Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 50 z 1993

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1993-01-08
Data wejscia w życie:1993-07-05
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 50 z 1993


©Kancelaria Sejmu

s. 1/102

USTAWA z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

2. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy stanowią dochód budżetu państwa. Art. 2.

1. Opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Opodatkowaniu podlega również eksport i import towarów lub usług.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do:

1) świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy,

2) przekazania przez podatnika towarów oraz świadczenia usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników,

3) zamiany towarów, zamiany usług oraz zamiany usługi na towar i towaru na usługę, 3a) wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za wierzytelności, 3b) wydania towarów lub świadczenia usług w miejsce świadczenia pieniężnego, 3c) dostarczenia produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji,

4) darowizn towarów nie wymienionych w pkt 2,

5) świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, bez pobrania należności, 5a) wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za czynności niepodlegające opodatkowaniu,

04-01-20

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127, Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231, Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943, Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905, Nr 161, poz.1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596, Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805, Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150, Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387, Nr 213, poz. 1800 i 1803, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 199, poz. 1934, Nr 229, poz. 2271.

Ilekroć w ustawie używa się terminu „rachunek bankowy” w odniesieniu do przedsiębiorcy należy przez to rozumieć także rachunek tego przedsiębiorcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej - począwszy od dnia 17.03.2000 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 - art. 88)

©Kancelaria Sejmu

s. 2/102

6) towarów, o których mowa w art. 6a.

4. Czynności określone w ust. 1-3 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Art. 3.

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, 1a) wydania towarów na podstawie umowy użyczenia,

2) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie,

3) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

2. Rada Ministrów może określać, w drodze rozporządzenia, towary i usługi, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych i wyrobów z metali szlachetnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy.

3. Rada Ministrów przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) praktyki i przepisy stosowane w Unii Europejskiej. Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) towarach - rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności określonych w art. 2, które wymienione są w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej,

2) usługach - rozumie się przez to: a) usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, b) roboty budowlano-montażowe, c) sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, d) oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego w rozumieniu przepisów prawa własności przemysłowej, e) udzielanie licencji lub upoważnianie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majątkowego w rozumieniu przepisów prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/102

3) imporcie towarów - rozumie się przez to przywóz towarów na polski obszar celny, w tym również w wykonaniu czynności określonych w art. 16,

4) eksporcie towarów - rozumie się przez to potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3,

5) imporcie usług - rozumie się przez to usługi świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za których wykonanie należność jest przekazywana osobie lub jednostce mającej siedzibę bądź miejsce zamieszkania za granicą, a także usługi turystyki wyjazdowej,

6) eksporcie usług - rozumie się przez to usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą Rzeczypospolitej Polskiej,

7) towarach używanych - rozumie się przez to: a) budynki, budowle i ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat, b) pozostałe towary, których okres używania przez podatnika dokonującego ich sprzedaży wyniósł co najmniej pół roku,

8) sprzedaży towarów - rozumie się przez to również dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywanie innych czynności określonych w art. 2,

9) roku podatkowym - rozumie się przez to rok kalendarzowy, chyba że podatnik na podstawie odrębnych przepisów wybrał rok podatkowy nie będący rokiem kalendarzowym,

10) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego,

11) Kodeksie celnym - rozumie się przez to ustawę z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117 i Nr 64, poz. 407),

12) działalności rolniczej - rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz hodowlę ryb słodkowodnych i pozostałych zwierząt wodnych żywych, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11),

13) gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

14) gospodarstwie leśnym - rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym, w rozumieniu przepisów o lasach,

15) gospodarstwie rybackim - rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie hodowli ryb słodkowodnych oraz pozostałych zwierząt wodnych żywych,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/102

16) rolniku ryczałtowym - rozumie się przez to podatnika korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7,

17) produktach rolnych - rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 8, 17a) małym podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług: a) u którego wartość sprzedaży towarów, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów i usług nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 800 000 euro, b) świadczącego usługi komisu - jeżeli wartość sprzedanych towarów nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty, o której mowa w lit. a), c) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 30 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł,

18) Ordynacji podatkowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452),

19) Prawie działalności gospodarczej – rozumie się przez to ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112). Art. 4a.

1. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz:

1) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2) osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 5/102

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli nabywca usługi jest podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca prowadzi działalność, z którą związana jest ta usługa.

3. W przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest ta usługa - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce, gdzie prowadzona jest działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którą związana jest świadczona usługa. Art. 4b.

1. W przypadku sprzedaży towarów dokonywanej w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym i dotyczącej towarów sprowadzonych tam z zagranicy, w stosunku do których nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, uznaje się, że sprzedaż dokonywana jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do usług świadczonych w składzie celnym, wolnym obszarze celnym lub w składzie wolnocłowym. Art. 5.

1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

1) mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej, lub

2) wykonujące czynności, o których mowa w art. 16, lub

3) na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie odrębnych przepisów importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone w części lub w całości albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną, lub 3a) uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmującej uszlachetnianie czynne, odprawę czasową, przetwarzanie pod kontrolą celną, w tym również osoby, na które, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki związane z tymi procedurami, lub

4) mające siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu za granicą, jeżeli wykonują czynności, o których mowa w art. 2, osobiście lub przez osobę upoważnioną albo przy pomocy pracowników bądź przy wykorzystaniu zakładu lub urządzenia służącego działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej, lub

5) będące usługobiorcami usług pochodzących z importu.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 6/102

1a. W przypadku osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 9 ust.

1. 1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą w rozumieniu art. 4 pkt 12 w innych niż wymienione w ust. 1a przypadkach.

2. Za zgodą właściwego organu podatkowego podatnikami mogą być również zakłady (oddziały) osoby prawnej wykonujące czynności, o których mowa w art. 2, jeżeli samodzielnie sporządzają bilans.

3. Sprzedażą towarów dokonywaną przez podatników, o których mowa w ust. 2, jest także odpłatne przekazywanie towarów oraz świadczenie usług innym zakładom (oddziałom) osoby prawnej samodzielnie sporządzającym bilans.

4. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje sprzedaży tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności odbiorcy, przyjmuje się, że sprzedaży dokonał każdy z podmiotów biorących udział w obrocie. 4a. W przypadku gdy podatnik nabywa usługi, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)e) we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu, a usługa jest świadczona bezpośrednio temu podmiotowi - uznaje się, że podatnik ten nabywa i świadczy tę usługę.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania i poboru podatku z tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w ust. 1 pkt 4 , uwzględniając w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania usług transportowych. Art. 6.

1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania (dostarczenia), przekazania, zamiany, darowizny towaru lub wykonania usługi, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem ust. 2-10 oraz art. 6b i art. 35 ust. 2a-6.

2. Jeżeli podatnik wysyła towar odbiorcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób.

3. Jeżeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez podatnika zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi przez ten podmiot.

4. Jeżeli sprzedaż towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 7/102

6. W eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez graniczny urząd celny wywozu towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7a. 7a. W przypadku objęcia towarów procedurą celną: uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą. 7b. W przypadku sprzedaży lokali i budynków, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wydania.

8. Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi pobrano co najmniej połowę ceny (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 7b, ust. 8b pkt 2-4, 7 i 9-13 oraz ust. 8c i 8d . 8a. Przepis ust. 8 stosuje się również w przypadku eksportu towarów, jeżeli:

1) wywóz towarów nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki,

2) eksporter przedstawi w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust.

2. 8b. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą:

1) upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu: a) dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, b) świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 9a, c) świadczenia usług wymienionych w poz. 105 i poz. 125-128 załącznika nr 3 do ustawy,

2) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usług: a) przewozu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, b) spedycyjnych i przeładunkowych, c) w portach morskich i handlowych, d) budowlanych lub budowlano-montażowych,

3) wystawienia faktury lub otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - nie wcześniej jednak niż w dniu wydania i nie później niż 60 dnia od dnia wydania tych towarów; jeżeli jednak umowa sprzedaży przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną sprzedaż, nie później niż po upływie 120 dni od pierwszego dnia przekazania do sprzedaży tych wydawnictw,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 8/102

4) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6,

5) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia od dnia wykonania usługi z tytułu importu usług, z zastrzeżeniem pkt 6 i 14,

6) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu importu usług najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o podobnym charakterze,

7) otrzymania całości lub części zapłaty albo otrzymania towaru - z tytułu eksportu usług, z wyłączeniem usług wymienionych w pkt 2 lit. a) i b),

8) wystawienia faktury, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi - z tytułu usług zagranicznej turystyki wyjazdowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej, z wyłączeniem usług, o których mowa w art. 16 ust. 1a,

9) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu sprzedaży złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych: a) niewsadowego - nie później jednak niż 20 dnia od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości, b) wsadowego - nie później jednak niż 30 dnia od dnia wysyłki złomu,

10) otrzymania zapłaty - w przypadku sprzedaży wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym,

11) otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury - z tytułu usług komunikacji miejskiej,

12) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu usług polegających na drukowaniu gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN i ISSN, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wykonania usługi,

13) otrzymania całości lub części zapłaty nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu świadczenia w kraju usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e), z zastrzeżeniem pkt 14,

14) dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu importu usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. c)-e). 8c. Przepis ust. 8b pkt 2 lit. d) stosuje się również do usług wykonywanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczoodbiorczych. 8d. W przypadkach określonych w ust. 7b, ust. 8b pkt 2-4, 7, 9 i 11-13 otrzymanie części zapłaty, a w przypadkach określonych w ust. 8b pkt 5, 6 i 14 - uiszczenie części zapłaty, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części; dotyczy to również zadatków, zaliczek, przedpłat i rat, także otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 9/102

8e. W przypadkach gdy czynności, o których mowa w ust. 8b pkt 4, 10, 11 i 13, są świadczone bez pobrania należności, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ust. 1-6.

9. W przypadku dokonywania sprzedaży towarów za pośrednictwem automatów, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 9a. Przy świadczeniu usług telekomunikacyjnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sprzedaży żetonów i kart telefonicznych - w przypadku, gdy usługa jest realizowana za pomocą żetonów i kart.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1-9a terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami. Art. 6a.

1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odprzedane, w przypadku:

1) rozwiązania spółki prawa cywilnego lub handlowego nie mającej osobowości prawnej albo

2) zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie odrębnych przepisów, do zawiadomienia właściwego organu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 i 6.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik będący osobą fizyczną zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez co najmniej 10 miesięcy, bez zawiadomienia właściwych organów, na podstawie odrębnych przepisów, o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

4. Przepisy ust. 1 i 3 mają zastosowanie do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, podatnicy obowiązani są do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwanego dalej „spisem z natury”. Podatnicy obowiązani są:

1) sporządzić spis z natury w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,

2) zawiadomić o dokonanym spisie z natury, ustalonej wartości towarów i kwocie podatku należnego właściwy organ podatkowy w terminie 14 dni od dnia zakończenia sporządzenia tego spisu.

6. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 30 dnia od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 10/102

7. Zwalnia się od podatku od towarów i usług przez okres 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w ust. 6, czynności określone w art. 2 ust. 1 i 3 pkt 1-5, których przedmiotem są towary objęte spisem z natury, pod warunkiem rozliczenia podatku, o którym mowa w ust. 1 i ust. 6.

8. Podstawą opodatkowania jest wartość towarów wymienionych w ust. 1, ustalona zgodnie z art. 15 ust.

3.

9. Przy rozliczeniu podatku stosuje się odpowiednio przepis art. 21 ust. 1, przy czym podatek naliczony zmniejsza podatek należny tylko do wysokości kwoty podatku należnego.

10. Jeżeli spis z natury nie został sporządzony w terminie określonym w ust. 5 lub sporządzony został w sposób nierzetelny, właściwy organ podatkowy określa wartość towarów w drodze oszacowania i określa wysokość zobowiązania podatkowego przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 22% bez możliwości odliczenia podatku naliczonego.

11. Przepisy ust. 1, 3, 5-8 i 10 stosuje się odpowiednio do producentów wyrobów akcyzowych, z tym że w przypadku, gdy stawki podatku akcyzowego zostały ustalone w kwocie na jednostkę wyrobu, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych. Art. 6b.

1. Mały podatnik może wybrać metodę kasową rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował metodę kasową. Uregulowanie należności w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

2. W zakresie czynności, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstał przed okresem, za który podatnik rozlicza się metodą kasową, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług nie powstaje w terminie określonym w ust.

1.

3. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w czasie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

4. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 4 pkt 17a.

5. U podatnika, który zrezygnował z metody kasowej lub utracił prawo do stosowania tej metody, obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług - w stosunku do czynności wykonanych w okresie, kiedy podatnik stosował tę metodę, powstaje w terminie określonym w ust.

1.

6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 6 ust. 6-7a, ust. 8a, ust. 8b pkt 5–7 i pkt 14, ust. 9 i 9a oraz art. 6a ust. 6.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 11/102

Art. 7.

1. Zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego:

2) świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2,

3) eksport usług określonych w pkt 2, jeżeli nie został dotrzymany warunek, o którym mowa w art. 18 ust. 3,

4) import towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 1904-1906, art. 1908, art. 1909 z wyłączeniem towarów, które zostały przywiezione w drodze zamówienia wysyłkowego, art. 19010-art. 19014, art. 19016-art. 19021, art. 19022 - w zakresie towarów sprowadzanych przez osoby wymienione w § 1 pkt 2, art. 19023-art. 19041 Kodeksu celnego, 4a) import towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w rozumieniu przepisów Kodeksu celnego, z wyjątkiem wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 13-15, 17 i 19 załącznika nr 6, 4b) import towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła,

5) sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony; zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, 5a) przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, <5b) sprzedaż towarów, z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy oraz importu, dokonywaną przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), jeżeli towary te zostały nabyte przez te organizacje:

dodane pkt 5b i 5c w ust. 1 w art. 7 wchodzą w życie z dn. 1.01.2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 874)

a) jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162, z 1948 r. Nr 36, poz. 250, z 1971 r. Nr 12, poz. pkt 1 w ust. 1 w art. 7 skreślony 115, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874), b) za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek, o których mowa w przepisach wymienionych w lit. a), 5c) zwolnień, o których mowa w pkt 5b, nie stosuje się: a) do pozostałej działalności, nie zaliczonej do działalności pożytku publicznego wyodrębnionej na podstawie art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, b) jeżeli organizacja pożytku publicznego narusza warunki lub zasady działania określone w tym przepisie,>

6) przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1-6 i art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 87, poz. 395),

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 12/102

7) sprzedaż produktów rolnych, z wyjątkiem importu, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, z wyjątkiem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez: a) rolników ryczałtowych, o których mowa w ust. 2b, b) podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 4a i 4b, nie stosuje się, jeżeli na podstawie przepisów Kodeksu celnego powstaje obowiązek uiszczenia cła. 2a. Zwolnienie określone w ust. 1 pkt 7 nie dotyczy działalności handlowej, za którą uważa się odprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych wcześniej produktów rolnych. 2b. Rolnik ryczałtowy dokonujący sprzedaży produktów rolnych zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 7 może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym sprzedaży produktów rolnych, z wyłączeniem produktów importowanych oraz sprzedaży, o której mowa w art. 7 ust. 2a, o wartości przekraczającej 20 000 zł, oraz

2) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 1a, oraz

3) prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów towarów i usług umożliwiającej sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

ust. 1a w art. 7 skreślony

nowe brzmienie ust. 4 w art. 7 wchodzi w życie z dn. 15.01.2004 2c. Rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w r. (Dz.U. 2003 r. Nr ust. 1 pkt 7, obowiązany jest do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 27 229, poz. 2271)

ust. 1, przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia. 2d. Podatnicy, o których mowa w ust. 2b, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt

7. 2e. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w art. 4 pkt 7 lit. a), jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

1) miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych wydatków,

2) użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

3. Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, w przypadku gdy podatnik nie pomniejszył podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie lub imporcie towarów przekazanych lub zużytych w ramach tych czynności. [4. Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 35, art. 36 ust. 1 i w art. 55 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. Nr 213, poz. 1800).] <4. Zwalnia się od podatku od towarów i usług czynności, o których mowa w art. 32f ust. 2, art. 34 ust. 1, art. 35, art. 36 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 13/102

30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. Nr 213, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271).> <5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w odniesieniu do towarów wymienionych w pkt 5b:

1) lit. a), których wartość rynkowa uwzględniająca podatek od towarów i usług przekracza 2 000 zł – wyłącznie w przypadku gdy organizacja pożytku publicznego posiada dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizn z zagranicy posiada dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień wymienionych w ust. 1 pkt 4–4b,

2) lit. b), wyłącznie w przypadku gdy nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą VAT lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień wymienionych w ust. 1 pkt 4–4b.> Art. 8. Ulgi i ogólne zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych ustaw nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług oraz do podatku akcyzowego. Art. 9.

1. Podatnicy, o których mowa w art. 5, są obowiązani, przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2, złożyć właściwemu organowi podatkowemu zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust.

3. 1a. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1a i 1b, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych.

2. Właściwy organ podatkowy potwierdza zgłoszenie, o którym mowa w ust.

1.

3. Podatnicy zwolnieni od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 1 i 6 lub wykonujący wyłącznie czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

4. Jeżeli podatnik zarejestrowany na podstawie ust. 2 zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności właściwemu organowi podatkowemu, który dokonał rejestracji; zgłoszenie to stanowi podstawę dla właściwego organy podatkowego do wykreślenia podatnika z rejestru.

dodany ust. 5 w art. 7 wchodzi w życie z dn. 1.01.2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 874)

5. Zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny. 5a. W przypadku gdy zaprzestanie wykonania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie z ust. 4 i 5, właściwy organ podatkowy, który dokonał rejestracji, wykreśla z urzędu podatnika z rejestru.

6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników, którzy następnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 i 5, z tym że ust. 7 w art. 9 skreślony podatnik nie jest wykreślany z rejestru.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 14/102

8. Podatnik zarejestrowany obowiązany jest umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach, z tym że w przypadku, gdy numer ten nie został jeszcze nadany, podatnik jest obowiązany posługiwać się numerem tymczasowym.

9. Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę właściwemu organowi podatkowemu w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 9a. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzędu skarbowego jest obowiązany do potwierdzenia, czy podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowanym może być zarówno sam podatnik, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: ust. 10 w art. 9 skreślony

1) może określić podatników innych niż wymienieni w ust. 3, nie mających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego,

2) określi wzór zgłoszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia zgłoszenia i wzór zgłoszenia o zaprzestaniu działalności, o których mowa w ust. 1, 2 i 4, a także określi zasady ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 11, uwzględnia możliwość prawidłowej identyfikacji podatników. Art. 10.

1. Podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług oraz we właściwym urzędzie celnym deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 1a-1g. 1a. Podatnicy, o których mowa w art. 7 ust. 2b, sprzedający wyłącznie produkty rolne mogą składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja. 1b. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, mogą ponownie składać deklaracje dla potrzeb podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za okresy kwartalne. 1c. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. 1d. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje, o których mowa w ust. 1c, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja kwartalna. 1e. Podatnicy, o których mowa w ust. 1d i art. 6b ust. 3, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczali się za

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 15/102

okresy kwartalne, i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartału, za który będzie składana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa. 1f. Podatnicy, którzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, tracą prawo do składania deklaracji dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty określonej w art. 4 pkt 17a. 1g. Przepis ust. 1f stosuje się odpowiednio do małych podatników, o których mowa w ust. 1d.

2. Zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że zostaną one określone w innej wysokości:

1) dla podatku od towarów i usług - przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej,

2) dla podatku akcyzowego - przez naczelnika urzędu celnego lub organ kontroli skarbowej.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników zwolnionych od podatku od towa- ust. 2a w art. 10 skrerów i usług na podstawie art. 14 oraz podmiotów wykonujących wyłącznie ślony czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 47, chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 21 lub 23 ust. 1 pkt

24. 3a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie deklaracji dla podatku akcyzowego do podatników podatku akcyzowego:

1) wykonujących czynności dotyczące wyrobów akcyzowych wyłącznie zwolnionych od podatku akcyzowego na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 2,

2) zwolnionych od tego podatku na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 2a.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 1a, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, a także pouczenia podatnika o odpowiedzialności za niezłożenie deklaracji podatkowych. Art. 11.

1. Podatnicy, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 i 3a, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

2. Jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdzi, iż kwoty podatków zostały wykazane nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatki w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatków w decyzji dotyczącej należności celnych. 2a. Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celnego, w terminie miesiąca od dnia pobrania podatków, o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w części dotyczącej podatku od towarów i usług lub

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 16/102

podatku akcyzowego. Prawidłowego określenia podatków dokonuje naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.

3. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwot obliczonych podatków.

4. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-3 podatnik jest obowiązany do zapłaty kwoty należnych podatków w terminie i na warunkach określonych dla uiszczenia cła, również, gdy towary zostały zwolnione od cła lub stawki celne zostały zawieszone albo obniżone do wysokości 0.

5. Naczelnik urzędu celnego jest obowiązany do poboru podatków należnych z tytułu importu towarów.

6. Organ celny zabezpiecza kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego jeżeli podatki te nie zostały uiszczone w wypadkach i trybie stosowanym przy zabezpieczaniu należności celnych na podstawie przepisów Kodeksu celnego. Art. 11c.

