Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1993-12-29
Data wejscia w życie:1994-01-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 2003 r. Nr 1, poz. 15.

Art. 1. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 107, poz. 464 oraz z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6 poz. 29) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa reguluje zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do:

1) nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego i innych nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele gospodarki rolnej, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych,

2) innych nieruchomości i składników mienia pozostałych po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń,

3) lasów nie wydzielonych geodezyjnie z nieruchomości, określonych w pkt 1 i 2.”;

2) w art. 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zasady gospodarowania obejmują mienie, o którym mowa w art. 1, znajdujące się:

1) w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych,

2) w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych,

3) w użytkowaniu lub faktycznym władaniu osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych,

4) w Państwowym Funduszu Ziemi.", b) w ust. 2 po wyrazie "nieruchomości" dodaje się wyraz "rolne";

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

3) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: "Art. 2a. Ilekroć w ustawie jest mowa o "państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej", rozumie się przez to przedsiębiorstwa państwowe:

1) których podstawowym przedmiotem działalności - zgodnie z aktem o utworzeniu - jest produkcja roślinna i zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego, fermowego oraz chów i hodowla ryb, a także świadczenie usług w zakresie rozrodu koni,

2) utworzone po dniu 31 grudnia 1989 r. w wyniku podziału przedsiębiorstw państwowych, określonych w pkt 1, jeżeli na podstawie wydanej przez Główny Urząd Statystyczny klasyfikacji rodzaju działalności zaliczone zostały do przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziale rolnictwo.";

4) art. 5 otrzymuje brzmienie: "Art. 5.

1. Skarb Państwa powierza Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 i

2. 2. Agencja, obejmując we władanie składniki mienia Skarbu Państwa, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich.

3. Agencja wstępuje w prawa i obowiązki po zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej, w tym również wynikające z decyzji administracyjnych.

4. Mienie nabyte przez Agencję w celu zapewnienia funkcjonowania Biura Prezesa i oddziałów terenowych Agencji, stanowi jej własność.";

5) w art. 6 w pkt 5 po wyrazie "rolnych" dodaje się wyrazy "a zwłaszcza powiększanie już istniejących gospodarstw rodzinnych,";

6) w art. 12: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zasób tworzy także mienie nabyte przez Agencję, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4.", b) w ust. 3 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 4-6.", c) po ust. 3 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

"4. Nieruchomością przeznaczoną w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nie związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej oraz nieruchomością, która nie jest nieruchomością rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Agencja dysponuje stosując odpowiednio przepisy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, uwzględniając przepisy art. 24 ust. 1 pkt 4, ust. 5 i ust. 6, art. 38a oraz art. 42-50.

5. Jeżeli dysponowanie nieruchomością rolną następuje łącznie z innymi nieruchomościami, Agencja stosuje zasady określone w ustawie.

6. Agencja, dysponując nieruchomością rolną łącznie z obiektem wpisanym do rejestru zabytków, stosuje przepisy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w zakresie pierwszeństwa nabycia, a w stosunku do tego obiektu, także w zakresie obniżki ceny sprzedaży.";

7) w art. 13: a) w ust. 1 wyrazy "2 lat" zastępuje się wyrazami "trzech lat", b) skreśla się ust. 2 i ust. 3;

8) w art. 14: a) w ust. 2: - na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "a także ustaje obowiązek wpłaty dywidendy.", - dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: "Agencja wyznacza tymczasowego zarządcę majątku po zlikwidowanym przedsiębiorstwie.", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Organ założycielski przekazuje Agencji mienie oraz wierzytelności i zobowiązania po zlikwidowanym przedsiębiorstwie - według stanu na dzień wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru, z wyjątkiem zobowiązań przedsiębiorstwa wobec Skarbu Państwa, które wygasają z dniem podjęcia decyzji o likwidacji.", c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: "3a. Egzekucja należności, przypadających od Agencji z tytułu przyjętego zobowiązania, może być prowadzona tylko z mienia i pożytków z niego uzyskiwanych, przekazanego Agencji po tym zlikwidowanym przedsiębiorstwie, które zaciągnęło zobowiązanie.";

9) art. 17 otrzymuje brzmienie: "Art. 17.

1. Nieruchomości, określone w art. 1 i 2, nie stanowiące składników majątku państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, podlegają przekazaniu Agencji w drodze decyzji wojewody

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

właściwego ze względu na położenie nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 16, art. 18 i art. 33.

2. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie osoby i jednostki organizacyjne, władające nieruchomościami.";

10) po art. 17 dodaje się art. 17a i 17b w brzmieniu: "Art. 17a.

1. Z zastrzeżeniem art. 16, mienie Skarbu Państwa, które w dniu przejęcia przez Agencję znajduje się na podstawie umów lub decyzji administracyjnych we władaniu osób fizycznych i prawnych, pozostaje nadal w ich władaniu na dotychczasowych warunkach do chwili zawarcia z Agencją umów, o których mowa w rozdziale 6 albo 8 ustawy.

