą do nabycia niezbędnego leku na zasadach dotyczących leków podstawowych.

2. W dokumentacji medycznej należy szczegółowo uzasadnić potrzebę stosowania leku nie objętego wykazem leków podstawowych. Art. 9.

1. Materiały medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 11, są wydawane z aptek za pełną odpłatnością.

2. Jeżeli osoba uprawniona wymaga ze względu na chorobę przewleką stałego stosowania określonych artykułów sanitarnych, lekarz lub inna osoba wymieniona w art. 6 ust. 1 wystawia, z zastrzeżeniem art. 9a, receptę uprawniającą do nabycia niezbędnego artykułu sanitarnego na zasadach dotyczących leków podstawowych.

3. W dokumentacji medycznej należy szczegółowo uzasadnić potrzebę stałego stosowania artykułów sanitarnych.

4. O wystawieniu recepty w przypadkach określonych w ust. 2 i w art. 8 ust. 1 należy powiadomić jednostkę wskazaną przez wojewodę lub odpowiednio przez Ministrów: Obrony Narodowej, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych. Art. 9a. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określa, w drodze zarządzenia, wykaz leków i artykułów sanitarnych, które nie mogą być przepisywane na recepcie uprawniającej do nabycia leku lub artykułu sanitarnego w trybie określonym w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 2.

2006-11-09

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

Art. 10. Zasłużonym honorowym dawcom krwi przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w artykuły sanitarne, a także leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających oraz leki określone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, w drodze zarządzenia, które zasłużony honorowy dawca krwi musi przyjmować w związku z oddaniem krwi dla celów leczniczo-zapobiegawczych. Art. 11.

1. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w drodze rozporządzenia, może przyznać ze względu na choroby zakaźne, psychiczne oraz upośledzenie umysłowe, a po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej przyznaje ze względu na niektóre choroby przewlekłe wrodzone i nabyte, uprawnienia do otrzymania leku, preparatów diagnostycznych, artykułów sanitarnych oraz sprzętu jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w ust.1, pozostają w mocy dotychczasowe uprawnienia do leków bezpłatnych lub wydawnych za częściową odpłatnością, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów ze względu na choroby zakaźne i niektóre choroby przewlekłe.

3. Przepisy art. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. Art. 12.

1. Osobom uprawnionym, które znajdują się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszą znaczne wydatki na zakup leków, środków antykoncepcyjnych i artykułów sanitarnych, przysługuje pomoc finansowa.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rządowy program systemowej pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, oraz szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania tej pomocy. Art. 12a.

1. Apteka otrzymuje refundację ceny leku, artykułu sanitarnego, preparatu diagnostycznego lub sprzętu jednorazowego użytku wydawanego osobie uprawnionej bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Refundacja obejmuje również cenę środka antykoncepcyjnego wydawanego "osobie uprawnionej" za częściową odpłatnością.

2. Refundacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest z budżetu państwa przez dysponentów środków budżetowych przeznaczonych na ten cel, w oparciu o jednolitą umowę refundacyjną.

3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Aptekarskiej, szczegółowe zasady oraz tryb refundacji, a także sposób przekazywania przez aptekę danych o obrocie lekami refundowanymi i ich zakres.

2006-11-09

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

Art. 13.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc przepisy szczególne regulujące w sposób odmienny od zasad określonych w ustawie uprawnienia do zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 11 ust.2.

2. Zachowują moc uprawnienia wynikające z:

1) art.8 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz.U. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198),

2) art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, Nr 31, poz. 137 i 138, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 85, Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz. 206),

3) art. 60 i 78 w części dotyczącej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych oraz służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, art. 132, 164, 175, art. 202 ust. 1 pkt 2 w art. 211 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207, z 1989 r.. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 178, z 1990 r. Nr 30, poz. 179, Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 319 i Nr 78, poz. 462 oraz z 1991 r. Nr 55, poz.234),

4) art. 13 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz. 206). Art. 14. Ustawa nie narusza uprawnień cudzoziemców do uzyskiwania leków bezpłatnych lub za częściową odpłatnością, nabytych na podstawie obowiązujących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych. Art. 15. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 51, poz. 396, z 1934 r. Nr 95, poz. 855, z 1936 r. Nr 3, poz. 24, z 1938 r. Nr 3, poz. 15, Nr 26, poz. 227 i Nr 29, poz. 258, z 1939 r. Nr 71, poz. 476, z 1944 r. Nr 4, poz. 19, Nr 5, poz. 24 i Nr 9, poz. 44, z 1945 r. Nr 43, poz. 240, z 1946 r. Nr 4, poz. 28 i Nr 6, poz. 57, z 1947 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 66, poz. 413, z 1948 r. Nr 27, poz. 183, z 1949 r. Nr 18, poz. 109, z 1950 r. Nr 36, poz. 333 i 334 oraz Nr 44, poz. 407, z 1951 r. Nr 17, poz. 138, Nr 41, poz. 313 i Nr 67, poz. 466, z 1954 r. Nr 22, poz. 78 i Nr 30, poz. 116, z 1958 r. Nr 35, poz. 154, z 1968 r. Nr 3, poz. 6 i 12, z 1972 r. Nr 27, poz. 190 i 191 oraz z 1974 r. Nr 47, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 95 w ust. 1 w pkt 1 pod lit. b) wyrazy "lekarstwa i środki opatrunkowe" zastępuje się wyrazami "zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie",

2) art. 96 i 124 skreśla się.