1. W przypadkach innych niż określone w art. 11 ust. 1, 2 i 2a kwoty podatków należnych z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji.

2. Do należności podatkowych określonych zgodnie z ust. 1 oraz art. 11 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczące powiadomienia dłużnika o kwocie należności wynikających z długu celnego.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, służy odwołanie do dyrektora izby celnej, za pośrednictwem naczelnika urzędu celnego, który wydał decyzję.

4. Do postępowań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 11 ust. 2 i 2a, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Art. 11d. Kopie decyzji , o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, lub innych orzeczeń wydanych w sprawie podatków z tytułu importu towarów, naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej jest obowiązany przesłać w terminie 5 dni do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawie rozliczeń w podatku od towarów i ust. 7 w art. 11 skreusług, a w przypadku decyzji określających kwotę podatku akcyzowego - do wła- ślony ściwego urzędu celnego wykonującego zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym. Art. 11e.

1. Podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celnego, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz w art. 11c, a podatkiem pobranym przez ten organ.

2. Różnica, o której mowa w ust. 1, dotycząca podatku od towarów i usług stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 19 ust.

2. Art. 11f.

04-01-20

art. 11a i 11b skreślone

©Kancelaria Sejmu

s. 17/102

1. W zakresie nieuregulowanym w art. 4 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 6 ust. 7 i 7a, art. 11 oraz w art. 11c-11e stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu celnego dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w tym kodeksie.

2. Jeżeli, zgodnie z przepisami Kodeksu celnego, powiadomienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do zweryfikowania należności podatkowych - naczelnik urzędu celnego może określić wartość celną według zasad określonych w Kodeksie celnym dla potrzeb prawidłowego określenia należnych podatków z tytułu importu towa- art. 12 skreślony rów. Art. 11g. Organem podatkowym właściwym w sprawie postępowań dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, zwrotu nadpłaty oraz ulg podatkowych określonych w Ordynacji podatkowej - w zakresie podatku od towarów i usług jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika. Art. 11h. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego okaże się, że kwota podatków została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconych podatków, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie:

1) podatku od towarów i usług - pomniejszyła kwotę podatku należnego,

2) podatku akcyzowego - pomniejszyła kwotę podatku akcyzowego lub powiększyła kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i

2. Art. 12a. Organy egzekucyjne, określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 i z 1996 r. Nr 43, poz. 189), oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, są płatnikami podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Rozdział 2 Podatek od towarów i usług Art. 13. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają czynności określone w art. 2.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 18/102

Art. 13a.

1. Właściwym organem podatkowym w sprawie rozliczeń podatku jest naczelnik urzędu skarbowego, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Jeżeli czynności wymienione w ust. 1 są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się:

1) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na siedzibę,

2) dla osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania.

3. W przypadku osób fizycznych niewykonujących innych czynności podlegających opodatkowaniu poza importem towarów, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1-3, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

5. Przepisy ust. 1-4 nie dotyczą przypadków, dotyczących poboru podatku od importu towarów, o których mowa w art. 11, art. 11c, art. 11e ust. 1 oraz art. 11f. Art. 14.

1. Zwalnia się od podatku podatników:

1) u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO,

2) opłacających podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w zakresie działalności objętej tą formą opodatkowania, z uwzględnieniem art. 18 ust.

3. 1a. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczałtowego korzystającego ze zwolnienia określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7 także innej działalności niż działalność rolnicza do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 7, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza się sprzedaży produktów rolnych pochodzących z prowadzonej przez niego działalności rolniczej. 1b. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się:

1) od 1 stycznia 2001 r., w przypadku podatników: a) wykonujących czynności w zakresie handlu, w tym również obnośnego i obwoźnego oraz wykonujących usługi w zakresie: - gastronomii, - mechaniki precyzyjnej, - mechaniki maszyn biurowych, - wyrobu i naprawy wag, - antykorozyjnego zabezpieczenia pojazdów, - mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz innych usług niezwiązanych z ich naprawą,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 19/102

- elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej, - rusznikarstwa, - odświeżania i renowacji wyrobów skórzanych i futrzarskich, - mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich, - chemicznego czyszczenia i farbowania wyrobów innych niż futrzarskie, - kuśnierstwa, - rękawicznictwa - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych, - wytwarzania szyldów, - prania pierza i puchu, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu przed 2 marca 2000 r. i na dzień 1 marca 2000 r. zatrudniali co najmniej dwóch pracowników, w rozumieniu przepisów o karcie podatkowej, b) którzy rozpoczęli wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w okresie od 2 marca do 31 grudnia 2000 r. i zatrudniali w jakimkolwiek czasie tego okresu co najmniej dwóch pracowników, w rozumieniu przepisów o karcie podatkowej, i wykonywali czynności, o których mowa w lit. a), c) którzy rozpoczną wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu po 31 grudnia 2000 r. i będą wykonywali czynności, o których mowa w lit. a),

2) od 1stycznia 2002 r., w przypadku pozostałych podatników. 1c. Przepisy ust. 1b nie naruszają przepisów ust. 1 pkt 1 oraz ust. 6.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 6, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 6, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 6, przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art.

2.

3. Jeżeli wartość sprzedaży towarów u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. Za zgodą naczelnika urzędu skarbowego podatnik może zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony, wynikający z dokumentów celnych oraz z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporządzenia spisu z natury zapasów posiadanych w dniu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz

2) przedłożenia w urzędzie skarbowym spisu, o którym mowa w pkt 1, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia utraty zwolnienia.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 20/102

3a. Kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 3, stanowi iloczyn ilości towarów objętych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadającej na jednostkę towaru, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. 3b. Przepis ust. 3 ma również zastosowanie do podatników, którzy rezygnują z przysługującego im zwolnienia na podstawie ust. 1 pkt 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia.

4. W przypadku podatników, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, przez wartość sprzedaży towarów określoną w ust. 1 pkt 1 rozumie się:

1) wartość sprzedanych towarów - u podatników dokonujących sprzedaży towarów będącej przedmiotem umowy komisu,

2) 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług - w pozostałych przypadkach.

5. Podatnicy będący zakładami pracy chronionej w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych mogą wybrać zwolnienie od podatku, bez względu na wartość sprzedaży towarów, pod warunkiem złożenia przez podatnika pisemnego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego.

6. Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 2 w ciągu roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 pkt 1 lub w ust.

4.

7. Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży towarów, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w ciągu roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 pkt 1 lub w ust. 4, zwolnienie określone w ust. 6 traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty. Opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad wartość określoną w zdaniu poprzednim, a obowiązek podatkowy powstaje z dniem przekroczenia tej wartości. Przepis ust. 3 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 7a. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt

1.

8. Jeżeli podatnicy określeni w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4 i 6, wykorzystując związki z kontrahentami, tak układają swoje interesy, że uzyskują wartość sprzedaży towarów znacznie odbiegającą od tej, którą uzyskaliby w przypadku, gdyby związek ten nie istniał, a w wyniku tych związków nastąpiło zmniejszenie wpływów ust. 9 w art. 14 skreślony podatkowych, zwolnienie od podatku traci moc od początku roku podatkowego.

10. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, 5 i 6, nie stosuje się do podatników określonych w art. 5 ust. 2, do importu towarów i usług oraz podatników:

1) sprzedających: a) wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, b) wyroby akcyzowe, z wyjątkiem wyrobów wymienionych w załączniku nr 6 poz. 2a, 8, 9, 11 i 17,

2) świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa, a także usługi jubilerskie.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 21/102

11. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) w terminie do 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy, kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obliczoną według średniego kursu EURO ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października, w zaokrągleniu do 100 zł,

2) listę towarów i usług, o których mowa w ust. 10 pkt 1 lit. a) i pkt 2, z uwzględnieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyart. 14a skreśla się z ce publicznej.

dn. 1.01.2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 7, poz. 79)

[Art. 14a.

1. Prowadzący zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej ma prawo w zakresie działalności tego zakładu do otrzymania częściowego lub całkowitego zwrotu wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług według zasad określonych w ust. 2-6a.

2. Przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, zwanego dalej „prowadzącym zakład”, rozumie się podmiot spełniający warunki określone w art. 28 i 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001).

3. Kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej lub zakładzie aktywności zawodowej w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz najniższego wynagrodzenia pracowników ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw pracy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Kodeksu pracy. Do wyliczeń przyjmuje się najniższe wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc obliczeniowy, z tym że w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

1) lekkiego stopnia niepełnosprawności - do wyliczeń przyjmuje się jednokrotność najniższego wynagrodzenia,

2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - do wyliczeń przyjmuje się dwukrotność najniższego wynagrodzenia,

3) znacznego stopnia niepełnosprawności - do wyliczeń przyjmuje się trzykrotność najniższego wynagrodzenia.

4. Jeżeli kwota zwrotu, obliczona zgodnie z ust. 3, jest wyższa od wpłaconego za dany miesiąc podatku, urząd skarbowy wypłaca kwotę zwrotu do wysokości wpłaconego podatku.

5. Prowadzący zakład, w terminie określonym do złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług, składa wraz z tą deklaracją do urzędu skarbowego wniosek o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust.

1. 5a. Kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się w wysokości wynikającej ze złożonego wniosku o dokonanie zwrotu tej kwoty, chyba że naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi inną jej wysokość. 5b. Jeżeli prowadzący zakład otrzymał nienależnie kwotę zwrotu, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany zwrócić do urzędu skarbowego całość kwoty nienależnie

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 22/102

pobranej wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowej, począwszy od dnia otrzymania nienależnej kwoty zwrotu podatku.

6. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy prowadzącego zakład, w terminie 25 dni od dnia:

1) złożenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty dołączonego do deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, nie wcześniej jednak niż od 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest składana deklaracja, pod warunkiem dokonania w terminie ustawowym wpłaty kwoty podatku wynikającej ze złożonej za ten miesiąc deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) złożenia deklaracji wraz z wnioskiem, jeżeli dokumenty te zostały złożone przed upływem terminu, o którym mowa w art. 10, pod warunkiem, że wpłata podatku nastąpiła nie później niż z chwilą złożenia deklaracji. 6a. Jeżeli zasadność zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, wymaga sprawdzenia, przepis art. 21 ust. 6 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników:

1) podatku akcyzowego, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 3, sprzedających wyroby wymienione w załączniku nr 6 w poz. 2a, 8, 9 i 11,

2) u których w dniu złożenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, występują określone lub stwierdzone przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; dotyczy to również zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych wspólników spółek niebędących osobami prawnymi. 7a. Przepisu ust. 7 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli:

1) nie później niż 3 dni przed upływem terminu dokonania zwrotu, o którym mowa w ust. 6, podatnik przedstawi naczelnikowi urzędu skarbowego dowód uregulowania zaległości, a jeżeli kwota zaległości została wpłacona na rachunek innego urzędu skarbowego - zaświadczenie od naczelnika tego urzędu o ich uregulowaniu; w tym przypadku termin zwrotu kwoty podatku określony w ust. 6, liczony jest od dnia przedstawienia naczelnikowi urzędu skarbowego wszystkich dowodów uregulowania zaległości,

2) w dniu złożenia wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, zaległości objęte są decyzją naczelnika urzędu skarbowego o ich rozłożeniu na raty, pod warunkiem terminowej wpłaty poszczególnych rat przypadających do zapłaty do dnia złożenia wniosku.

8. Ograniczenie prawa do zwrotu, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, nie dotyczy podatników, wobec których urząd skarbowy zalega ze zwrotem podatku, w dniu złożenia przez nich wniosku o dokonanie zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 1, z wyjątkiem sytuacji wynikających z ust. 6a.] Art. 15.

1. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem, z zastrzeżeniem art. 16 i 17, jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, o których mowa w art. 6 ust. 8, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Jeżeli należność określona jest w naturze, podstawą opodatkowania jest

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 23/102

wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, zmniejszonych o podatek. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

2. Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, upustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów oraz zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Rabaty pomniejszają obrót, gdy zostały przyznane w ciągu roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usługi. Rabaty udzielone z tytułu i w okresie gwarancji lub rękojmi pomniejszają obrót, nawet gdy zostały przyznane po upływie roku od dnia wydania towaru lub świadczenia usługi. 2a. W przypadku sprzedaży budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość gruntu.

3. Podstawą opodatkowania czynności określonych w art. 2 ust. 3 jest wartość towarów lub usług obliczona według cen sprzedaży stosowanych w obrotach z głównym odbiorcą (odbiorcami), a w przypadku braku odbiorcy - według przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku z dnia przekazania, zamiany lub darowizny, zmniejszona o kwotę należnego podatku.

4. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. 4a. Podstawą opodatkowania w imporcie towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. Jeżeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy. 4b. Podstawą opodatkowania w imporcie wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15, 17 i 19, objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby wyroby te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu, i podatek akcyzowy. 4c. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 4, 4a i 4b, obejmuje, o ile elementy te nie zostały do niej włączone: prowizję, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, które zostały już poniesione albo będą poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 24/102

się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane. 4d. Do podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 4, 4a i 4b, dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu towarów.

5. Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z tym że w przypadku usług turystyki wyjazdowej podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z ust.

1.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wartość usługi zwiększa wartość celną importowanego towaru oraz w przypadku, gdy podatek został pobrany od podatnika, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt

4.

7. W przypadku sprzedaży przez podatnika towaru podlegającego podatkowi akcyzowemu, podstawą opodatkowania objęta jest również kwota tego podatku. Art. 16.

1. Podstawę opodatkowania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami powierniczymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze stanowi:

1) dla zleceniodawcy lub komitenta - kwota należna z tytułu sprzedaży lub umowy komisu, zmniejszona o kwotę podatku,

2) dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, agenta, zleceniobiorcy, komisanta lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, zmniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a. W przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są świadczone na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą i dotyczą usług turystyki, a zleceniodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i nie zapłacił podatku od tych usług lub jest zarejestrowanym podatnikiem, ale nie zapłacił należnego podatku - podstawą opodatkowania jest kwota należna od całej wartości usługi turystyki, pomniejszona o kwotę należnego podatku.

2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy w wykonaniu umów agencyjnych, zlecenia, komisu lub innych umów o podobnym charakterze dokonywany jest import towarów, z tym że podstawę opodatkowania dla importera ustala się zgodnie z art. 15 ust. 4, 4a-4d i

5. Art. 17.

1. W przypadku gdy:

1) na kupującego zostały nałożone ograniczenia w dysponowaniu lub używaniu towaru, wynikające z umowy, z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenia są wymagane na podstawie odrębnych przepisów lub nałożone zostały na podstawie orzeczenia sądu albo decyzji administracyjnej,

2) sprzedaż lub cena towaru jest uzależniona od spełnienia dodatkowego świadczenia, którego wpływu na wartość towaru nie można ustalić,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 25/102

3) między kupującym a sprzedawcą istnieje związek, o którym mowa w ust. 2, - organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek, jeżeli okaże się, że przypadki te miały wpływ na ustalenie ceny.

2. Związek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, istnieje, gdy między kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy. Związek ten istnieje także, gdy którakolwiek z wymienionych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów.

3. Pod pojęciem powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 2, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

4. Pod pojęciem powiązań kapitałowych, o których mowa w ust. 2, rozumie się sytuację, w której jedna z osób lub jeden z kontrahentów posiada lub dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawem głosu wynoszącym co najmniej 5% wszystkich praw głosu.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w obrotach między zakładami samodzielnie sporządzającymi bilans, o których mowa w art. 5 ust. 2, z wyjątkiem przypadków, gdy obroty zakładu, na rzecz którego jest dokonywane odpłatne przekazanie towarów oraz świadczenie usług, zwolnione od podatku na podstawie art. 7 lub art. 47 ustawy, stanowiły w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym dokonano takiego przekazania, co najmniej 50% całości obrotu w tym okresie, a ponadto w przypadku odpłatnego przekazania towarów, jeżeli stosowane ceny są niższe od cen nabycia o więcej niż 10%. Art. 18.

1. Stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i

3. 1a. Dla towarów wymienionych w załączniku nr 1 stawka podatku wynosi 3%.

2. Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%.

3. W eksporcie towarów i usług, w tym również w eksporcie usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, oraz w eksporcie towarów i usług dokonywanym przez rolników ryczałtowych oraz podatników określonych w art. 14 ust. 1 pkt 2 stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 27 ust.

4. 4. Stawkę podatku 0%, o której mowa w ust. 3, stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 4, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej sprzedaży w ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 4, za dany miesiąc, lecz w miesiącu następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 4, przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten miesiąc. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim, mają zastosowanie stawki właściwe dla sprzedaży tego towaru w kraju.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 26/102

6. Przepis ust. 5 stosuje się w przypadku, gdy podatnik posiada dokument celny wystawiony przez wewnętrzny urząd celny.

7. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 5 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od dokonanej sprzedaży, w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokument ten otrzymał. Art. 19.

1. Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego. 2a. Kwotę podatku naliczonego stanowi również kwota podatku należnego od importu usług, z wyjątkiem podatku od usług:

1) turystyki wyjazdowej,

2) związanych: a) ze sprzedażą zwolnioną od podatku, b) z czynnościami nie wymienionymi w art.

2.

3. Obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1, następuje:

1) nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny, z zastrzeżeniem pkt 2-4,

2) w przypadku importu usług - w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu usług, z tym że u podatników, o których mowa w art. 14a - w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu tych usług,

3) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 14 ust. 3 - najpóźniej w rozliczeniu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano tego spisu,

4) w przypadku stosowania w imporcie towarów procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego - nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru, i nie później niż w rozliczeniu za miesiąc następny; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w tym rejestrze. 3a. Obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 i 3, nie może nastąpić jednak wcześniej niż w miesiącu otrzymania przez nabywcę towaru lub wykonania usługi, albo otrzymania faktury potwierdzającej dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) podlegającej opodatkowaniu. 3b. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 3, 3d, 3e i 3g, może obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji dla podatku od

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 27/102

towarów i usług za okresy wskazane w ust. 3, 3d, 3e i 3g, nie później jednak niż w ciągu roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale), w którym podatnik nabył prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. 3c. Korekty, o których mowa w ust. 3b, mogą być dokonane wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki:

1) nie zostało wobec podatnika wszczęte postępowanie podatkowe lub postępowanie kontrolne przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej za okres, którego dotyczy korekta,

2) w całości została uregulowana należność obejmująca kwotę podatku z tytułu zakupionych towarów i usług, a w przypadku podatku od importu towarów - kwota podatku wynikająca z dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c. 3d. Podatnicy, o których mowa w art. 10 w ust. 1a i 1d, mogą obniżyć kwotę podatku należnego, o której mowa w ust. 1, w rozliczeniu za kwartał, w którym otrzymali fakturę lub dokument celny, z tym że:

1) w przypadku importu usług - w rozliczeniu za kwartał następujący po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu usług, z tym że u podatników, o których mowa w art. 14a - w kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu tych usług,

2) w przypadku dokonania spisu z natury określonego w art. 14 ust. 3 - w rozliczeniu za kwartał, w którym dokonano spisu. Przepis ust. 3a stosuje się odpowiednio. 3e. Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1c, mogą obniżyć kwotę podatku należnego, o której mowa w ust. 1, w rozliczeniu za kwartał, w którym:

1) uregulowali całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury,

2) dokonali zapłaty podatku wynikającego z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Przepis ust. 3a i 3d pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio. 3f. Przepisu ust 3e nie stosuje się do podatku naliczonego wynikającego z faktur i dokumentów celnych otrzymanych i odliczonych od podatku należnego w rozliczeniu za okres poprzedzający kwartał, za który podatnik będzie rozliczał się metodą kasową. 3g. Podatnicy, o których mowa w art. 6b ust. 5, podatek naliczony wynikający z faktur lub dokumentów celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali się metodą kasową, i nieodliczonych od podatku należnego do końca tego okresu, mają prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w miesiącu, w którym:

1) uregulowali kontrahentowi całą należność wynikającą z otrzymanych faktur - w przypadku podatku wynikającego z faktur,

2) dokonali zapłaty podatku - w przypadku podatku wynikającego z dokumentów celnych,

3) dokonali zapłaty podatku wynikającego z decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 28/102

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 3, podatnik nie wykonał czynności podlegającej opodatkowaniu, podatek naliczony za ten okres podlega rozliczeniu w najbliższym okresie, w którym czynności te zostaną wykonane nie później jednak niż w ciągu 36 miesięcy od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w ust. 3 terminy obniżenia kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz stosowane techniki dokumentowania rozliczeń w obrocie gospodarczym. Art. 20.

1. Podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

2. Podatnik może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną.

3. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może także zmniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem w wartości sprzedaży ogółem. Przy ustalaniu wartości sprzedaży nie uwzględnia się kwot podatku.

4. W przypadku nabycia towarów, o których mowa w art. 21 ust. 3, procentowy udział wartości sprzedaży towarów opodatkowanych w wartości sprzedaży ogółem oblicza się na podstawie sprzedaży z ostatnich sześciu miesięcy. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

5. Podatnicy dokonujący czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1-3, w okresie krótszym niż sześć miesięcy obliczają procentowy udział zgodnie z ust. 3, przy czym po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności wyliczają ten udział zgodnie z ust. 4 i dokonują korekty podatku naliczonego. Art. 21.

