Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 602 z 1993

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących zaopatrzenia emerytalnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1993-12-10
Data wejscia w życie:1994-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 602 z 1993


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1993 Nr 129 poz. 602 USTAWA

z dnia 10 grudnia 1993 r. 





 



 Art. 1. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i z 1992 r. Nr 21, poz. 84) w art. 11 wpro 

 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

  





 

  

   

  y

     

 

 y 

  

   

 

 eprowadzana waloryzacja.",

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: !

 "

 

    " 

 

  

  " " 

#$% 

 

 w którym jest przeprowadzana waloryzacja.". Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451) w art. 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie, & ' 

 

 ( 

 " #$) e

' '  

   

   ( 

' 

  '

y

& * "

 

 

 

przeprowadzana waloryzacja.". Art. 3. + 

 ,

 #--#(



 

((cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1993 r. Nr 29, poz. 133) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

06/16/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

#.(



 (  ( 

 ( 

 & ' 

   

 (

 c"#$) 

' ' 

a  

 * " 

 

   

 

  oryzacja.". Art. 4. + 

 #/ 0 #--# 



 ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450, z #-- 1 # 2,  #--3 1 #/ 234  

 zmiany: #4

/ 

 

," 

' ' 5 2) w art. 15: a) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 3 + ('  & & 6  7

 % 6 !( 8 & '%  a # #-// #4 ' (  & ' 

  &d & 

 "

9, '&y( &  ( " 4 ( 

 (

 (  & ' 9 " '   

  

 3  & 

& (4 

3 

3(3(  3(* 

 

3 & & 6  7

 % 6  !(  8 & ego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, ulega " 

 & & '&( &  (

'" 3* 

 

33(   zainteresowanego.", 4 

 

#93

 

#93(5

3) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: # .

  

 

 9 ( '  

 



#9 #4 3- ) 

' '  

   

  9   

 renty rodzinnej i renty inwalidzkiej dla inwalidy I lub II grupy, 4 3$ ) 

' '  

   

  9   

 alidzkiej dla inwalidy III grupy.";

06/16/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

4) w art. 17: 4 

#" 0  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: !

 " 



 

   (  

    # 

 #--, -# ) 

' ' 

 ' #--, r. - co najmniej 93 % tego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym  

  

 0 y"" 5

5) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: *& !( :8 & '&; !dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do 14 (' '''

& 

  

 

 

& &     którym mowa w art. 17 ust. 1."; <4

# 

, 

# 

# 

39 3b"; /4

 

#

3, 

' ' 

 o' 





   

  

' ' 

  

 waloryzacji";

8) w art. 24: 4 

 3 / 

 ( 

   

' ' 

& 



'& '  =& '! 8





 ' b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: , + '  '  (  



& 

 

#  <$)

 

' '  

&  



 '& ' =& '! 8





 '   #$ % tej kwoty, emerytura i renta inwalidzka dla inwalidów I i II grupy '  

  " w art. 10 ust. 1 pkt 1, a renta inwalidzka dla inwalidów III grupy - o 

   / )

" 

 10 ust. 1 pkt 1.". Art. 5. W okresie od dnia 1 stycznia 1994 r. do czasu przeprowadzenia pierwszej waloryza #--, 



 



 

' 'odzenia w trzecim kwartale 1993 r.

06/16/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Art. 6. !

 #

 #--,

06/16/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 602 z 1993 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 608 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie podstawowych zagadnień higieny dla osób zatrudnionych przy produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 606 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 605 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 604 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 603 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 601 z 1993

  Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 600 z 1993

  Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 599 z 1993

  Ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 129, poz. 598 z 1993

  Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.