2006-11-09

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Art. 16. W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) w art. 33:

1) po wyrazie "przysługuje" dodaje się przecinek i wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2" i w ten sposób ustaloną treść oznacza się jako ust. 1,

2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Zaopatrzenie w leki przysługuje bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie.". Art. 17. W ustawie z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 134, z 1972 r. Nr 53, poz. 341 i 342, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i Nr 47, poz. 282, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1983 r. Nr 16, poz. 78, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19 oraz z 1991 r. Nr 55, poz.234) w art. 44 w ust. 1:

1) w pkt 1 przed wyrazami "bezpłatna wojskowa pomoc lecznicza" dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem pkt 2",

2) dodaje się nowy pkt 2 w brzmieniu: "2) zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne, na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie,",

3) dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt

3. Art. 18. W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 270, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 92, poz. 540) w art. 43:

1) w ust. 1 po wyrazie "przysługuje" dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust.1a",

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie.". Art. 19. W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 7 wyrazy "opatrunkowe i" skreśla się, a wyrazy "zaopatrzenie w leki" zastępuje się wyrazami "zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie",

2006-11-09

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

2) w art. 22 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "opatrunkowe i" skreśla się, a wyrazy "zaopatrzenie w leki" zastępuje się wyrazami "zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie". Art. 20. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390, Nr 87, poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 80, poz.350) w art. 8:

1) w ust. 1: a) w pkt 2 skreśla się wyrazy "leki" oraz "opatrunkowe i", b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością na zasadach i w zakresie określonych w odrębnej ustawie,",

2) w ust. 2 wyrazy "w ust.1" zastępuje się wyrazami "w ust.1 pkt 1 i 2". Art. 21. W ustawie z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach (Dz.U. Nr 3, poz. 19, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 8, poz.27) w art. 32:

1) w ust. 1 dodaje się po kropce zdanie w następującym brzmieniu: "Apteki zapewniają zaopatrzenie w leki zamieszczone w ustalonych na podstawie odrębnych przepisów wykazach leków podstawowych oraz uzupełniających, w tym w leki, których ceny odpowiadają limitom cen ustalonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.",

2) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: "2. Wojewoda może zwolnić aptekę, na jej wniosek z obowiązku utrzymywania określonych leków umieszczonych w wykazach, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie spowoduje to istotnych trudności w nabywaniu tych leków.",

3) dotychczasowy ust. 2 i 3 oznacza się jako ust. 3 i

4. Art. 22. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne określa odrębna ustawa.",

2) w art. 76: a) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

2006-11-09

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

"2. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne określa odrębna ustawa.", b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust.

3. Art. 23. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 62 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne określa odrębna ustawa.",

2) w art. 63: a) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: "2. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne określa odrębna ustawa.", b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust.

3. Art. 24. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 79 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne określa odrębna ustawa.",

2) w art. 80: a) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu: "2. Zaopatrzenie w leki bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością oraz zaopatrzenie w artykuły sanitarne określa odrębna ustawa.", b) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust.

3. Art. 24a.

1. Leki podstawowe, uzupełniające, recepturowe i wydawane na podstawie art. 11 oraz artykuły sanitarne są wydawane bezpłatnie do wysokości limitu ceny, w aptekach ogólnodostępnych oraz w aptekach zakładowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także w aptekach zakładowych przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" - osobom uprawnionym i nieuprawnionym, poszkodowanym w wyniku powodzi z lipca 1997 r. i z tego powodu znajdującym się w niedostatku.

2. Podstawą do bezpłatnego wydania z aptek leków i artykułów sanitarnych, o których mowa w ust. 1, jest recepta według wzoru Mz/Pom-31 z dopiskiem "po2006-11-09

art. 24a obowiązuje do dnia 31 października 1997 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 502).

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

wódź". Lekarz wystawiający taką receptę odnotowuje fakt jej wystawienia w dokumentacji medycznej.

3. Osoba ubiegająca się o wystawienie recepty, o której mowa w ust. 2, powinna legitymować się zaświadczeniem wydanym przez organ gminy stwierdzającym okoliczności, o których mowa w ust.

1.

4. Refundacja, o której mowa w art. 12a, obejmuje również cenę leku lub artykułu sanitarnego wydawanego z apteki bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszym artykule. Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 6 ust. 2 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

2006-11-09

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 422 z 1991 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 424 z 1991

  Rozporządzenie Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez policjantów, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej, żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz trybu i zasad korzystania przez wszystkich obywateli ze świadczeń placówek służby zdrowia podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 423 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu wykupienia należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 421 z 1991

  Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy - Prawo budżetowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 420 z 1991

  Ustawa z dnia 20 września 1991 r. o zmianie ustawy o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 419 z 1991

  Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 418 z 1991

  Ustawa z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.