1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 19 ust. 2 i 2a, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo, z zastrzeżeniem ust. 2-9, do obniżenia o tę różnicę podatku należnego za następne okresy.

2. Podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych w całości lub w części, stawką niższą niż określona w art. 18 ust. 1, przysługuje prawo do zwrotu z urzędu skarbowego różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2a i

4. 2a. Kwota zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur, z których należności zostały w całości uregulowane, oraz z dokumentów celnych, jeżeli podatek z nich wynikający został zapłacony. 2b. Przepisów ust. 2a nie stosuje się, jeżeli wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona nabyciem towarów i usług, o których mowa w ust. 3.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 29/102

3. Podatnikom dokonującym sprzedaży towarów opodatkowanych wyłącznie stawką, o której mowa w art. 18 ust. 1, u których podatek naliczony jest wyższy od podatku należnego, przysługuje zwrot różnicy podatku z urzędu skarbowego w kwocie nie wyższej od kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które na podstawie odrębnych przepisów zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

4. W przypadku gdy kwota nadwyżki podatku naliczonego u podatnika dokonującego sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka określona w art. 18 ust. 1 przekracza kwotę wynoszącą 22% całości obrotu opodatkowanego stawkami niższymi, zwrotowi na rachunek bankowy podlega nadwyżka do wysokości tej kwoty. Pozostała część nadwyżki podlega rozliczeniu w trybie określonym w ust.

1.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się:

1) gdy wysokość zwrotu różnicy podatku jest uzasadniona nabyciem towarów i usług, o których mowa w ust. 3, lub

2) na umotywowany wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją dla podatku od towarów i usług, jeżeli wysokość zwrotu jest uzasadniona: a) sezonowością produkcji rolnej, w tym również sezonowością zakupu (skupu) produktów rolnych i sezonowością produkcji rolno-spożywczej, b) odliczaną od podatku kwotą akcyzy naliczoną przy nabyciu lub imporcie wyrobów akcyzowych, jeżeli należność obejmująca kwotę akcyzy została uregulowana. 5a. Zakres zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2 i 3, może zostać rozszerzony przez naczelnika urzędu skarbowego, na umotywowany wniosek podatnika, na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jeżeli wysokość tej nadwyżki wynika ze specyfiki prowadzonej działalności, związanej z wykonywaniem różnych czynności nałożonych przepisami ustaw. Rozszerzenie to może być dokonane w przypadku gdy nie ma żadnych rokowań, aby rozliczenie tej nadwyżki w trybie ust. 1, 2 lub 3 nastąpiło w najbliższych 6 miesiącach. 5b. Przepis ust. 5a nie narusza przepisu ust.

5.

6. Zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. 6a. Na wniosek podatnika urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji, wynikają z:

1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawo działalności gospodarczej,

2) dokumentów celnych oraz decyzji, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 2a oraz art. 11c, i zostały przez podatnika zapłacone.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 30/102

Przepis ust. 6 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

7. Różnicę podatku nie zwróconą przez urząd skarbowy w terminie, o którym mowa w ust. 6 w zdaniu pierwszym, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

8. W przypadku gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru do kraju, podatnik obowiązany jest zwrócić całość lub odpowiednią część otrzymanego zwrotu w ciągu 14 dni od dnia przekroczenia towaru przez państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnik może zwiększyć o tę kwotę podatek naliczony, począwszy od najbliższego okresu rozliczeniowego. 8a. W razie niedopełnienia obowiązku przewidzianego w ust. 8 od nie zwróconej kwoty naliczane są odsetki za zwłokę jak od zaległości podatkowych. Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu określonego w ust. 8, a jeżeli termin ten przypada wcześniej od terminu najbliższego okresu rozliczeniowego - od terminu, w którym powinno zostać dokonane rozliczenie podatku.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: ust. 8b w art. 21 skreślony

1) może określić przypadki, gdy przyjęcie przez podatnika w odpłatne używanie środków trwałych należących do osób trzecich może być traktowane na równi z zakupem tych środków, oraz może określić zasady zwrotu różnicy tego podatku,

2) może rozszerzyć zakres zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 3, na całość lub część nadwyżki podatku naliczonego ponad podatek należny, jeżeli jest to uzasadnione charakterem działalności lub długością cyklu produkcyjnego podatnika.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 9, uwzględnia w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami. Art. 21a.

1. Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nich poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz art. 21b i 21c.

2. Miejsce stałego zamieszkania, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 31/102

Art. 21b.

1. Zwrot podatku, o którym mowa w art. 21a ust. 1, przysługuje w przypadku zakupu towarów i podatników, zwanych dalej „sprzedawcami”:

1) zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług oraz

2) prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o której mowa w art. 29 ust. 1, oraz

3) którzy zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 7.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie ma zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu.

3. Sprzedawcami, o których mowa w ust. 1, nie mogą być podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 5 i 6 oraz podatnicy określeni w art. 14a ust.

1.

4. Sprzedawcy:

1) są obowiązani poinformować naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, że są sprzedawcami, o których mowa w art. 21b ust. 1,

2) zapewniają podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,

3) oznaczają punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku,

4) są obowiązani poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący zakupu towarów u tego podatnika może odebrać podatek, oraz z kim podatnicy ci mają zawarte umowy o zwrot podatku, i przedłożyć kopie tych umów.

5. Zwrot podatku jest dokonywany podróżnym w złotych przez sprzedawcę lub w punktach zwrotu VAT przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 21a ust.

1.

6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, pod warunkiem że ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 tys. zł oraz dokonują zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 5, nie będące sprzedawcami mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, pod warunkiem że podmioty te:

1) są od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

2) powiadomiły w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym,

3) od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie mają zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

4) zawarły umowy ze sprzedawcami, o których mowa w ust. 1, w sprawie zwrotu podatku,

5) złożyły w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wysokości 5 mln zł w formie:

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 32/102

a) depozytu pieniężnego, b) gwarancji bankowych, c) obligacji Skarbu Państwa, o co najmniej trzyletnim terminie wykupu,

6) uzyskały od ministra właściwego do spraw finansów publicznych zaświadczenie stwierdzające spełnienie łącznie warunków wymienionych w pkt 1-5.

8. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 7 pkt 5, jest utrzymywana przez cały okres działalności podmiotu, o którym mowa w ust. 5, i podlega zwrotowi po zakończeniu działalności związanej ze zwrotem podatku.

9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyjmowania kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 7 pkt 5, uwzględniając w szczególności konieczność prawidłowego udokumentowania przyjęcia kaucji.

10. Podmiotem, o którym mowa w ust. 7, dokonującym zwrotu podatku może być wyłącznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna.

11. Członkami władz spółek wymienionych w ust. 10 nie mogą być osoby karane za przestępstwa karne skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Art. 21c.

1. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar za granicę nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

2. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy sprzedaży towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez graniczny urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej, o której mowa w art. 29 ust.

1.

3. Graniczny urząd celny potwierdza wywóz towarów na dokumencie, o którym mowa w ust. 2, po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

4. Sprzedawcy oraz podmioty, o których mowa w art. 21b ust. 5, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

5. Rozliczenia między podmiotem, który dokonał zwrotu, a sprzedawcą towaru regulują zawarte przez nich umowy. Art. 21d.

1. Do sprzedaży towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem że:

1) spełnił wymogi, o których mowa w art. 21b ust. 4 pkt 1 i 4, oraz

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 33/102

2) przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc sprzedawca otrzymał dokument, o kreślony w art. 21c ust. 2, zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 pkt 2 upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego od tej sprzedaży, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

3. Potwierdzony przez graniczny urząd celny dokument, o którym mowa w art. 21c ust. 2, sprzedawca jest obowiązany przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono ten dokument. Art. 21e.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

1) wzór znaku, o którym mowa w art. 21b ust. 4 pkt 3,

2) wzór dokumentu oraz wzór stempla, o których mowa w art. 21c ust.

2. 1a. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności:

1) prawidłową identyfikację towarów,

2) możliwość potwierdzania wywozu towarów przez organy celne.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić w drodze rozporządzenia:

1) inne towary niż wymienione w art. 21a ust. 3, przy których wywozie nie stosuje się art. 21a ust. 1,

2) minimalną łączną wartość zakupów wynikającą z dokumentów, o których mowa w art. 21c ust. 2, przy której można żądać zwrotu podatku,

3) maksymalną wysokość prowizji, o której mowa w art. 21c ust. 4 art. 22 skreślony - uwzględniając w szczególności sytuację gospodarczą państwa oraz sytuację w zakresie obrotu towarowego z zagranicą poszczególnymi grupami towarów, sytuację rynkową w obrocie towarami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz określone w ustawie budżetowej dochody budżetu państwa, w szczególności dochody z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzi we wzorze dokumentu zabezpieczenia utrudniające jego fałszowanie. Rodzaje i sposób zabezpieczeń powinny być uzgodnione z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Art. 23.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) może określić listę towarów i usług lub przypadki, w których nabycie towarów lub usług nie uprawnia do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 21,

2) może określić przypadki, w których następuje zwrot, i warunki zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wymienionych w art. 21

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 34/102

ust. 3, służących całkowicie lub częściowo czynnościom zwolnionym od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2,

3) może określić inne niż wymienione w art. 25 ust. 2 przypadki nabycia towarów lub usług uprawniające do obniżenia podatku należnego lub zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 21,

4) może określić przypadki, gdy podatek naliczony może być zwrócony jednostce dokonującej zakupu (importu) towarów lub usług oraz określić zasady dokonywanie tego zwrotu.

2. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami. Art. 24.

1. W przypadku nabycia towarów lub usług, o których mowa w art. 21 ust. 3, przed powstaniem obowiązku podatkowego, zwrot podatku naliczonego dokonywany jest w formie zaliczki.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wypłaty zaliczki, o której mowa w ust. 1, oraz przypadki zwrotu zaliczki wraz z oprocentowaniem, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami. Art. 24a.

1. Skarbowi Państwa przysługuje hipoteka przymusowa z tytułu warunkowych wierzytelności wynikających z wypłacenia zaliczki naliczonego podatku.

2. Do hipoteki przymusowej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Art. 24b.

1. Skarbowi Państwa z tytułu warunkowych wierzytelności wynikających z wypłacenia zaliczki naliczonego podatku, przysługuje zastaw skarbowy na będących własnością podatnika rzeczach ruchomych oraz na zbywalnych prawach majątkowych.

2. Wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych dokonywany jest na podstawie uwzględnionego wniosku w sprawie wypłacenia zaliczki naliczonego podatku.

3. Do zastawu skarbowego, w zakresie nie uregulowanym w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 35/102

Art. 25.

1. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

1) towarów lub usług służących do wytworzenia lub odprzedaży towarów bądź świadczenia usług zwolnionych od podatku, 1a) importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy,

2) samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, z wyjątkiem przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika, 2a) części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów, o których mowa w pkt 2, jeżeli samochody te zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych,

3) towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, 3a) paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg, 3b) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem: a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne bądź jedne i drugie, b) zakupów gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób,

4) towarów i usług, których nabycie: a) zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia określonego w art. 14 ust. 1 lub 6 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 14 ust. 3 i 3b, b) nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi. 1a. Jeżeli na podstawie dokumentacji prowadzonej przez podatnika nie można ustalić kwoty podatku naliczonego od towarów i usług, określonych w ust. 1 pkt 3, kwotę tego podatku ustala się przez zastosowanie stawki określonej w art. 18 ust. 1 do kwoty wydatków, które w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

2. Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy:

1) wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 21 ust. 3,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 36/102

2) przekazanych towarów oraz świadczonych usług w przypadkach określonych w art. 2 ust. 3 pkt 2 oraz darowizn określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4,

3) części wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z powodu przekroczeń norm w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym,

4) podatku od importu towarów stanowiących wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego,

5) wydatków na nabycie towarów celem oddania w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu, jeżeli zgodnie z przepisami podatku dochodowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

3. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie dokonali zgłoszenia rejestracyjnego lub zostali wykreśleni z rejestru, o którym mowa w art. 9.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, uwzględniając specyfikę działalności rolniczej, może, w drodze rozporządzenia, określić listę towarów i usług lub przypadki, w których nabycie towarów i usług przez podatników prowadzących działalność rolniczą nie uprawnia do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części lub zwrotu różnicy podatku w całości lub w części, a także mając na uwadze uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami. Art. 26.

1. Podatnicy są obowiązani bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem art. 11.

2. Podatnicy, o których mowa w art. 10 ust. 1a, 1c i 1d, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem art.

11. Art. 26a.

1. Przepisy art. 6b, art. 10 ust. 1c-1g, art. 19 ust. 3c-3g oraz art. 26 ust. 2 stosuje się również do podatników rozpoczynających w ciągu roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 2 ustawy, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w art. 4 pkt 17a.

2. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 1, podatnik traci prawo do rozliczania się metodą kasową oraz do dokonywania kwartalnych rozliczeń począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym nastąpiło to przekroczenie oraz w następnym roku kalendarzowym.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 37/102

Art. 27.

1. Podatnicy zwolnieni od podatku, na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 6, są obowiązani do zaewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, lub prowadzi ją w sposób nierzetelny, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wartość niezaewidencjonowanej sprzedaży w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22% - bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 19.

3. W przypadku stwierdzenia, że podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 14 ust. 5 nie spełniał warunków określonych w przepisach o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi wartość sprzedaży w drodze oszacowania i ustali podatek przy zastosowaniu stawki 22% - bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 19.

4. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności określone w art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 i art. 14 ust. 1, 5 i 6, są obowiązani do prowadzenia ewidencji zawierającej: kwoty określone w art. 20, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającego podatek należny oraz kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

5. W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa wysokość tego zobowiązania w prawidłowej wysokości [oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia tego zobowiązania].

6. W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określa kwotę zwrotu w prawidłowej wysokości [oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zawyżenia]. Dotyczy to również różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust.

1.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonał odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wpłacił do urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

8. Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik:

1) wykazał w deklaracji podatkowej i otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

ad. ust. 5, 6 i 8 w art. 27 patrz obw. Prez. TK (Dz.U. z 1998 r. Nr 139, poz. 905)

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 38/102

Art. 28. W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nie są obowiązane do prowadzenia ewidencji określonej w art. 27 ust. 4, w związku z dokonywaniem sprzedaży towarów lub świadczeniem usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, 5 i 7, dokonają sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i nie zapłacą podatku należnego, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wielkości tej sprzedaży, organ podatkowy określi w drodze oszacowania wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu i ustali od niej podatek należny według stawki 22% - bez prawa obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art.

19. Art. 29.

1. Podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

2. Podatnicy naruszający obowiązek określony w ust. 1, do czasu rozpoczęcia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, tracą prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. 2a. Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwa, podatnik nie może prowadzić sprzedaży towarów. 2b. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku od towarów i usług), nie więcej jednak niż 2500 zł. 2c. W przypadku, gdy podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 14 ust. 1, 5 lub 6, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 2b na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) ustali szczegółowe zasady, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 2b i 2c, 1a) może określić inny, niż wymieniony w ust. 2b, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 39/102

2) może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. 3a. Przy wydawaniu rozporządzeń, o których mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunki ich stosowania przez podatników, uwzględniając:

1) potrzebę zabezpieczenia zewidencjonowanych danych,

2) konieczność zagwarantowania konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez klienta czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie,

3) optymalne, również dla danego typu obrotu, rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas. Art. 30.

1. Podatnicy świadczący usługi w zakresie handlu, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej różnymi stawkami, a nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 29 ust. 1, mogą w celu obliczenia podatku należnego dokonać podziału sprzedaży w danym miesiącu w proporcjach wynikających z udokumentowanych zakupów z tego miesiąca, w którym dokonano zakupu. Dla obliczenia tych proporcji przyjmuje się wyłącznie towary przeznaczone do dalszej sprzedaży według cen uwzględniających podatek.

2. W przypadku gdy podatnik podjął lub wznowił działalność wymienioną w ust. 1, podział obrotu może być dokonany przy zastosowaniu do obrotu danego miesiąca procentowych wskaźników podziału udokumentowanych zakupów, dokonanych w okresie przed zakończeniem miesiąca, w którym rozpoczęto lub wznowiono działalność. Art. 31. W przypadku świadczenia przez podatnika usług, w tym w zakresie handlu i gastronomii, podatek należny może być obliczany jako iloczyn wartości sprzedaży i stawki:

1) 18,03% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 22%,

2) 10,71% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 12%,

3) 6,54% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 7%,

4) 2,91% - dla towarów i usług objętych stawką podatku 3%. Art. 32.

1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 40/102

wartość sprzedaży, kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

2. Podatnicy świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

4. W przypadku czynności wymienionych w art. 2 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5 wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany miesiąc podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą wszystkie czynności dokonane w tym miesiącu.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania, a także może określić wzory tych faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności, uwzględniając:

1) konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży towarów i identyfikacji czynności dokonanych przez poszczególnych podatników,

2) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku,

3) stosowane techniki rozliczeń,

4) specyfikę niektórych rodzajów działalności związaną z ilością lub rodzajem wykonywanych czynności. Art. 32a.

1. Podatnik wystawiający fakturę VAT, na pisemne żądanie nabywcy towaru lub usługi ma obowiązek:

1) udostępnić do wglądu oryginał lub uwierzytelniony notarialnie odpis potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 9, ust. 3 w art. 32 skre2) umożliwić, w zakresie sprzedaży towarów na rzecz nabywcy: ślony a) wgląd w dowody księgowe oraz ewidencję, o której mowa w art. 27, b) otrzymanie kopii deklaracji dla podatku od towarów i usług, w tej części, która dokumentuje jej złożenie za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u podatnika będącego sprzedawcą.

2. Podatnik ma obowiązek potwierdzić odbiór pisemnego żądania, o którym mowa w ust.

1.

3. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi posiada potwierdzenie odbioru żądania, o którym mowa w ust. 2, a nie uzyska od podatnika informacji, o których mowa w ust. 1, i zawiadomił o tym naczelnika urzędu skarbowego, przed rozpoczęciem u niego kontroli, a w trakcie tej kontroli stwierdzone zostanie odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, niepotwierdzonych kopią, przepisów art. 27 ust. 5-8 w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania nie stosuje się. Art. 33.

1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona od podatku.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 41/102

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od podatku należnego. Art. 33a.

1. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej działalności rolniczej zwolnionej od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7, podatnikowi podatku od towarów i usług, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

2. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 3% kwoty należnej z tytułu sprzedaży produktów rolnych, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Art. 33b.

1. Podatnik podatku od towarów i usług nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą zakup tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany sprzedawcy.

2. Faktura dokumentująca zakup produktów rolnych, oznaczona jako „Faktura VAT RR”, powinna zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL sprzedawcy i nabywcy,

3) numer dowodu osobistego sprzedawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy sprzedający produkty rolne jest osobą fizyczną,

4) datę dokonania zakupu oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,

5) nazwy zakupionych produktów rolnych,

6) jednostkę miary i ilość zakupionych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,

7) cenę jednostkową zakupionego produktu rolnego, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

8) wartość zakupionych produktów rolnych, bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,

9) stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,

10) kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych,

11) wartość zakupionych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,

12) kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,

13) czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 42/102

3. Faktura VAT RR powinna również zawierać, z zastrzeżeniem ust. 3a, oświadczenie sprzedawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.”. 3a. W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 oraz datę zawarcia i przedmiot umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy. 3b. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku, określonego w art. 7 ust. 1 pkt 7, składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 3a, informuje o tym niezwłocznie nabywcę.

4. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych podatek naliczony, o którym mowa w art. 19 ust. 2 i 2a, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1) zakup produktów rolnych jest związany ze sprzedażą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik ma zawartą umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne na dłuższy termin płatności,

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej zakup produktów rolnych.

5. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

6. Warunek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za sprzedane produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych. 6a. Pod pojęciem należności za towary i usługi sprzedane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 6, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem, że:

1) zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty,

2) raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

7. Rolnik ryczałtowy oraz podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przechowywać oryginały (kopie) faktur VAT RR oraz dokument, o którym mowa w ust. 3a, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. Art. 33c.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 43/102

Z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2b, rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, o której mowa w art. 4 pkt 12, sprzedający produkty rolne, jest zwolniony z obowiązku:

1) wystawiania faktur, o których mowa w art. 32,

2) prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupu towarów i usług,

3) składania w urzędzie skarbowym deklaracji, o której mowa w art. 10 ust. 1,

4) dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art.

9. Rozdział 3 Podatek akcyzowy Art. 34.

1. Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, podlegają czynności określone w art. 2, dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, zwanych dalej „wyrobami akcyzowymi”, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 2a.

2. Akcyzie podlegają również nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15 i poz.

17. Za nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych uważa się ubytki (niedobory) powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu, zmniejszone o powstające w czasie tych czynności dopuszczalne ubytki (niedobory) obliczone na podstawie obowiązujących norm.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, wysokość norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów), uwzględniając specyfikę poszczególnych etapów produkcji wybranych wyrobów akcyzowych, a także technologię wytwarzania tych wyrobów.

4. Wysokość dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych dla poszczególnych producentów ustalają dyrektorzy izb celnych, z uwzględnieniem warunków technicznych podatnika. Art. 34a

1. Organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Przepisy art. 13a ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

2. Zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonują naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz i terytorialny zasięg działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem wielkości i ilości podatników podatku akcyzowego w obrocie krajowym wykonujących działalność na danym obszarze.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 44/102

Art. 35.

1. Obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 7, ciąży na:

1) producencie wyrobów akcyzowych,

2) importerze wyrobów akcyzowych,

3) sprzedawcy wyrobów akcyzowych, ust. 4 w art. 35 skre4) podmiocie świadczącym usługi w zakresie wyrobów akcyzowych, ślony

5) nabywcy wyrobów akcyzowych, od których nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,

6) podmiocie posiadającym importowany wyrób akcyzowy, od którego nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna,

7) podmiocie, u którego stwierdzono nadmierne ubytki lub zawinione niedobory wyrobów akcyzowych, wymienionych w załączniku nr 6 poz. 13-15 i 17,

8) podmiocie zużywającym spirytus własnej produkcji lub nabyty po cenach niezawierających najwyższej stawki podatku akcyzowego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje niezależnie od obowiązku podatkowego określonego w rozdziale 2, z zastrzeżeniem ust. 2a. 2a. Dla wyrobów określonych w załączniku nr 6 poz. 1, 13-15, 17 i 19 obowiązek podatkowy powstaje w momencie przemieszczenia tych wyrobów poza teren zakładu, w którym zostały wyprodukowane, również w przypadku, gdy nie dokonano czynności określonych w art.

2. 2b. Przy sprzedaży i wysyłce paliw do silników przesyłanych do odbiorcy rurociągiem, za datę opuszczenia terenu zakładu, w którym zostały wyprodukowane, przyjmuje się datę odbioru paliw potwierdzoną pisemnym protokołem komisyjnego przyjęcia paliwa przez odbiorcę. 2c. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje w momencie wydania.

3. W przypadku powstania nadmiernych ubytków lub zawinionych niedoborów, obowiązek podatkowy, o którym mowa w ust. 1, powstaje z dniem ich zaistnienia, a jeżeli tego dnia nie można ustalić i z dniem stwierdzenia tych ubytków.

5. W przypadku gdy producent:

1) oddaje wyrób akcyzowy w odpłatne użytkowanie - obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje nie później niż w dniu opuszczenia przez wyrób terenu zakładu, w którym został wyprodukowany,

2) zużywa spirytus własnej produkcji do wytwarzania innych towarów lub zużywa nabyty spirytus na cel inny niż określono w zamówieniu - obowiązek podatkowy powstaje nie później niż w dniu przekazania tego spirytusu do produkcji,

3) przechowuje paliwa silnikowe, stanowiące zapasy obowiązkowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 1996 r.

o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz.U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 487 oraz z 2001 r. Nr 129, poz. 1442), poza zakładem, w którym zostały wyprodukowane, obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje w dniu opuszczenia pomieszczenia, w którym paliwa są przechowywane, z wyjątkiem opuszczenia w celu powrotnego przemieszczenia do zakładu, w którym zostały wyprodukowane w związku z wymianą zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 45/102

6. Obowiązek podatkowy:

1) w przypadku olejów opałowych oraz olejów napędowych, jeżeli sprzedaż dotyczy oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, przeznaczonego na cele inne niż opałowe, powstaje: a) dla podatników sprzedających te wyroby, z zastrzeżeniem lit. b), z chwilą tej sprzedaży na cele inne niż opałowe, b) dla podatników sprzedających te wyroby na stacjach paliw przy użyciu odmierzaczy paliw ciekłych - z dniem stwierdzenia posiadania wyrobów na cele inne niż opałowe, c) dla podatników nabywających te wyroby - z dniem nabycia tych wyrobów i przeznaczenia ich następnie na cele inne niż opałowe, a jeżeli tego dnia nie można ustalić, z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ, że posiadane wyroby nie są przeznaczone na cele opałowe,

2) dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 6, powstaje z chwilą wejścia w posiadanie wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a jeżeli tego dnia nie można ustalić, z dniem stwierdzenia przez upoważniony organ posiadania tych wyrobów. Art. 35a. Sprzedawca wyrobów akcyzowych wymienionych w poz. 1, 13, 14, 19 i 21 załącznika nr 6 do ustawy może żądać od nabywcy okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu identyfikującego nabywcę, w przypadkach gdy przepisy nakładają na nabywcę obowiązek złożenia oświadczenia o przeznaczeniu tych wyrobów. Art. 36.

1. Podstawę opodatkowania akcyzą stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2-3, obrót wyrobami akcyzowymi.

2. W imporcie wyrobów akcyzowych podstawą opodatkowania akcyzą jest ich wartość celna powiększona o należne cło. W przypadku towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego podstawą opodatkowania jest różnica między wartością towarów wywiezionych czasowo za granicę a wartością celną produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu, powiększona o należne cło. 2a. W przypadku towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby towary te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. 2b. W przypadku wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 6 poz. 1315, 17 i 19 objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne, gdyby wyroby te były objęte procedurą dopuszczenia do obrotu. 2c. W przypadku importu wyrobów akcyzowych przepisy art. 15 ust. 4c i 4d stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli stawki akcyzy ustalane są kwotowo, podstawą opodatkowania jest ilość wyrobów akcyzowych.

4. W zakresie nie uregulowanym w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1-5.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 46/102

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inną podstawę opodatkowania akcyzą w przypadku, gdy podatnikami akcyzy są osoby lub jednostki inne niż określone w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniając przy tym specyfikę produkcji i obrotu poszczególnych wyrobów akcyzowych. Art. 37.

1. Stawki akcyzy w stosunku do ceny sprzedaży u podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a u importerów do podstawy określonej w art. 36 ust. 2-2c, wynoszą odpowiednio u podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i u importera, dla:

1) wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych (załącznik nr 6, poz. 13 i 17)

2) paliw do silników (załącznik nr 6, poz.

1)

3) wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych (załącznik nr 6, poz. 14, 15 i 19)

4) samochodów osobowych (załącznik nr 6, poz.

5) 5) pozostałych wyrobów

6) paliw gazowych do silników (załącznik nr 6, poz.

21) 95% i 1900 %, 80% i 400%,

dodany pkt 3 w ust. 2 w art. 37 wchodzi w 70% i 230%, życie z dn. 1.01.2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 40% i 65%, 199, poz. 1934)

25% i 40%, 35% i 55%.

1a. Stawka akcyzy dla wyrobu wymienionego w załączniku nr 6 poz. 2a wynosi za 1 kWh, u producenta i importera, 0,02 zł.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia:

1) obniżać stawki akcyzy określone w ust. 1 oraz określać warunki ich stosowania, 1a) ustalić minimalną stawkę podatku akcyzowego dla papierosów,

2) zwalniać niektóre wyroby od akcyzy oraz określać warunki stosowania tych zwolnień [.] <,> <3) obniżać stawkę akcyzy na biopaliwa ciekłe i paliwa ciekłe zawierające biokomponenty, od których powstał obowiązek podatkowy, oraz określać warunki i zasady stosowania tych obniżek.>

3. W zakresie określonym w ust. 2, w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych stawki akcyzy mogą być:

1) wyrażane w: a) procencie ceny sprzedaży obniżonej o podatek od towarów i usług, b) procencie podstawy opodatkowania określonej w art. 36 ust. 2-2c, c) kwocie na jednostkę wyrobu, d) formie różnicy cen, e) w procencie maksymalnej ceny detalicznej oraz w kwocie na jednostkę wyrobu, z zastrzeżeniem że w przypadku papierosów stawka procentowa

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 47/102

wynosi 25%, a stawka kwotowa jest taka sama dla wszystkich papierosów bez względu na ich pochodzenie i właściwości,

2) obniżane w różnym stopniu dla poszczególnych wyrobów akcyzowych.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa oraz poszczególnych grup podmiotów będących podatnikami podatku akcyzowego,

4) sytuację rynkową w obrocie wyrobami akcyzowymi, z tym że z zastrzeżeniem ust. 4a minimalna kwota podatku akcyzowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, naliczonego od jakiegokolwiek rodzaju papierosów nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej. Za najpopularniejszą kategorię cenową uważa się cenę detaliczną oznaczoną przez co najmniej 31 dni zgodnie z ust. 5, w ostatnich dwóch miesiącach danego roku, która wystąpiła w obrocie i reprezentowała grupę papierosów o największej sprzedaży za ten rok. W przypadku zbiegu kilku najpopularniejszych kategorii cenowych decyduje cena późniejsza a w dalszej kolejności cena wyższa [.] <,> <5) zobowiązania międzynarodowe związane z ochroną środowiska,

6) potrzebę zapewnienia stabilności rozwiązań systemowych, biorąc pod uwagę sytuację osób inwestujących na rynku biopaliw ciekłych,

7) zapewnienie stabilnych warunków rozwoju rynku rolnego w kierunku produkcji niespożywczej,

8) stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,

9) wzrost bezpieczeństwa paliwowego kraju poprzez większe wykorzystanie biokomponentów.> 4a. W okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy minimalna kwota podatku akcyzowego wynosi 90% kwoty podatku akcyzowego naliczonego od ceny równej najpopularniejszej kategorii cenowej, o której mowa w ust. 4 pkt

4.

5. Za cenę maksymalną papierosów, o której mowa w ust. 3 w pkt 1 lit. e), przyjmuje się cenę detaliczną papierosów wyznaczoną i wydrukowaną przez producenta lub importera na pojedynczym opakowaniu papierosów.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przekazywania przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych informacji dotyczących oznaczania papierosów cenami detalicznymi, o których mowa w ust. 5, oraz wielkości rocznej sprzedaży poszczególnych marek papierosów, uwzględniając w szczególności specyfikę wykonywania niektórych czynności przez producentów i importerów wyrobów tytoniowych.

7. Podatnikami podatku akcyzowego są również osoby fizyczne, jednostki niemające osobowości prawnej i osoby prawne, które nie są producentami lub importerami papierosów, w przypadku gdy:

1) dokonują sprzedaży papierosów powyżej ceny detalicznej oznaczonej zgodnie z ust. 5,

dodane pkt 6-9 w ust. 4 w art. 37 wchodzą w życie z dn. 1.01. 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 199, poz. 1934)

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 48/102

2) po 1 marca 2001 r. dokonują sprzedaży papierosów, które nie zostały oznaczone ceną detaliczną, o której mowa w pkt

1.

8. Do sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 7 pkt 1, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 400% maksymalnej ceny detalicznej papierosów, a w odniesieniu do sprzedaży określonej w ust. 7 pkt 2 stosuje stawkę akcyzy ustaloną dla pkt 4 i 5 w ust. 2 w podatników dokonujących czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą na art. 38 skreślone terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ust. 1 pkt

3. Art. 37a. Do rozliczeń z tytułu akcyzy stosuje się odpowiednio art.

17. Art. 38.

1. Sprzedaż wyrobów akcyzowych na eksport nie podlega akcyzie, z wyjątkiem wyrobów, które przed dokonaniem eksportu zostały oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów znakami skarbowymi akcyzy.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) określi szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie,

2) określi okresy i terminy płatności akcyzy oraz tryb jej zapłaty, 2a) może zwolnić niektóre grupy podatników z obowiązku podatkowego, których obciążenie mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania wyrobu podatkiem akcyzowym lub zagrażałoby interesom tych grup podatników lub interesowi publicznemu,

3) może określić podatników uprawnionych do obniżenia podatku należnego od towarów i usług lub do obniżenia akcyzy o kwotę akcyzy naliczoną przy nabyciu lub imporcie wyrobów akcyzowych oraz warunki i tryb jej zwrotu,

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 2, uwzględnia:

1) specyfikę produkcji i obrotu poszczególnych wyrobów akcyzowych,

2) możliwość wystąpienia podwójnego opodatkowania akcyzą tych samych wyrobów akcyzowych,

3) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatków pośrednich oraz zapewnienie płynności wpływów budżetowych. Rozdział 4 Przepisy szczególne Art. 39.

1. Eksportem usług w rozumieniu ustawy są również:

1) usługi transportu międzynarodowego,

2) usługi zagranicznej turystyki przyjazdowej, świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej lub osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że: a) turystyka ma charakter zorganizowany,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 49/102

b) usługi świadczone są nierezydentom w rozumieniu prawa dewizowego,

3) usługi świadczone w kraju, jeżeli są bezpośrednio związane z eksportem towarów, a z zawartych umów wynika, że wartość tych usług jest uwzględniona w cenie eksportowanego towaru,

4) usługi remontowe obiektów pływających, świadczone na rzecz nierezydentów w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, nie będących podatnikami podatku od towarów i usług,

5) usługi polegające na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów przywiezionych na polski obszar celny, które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego, jeżeli towary te zostaną wywiezione za granicę zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres usług wymienionych w ust. 1, warunki, jakie muszą spełniać podatnicy, aby świadczone przez nich usługi mogły być uznawane na równi z eksportem usług, oraz może wprowadzić odrębne zasady zwrotu różnicy podatku podmiotom świadczącym te usługi, uwzględniając w szczególności:

1) założenia ustawy budżetowej, zwłaszcza dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa,

4) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami. Art. 40.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych może, w drodze rozporządzenia, zwolnić od podatku oraz od akcyzy organizacje międzynarodowe, które na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą działalność w interesie publicznym i są zwolnione od analogicznych podatków w innych krajach.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb zwrotu podatku oraz akcyzy przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile zwrot taki wynika z porozumień międzynarodowych lub zasady wzajemności. Art. 40a. l. W rozliczeniach należności za nabyte oleje napędowe do szybkoobrotowych silników z zapłonem samoczynnym (paliwo dieslowe - PKWiU 23.20.1500.10)podatnicy podatku rolnego prowadzący działalność rolniczą będący właścicielami co najmniej jednego ciągnika rolniczego, zwani dalej „podatnikami podatku rolnego”, mogą stosować bony paliwowe.

2. Bon paliwowy jest prawnym środkiem płatniczym do nabywania oleju napędowego uprawniającym sprzedawcę tego oleju do zwiększenia podatku naliczone04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 50/102

go, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2, o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej bonu paliwowego, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 40g. Przepisy art. 19 ust. 3 pkt 1 i ust. 3b stosuje się odpowiednio.

3. Za ciągnik rolniczy, o którym mowa w ust. 1, uważa się pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych. Art. 40b.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powierza wykonanie bonów paliwowych wyłącznie wytwórcy zapewniającemu bezpieczeństwo wytworzenia i przechowywania tych bonów. Wytwórca bonów paliwowych może je zbywać tylko ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz wydawać bankom spółdzielczym określonym w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 40c ust. 6.

2. Koszty wykonania bonów paliwowych są finansowane z budżetu państwa.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory bonów paliwowych oraz ich wartość nominalną.

4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw finansów publicznych określając wzory bonów paliwowych uwzględni rodzaje i sposób zabezpieczenia utrudniające fałszowanie bonów. Art. 40c.

1. Bony paliwowe są wydawane podatnikom podatku rolnego przez banki spółdzielcze, z zachowaniem warunków określonych w art. 40d i 40e.

2. Bankom spółdzielczym przysługuje prowizja od każdego wydanego bonu paliwowego w wysokości 0,4% wartości nominalnej bonu.

3. Koszty prowizji, o której mowa w ust. 2, są finansowane z budżetu państwa.

4. Banki spółdzielcze sporządzają miesięczne sprawozdanie dotyczące ilości odebranych zaświadczeń i wartości wydanych bonów paliwowych. Sprawozdanie jest przesyłane do właściwych miejscowo izb celnych w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dystrybucji bonów paliwowych od wytwórcy do banków spółdzielczych.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, banki spółdzielcze właściwe do wydawania bonów paliwowych na terenie poszczególnych gmin oraz szczegółowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust.

4.

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw finansów publicznych określając właściwość banków spółdzielczych uwzględni miejsce zamieszkania (adres) podatnika podatku rolnego uprawnionego do otrzymania bonu paliwowego.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 51/102

Art. 40d.

1. Banki spółdzielcze wydają bony paliwowe za okresy półroczne w terminach do 31 stycznia i do 31 lipca danego półrocza, na podstawie zaświadczenia, zwanego dalej „zaświadczeniem”, wydanego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), podatnikowi podatku rolnego.

2. Organy wydające zaświadczenia są obowiązane do prowadzenia ewidencji wydanych zaświadczeń z uwzględnieniem wartości, jakiej dotyczą, i przesyłania miesięcznego sprawozdania zawierającego te dane do właściwych miejscowo izb celnych w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności liczbę wydanych zaświadczeń oraz wartość bonów. Art. 40e.

1. Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek podatnika podatku rolnego.

2. Zaświadczenie powinno zawierać: 1 ) oznaczenie organu wydającego zaświadczenie,

2) imię i nazwisko (lub nazwę) podatnika podatku rolnego oraz jego adres,

3) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL podatnika podatku rolnego,

4) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podatnika podatku rolnego, datę wydania tego dokumentu oraz nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli osoba uprawniona do otrzymania zaświadczenia jest osobą fizyczną,

5) potwierdzenie posiadania ciągnika rolniczego, o którym mowa w art. 40a ust. 1,

6) określenie wartości bonów paliwowych, które mogą być wydane przez bank spółdzielczy podatnikowi podatku rolnego przedstawiającego zaświadczenie,

7) określenie półrocza, którego zaświadczenie dotyczy,

8) podpis z pieczątką imienną osoby wystawiającej zaświadczenie oraz pieczęć okrągłą organu wystawiającego zaświadczenie.

3. Zaświadczenie nie może być wydane, jeżeli wnioskodawca ma zaległości podatkowe w podatku rolnym.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zaświadczenie nie podlegają opłacie skarbowej.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zakres informacji określonych w tym przepisie. Art. 40f.

1. Maksymalna wartość bonów paliwowych, należnych podatnikowi za okres półroczny, określa się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 52/102

rolnym oraz kwoty podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie.

2. Do obliczenia wartości bonów paliwowych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się:

1) powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów rolnych według stanu na pierwszy dzień półrocza, którego zaświadczenie dotyczy, z wyłączeniem gruntów klasy VIRZ i VIPsZ, gruntów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza oraz użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie obowiązującą w pierwszym dniu półrocza, którego zaświadczenie dotyczy.

3. Wartość bonu paliwowego, o której mowa w ust. 1, jest zaokrąglana do pełnych dziesiątek złotych, przy czym końcówki o wartości poniżej 5 złotych pomija się, a końcówki o wartości 5 złotych i wyższej zaokrągla się do 10 złotych.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, w każdym roku wartość bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych, uwzględniając założenia ustawy budżetowej na dany rok oraz obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2% włącznie. Art. 40g.

1. Sprzedawca oleju napędowego jest obowiązany do skasowania bonu paliwowego otrzymanego od nabywcy tego oleju bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży.

2. Skasowanie bonu paliwowego następuje przez przystawienie na bonie paliwowym pieczęci kasującej, pieczątki sprzedawcy oraz przedziurkowanie bonu.

3. Sprzedawca oleju napędowego jest obowiązany przechowywać skasowane bony paliwowe przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło skasowanie bonu paliwowego.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór pieczęci kasującej bon paliwowy. 5.Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględni warunki techniczne wynikające ze wzoru bonu paliwowego, tak aby jego skasowanie było ostateczne.

6. Nieskasowanie lub nieprawidłowe skasowanie bonu nie daje sprzedawcy uprawnień, o których mowa w art. 40a, ust.

2. Art. 40h.

1. Przerobione, podrobione lub budzące wątpliwości co do autentyczności bony paliwowe podlegają zatrzymaniu przez sprzedawcę oleju napędowego.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy zatrzymaniu bonów paliwowych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności zasady postępowania przy zatrzymywaniu fałszywych znaków pieniężnych.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 53/102

Rozdział 4a. Przepisy karne skarbowe Art. 40i.

1. Kto podrabia albo przerabia bon paliwowy albo upoważnienie do odbioru bonów, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

2. Kto w celu popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w ust. 1 uzyskuje lub przysposabia środki, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do roku, albo obu tym karom łącznie.

3. Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe określone w ust. 2 sprawca, który odstąpił od jego dokonania, w szczególności zniszczył uzyskane lub przysposobione środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości.

4. W wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 41. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 100, poz. 442) w art. 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: „2. Cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem od towarów i usług obejmuje należność, o której mowa w ust. 1 wraz, z kwotą należnego podatku od towarów i usług.”. Art. 42. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 4, poz. 23 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) w art. 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży, dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5, ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50), oraz inne tego rodzaju umowy, objęte zwolnieniami na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, a także umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy, w zakresie czynności zwolnionych od podatku,

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 54/102

b) umowy pożyczki zawierane pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn do wysokości kwoty nie podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.”. Art. 43. W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,”, b) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy „z tym że środki pochodzące ze zwolnienia od podatku obrotowego w wysokości 100%”;

2) w art. 38 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust.

2. Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 46.

1. Podatnicy, o których mowa w art. 5, wykonujący czynności w okresie między dniem ogłoszenia ustawy a dniem 31 marca 1993 r. dokonują zgłoszenia rejestracyjnego określonego w art. 9 za pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego, najpóźniej do dnia 31 marca 1993 r.

2. Urząd skarbowy obowiązany jest potwierdzić zgłoszenie rejestracyjne i nadać numer identyfikacyjny podatnikom, o których mowa w ust. 1, najpóźniej na 14 dni przed dniem wejścia ustawy w życie.

3. Przepisy art. 9 stosuje się odpowiednio.

4. Minister Finansów może, w drodze zarządzenia, przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 1 i

2. Art. 47. Minister właściwy do spraw finansów publicznych do 31 grudnia 2005 r. może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 7 ust. 1 zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień.

art. 44 i 45 skreślony

Art. 48.

1. Podatnicy, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług przekroczyła w 1993 r. kwotę 1,2 mld zł, mogą zmniejszyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z rachunków uproszczonych, dokumentujących zakupy dokonane przed przekroczeniem tej kwoty, pod warunkiem sporządzenia spisu z natury zapasów posiadanych w dniu 31 grudnia 1993 r. W sporządzonym spisie z natury powinna być wykazana

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 55/102

kwota podatku naliczonego przypadająca na poszczególne grupy towarowe wykazane w tym spisie.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, obowiązani są poinformować właściwy urząd skarbowy o łącznej kwocie podatku naliczonego, ustalonej w wyniku spisu z natury. Art. 49.

1. Termin do złożenia rozliczenia oraz do obliczania i wpłacania podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 6 i art. 26 ust. 1, ustala się:

1) do 30 dnia miesiąca - do 31 grudnia 1993 r.,

2) do 25 dnia miesiąca - do 30 czerwca 1994 r.

2. Termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się:

1) do 30 dnia po złożeniu rozliczenia - przez okres 6 miesięcy licząc od dnia wejścia ustawy w życie,

2) do 25 dnia po złożeniu rozliczenia - przez okres następnych 6 miesięcy.

3. Podatnicy, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie, mogą otrzymać zwrot różnicy podatku w ciągu 15 dni od dnia złożenia rozliczenia, jeżeli oświadczą, że w ciągu 12 miesięcy przed datą złożenia deklaracji podatkowej terminowo regulowali podatki.

4. Przepis art. 21 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

5. Minister Finansów może ustalić, w drodze zarządzenia, na okres do 31 grudnia 1994 r. dłuższe terminy składania rozliczenia, obliczania i wpłat podatku niż określone w ust. 1 oraz ustalić inne terminy zwrotu różnicy podatku niż określone w ust. 2 oraz w art. 21 ust.

6. Art. 50.

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w okresie do 31 grudnia 2005 r., w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0% lub 7% dla niektórych towarów i usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

3. W okresie do 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się ust. 2 i 4 w art. 50 również do wymienionych w załączniku nr 10 towarów przeznaczonych na cele skreślone ochrony przeciwpożarowej, które są sprzedawane jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

5. Do 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku 0% stosuje się do:

1) sprzedaży w kraju: a) książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, b) czasopism specjalistycznych,

2) importu:

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 56/102

a) drukowanych książek i broszur (ex PCN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, b) czasopism specjalistycznych,

3) usług polegających na drukowaniu: a) książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, b) gazet, magazynów i czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) – oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, c) czasopism specjalistycznych. 5a. Stawkę podatku 0%, o której mowa w ust. 5, stosuje się wyłącznie do towarów wytworzonych metodami poligraficznymi. 5b. Przez czasopisma specjalistyczne, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b), pkt 2 lit. b) i pkt 3 lit. c), należy rozumieć wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem 22.13 PKWiU i 4902 PCN, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

1) periodyków treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,

2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etniczych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,

3) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie, na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,

4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych lub nie opisem,

5) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,

6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,

7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu. 5c. W okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku w wysokości 3% stosuje się do:

1) sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego (bez względu na symbol PKWiU) przeznaczonego dla szkół i przedszkoli, w rozumieniu odpowied04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 57/102

nio przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz o wyższych szkołach zawodowych,

2) importu towarów określonych w pkt

1.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 i art. 47, uwzględnia:

1) założenia ustawy budżetowej, w szczególności dotyczące dochodów z tytułu podatku od towarów i usług,

2) przebieg realizacji budżetu państwa,

3) sytuację gospodarczą państwa oraz poszczególnych grup podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług, a także sytuację dochodową producentów rolnych,

4) sytuację rynkową w obrocie niektórymi towarami i usługami.

[7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz czasopism specjalistycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. b) i ust. 5b, oraz warunki stosowania stawki 0%.] ust. 7 niezgodny z Konstytucją - wyrok TK, Dz.U. z 2002 r. Nr 86, poz. 794.

8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ustali, w drodze rozporządzenia, listę towarów, o których mowa w ust. 5c, oraz warunki stosowania stawki 3%. Art. 51.

1. Opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlega również sprzedaż:

1) w okresie do 31 grudnia 1995 r. - surowców energetycznych i nośników energii wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy,

2) w okresie do 31 grudnia 2003 r.: a) materiałów budowlanych i usług (robót) określonych w załączniku nr 5 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 50, b) robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, c) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych.

2. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

3. Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki Kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie i rezydencje biskupie.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 58/102

4. Przez obiekty infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) rozumie się:

1) sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2) urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3) urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne, - jeżeli związane są one z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

5. Przepis art. 31 stosuje się odpowiednio.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, tryb oraz sposób ustalania różnicy podatku podlegającej zwrotowi w przypadku, gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, uwzględniając specyfikę tej działalności. Art. 51b. W okresie do 31 grudnia 2002 r. opodatkowaniu podatkiem według stawki 12% podlegają:

1) łyżwy popularne dziecięce (SWW 0675-68),

2) rowery i pojazdy dziecięce (SWW 1043-5),

3) urządzenia ogródków dziecięcych z drewna (SWW 1749-2),

4) zabawki i gry towarzyskie (SWW 282),

5) obuwie z łyżwami o numeracji metrycznej do 23 cm, bez względu na symbol SWW,

6) narty dziecięce o długości do 120 cm, wiązania i kijki do tych nart, bez art. 51a i 52 skreślone względu na symbol SWW,

7) sanki dla dzieci, bez względu na symbol SWW,

8) meble dla dzieci do 7 lat, bez względu na symbol SWW. Art. 53.

1. Podatnicy, z wyjątkiem podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 14, świadczący usługi w zakresie handlu i gastronomii dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, których sprzedaż na rzecz tych osób w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem wejścia ustawy w życie wynosiła ponad 65% sprzedaży ogółem, są obowiązani do ustalenia ilości i wartości zapasów towarów w cenach sprzedaży na podstawie spisu z natury na dzień wejścia ustawy w życie. Jeżeli ewidencja nie jest prowadzona w cenach sprzedaży, do ustalenia wartości zapasów towarów przyjmuje się ceny zakupu powiększone o przeciętną stawkę marży stosowaną przez podatnika w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ma być dokonany spis z natury.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 59/102

2. Obowiązek dokonania spisu z natury nie dotyczy podatników, którzy mają możliwość ustalenia wartości zapasów towarów według cen, o których mowa w ust. 1, na podstawie prowadzonej ewidencji.

3. W okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia wejścia ustawy w życie, zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż towarów objętych spisem z natury lub sprzedaż o wartości nie przekraczającej wartości zapasów towarów ustalonej zgodnie z ust. 1 lub

2.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 3, zwalnia się również od podatku od towarów i usług sprzedaż towarów zakupionych po dniu wejścia ustawy w życie od innych jednostek handlowych, jeżeli na podstawie ust. 3 zakupiony towar zwolniony jest od podatku od towarów i usług.

5. Sprzedaż towarów zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie ust. 3 i 4 podlega opodatkowaniu według dotychczasowych zasad i stawek podatku obrotowego.

6. Minister Finansów określi, w drodze zarządzenia:

1) rodzaj ewidencji, o której mowa w ust. 2, warunki, jakie muszą spełniać podatnicy ustalający wartość zapasów towarów bez obowiązku dokonania spisu z natury, oraz określi grupy podatników, do których ust. 2 nie ma zastosowania,

2) szczegółowe zasady i tryb obniżania należnego podatku od towarów i usług przez podatników innych niż wymienieni w ust. 1, o całość lub część kwoty podatku obrotowego zawartego w cenach towarów nabytych przed dniem wejścia ustawy w życie, a także zasady i tryb obniżania należnego podatku o kwotę podatku obrotowego pobranego przez urząd celny za towary sprowadzane lub nadsyłane z zagranicy. Art. 54.

1. Towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 2, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką określoną w art. 18 ust.

1.

2. Do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, określi, w drodze rozporządzenia, wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 3-6 ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN).

3. W przypadku wprowadzenia nowych klasyfikacji towarów i usług, o których mowa w ust. 1, zobowiązuje się ministra właściwego do spraw finansów publicznych w uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego do ogłoszenia załączników do ustawy z uwzględnieniem nomenklatury wynikającej z nowych klasyfikacji.

4. Do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie do 31 grudnia 2002 r. stosuje się klasyfikacje statystyczne obowiązujące przed dniem 1 lipca 1997 r.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 60/102

Art. 55.

1. Tracą moc, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 53 ust. 5:

1) ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz.U. z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 155 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341),

2) ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz.U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 192, Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21, poz. 126, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 68, poz. 341).

2. Przepisy ustaw wymienionych w ust. 1 stosuje się nadal w zakresie usług polegających na skupie i sprzedaży walut obcych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1995 r. Art. 56. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1993 r., z wyjątkiem art. 9, art. 46, art. 47, art. 53 oraz art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 10, art. 10 ust. 4, art. 21 ust. 9, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 29 ust. 3 i 4, art. 32 ust. 5, art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 4, art. 37 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40, art. 49 ust. 5, art. 50, art. 51 ust. 6 i art. 54, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 61/102

Załączniki do ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. (poz. 1803) Załącznik nr 1

Wykaz towarów, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 % Poz. Symbol PKWiU

1. ex 01.11 Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80) oraz ziół suszonych sortowanych całych Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów zawierających grzybnie (PKWiU ex 01.12.21-00.49) Winogrona Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papaji (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno nie wymienionych (PKWiU ex01.13.23-00.90) Orzechy laskowe Orzechy włoskie Rośliny przyprawowe pozostałe – wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:

1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.32-00.20, 01.22.32-00.12, 00.22, -00.32, -00.42, ex-00.51, -00.52),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU 01.22.31-00.90),

3) skór surowych świńskich półgarbowanych oraz poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex01.25.33-00.00) Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna surowego nieobrobionego (PKWiU 02.01.1), bambusa (PKWiU 02.01.4200.11), faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) i materiałów roślinnych do produkcji mioteł lub szczotek (PKWiU 02.01.4204-01-20

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

ex 01.12 01.13.1 ex 01.13.23 01.13.24-00.10 01.13.24-00.20 ex 01.13.40-00.90 ex 01.2

9.

02

©Kancelaria Sejmu

s. 62/102

Poz.

Symbol PKWiU 00.30)

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

10.

11.

12.

13. 14.

15.

16. 17.

05 ex 14.30.13-90.10 15.11.1 15.11.21 ex 15.11.3 ex 15.11.4 15.12 ex 15.20

Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus) - wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, kozie, końskie, z osłów i mułów Wełna szarpana Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu - z wyłączeniem tłuszczy technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczy solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 Odpady zwierzęce, niejadalne – z wyłączeniem odpadów utylizacyjnych wymienionych w załączniku nr 3 Mięso pozostałe (w tym drobiowe i królicze), świeże, konserwowane oraz produkty uboczne uboju Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nie nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)

18.

ex 15.33.30-00.22, Obierki, liście i strużyny z warzyw – wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw 15.33.30-00.3 Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi) 15.33.30-00.80 Żołędzie i kasztany 15.41.11 Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczy wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.

11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczy i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczy i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40) Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone, itp. Mleko płynne przetworzone

04-01-20

19.

20. 21.

15.42.13-30 15.51.11

©Kancelaria Sejmu

s. 63/102

Poz. Symbol PKWiU

22. 15.71.20 23.

24.

25. 26.

27. 28.

29. 15.89.12 ex 24.15.60 ex 24.41.60-50.20 36.62.11-10 36.63.77-30.1 36.63.77-40.10

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) Grysik i granulki z lucerny (alfalfa) Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej nie sklasyfikowane – z wyłączeniem mączek nawozowych (PKWiU 24.15.60-00.1, 00.40), oraz podłoży do uprawy grzybów (PKWiU ex24.15.60-00.90) Krew zwierzęca wyłącznie do celów farmaceutycznych Miotły i szczotki, ze związanych razem gałęzi lub innych materiałów roślinnych Materiały rzeźbiarskie pochodzenia zwierzęcego Materiały rzeźbiarskie obrobione, roślinne

Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego atestowane przez krajowe komisje artystyczne i etnograficzne (bez wyrobów jubilerskich, złotniczych, grawerskich, medalierskich i mebli) – wyłącznie: Część I Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu - wyłącznie: ex 28.61.1 Wyroby nożownicze ex 28.63.14 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych ex 28.75.24 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków itp., ramki z lusterkami, wykonane z metali pospolitych ex 28.75.27 Wyroby z metali pospolitych pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 28.75.27-43.30 Wyroby kowalstwa artystycznego 28.75.27-59.81 Wyroby brązownicze i kowalstwa artystycznego ex 31.50.2 Lampy i sprzęt oświetleniowy ex 33.50.26 Koperty do zegarków, obudowy do zegarków i ich części ex 36.22.14 Wyroby wykonane z metali szlachetnych pozostałe; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, z wyłączeniem katalizatorów, w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny (PKWiU 36.22.14-70.00) ex 36.61.10 Biżuteria sztuczna Część II Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki – wyłącznie: ex 26.21.11 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego oraz artykuły toaletowe z porcelany ex 26.21.12 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i inne artykuły gospodarstwa domowego (poza porcelaną) ex 26.21.13 Statuetki i inne dekoracyjne wyroby ceramiczne ex 26.25.12 Wyroby ceramiczne pozostałe, poza budowlanymi, gdzie indziej nie sklasyfikowane ex 31.50.2 Lampy i sprzęt oświetleniowy ex 33.50.26 Koperty do zegarków, obudowy do zegarków i ich części ex 36.61.10 Biżuteria sztuczna

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 64/102

Poz.

Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) ex 36.63.61-39 Fajki i cybuchy z innych materiałów ex 36.63.61-50 Cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek ex 92.31.10-00.22 Rzeźby, posągi z dowolnego materiału, oryginalne, współczesne ex 92.31.10-00.42 Wyroby artystyczne z ceramiki, współczesne Część III Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła – wyłącznie: ex 26.13.12 Kieliszki i szklanki poza szklano- ceramicznymi ex 26.13.13 Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp. ex 26.15.24 Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane płyty z nazwami firm itp. ex 26.15.26 Wyroby szklane, gdzie indziej nie sklasyfikowane ex 36.61.10-90.1 Biżuteria sztuczna szklana ex 92.31.10-00.43 Wyroby artystyczne ze szkła, współczesne Część IV Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy, rogożyny, trzciny, łuby oraz papieru – wyłącznie: ex 20.40.12-50.10 Beczki i komplety beczkowe z drewna iglastego ex 20.40.12-50.20 Beczki i komplety beczkowe z drewna liściastego ex 20.40.12-50.30 Baryłki do płynów drewniane ex 20.51.12 Przybory stołowe i kuchenne drewniane ex 20.51.13 Intarsje i inkrustacje drewniane, kasety drewniane na biżuterię lub sztućce, statuetki i inne ozdoby drewniane ex 20.51.14 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów drewniane i pozostałe artykuły z drewna ex 20.52.15 Wyroby ze słomy lub innych materiałów używanych do wyplatania; wyroby koszykarskie lub plecionkarskie, z wyłączeniem mat ze słomy izolacyjnych dla budownictwa (PKWiU 20.52.15-30.40) oraz wyrobów z materiałów do wyplatania pozostałych (z wyjątkiem roślinnych), gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKWiU 20.

52.15-59.00) ex 21.22.11-50 Serwetki i obrusy z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue ex 21.22.12-90 Wyroby do użytku domowego, sanitarne lub do użytku szpitalnego z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue, gdzie indziej nie wymienione ex 21.25.14-77 Wyroby z papieru lub tektury o odpowiednim kształcie i formacie, pozostałe ex 22.22.20-17.00 Pamiętniki ex 22.22.20-80 Albumy na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury ex 36.61.10-90.91 Biżuteria sztuczna, pozostała z drewna ex 36.63.61-35.10 Fajki i cybuchy z drewna lub korzenia - o charakterze pamiątkarskim ex 36.63.61-50 Cygarniczki do papierosów i cygar oraz ich części, części fajek Część V Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze – wyłącznie: ex 17.20.10 Tkaniny (z wyjątkiem tkanin specjalnych) z włókien naturalnych innych niż bawełniane ex 17.20.20 Tkaniny bawełniane (z wyjątkiem tkanin specjalnych) ex 17.20.40 Tkaniny z okrywą, tkaniny ręcznikowe (w tym frotte) i inne specjalne, z wyłączeniem gazy (bez zaliczonej do 17.54.11-30) PKWiU 17.20.40-70 oraz tkanin z włókien szklanych (łącznie z taśmami tkanymi) - PKWiU 17.20.40-90 ex 17.40.11 Koce (z wyjątkiem elektrycznych) i pledy turystyczne ex 17.40.12 Bielizna pościelowa

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 65/102

Poz.

Symbol PKWiU ex 17.40.13 ex 17.40.14 ex 17.40.15 ex 17.40.16

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

Bielizna stołowa Bielizna do celów toaletowych i kuchennych Zasłony (łącznie z draperiami), rolety; zasłony lub lambrekiny łóżkowe Wyroby wyposażenia wnętrz pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp. ex 17.51.11 Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, wiązane ex 17.51.12 Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe tkane ex 17.51.13 Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, igłowane ex 17.51.14 Dywany i pozostałe włókiennicze wykładziny podłogowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym z filcu) ex 17.54.11 Taśmy i wyroby wykończeniowe itp. ex 17.54.12 Tiul i inne tkaniny siatkowe; koronki w sztukach, w taśmach lub w postaci motywu ex 17.54.13 Hafty w sztukach, taśmach lub w postaci motywu Część VI Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieżowe – wyłącznie: ex 17.40.12 Bielizna pościelowa ex 17.40.13 Bielizna stołowa ex 17.71 Wyroby pończosznicze ex 17.72 Pulowery, swetry i podobne wyroby dziane ex 18.22 Ubiory wierzchnie pozostałe, z wyłączeniem odzieży używanej i innych używanych wyrobów włókienniczych (PKWiU 18.22.4) ex 18.23 Bielizna, z wyłączeniem biustonoszy, pasów, gorsetów, szelek, podwiązek i podobnych wyrobów oraz ich części (PKWiU 18.23.25) ex 18.24 Odzież i dodatki odzieżowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyłączeniem dresów, ubiorów narciarskich, strojów kąpielowych i innej odzieży, z dzianin (PKWiU 18.24.12) oraz dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych; pozostałych rodzajów odzieży z tkanin (PKWiU 18.24.22) Część VII Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane – wyłącznie: ex 18.10.10 Odzież ze skóry lub skóry wtórnej ex 18.30.12 Odzież, dodatki odzieżowe oraz inne wyroby wykonane ze skór futerkowych (z wyjątkiem nakryć głowy) ex 19.20.11 Wyroby rymarskie przeznaczone dla każdego rodzaju zwierząt, wykonane z dowolnego materiału ex 19.20.14-50.00 Wyroby ze skór lub skóry wtórnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane ex 19.30 Obuwie ex 92.31.10-00.46 Wyroby artystyczne ze skóry, współczesne Część VIII Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno nie wymienione – wyłącznie: ex 33.20.32-55.00 Przyrządy traserskie ex 36.30.12-90.20 Mandoliny i mandole ex 36.30.12-90.30 Banjo ex 36.30.12-90.90 Instrumenty muzyczne strunowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane ex 36.63.7 Wyroby, gdzie indziej nie sklasyfikowane ex 92.31.10-00.12 Obrazy, rysunki, pastele, grafiki, plakaty, druki reklamowe wykonane ręcznie, współczesne

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 66/102

Poz.

Symbol PKWiU ex 92.31.10-00.22

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) Rzeźby, posągi z dowolnego materiału oryginalne, współczesne

Objaśnienia: ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania”

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 67/102

Załącznik nr 2

Wykaz usług, których świadczenie jest zwolnione od podatku Poz. Symbol PKWiU

1. ex 01.4

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9. ex 02.02.10 ex 05.00.50 55.23.11 ex 55.23.15 ex 60.2 ex 64.11 ex 64.20.1 Sekcja J ex (65-67) Nazwa usługi (grupy usług) Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i działalności schronisk dla zwierząt Usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna, z wyłączeniem patrolowania lasów Usługi związane z rybołówstwem i rybactwem, z wyłączeniem usług związanych z rybołówstwem morskim Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – wyłącznie usługi w zakresie hoteli pracowniczych, burs, internatów, domów akademickich Usługi transportu lądowego pozostałe – wyłącznie w zakresie usług taksówkowych, przewozów pasażerskich z wykorzystaniem siły ludzkiej, usług dorożek konnych i przewozów przesyłek pocztowych Usługi świadczone przez pocztę państwową Usługi transmisji danych i wiadomości – wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

1) działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki

2) usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy

3) usług doradztwa finansowego i maklerów (PKWiU 67.13.10-00.20) Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na własny rachunek, z wyłączeniem wynajmu lokali w budynkach mieszkalnych na cele inne niż mieszkaniowe Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości

04-01-20

10. 11.

ex 70.20.11 ex 70.32.11

©Kancelaria Sejmu

s. 68/102

Poz.

Symbol PKWiU mieszkalnych

Nazwa usługi (grupy usług)

12.

13. 14.

15. 16.

17. 18.

71.31.10 ex 72.40.10 73 ex 74.20.52 ex 74.30 74.11 ex 75

Usługi wynajmu lub dzierżawy maszyn i urządzeń rolniczych, bez obsługi Usługi baz danych - wyłącznie w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej Usługi naukowo-badawcze Usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu, z wyłączeniem usług planistycznych i konstrukcyjnych zapewniających estetykę parków, terenów mieszkalnych czy komercyjnych Usługi w zakresie badań i analiz technicznych - wyłącznie w zakresie wód, ścieków, powietrza i gleby, usług probierczych i usług w zakresie miar Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem:

1) usług izb wytrzeźwień,

2) usług wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych; wyłączenie nie dotyczy usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych Usługi w zakresie edukacji Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia Usługi w zakresie opróżniania szamb – wyłącznie usługi szaletów publicznych Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej nie sklasyfikowane (wyłącznie statutowe) Usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2) działalności agencji informacyjnych,

3) usług wydawania książek i prasy Usługi pogrzebowe i pokrewne Usługi związane z poprawą kondycji fizycznej – wyłącznie usługi łaziennicze

04-01-20

19.

20. 21.

22. 23.

80 ex 85 ex 90.00.12 91 ex 92

24. 25.

93.03 ex 93.04.10

©Kancelaria Sejmu

s. 69/102

Objaśnienia: ex - dotyczy tylko i wyłącznie danej usługi z danego grupowania”

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 70/102

Załącznik nr 3

Wykaz towarów i usług, których sprzedaż lub świadczenie jest objęte stawką podatku w wysokości 7 % Poz Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) I. Towary związane z gospodarką rolną i leśną

1. ex 01.12.21-00.4 01.22.32-00.52 01.22.32-00.90 10.30.10-00.3 10.30.10-00.4 14.12.20-10.22 14.12.20-10.23 14.12.20-30.40 15.11.30-50.10 15.11.30-50.40 15.11.30-70.10 6.

7.

8.

9.

10. ex 15.11.4 15.13.13-00.10 15.20.17 15.33.30-00.90 15.41.11-90.20 15.41.11-90.40 ex 15.7 Grzybnia – wyłącznie podłoże do uprawy grzybów zawierające grzybnie Włosie końskie, kozie, bydlęce preparowane Sierść zwierzęca cienka lub gruba, niezgrzeblona i nieczesana, pozostała, z wyłączeniem surowców przemysłu wełnianego Surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych Wyroby torfowe dla celów rolniczych Kreda mielona, pastewna Kreda mielona, nawozowa Mączka dolomitowa Smalec i pozostały tłuszcz wieprzowy wytapiany – do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi Smalec i pozostały tłuszcz drobiowy wytapiany, niejadalny Tłuszcz wołowy, owczy lub kozi, surowy lub wytapiany, do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi Odpady zwierzęce, niejadalne – wyłącznie odpady utylizacyjne Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej nie wymienione, pozostałe Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, niemodyfikowane chemicznie pozostałe, rafinowane, techniczne Tłuszcze i oleje zwierzęce inne wraz z frakcjami, niemodyfikowane chemicznie pozostałe, nierafinowane, techniczne Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem grysików i granulek z lucerny (alfalfa) - PKWiU 15.71.20

04-01-20

2.

3. 4.

5.

©Kancelaria Sejmu

s. 71/102

Poz

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

11.

12.

13. 14.

15.96.20-00.10 ex 19.10.50 24.13.11-20.10 24.14.15

Wywar Odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana – z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych) Siarka sublimowana lub strącona Pochodne węglowodorów pozostałe – wyłącznie:

1) 1, 2, 3, 4, 5,6-heksachlorocykloheksan (PKWiU 24.14.15-53),

2) Pochodne chlorowcowane węglowodorów cykloalkanowych, cykloakenowych, cykloterpenowych pozostałe (PKWiU 24.14.15-59),

3) DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (p-chlorofenylo) etan) (PKWiU 24.14.15-75.20) Podpuszczka i jej koncentraty Amoniak ciekły nawozowy Woda amoniakalna nawozowa Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem amidów kwasów alifatycznych i ich pochodnych, związków azotu oraz cyjanamidu wapniowego Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne, z wyłączeniem chlorku potasowego Mączki nawozowe Nawozy zwierzęce lub roślinne pozostałe osobno nie wymienione – wyłącznie podłoże do upraw grzybów, bez wsianej grzybni Saletra sodowa nawozowa Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem związków azotu Pestycydy i inne środki agrochemiczne, z wyłączeniem wyrobów chemii gospodarczej (PKWiU ex 24.20.14) Albumina techniczna Albumina mleka Żelatyna i jej pochodne (z wyjątkiem klejów kazeinowych) Wapno Zbiorniki do przewozu nawozów płynnych o pojemności większej lub równej 300 l Silosy zbożowe Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie, z wyłączeniem sekatorów jednoręcznych – nożyc do drobiu (PKWiU 28.62.10-50.20)

04-01-20

15.

16. 17.

24.14.64-50 24.15.10-75.30 24.15.10-77.20 ex 24.15.30 24.15.40 ex 24.15.50 24.15.60-00.1 ex 24.15.60-00.90 24.15.70-70.20 ex 24.15.80

18. 19.

ex 24.2 24.62.10-20.10 24.62.10-20.20 24.62.10-30 26.52.10 28.21.11-39 28.21.11-56.00 28.62.10

20. 21.

©Kancelaria Sejmu

s. 72/102

Poz

Symbol PKWiU 28.62.50-63 28.75.27-25.10 28.75.27-31.30 29.22.16-30.40 29.22.16-50.40 29.22.17-10 29.22.17-50.20 29.22.17-50.30 29.22.17-70.23 29.22.17-70.24 29.22.17-95.28 29.22.17-95.53 29.22.17-95.66 29.22.18-50 29.22.19-30.55 29.22.19-30.56 29.23.30-90.30 29.24.53-30.50 ex 29.31 ex 29.32 ex 29.40.51-50.1 29.53.15-50 29.53.21-30.10 34.20.23-00.93 35.50.10-00.93

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) Noże i ostrza tnące do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie Skrzynki małe i wybiegi dla drobiu Drabiny specjalne do zbioru nasion, ze stali Wyciągi pionowe i pochyłe dla gospodarki hodowlanej i podwórzowej, pozostałe Urządzenia do mechanizacji za- i wyładunku w gospodarce hodowlanej i podwórzowej z napędem nieelektrycznym – pozostałe Wyciągi i przenośniki pneumatyczne do pracy w rolnictwie Przenośniki kubełkowe (czerpakowe) do załadunku kolumn i parników dla przetwórstwa paszowego Przenośniki kubełkowe (czerpakowe) do transportu pionowego ziarna Przenośniki do załadunku kolumn i parników w przetwórstwie paszowym Przenośniki taśmowe dla gospodarki hodowlanej i podwórzowej Przenośniki zgarniakowe do transportu ziarna w magazynach Przenośniki śrubowe (ślimakowe) dla gospodarki hodowlanej i podwórzowej Przenośniki wibracyjne do ziarna, nawozów mineralnych i innych materiałów ziarnistych Ładowarki i ładowacze do pracy w rolnictwie Części maszyn i urządzeń transportowych dla gospodarki hodowlanej Części do ładowaczy rolniczych Części maszyn i urządzeń do przygotowywania pasz i dla hodowli (do parników, warników itp.) Części urządzeń do rozpraszania i rozpylania cieczy i proszków dla rolnictwa i ogrodnictwa (PKWiU 29.32.40) Ciągniki rolnicze – z wyłączeniem ciągników gąsienicowych, półgąsienicowych, nośników narzędzi i podwozi samojezdnych Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa pozostałe – z wyłączeniem maszyn i sprzętu do pielęgnacji terenów przydomowych (PKWiU ex29.32.20), maszyn do sortowania, czyszczenia i prześwietlania jaj (PKWiU ex29.32.61-30), klatek ozdobnych dla zwierząt domowych (PKWiU 29.32.65-50.46) Piły łańcuchowe spalinowe ręczne - wyłącznie dla rolnictwa i leśnictwa Suszarki do produktów rolniczych Części dojarek mechanicznych Przyczepy i naczepy do ciągników rolniczych, z wyjątkiem samowyładowczych i samozaładowczych Wózki ręczne metalowe (w tym taczki) Żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej II. Towary związane z ochroną zdrowia Soki i ekstrakty roślinne – z opium Wata z materiałów włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, kłaczki włókiennicze, puch włókienniczy, resztki włókien z przemiału - z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU 17.54.31-50.10), kosmyków włókienniczych i proszku oraz rozdrobnio04-01-20

22.

36.63.77-40.50

23. 24.

15.89.20-00.11 17.54.31

©Kancelaria Sejmu

s. 73/102

Poz

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) nych resztek włókien (PKWiU 17.54.31-50.80)

25. 26.

20.51.14-50.91 21.22.12-10.10 21.22.12-10.20 21.22.12-10.30 21.22.12-30.20 24.14.51-39.10 ex 24.4

Elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych drewniane Podpaski higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue Tampony higieniczne z papieru, waty celulozowej lub bibułki tissue Wata celulozowa paczkowana Pieluszki i podobne artykuły sanitarne dla dorosłych Cysteina, cystyna i ich pochodne Substancje farmaceutyczne, chemikalia lecznicze i produkty botaniczne – z wyłączeniem;

1) krwi zwierzęcej wyłącznie do celów farmaceutycznych (PKWiU ex 24.41.60-50.20),

2) kwasu salicylowego i jego soli (PKWiU 24.41.10-30),

3) amidów cyklicznych, ich pochodnych i ich soli (PKWiU 24.41.20-70.10),

4) związków węglowodorów szeregu benzenu inne (PKWiU ex 24.41.32-00.90),

5) pirazolonów i pochodnych (PKWiU ex 24.41.31-30.90),

6) propionianów i salicylanów (PKWiU ex 24.41.10-70.90) Film i płyty fotograficzne płaskie do promieni rentgenowskich, do stosowania w medycynie, dentystyce i weterynarii Film fotograficzny w rolkach do promieni rentgenowskich, do zastosowań nieprzemysłowych – wyłącznie medyczny Błony rentgenowskie diagnostyczne nie sklasyfikowane w grupowaniach PKWiU: 24.64.11-30.10 i 24.64.11-50.20 Testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne Materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej Materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu Pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego, z wyłączeniem wyrobów z ceramiki szlachetnej Przewody, rury i węże z gumy (z wyjątkiem ebonitowych) – wyłącznie węże medyczne Rękawice chirurgiczne Wyroby higieniczne i farmaceutyczne (w tym odciągacze do mleka), z kauczuku wulkanizowanego, innego niż ebonit Nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

04-01-20

27.

28. 29.

30.

24.64.11-30.10 ex 24.64.11-50.20 24.66.42-10.60 24.66.42-30.30 24.66.42-30.40 24.66.42-30.90 ex 24.66.42-70.00 ex 24.66.48-63.00 ex 25.13.30 25.13.60-30.00 25.13.71 28.74.12-50.50

31.

32.

33.

34. 35.

©Kancelaria Sejmu

s. 74/102

Poz

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

36.

37. 38.

29.23.30-90.50 29.56.12-50.73 30.01.12-00.31 30.02.16-00.10 ex 33.10.15-11 ex 33.10.15-13.00 ex 33.10.15-17.10 ex 33.10.15-33.00 ex 33.10.15-63.00 ex 33.10.17 ex 33.10.18

Części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji, wyjaławiania, itp.) Maszyny poligraficzne do pisma Braille’a Maszyny do pisania dla niewidomych Urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla ociemniałych) Strzykawki używane w lecznictwie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii – z wyłączeniem strzykawek weterynaryjnych Igły metalowe do zastrzyków stosowane w lecznictwie – z wyłączeniem igieł weterynaryjnych i okulistycznych Igły (z wyjątkiem metalowych igieł do zastrzyków lub zakładania szwów) – z wyłączeniem igieł weterynaryjnych i okulistycznych Przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi – z wyłączeniem mierników ciśnienia krwi do intensywnego nadzoru Aparatura do transfuzji – z wyłączeniem aparatów do przetaczania krwi szklanych Sztuczne stawy; przyrządy, aparaty i protezy ortopedyczne; sztuczne zęby; protezy dentystyczne; protezy innych części ciała, gdzie indziej nie sklasyfikowane – z wyłączeniem szyn do kończyn, zestawów do zespolenia kości, przyrządów i aparatów do chirurgii urazowej i ortopedii,śrub regulacyjnych ortodontycznych Aparaty słuchowe; stymulatory serca; ich części; części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem części do aparatów słuchowych (PKWiU 33.10.18-39.00) oraz stymulatorów serca (PKWiU 33.10.1850.00) Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła; soczewki okularowe z innych materiałów - z wyłączeniem soczewek kontaktowych i soczewek okularowych z innych materiałów niż szkło Samochody osobowe – wyłącznie samochody osobowe Fiat 126 przystosowane fabrycznie dla inwalidów Wózki inwalidzkie Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) – wyłącznie:

1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,

2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,

3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki „ZUBER” Wyroby rehabilitacyjne (z wyłączeniem obuwia na stopy wrażliwe) posiadające właściwe atesty, stwierdzające ich działalność rehabilitacyjną upoważnionych do tego jednostek Wyroby farmaceutyczne oraz farmaceutyczne zielarskie, inne niż wymienione w poz. 29, uznane za farmaceutyczne na podstawie

04-01-20

39.

40. 41.

ex 33.40.11

42. 43.

44. ex 34.10.2 35.43.11 bez względu na symbol PKWiU

45. 46.

bez względu na symbol PKWiU bez względu na

©Kancelaria Sejmu

s. 75/102

Poz

Symbol PKWiU symbol PKWiU odrębnych przepisów

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

III. Wyroby przemysłu spożywczego

47. 48.

49. 50.

51. 52.

53. 01.11.32 ex 01.25.33-00.00 15.11.22 15.11.23 ex 15.11.3 ex 15.13.1 ex 15.20.14 Arachidy (orzeszki ziemne) Skóry surowe innych zwierząt, gdzie indziej nie sklasyfikowane (świeże lub zakonserwowane, lecz dalej nie obrobione) - wyłącznie skóry świńskie Skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe Skóry i skórki owcze lub jagnięce, kozie lub koźlęce, surowe Tłuszcz wołowy, wieprzowy, barani, kozi i z drobiu - wyłącznie tłuszcze spożywcze solone, wędzone i suszone Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów mięsnych lub krwi - z wyłączeniem niejadalnych mączek, grysików i granulek z mięsa i podrobów (PKWiU 15.

13.13-00.10) Ryby przyrządzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior - dotyczy wyłącznie 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, 12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, 59.00 Skorupiaki, mięczaki i inne wodne bezkręgowce, przyrządzone lub zakonserwowane Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane - z wyłączeniem odpadów powstałych przy produkcji rolnej oraz odpadów powstałych w placówkach żywienia zbiorowego Oleje i tłuszcze roślinne, makuchy i inne stałe pozostałości po ekstrakcji tłuszczów i olejów pochodzenia roślinnego, mąka i grysik z nasion i owoców oleistych, margaryna i podobne tłuszcze jadalne

54.

55. 56.

15.20.16 ex 15.3 15.41.12, 15.41.13, 15.41.3, 15.42.11, 15.42.12, 15.42.13-50, 15.42.20-50.2 , 15.43

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 76/102

Poz

57. 58.

59. 60.

61. 62.

63. 64.

65. 66.

67. 68.

69. 70.

Symbol PKWiU ex 15.5 15.6 15.81.1 ex 15.83 15.84.24 15.85 15.86.12-70 ex 15.87.12 15.88 15.89.11 ex 15.89.14 15.89.20-00.2 15.89.20-00.3 15.98.11-50.30 15.98.11-50.40 15.98.12-50.10 15.98.12-50.20 15.98.12-50.50 15.98.12-70 24.14.64-70

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) Produkty mleczarskie - z wyłączeniem mleka płynnego przetworzonego (PKWiU 15.51.11) Produkty przemiału zbóż, skrobie i produkty skrobiowe Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże Cukier - z wyłączeniem cukru zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU 15.83.13-30 i 15.83.1350.10) Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin konserwowane cukrem Makaron, kluski i podobne produkty mączne Cykoria palona, pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty Sosy, mieszanki przyprawowe, mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda- z wyłączeniem musztardy (PKWiU 15.87.12-55) Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna Zupy i buliony oraz przetwory z nich Produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - z wyłączeniem ekstraktów słodowych (PKWiU 15.89.14-30.1) Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny Śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane Lód naturalny Lód sztuczny Napoje owocowe pitne Napoje owocowo-warzywne, również warzywne Nektary Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy, pozostałe Enzymy; preparaty enzymatyczne (gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone)

04-01-20

71. 72.

©Kancelaria Sejmu

s. 77/102

Poz

73. 74.

Symbol PKWiU ex 24.66.41 ex 24.66.42-70

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) Peptony, substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej nie sklasyfikowane; proszek skórzany – wyłącznie izolaty białkowe Gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - wyłącznie podłoże mikrobiologiczne mleczarskie IV. Towary dla dzieci Tkaniny bawełniane (z wyjątkiem tkanin specjalnych) - wyłącznie na pieluszki Wyroby opatrunkowe i higieniczne z waty i watowo-gazowe - wyłącznie pieluszki Wyroby dziane – wyłącznie dla dzieci do 150 cm wzrostu Odzież i dodatki odzieżowe, z wyjątkiem odzieży skórzanej -wyłącznie dla dzieci do 150 cm wzrostu, w tym pieluchy bawełniane oraz artykuły mundurowe dla zuchów i harcerzy Tornistry z materiałów pozostałych Obuwie - wyłącznie obuwie o numeracji metrycznej do 23 cm Pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt Papier i tektura pozostałe, stosowane do pisania, druku lub innych celów graficznych, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie papier milimetrowy i nutowy Szkicowniki Dzienniki i podobne wyroby pozostałe, gdzie indziej nie wymienione Zeszyty szkolne i bruliony Teczki, bloki, szkicowniki i wkłady do nich Okładki papierowe Bibuły, okładki na książki i inne artykuły piśmiennicze z papieru - z wyłączeniem laurek, dyplomów i galanterii papierniczej o charakterze pamiątkarskim Akwarele szkolne w kompletach Akwarele szkolne w guziczkach luzem Pudry kosmetyczne i higieniczne – wyłącznie dla dzieci do lat 3 Kosmetyki do pielęgnacji ciała - płyny, kremy również dla niemowląt - wyłącznie dla dzieci do lat 3 Plastelina

04-01-20

75.

76. 77.

ex 17.20.20 ex 17.54.31-50.40 ex 17.7 ex 18.2 19.20.12-10.49 ex 19.3 21.22.12-30.10 ex 21.23.13-59.00 22.22.20-15.30 22.22.20-19.00 22.22.20-30 22.22.20-50.20 22.22.20-50.30 ex 22.22.20-90 24.30.23-50.10 24.30.23-70.10

79.

80. 81. 82.

83.

84. 85.

ex 24.52.14 ex 24.52.15-00.50 24.66.42-30.20

©Kancelaria Sejmu

s. 78/102

Poz

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

86.

87. 88.

89. 90.

91. 92.

93. 94.

95. 96.

97. 98.

25.13.73-21.00 25.24.10-00.71 25.24.27-00.21 25.24.27-00.91 28.61.13-30.20

Gumki do wycierania Śliniaczki z folii z tworzyw sztucznych Okładki z tworzyw sztucznych Piórniki szkolne Temperówki do ołówków i ostrza do nich Podgrzewacze do butelek dla niemowląt

ex 33.20.32-53 ex 33.20.33-59.90 ex 36.63.24 36.63.25-10.00 36.63.72-30 ex 36.63.74-00 bez względu na symbol PKWiU 20.10.40-05.30 ex 22.11 22.12 i 22.13

Zestawy kreślarskie - wyłącznie zestawy szkolne Pozostałe ręczne przyrządy do pomiaru długości, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie przybory szkolne Ołówki, kredki, grafity, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie - wyłącznie przybory szkolne Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia i rysowania Wózki dziecięce Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych (wystawienniczych, edukacyjnych itp.) - wyłącznie pomoce naukowe oraz specjalistyczny sprzęt szkolny i przedszkolny Butelki dla niemowląt V. Towary inne

99.

100. 101.

Brykiety z trocin Książki, nuty i mapy - z wyłączeniem: książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym, lokalnym; książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), i ulotek Gazety, magazyny i czasopisma

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 79/102

Poz

102. 103.

104. 105.

106. 107. 108.

Symbol PKWiU 36.30.1 ex 11.20.11 ex 33.10.92-00.00 41.00.20 45.21.2 45.23.1 ex 55

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) Instrumenty muzyczne i ich części (w tym akcesoria muzyczne) VI. Usługi Usługi wiertnicze związane z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego – z wyłączeniem usług objętych stawką 0% na podstawie odrębnych przepisów Usługi napraw i konserwacji urządzeń i sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego oraz rehabilitacyjnego - wyłącznie usługi w zakresie napraw aparatów dla słabo słyszących Usługi w zakresie rozprowadzania wody Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów mostowych, tuneli i przejść podziemnych Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych oraz pasów startowych Usługi hoteli i restauracji, z wyłączeniem:

1) usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci (PKWiU 55.23.11)

2) usług hoteli pracowniczych, burs, internatów, domów akademickich (PKWiU ex55.23.15)

3) sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość4) alkoholu przekracza 0,5%

5) sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie nie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22% Usługi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich międzymiastowych Usługi pasażerskiego transportu rozkładowego lądowego pozostałe Usługi w zakresie wynajmowania samochodów osobowych z kierowcą Usługi pasażerskiego transportu lądowego pozostałe - z wyłączeniem usług dorożek konnych oraz przewozów z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej (PKWiU 60.23.13) Usługi morskiego i przybrzeżnego transportu pasażerskiego Usługi wodnego śródlądowego transportu pasażerskiego

109.

110. 111.

112. 113. 114.

60.10.1 60.21 60.22.12 ex 60.23 61.10.1 61.20.1

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 80/102

Poz

115. 116.

117. 118.

119. 120.

121. 122.

Symbol PKWiU 61.20.3 62.10.1 62.20.1 ex 62.20.3 63.21.22-00.10 63.3 ex 64.20.1 ex 74.20.7

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) Usługi wynajmowania statków śródlądowych z załogą; usługi holowania i pchania w wodnym transporcie śródlądowym Przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie Przewozy lotnicze pozarozkładowe pasażerskie Usługi wynajmowania środków transportu lotniczego z załogą - wyłącznie usługi wynajmowania pasażerskich środków transportu lotniczego Usługi pobierania opłat za przejazd autostradą Usługi organizatorów i pośredników turystycznych – z wyłączeniem usług pośrednictwa w sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez (PKWiU 63.30.12) Usługi transmisji danych i wiadomości – wyłącznie usługi dostępu do sieci Internet świadczone na rzecz innych usługobiorców niż wymienieni w załączniku nr 2 w poz. 8 Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską - wyłącznie w zakresie:

1) usług geologicznych,

2) geodezyjno-kartograficznych Usługi reklamowe - wyłącznie usługi zamieszczania ogłoszeń prasowych zleconych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej Usługi czyszczenia pieców i kominów Usługi w zakresie odprowadzania, oczyszczania i likwidacji ścieków Usługi w zakresie opróżniania szamb - z wyłączeniem usług szaletów publicznych Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadów Oczyszczanie dróg kołowych, ulic, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu Usługi związane z maszynami, urządzeniami i narzędziami dla gospodarki rolnej, leśnej i ogrodniczej

04-01-20

123.

124. 125.

126. 127.

128. 129.

ex 74.40.1 74.70.15 90.00.11 ex 90.00.12 90.00.2 90.00.30 bez względu na symbol PKWiU

©Kancelaria Sejmu

s. 81/102

Poz

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

130.

131. 132.

133. 134.

bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU

Usługi związane z ciągnikami uniwersalnymi rolniczymi Usługi związane z naprawą i regeneracją zespołów i części do ciągników uniwersalnych rolniczych oraz do sprzętu rolniczego, leśnego i ogrodniczego Usługi ratownictwa górniczego Usługi związane ze sprzedażą towarów, wymienionych w poz. 29, 31 i 46, wykonywane na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, komisu lub innych umów o podobnym charakterze Usługi napraw i konserwacji wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych z pozycji 25, 35, 41, 43 i 45

Objaśnienia: ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania”

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 82/102

Załącznik nr 4

WYKAZ paliw i energii oraz świadczonych usług objętych stawką 7%

Poz.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Symbol 01, 0211 022, 0232, 0242-1, -3 03 40.1 40.2 40.3

Nazwa towaru lub usługi (grupa towarów lub usług) SWW\KWiU Węgiel i brykiety, koks i półkoks Paliwa gazowe, gaz ziemny, propan-butan techniczny oraz oleje opałowe Energia elektryczna i cieplna Usługi wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej Usługi w zakresie rozprowadzania paliw gazowych przez sieci rozdzielcze Usługi w zakresie dostarczania pary wodnej i gorącej wody (łącznie z energią w postaci zimnej)

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 83/102

Załącznik nr 5 Wykaz materiałów i usług (robót budowlanych), których sprzedaż jest objęta stawką podatku w wysokości 7 % Poz. Symbol PKWiU

1. ex 14.21

2.

3. 20.10.10-73.00 20.10.10-77.20 20.10.10-77.30 20.10.10-78.1 20.10.10-78.20 20.10.10-78.90 20.10.21-10.1 20.10.21-10.20 ex 20.10.21-10.30 ex 20.10.21-10.90 ex 20.10.21-53.20 ex 20.10.21-53.90 20.10.21-55.00 20.30.11 20.30.12-15.00 20.30.12-19 20.30.20-02.10 ex 21.24.11 23.20.32-00.20 23.20.32-00.30 23.20.32-00.4 23.20.32-00.5 24.30.22-53.10 Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) Żwir i piasek - wyłącznie kruszywo budowlane, bez kruszywa z żużla wielkopiecowego Klepki, listwy i fryzy do parkietów, nie łączone (z drewna tropikalnego) Listwy dębowe do parkietów Deszczułki posadzkowe lite dębowe Deszczułki posadzkowe lite z drewna liściastego pozostałe Listwy przyścienne z drewna liściastego pozostałe Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego, pozostałe Tarcica podłogowa strugana iglasta Listwy przyścienne z drewna iglastego Kostka brukowa z drewna iglastego – z wyłączeniem nasyconej Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły (łącznie z klepkami i listwami na parkiet nie połączonymi), pozostałe – z wyłączeniem nasyconego Kostka brukowa z drewna liściastego – z wyłączeniem nasyconej Drewno liściaste kształtowane w sposób ciągły (bez klepek, listew na parkiet), pozostałe – z wyłączeniem nasyconego Klepki, listwy i fryzy na parkiet wykonane z drewna liściastego (obrobione) Okna i drzwi, ościeżnice i progi drewniane Płyty parkietowe z drewna, do podłóg mozaikowych Płyty parkietowe z drewna, pozostałe Komplety elementów budynków mieszkalnych i letnich z drewna (konstrukcji gwoździowej, klejowej, gwoździowo-klejowej, litej i innej) Tapety papierowe i inne okładziny ścienne; papier transparentowy do okien – z wyłączeniem papieru transparentowego do okien Asfalty drogowe stałe Asfalty drogowe upłynnione Asfalty przemysłowe Asfalty specjalne - z wyłączeniem ekstraktów z rafinacji selektywnej olejów (PKWiU 23.20.32-00.55) Kity szklarskie

04-01-20

4.

5. 6.

7.

©Kancelaria Sejmu

s. 84/102

Poz.

8. 9.

Symbol PKWiU 24.30.22-53.20 24.30.22-60.00 ex 24.62.10-70 ex 24.62.10-80 ex 24.62.10-90

Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) Kity budowlane uszczelniające Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, w opakowaniach o masie mniejszej lub równej 1 kg - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu Spoiwa na bazie kauczuku lub tworzyw sztucznych (łącznie ze sztucznymi żywicami) w opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa w opakowaniach o masie powyżej 1 kg przeznaczone do sprzedaży detalicznej, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie kleje winylowe: na bazie polioctanu winylu, z pochodnych winylowych i z kopolimerów butadienu Rury, przewody i węże oraz ich osprzęt z tworzyw sztucznych - z wyłączeniem węży i sztucznych jelit do kiełbas Komórkowe płyty, taśmy, folie z polimerów styrenu - wyłącznie płyty z polistyrenu spienionego (styropianu) Płyty komórkowe z poliuretanów Płyty faliste z poliestrów Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa – z wyłączeniem budynków prefabrykowanych z tworzyw sztucznych (PKWiU 25.

23.2), zbiorników kadzi, cystern i podobnych pojemników o pojemności powyżej 300 I, z tworzyw sztucznych do innych zastosowań (PKWiU ex 25.23.13), stolarki okrętowej (PKWiU 25.23.14-50.2, 25.23.14-50.50) Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu do ścieków Szkło płaskie - wyłącznie szkło budowlane Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce - wyłącznie szkło budowlane Arkusze cienkie, maty, materace, tektura i inne artykuły z włókien szklanych, poza tkaninami – z wyłączeniem mat szklanych bezalkalicznych (PKWiU 26.14.12-10.20) Płyty chodnikowe, cegły, płytki do wykładania podłóg, ścian, dachów i inne artykuły ze szkła sprasowanego lub ukształtowanego w formach; szyby ze szkła ołowiowego itp.; szkło wielokomórkowe i piankowe w blokach, płytach i podobnych formach – z wyłączeniem witraży Wyroby sanitarne ceramiczne Płytki ceramiczne (ścienne, podłogowe, kafle itp.) i płyty chodnikowe Cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane - z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.7) oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.8)

04-01-20

10. 11.

ex 25.21.2 ex 25.21.41-20.00 25.21.41-50.20 25.21.42-30.10 ex 25.23

12.

13. 14.

15. 16.

25.24.28-40.00 ex 26.11 ex 26.12 26.14.12 ex 26.15.12

17.

18. 19.

26.22 26.30. 1 ex 26.40

©Kancelaria Sejmu

s. 85/102

Poz.

20. 21.

Symbol PKWiU 26.5 ex 26.6

Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) Cement, wapno i gips Wyroby z betonu i gipsu, z wyłączeniem:

1) płyt kamiennych surowych,

2) wyrobów ze sztucznego kamienia „Lastrico”, w tym pomników i nagrobków - z wyjątkiem: płyt parapetowych, płyt okładzinowych stopni schodowych i ścian oraz wykładzin posadzkowych, Papier z azbestu lub mieszanin na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezowego Płyty pilśniowe z azbestu lub mieszanin na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezowego Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów Mieszanki mineralno-bitumiczne Masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne Wełna mineralna luzem i wyroby izolacji termicznej i akustycznej z wełny mineralnej Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spieniony i podobne porowate materiały mineralne łącznie z ich mieszaninami – z wyłączeniem żużla spienionego (PKWiU 26.82.16-20.30) Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej nie sklasyfikowane Wyroby walcowane płaskie ze stali - wyłącznie wyroby płaskie walcowane na zimno i powlekane Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach Sztaby i pręty pozostałe, z wyłączeniem prętów i profili grubych Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej poddane obróbce polegającej jedynie na walcowaniu na gorąco, ciągnieniu na gorąco lub wyciskaniu na gorąco, z wyłączeniem prętów i profili grubych Materiały używane w kolejnictwie walcowane na gorąco, inne niż szyny Rury, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa Złącza odlewane, z żeliwa Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe, z wyłączeniem półwyrobów z rurowni nie zaliczanych do wyrobów gotowych Sztaby, pręty i profile ciągnione lub obrobione na zimno - z wyłączeniem profili obrobionych na zimno ze stali niestopowej (PKWiU 27.31.20-10) Wyroby walcowane na zimno płaskie Wyroby formowane na zimno Drut Blachy grube, blachy cienkie i taśma z aluminium o grubości większej niż 0,2 mm Miedziane: rury, przewody rurowe oraz złącza do rur lub przewodów rurowych, z miedzi, z wyłączeniem rur i przewodów ruro04-01-20

22. 23.

26.82.11-50.10 26.82.11-50.20 26.82.12 26.82.13-00.1 26.82.13-00.6 26.82.16-10 26.82.16-20 26.82.16-30

24.

25. 26.

ex 27.10.40 27.10.50 ex 27.10.60 ex 27.10.70 27.10.82-50.00 27.21.10 27.21.20 ex 27.22.10 27.31 27.32 27.33 27.34 27.42.24 ex 27.44.26

27.

©Kancelaria Sejmu

s. 86/102

Poz. 28.

29.

30.

31. 32.

33.

34.

35. 36.

37.

38. 39.

40.

41. 42.

Symbol PKWiU ex 28.11.10 28.11.23-40 28.11.23-50.3 28.11.23-50.4 28.11.23-50.5 28.11.23-62.3 28.11.23-62.72 ex 28.11.23-62.79 28.11.23-62.8 28.11.23-63 28.11.23-64 28.11.23-66 28.11.23-76 28.11.23-79 ex 28.12.10 ex 28.21.11-21.00

Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) wych ze stopów miedzi (PKWiU 27.44.26-30.2) oraz armatury przemysłowej z miedzi i stopów miedzi Budynki prefabrykowane z metalu – z wyłączeniem konstrukcji stalowych budynków jedno-kondygnacyjnych, halowych i pawilonowych, szkieletów budynków i budowli dwu- i wielokondygnacyjnych, konstrukcji nośnych budowlanych aluminiowych Pozostałe konstrukcje złożone głównie z arkuszy: panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza z rdzeniem izolującym Elementy budowlane z blachy profilowanej stalowe Elementy budowlane z blachy płaskiej stalowe Segmenty budynków i obiektów budowlanych przenośnych z metalu, bezszkieletowe Segmenty budynków i obiektów budowlanych przenośnych, z metalu, szkieletowe Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów Elementy konstrukcyjne stalowe (bez ślusarki budowlanej) pozostałe, osobno nie wymienione, dotyczące wyłącznie elementów konstrukcyjnych z blach stalowych, ocynkowanych i powlekanych Elementy konstrukcji nośnych kotłów, schodów, pomostów, opancerzenia, izolacji i obmurowań Elementy budowlane stalowe, pozostałe Elementy ramowe budowlane stalowe Konstrukcje stalowe lekkie do wyposażenia obiektów inwentarskich Elementy budowlane Płyty i elementy warstwowe budowlane oraz segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową Elementy metalowe stolarki budowlanej - z wyłączeniem drzwi, okien i iluminatorów okrętowych, świetlików i iluminatorów jachtowych Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne stalowe na ciecze o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie – wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 87/102

Poz.

Symbol PKWiU ex 28.21.11-22.00 ex 28.21.11-23 ex 28.21.11-33 ex 28.21.11-51

Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) Konstrukcje zbiornikowo-cylindryczne zbiorników teleskopowych do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane od środka lub izolowane cieplnie - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków Konstrukcje zbiornikowe kształtowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l wykładane lub izolowane cieplnie wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków Konstrukcje zbiornikowe stalowe do cieczy o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków Konstrukcje zbiornikowe stalowe o pojemności większej lub równej 300 l - wyłącznie wymienniki ciepła i naczynia wyrównawcze c.o. i c.w., zasobniki ciepłej wody, zbiorniki w oczyszczalniach ścieków Grzejniki nieelektryczne i ich części z żeliwa Grzejniki nieelektryczne i ich części ze stali Kotły centralnego ogrzewania, z wyłączeniem kotłów parowych, pozostałych (PKWiU 28.22.12-00.60) Części kotłów centralnego ogrzewania Instalacje pomocnicze do stosowania wraz z kotłami; kondensatory do zespołów energetycznych na parę wodną lub inne rodzaje pary Części wytwornic pary Kłódki z metali nieszlachetnych (budowlane) Zamki w rodzaju używanych do drzwi, bębenkowe Zamki w rodzaju używanych do drzwi, pozostałe, z wyłączeniem zamków elektronicznych i szyfrowych (PKWiU 28.63.12-50.40, -50.50) Okucia zamykające i ościeżnice z okuciami zamykającymi, zawierające zamki; ich części; klucze sprzedawane oddzielnie - wyłącznie okucia budowlane Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli, itp., wykonane z metali nieszlachetnych - wyłącznie okucia budowlane Pojemniki metalowe – o pojemności 50-300 l Pojemniki metalowe na śmieci ocynkowane o grubości ścianki równej lub mniejszej niż 0,5 mm Pojemniki metalowe na śmieci lakierowane o grubości ścianki równej lub mniejszej niż 0,5 mm Pojemniki metalowe skrzynkowe o grubości ścianki równej lub mniejszej niż 0,5 mm – wyłącznie pojemniki na śmieci Pojemniki na śmieci ocynkowane metalowe o grubości ścianki równej lub większej niż 0,5 mm Pojemniki na śmieci lakierowane metalowe o grubości ścianki równej lub większej niż 0,5 mm Pojemniki metalowe skrzynkowe o grubości ścianki równej lub większej niż 0,5 mm – wyłącznie pojemniki na śmieci Pojemniki z aluminium, o pojemności większej lub równej 50 l i mniejszej niż 300 l pozostałe, gdzie indziej nie wymienione - wyłącznie pojemniki na śmieci Pojemniki sztywne rurowe z aluminium o pojemności mniejszej niż 50 l, pozostałe – wyłącznie pojemniki na śmieci

04-01-20

43. 44.

28.22.11-30 28.22.11-50 28.22.12 28.22.13-00.00 28.30.12 28.30.13 28.63.11-30.00 28.63.12-30.00 28.63.12-50 ex 28.63.13 ex 28.63.14 28.71.11-00.30 28.71.12-01.41 28.71.12-01.42 ex 28.71.12-01.43 28.71.12-03.51 28.71.12-03.52 ex 28.71.12-03.53 ex 28.72.12-50.90 ex 28.72.12-70.90

45. 46.

©Kancelaria Sejmu

s. 88/102

Poz.

47. 48. 49.

Symbol PKWiU 28.72.13-70.70 28.73.11-31.50 28.73.12-70.13 ex 28.73.12-70.30 ex 28.73.13-20 ex 28.73.13-30 ex 28.73.13-43 ex 28.73.13-44 ex 28.73.13-45

Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) Korki, pokrywki i wieczka z metali nieszlachetnych pozostałe do pojemników metalowych na śmieci Sploty i linki do konstrukcji sprężonych ze stali nierdzewnej, nie izolowane elektrycznie Przewody gołe napowietrzne z aluminium Przewody gołe z rdzeniem stalowym, z aluminium – wyłącznie przewody napowietrzne Kraty, siatki i ogrodzenia o wielkości oczek 100 cm2 i więcej, z drutu stalowego o przekroju 3 mm i więcej, spawane na przecięciach, z wyłączeniem siatek z drutu Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe, z wyłączeniem siatek z drutu Kraty, siatki i ogrodzenia, nie spawane na przecięciach, z drutu stalowego, nie powlekane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem siatek z drutu Kraty, siatki i ogrodzenia, nie spawane na przecięciach, z drutu stalowego, nie powlekane tworzywem sztucznym , pozostałe, z wyłączeniem siatek z drutu Kraty, siatki i ogrodzenia, nie spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pokrywane tworzywem sztucznym , pozostałe, z wyłączeniem siatek z drutu Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej nie sklasyfikowane - wyłącznie okucia budowlane łączące Zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej Wanny żeliwne (również emaliowane) Wanny stalowe (z wyjątkiem żeliwnych) Wyroby sanitarne żeliwne, emaliowane, pozostałe Wyroby sanitarne żeliwne, nieemaliowane Wyroby sanitarne przemysłowe z blachy emaliowanej Wyroby sanitarne przemysłowe, ze stali nierdzewnej, pozostałe Syfony umywalkowe i pisuarowe, ze stali Syfony umywalkowe i pisuarowe, z miedzi Syfony umywalkowe i pisuarowe, z aluminium Wyroby i odlewy z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej nie wymienione, z wyłączeniem odlewów żeliwnych (półfabrykatów do dalszej obróbki) Pojemniki druciane – wyłącznie na śmieci Drabiny (elementy budowlane komunikacji), ze stali Szczeble ze stali, pozostałe Osłony instalacji budowlanych, ze stali

04-01-20

50. 51.

ex 28.74.11 28.75.11-10 28.75.11-21.00 28.75.11-25 28.75.11-31.1 28.75.11-31.2 28.75.11-31.4 28.75.11-31.50 28.75.11-31.86 28.75.11-35.10 28.75.11-37.20 ex 28.75.27-13.00 28.75.27-25.40 28.75.27-31.10 28.75.27-31.90 28.75.27-37.1

52.

53. 54. 55.

©Kancelaria Sejmu

s. 89/102

Poz.

Symbol PKWiU 28.75.27-37.2 28.75.27-37.3 28.75.27-37.4 28.75.27-53.10 28.75.27-55.1 28.75.27-55.2 28.75.27-55.3 28.75.27-59.30 28.75.27-87.1 28.75.27-87.2 29.11.3 29.12.24-80.41 29.12.41-30.50 29.12.41-70.1 bez względu na symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) Elementy instalacji budowlanych odwadniających, ze stali Elementy budowlane wyposażeniowe, do czyszczenia obuwia, ze stali Elementy budowlane wyposażeniowe, ze stali pozostałe Grzejniki z aluminium Osłony instalacji budowlanych, aluminiowe Okładziny elewacyjne budowlane, aluminiowe Elementy instalacji budowlanych odwadniających, aluminiowe Osprzęt centralnego ogrzewania z miedzi i stopów miedzi Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, z aluminium Znaki informacyjne i elementy informacyjne, budowlane, ze stali Części silników i turbin – z wyłączeniem odlewów maszynowych z żeliwa zwykłego i odlewów maszynowych z żeliwa sferoidalnego (PKWiU 29.11.31-00.10 i 29.11.31-00.20) Hydrofory Zespoły i części maszyn parowych tłokowych Zespoły i części silników odrzutowych i turbinowych Armatura metalowa przemysłowa – wyłącznie: - armatura z żeliwa szarego, - zasuwy, - zawory, - przepustnice, Armatura metalowa sieci domowej Palniki piecowe; mechaniczne ruszty i kraty, mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu itd. Części palników piecowych na paliwo ciekłe, stałe lub gaz; części rusztów mechanicznych Urządzenia i aparatura do przygotowywania wody kotłowej Filtry przykotłowe oleju Ogrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym (ogrzewacze przepływowe)

04-01-20

56. 57.

58.

59. 60.

61. 62. 63.

64.

65. 66.

29.21.11 29.21.14-30.00 29.24.12-30.3 29.24.12-70.33 29.71.25-30

©Kancelaria Sejmu

s. 90/102

Poz. 67.

Symbol PKWiU 29.71.25-50 ex 29.71.28-10 ex 29.72.11-13 29.72.12-33.10 29.72.12-33.20 29.72.12-70.10 29.72.12-70.20 ex 29.72.20

Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) Ogrzewacze wody elektryczne inne niż natychmiastowe Kuchnie i kuchenki domowe, z wyłączeniem kuchenek elektrycznych Urządzenia do gotowania, podgrzewacze płytowe na gaz, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem piekarników gazowych i kuchni restauracyjnych gazowych Piece grzewcze gazowe Piece uniwersalne Piece stałopalne, gdzie indziej nie wymienione Piece żeliwne przenośne, gdzie indziej nie wymienione Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego, nieelektrycznego sprzętu domowego, z wyłączeniem zespołów i części sprzętu do gotowania i ogrzewania nieelektrycznego (PKWiU 29.72.20-00.99) Bezpieczniki wielkiej mocy do napięć mniejszych lub równych 1000 V, dla prądów o natężeniu większym niż 10 A, a mniejszym lub równym 63 A - wyłącznie podstawy i wkładki bezpiecznikowe niskiego napięcia Urządzenia sterownicze, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V – wyłącznie urządzenia sterownicze niskiego napięcia Urządzenia rozdzielcze i tablice licznikowe, na napięcie mniejsze lub równe 1000 V – wyłącznie urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia Rozdzielnice prefabrykowane napowietrzne Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy i inne układy wsporcze dla wyrobów objętych pozycjami od 31.20.31-30.00 do 31.20.3205.90, pozostałe – wyłącznie dla rozdzielni prefabrykowanych napowietrznych (PKWiU 31.20.32-03.20, -05.20) Części i wyposażenie aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia – wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia Przewody elektryczne wyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze lub równe 1000 V – przewody elektroenergetyczne do układania na stałe – z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe Przewody elektryczne nie wyposażone w złączki, na napięcie równe 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm - przewody elektroenergetyczne do układania na stałe – z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe Przewody elektryczne nie wyposażone w złączki, na napięcie większe niż 80 V, a mniejsze niż 1000 V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm – przewody elektroenergetyczne do układania na stałe – z wyłączeniem przewodów grzejnych i innych niż instalacyjne, uzbrojone i kabelkowe Przewody elektryczne wyposażone w złączki na napięcie większe niż 80V, a mniejsze lub równe 1000V – kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi-pozostałe Przewody elektryczne nie wyposażone w złączki, na napięcie równe 1000V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm – kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi-pozostałe Przewody elektryczne, nie wyposażone w złączki, na napięcie równe 1000V, o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51

04-01-20

68.

ex 31.20.21-50.30 ex 31.20.31-70.1 ex 31.20.31-70.2 31.20.32-03.20 31.20.32-05.20

69.

ex 31.20.40-30.9 ex 31.20.40-90.30

70.

ex 31.30.13-71.1 ex 31.30.13-73.1 ex 31.30.13-75.1

71.

31.30.13-71.39 31.30.13-73.39 31.30.13-73.40

©Kancelaria Sejmu

s. 91/102

Poz.

Symbol PKWiU 31.30.13-75.39

Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) mm – kable elektroenergetyczne z żyłami aluminiowymi Przewody elektryczne nie wyposażone w złączki na napięcie większe niż 80V, a mniejsze niż 1000V , o średnicy pojedynczego przewodu większej niż 0,51 mm – kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi-pozostałe Przewody elektryczne, do napięć powyżej 1000 V – z wyłączeniem kabli elektroenergetycznych do odbiorników ruchomych i przenośnych, górniczych (PKWiU 31.30.14-00.50), przewodów i kabli elektrycznych na napięcie przekraczające 1 kV pozostałych (PKWiU 31.30.14-00.9) Tablice i gabloty informacyjne budowlane podświetlane Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe do żarówek – z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody Oprawy oświetleniowe (z wyjątkiem reflektorów) mieszkaniowe, do żarówek halogenowych – z wyłączeniem zabezpieczonych przed wnikaniem wody Oprawy oświetleniowe przemysłowe (>=IP20) do żarówek – wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do żarówek stałych Oprawy oświetleniowe przemysłowe (>=IP20), do świetlówek – wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do świetlówek stałych Oprawy oświetleniowe przemysłowe (>=IP20), pozostałe – wyłącznie oprawy oświetleniowe przemysłowe do rtęciówek Oprawy oświetleniowe zewnętrzne do oświetlania przemysłowych terenów otwartych Elementy izolacyjne do aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej (z wyjątkiem wykonanych z tworzyw sztucznych i ceramicznych) – wyłącznie części do urządzeń rozdzielczych wysokiego napięcia prefabrykowanych oraz części do urządzeń rozdzielczych i sterowniczych niskiego napięcia Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów elektroniczne, pozostałe – wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów) Przyrządy do pomiaru lub kontroli parametrów cieczy lub gazów pozostałe, osobno nie wymienione - wyłącznie ciepłomierze i przyrządy do pomiaru ilości ciepła pozostałe (podzielniki kosztów) Gazomierze Wodomierze Liczniki elektryczne prądu zmiennego Termostaty elektroniczne (z wyjątkiem lotniczych) Termostaty pozostałe (z wyjątkiem lotniczych) Reduktory membranowe

72.

31.30.14

73. 74.

31.50.24-00.1 ex 31.50.25-11 ex 31.50.25-12 ex 31.50.25-31 ex 31.50.25-32 ex 31.50.25-39 31.50.34-07.1

75.

ex 31.62.14-50.1

76.

ex 33.20.52-83.00 ex 33.20.52-89.00

77.

33.20.63-30 33.20.63-50.1 33.20.63-70.2 33.20.70-15.00 33.20.70-19.00 33.20.70-50.42

78.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 92/102

Poz. Symbol PKWiU

79. ex 36.63.40-00.2

80. 81.

82. 83. bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi ( grupy towaru lub usług) Wykładziny podłogowe z podłożem – z wyłączeniem wykładzin podłogowych gumowych Urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania wyłącznie urządzenia i zestawy urządzeń do automatycznej regulacji dostaw ciepła oraz zdalnego sterowania pracą systemów ciepłowniczych, a także części do tych urządzeń Panele podłogowe i listwy przypodłogowe laminowane, wykonane na bazie płyty pilśniowej HDF, MDF lub na bazie płyty wiórowej Membrany (przepony) paroprzepuszczalne pod pokrycia dachowe, z polietylenu, posiadające zbrojenie, specjalną perforację lub nacięcia względnie wykonane z włókien syntetycznych Usługi i roboty związane z bieżącą konserwacją obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu Usługi i roboty budowlane związane z budową, remontami i bieżącą konserwacją wysypisk śmieci (PKOB ex2420) Usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych, a także usługi (roboty) związane z budową urządzeń melioracyjnych, przeciwpowodziowych i deszczownianych Budowa, remonty i bieżąca konserwacja budynków:

1) Budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB ex1130) - z wyłączeniem budynków stałego zamieszkania kościelnych i związków wyznaniowych

2) Budynki hoteli (PKOB ex1211) – z wyłączeniem samodzielnych restauracji i barów

3) Budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe (PKOB 1212)

4) Budynki łączności, dworców i terminali (PKOB ex1241) - wyłącznie budynki stacji nadawczych radia i telewizji

5) Ogólnodostępne obiekty kulturalne (PKOB 1261)

6) Budynki muzeów i bibliotek (PKOB 1262)

7) Budynki szkół i instytucji badawczych (PKOB 1263)

8) Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej (PKOB ex1264) -z wyłączeniem klinik weterynaryjnych i stacji unasienniania

9) Budynki kultury fizycznej (PKOB 1265)

10) Budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (PKOB 1272)

11) Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione (PKOB ex1274) –wyłącznie obiekty miejskie użyteczności publicznej takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.

84.

85. 86.

Objaśnienia: ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania”

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 93/102

Załącznik nr 6 Wykaz wyrobów akcyzowych Poz.

1. Symbol PKWiU 14.50.10-00.00 ex23.20 ex24.66.31-57 24.66.31-79.10 24.66.31-79.20 24.66.31-79.30 24.66.32-70 ex24.66.33-30.00 ex24.66.48-13.00 36.63.64-00.00

2. 2a

3. 40.10.1 ex29.60.13-50 ex29.60.13-70.00 ex29.60.13-90.90

4. bez względu na symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) Bitum i asfalt naturalny, asfalty i skały asfaltowe Produkty rafinacji ropy naftowej oraz wszystkie towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU Preparaty smarowe, o zawartości olejów z ropy naftowej w masie mniejszej niż 70%, pozostałe – z wyłączeniem preparatów do obróbki materiałów włókienniczych Smary plastyczne ogólnego przeznaczenia, pozostałe Preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów, pozostałe Smary o specjalnym przeznaczeniu Dodatki do olejów smarowych Płyny hamulcowe hydrauliczne i podobne płyny o zawartości olejów z ropy naftowej w masie mniejszej niż 70% - wyłącznie produkty przerobu ropy naftowej Sulfoniany z ropy naftowej, nierozpuszczalne w wodzie – wyłącznie produkty przerobu ropy naftowej Paliwa płynne lub upłynnione w pojemnikach do zapalniczek o pojemności mniejszej lub równej 300 cm3 uchylona Energia elektryczna Broń palna ładowana przez lufę, strzelby I karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania do celu – wyłącznie broń myśliwska Broń palna działająca na zasadzie odpalania ładunku prochowego, gdzie indziej nie wymieniona – wyłącznie broń myśliwska Broń pozostała, gdzie indziej nie wymieniona – wyłącznie broń gazowa Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej osobno nie wymienione: - rulety wraz ze stołami do rulety - stoły do gry w karty

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 94/102

Poz.

Symbol PKWiU - automaty hazardowe - maszyny i urządzenia losujące

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

- elektroniczne maszyny i urządzenia do gry

5. 6.

7.

8.

9. 34.10.2 ex35.12.1 bez względu na symbol PKWiU 14.4 24.52.11 24.52.12 24.52.13-00.00 ex24.52.14-00.00 24.52.15-00.10 24.52.19-50.00 24.52.19-90.10 24.52.19-90.3 24.52.19-90.60 24.52.19-90.90

10.

11.

12. ex36.50.41-00.00 ex18.24.43-33.00 18.30.11-50.2 ex18.30.12

13. 15.91 Samochody osobowe Łodzie wycieczkowe i sportowe – wyłącznie jachty pełnomorskie Sprzęt elektroniczny wysokiej klasy oraz kamery wideo Sól Perfumy i wody toaletowe Kosmetyki upiększające do ust i oczu Kosmetyki do manicure i pedicure Pudry kosmetyczne i higieniczne – z wyłączeniem przeznaczonych dla dzieci Pozostałe kosmetyki upiększające do twarzy Dezodoranty osobiste i preparaty przeciwpotowe Preparaty do higieny intymnej Środki higieniczne kosmetyczne, gdzie indziej nie wymienione Preparaty toaletowe dla zwierząt Kosmetyki i wyroby perfumeryjne, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane uchylona Karty do gry – z wyłączeniem kart do gry dla dzieci Kapelusze i inne nakrycia głowy ze skór futerkowych – wyłącznie ze skór zwierząt szlachetnych Skóry futerkowe całe, garbowane lub wykończone ze zwierząt szlachetnych Odzież, dodatki odzieżowe oraz inne wyroby wykonane ze skór futerkowych (z wyłączeniem nakryć głowy) – wyłącznie ze skór zwierząt szlachetnych Napoje alkoholowe destylowane

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 95/102

Poz.

Symbol PKWiU 15.92 Alkohol etylowy Wina gronowe

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

14.

15.93 15.94 15.95

Napoje fermentowane (np. jabłecznik, wino z gruszek, miód pitny), pozostałe, mieszane napoje zawierające alkohol Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi Piwo słodowe – w tym pozostałości i odpady browarne i gorzelniane Piwo bezalkoholowe uchylona Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy z tytoniu lub namiastek tytoniu Tytoń do palenia Tytoń do żucia i tabaka Łodzie wycieczkowe i sportowe – wyłącznie łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem i łodzie z dostosowaniem do silników, nie dotyczy jachtów pełnomorskich Pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% skreślona Gaz wykorzystywany do napędu pojazdów samochodowych oraz napełniania butli turystycznych o masie do 5 kg.

15.

16. 17.

15.96 15.98.12-50.30 16.00.11 16.00.12-30 16.00.12-90.20

18.

19.

20. 21.

ex35.12.1 bez względu na symbol PKWiU bez względu na symbol PKWiU

Objaśnienia: ex – dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu/usługi z danego grupowania”

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 96/102

(Załącznik nr 7 skreślony)

Załącznik nr 8 Wykaz towarów, od których sprzedaży przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług Poz Symbol PKWiU Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1. ex 01.11 Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex01.11.7), kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80) oraz ziół suszonych sortowanych całych

2.

3.

4. ex 01.12 01.13.1 ex 01.13.23 Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów zawierających grzybnie (PKWiU ex 01.12.21-00.49) Winogrona Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.12.23-00.30), papaji (PKWiU 01.13.23-00.50) owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno nie wymienionych Orzechy laskowe Orzechy włoskie

5. 6.

7. 8.

01.13.24-00.10 01.13.24-00.20

ex01.13.40-00.90 Rośliny przyprawowe pozostałe – wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych ex 01.2 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego - z wyłączeniem:

1) wełny (sierści) pranej i włosia surowego pogarbarskiego oraz preparowanego (PKWiU 01.22.32-00.20, 01.22.32-00.12, 00.22, -00.32, -00.42, 00.5),

2) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU 01.22.31-00.90),

3) skór surowych świńskich półgarbowanych, poubojowych i zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex01.25.33-00.00) Produkty gospodarki leśnej - z wyłączeniem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13), bambusa (PKWiU 02.01.4200.11) i faszyny wiklinowej (PKWiU 02.01.42-00.18) Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa - z wyłączeniem:

1) ryb morskich świeżych i chłodzonych (PKWiU 05.00.12-02),

2) skorupiaków morskich żywych, świeżych lub chłodzonych (PKWiU ex 05.00.21),

04-01-20

9. 10.

ex 02 ex 05

©Kancelaria Sejmu

s. 97/102

Poz Symbol PKWiU

3)

4)

5)

6)

11.

12.

13. 14.

15. 16.

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) mączek, grysików i granulek ze skorupiaków nadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 05.00.21-00.30), ostryg (PKWiU 05.00.22), bezkręgowców żyjących w wodzie; żywych, świeżych lub schłodzonych pozostałych (PKWiU 05.00.23), produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3)

ex14.30.13-90.10 Surowce mineralne plastyczne pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza i ziemia humus)- wyłącznie ziemia ogrodnicza i ziemia humus ex15.11.13-30.90 Tusze i półtusze wieprzowe pozostałe – wyłącznie tusze dzików przeznaczone do spożycia ex15.11.14-30.90 15.11.21 ex 15.11.4 15.12.13-00.3 do 15.12.13-00.90 15.20.11-90.1, 15.20.11-90.3, 15.20.12-30, 15.20.12-70.1, 15.20.12-90.10 ex15.33.30-00.22 15.33.30-00.3 15.33.30-00.80 15.71.20 ex 24.15.60 36.62.11-10 36.63.77-40.10 Wełna szarpana Odpady zwierzęce, niejadalne /z wyłączeniem utylizacyjnych/ – wyłącznie odpady przy hodowli i z gospodarki łowieckiej Mięso pozostałe świeże, chłodzone lub mrożone oraz produkty uboczne uboju – wyłącznie mięso z dziczyzny z wyłączeniem dzików Mięso i filety z ryb słodkowodnych świeże, chłodzone i mrożone

17. 18.

19.

20. 21.

Obierki, liście i strużyny z warzyw – wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw Odpady (słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych, z wyłączeniem lnu i konopi) Żołędzie i kasztany Grysik i granulki z lucerny (alfalfa) Nawozy zwierzęce lub roślinne, gdzie indziej nie sklasyfikowane – z wyłączeniem mączek nawozowych (PKWiU 24.15.60-00.1, 00.40), oraz podłoży do uprawy grzybów, bez wsianej grzybni (PKWiU ex 24.15.60-00.90) Miotły i szczotki, ze związanych razem gałęzi lub innych materiałów roślinnych Materiały rzeźbiarskie obrobione, roślinne

Objaśnienia:

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 98/102

ex - dotyczy tylko i wyłącznie danego wyrobu z danego grupowania”

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 99/102

Załącznik nr 9 Wykaz krajów (terytoriów), w przypadku których podatek z tytułu importu usług nie obniża kwoty lub nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku należnego Lp.

1. Księstwo Andory

2. Anguilla - Autonomiczne Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

3. Antigua i Barbuda

4. Aruba - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów

5. Wspólnota Bahamów

6. Państwo Bahrajnu

7. Barbados

8. Belize

9. Bermudy - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

10. Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

11. Wyspy Cooka - Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią

12. Wspólnota Dominiki

13. Gibraltar - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej

14. Grenada

15. Guernesey/Sark/Alderney - Terytoria Zależne Korony Brytyjskiej

16. Hong-Kong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

17. Jersey - Terytorium Korony Brytyjskiej

18. Kajmany - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

19. Republika Liberii

20. Księstwo Lichtensteinu

21. Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej

22. Republika Malediwów

23. Wyspy Man - Terytorium Korony Brytyjskiej

24. Republika Wysp Marshalla

25. Republika Mauritius

26. Księstwo Monako

27. Montserrat - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

28. Republika Nauru

29. Antyle Holenderskie - Terytorium Autonomiczne Królestwa Niderlandów

30. Niue - Autonomiczne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią

31. Republika Panamy

32. Niezależne Państwo Samoa

33. Republika Seszeli

34. Federacja St. Christopher i Nevis

35. St. Lucia

K r a j (t e r y t o r i u m)

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 100/102

36. St. Vincent i Grenadyny

37. Królestwo Tonga

38. Turks i Caicos - Terytorium Zależne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

39. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych

40. Republika Vanuatu

41. Zjednoczone Emiraty Arabskie”

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 101/102

Załącznik nr 10 LISTA TOWARÓW PRZEZNACZONYCH NA CELE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ STAWKĘ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 0% I. Sprzęt przewozowo-samochodowy

1. Pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej.

2. Sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów. II. Sprzęt łączności

1. Radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem.

2. Sprzęt łączności przewodowej.

3. Zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie.

4. Urządzenia dyspozytorskie i aparatownie.

5. Zestawy antenowe.

6. Sprzęt do radiowej łączności trankingowej. III. Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego

1. Sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary.

2. Aparaty oddechowe z maskami.

3. Sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy.

4. Zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem.

5. Wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne.

6. Urządzenia oddymiające i zadymiające.

7. Wytwornice, agregaty i generatory pianowe.

8. Prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe.

9. Podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe.

10. Węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące.

11. Drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane.

12. Sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych.

04-01-20

©Kancelaria Sejmu

s. 102/102

13. Sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków.

14. Chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące.

15. Sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych.

16. Pompy i autopompy pożarnicze.

17. Agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne.

18. Sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych. IV. Wyposażenie zabezpieczające

1. Pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem.

2. Polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki.

3. Wyposażenie samochodów sanitarnych. V. Materiały pędne i smary Paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym. VI. Pozostałe towary

1. Urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych.

2. Umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka Państwowej Straży Pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje.

3. Wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwgazowych - przeciwdymowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych.

4. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych.

5. Podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej. VII. Inne Części zamienne, podzespoły, zespoły i materiały do sprzętu wymienionego w niniejszym załączniku.

04-01-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 50 z 1993 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 11, poz. 51 z 1993

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.