2. Jeżeli zmiana warunków dotychczasowego władania nie nastąpi w terminie roku od dnia przejęcia mienia przez Agencję, umowy i decyzje, o których mowa w ust. 1, wygasają, nie wcześniej jednak niż z dniem 31 grudnia 1994 r.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do zarządu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wykonywanego przez państwowe osoby prawne inne niż określone w art. 14.

4. Nieruchomości rolne, pozostające w dniu przejęcia przez Agencję w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, pozostają nadal w ich zarządzie. Do zarządu tego stosuje się przepisy art. 35 ust. 2-5 i art. 36 oraz przepisy wydane na podstawie art. 37.

5. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą prawa wieczystego użytkowania oraz prawa służebności i użytkowania, określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Art. 17b.

1. Do użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych przejętych przez Agencję stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 ust. 3 i 4.

2. Polska Akademia Nauk, szkoły wyższe oraz jednostki badawczorozwojowe ponoszą opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości rolnych, wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Za zgodą Prezesa Agencji użytkownik wieczysty nieruchomości rolnej może zrzec się swego prawa przez złożenie Agencji oświadczenia w formie aktu notarialnego. W takim przypadku użytkowanie wieczyste wygasa. Oświadczenie stanowi podstawę do wykreślenia w księdze wieczystej prawa wieczystego użytkowania.";

11) w art. 18 po wyrazie "nieruchomości" dodaje się wyraz "rolnych";

12) art. 19 otrzymuje brzmienie: "Art. 19.

1. Z przekazania mienia, o którym mowa w art. 14 ust. 3, art. 16, art. 17, 17a, 17b i art. 18, podmiot przekazujący i Agencja sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy.

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

2.

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natury przejmowanych składników majątku. Spisu z natury dokonuje się według zasad prowadzenia rachunkowości.";

13) w art. 20: a) w ust. 2: - w pkt 1 wyraz "nieruchomości" zastępuje się wyrazem "mienia", - w pkt 2 po wyrazie "użytkowania" dodaje się wyrazy "użytkowania wieczystego," b) w ust. 3 wyrazy "w art. 6 i art. 13 ust. 2 oraz" zastępuje się wyrazami "w ustawie oraz na";

14) art. 23 otrzymuje brzmienie: "Art. 23.

1. Agencja może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, do wysokości określonej w planie finansowym.

2. Do gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gwarancji kredytowych udzielanych przez banki.";

15) w art. 24: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja może w drodze umowy nieodpłatnie przekazać na własność:

1) gminie - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy,

2) Polskiej Akademii Nauk, szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej - na cele służące wykonywaniu ich zadań statutowych. W razie przeznaczenia przez nabywcę nieruchomości na inne cele niż określone w umowie, Agencji przysługuje zwrot równowartości pieniężnej, ustalonej według zasad określonych w art. 30.", b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 1, urządzenia, obiekty i sieci: energetyczne, wodnokanalizacyjne, ciepłownicze oraz telekomunikacyjne Agencja może w drodze umowy przekazać, wraz z niezbędnymi gruntami, na własność jednostkom prowadzącym działalność w tym zakresie. Przekazanie na rzecz jednostek państwowych i komunalnych może nastąpić nieodpłatnie.";

16) art. 25 otrzymuje brzmienie:

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

"Art. 25.

1. Administrowanie polega na gospodarowaniu wydzieloną częścią mienia Zasobu, w imieniu Agencji, na podstawie umowy, za wynagrodzeniem przez czas oznaczony.

2. Administratorem może być osoba prawna lub fizyczna. Umowa między administratorem a Agencją powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

1) składniki mienia stanowiące przedmiot gospodarowania,

2) zasady wynagradzania administratora, w tym jego prawo do pobierania pożytków lub udziału w zyskach,

3) obowiązki administratora,

4) kryteria oceny efektywności administrowania,

5) zakres odpowiedzialności za powierzone mienie,

6) okres, na który umowa została zawarta.";

17) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu: "Art. 26a.

1. Nie pobiera się opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnych, których stroną jest Agencja.

2. Do czynności notarialnych związanych z utworzeniem jednoosobowych spółek Agencji, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące czynności notarialnych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę.

3. Agencja nie ma obowiązku uiszczania opłat w sprawach cywilnych dotyczących mienia stanowiącego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa.";

18) w art. 28: a) w ust. 1 wyrazy "przystąpienia do sprzedaży" zastępuje się wyrazami "ogłoszenia przetargu", średnik zastępuje się kropką i skreśla dalszą część zdania, b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Informację o zamiarze sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa przekracza równowartość dziesięciu tysięcy kwintali żyta, ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym, Agencja ogłasza w prasie o zasięgu co najmniej wojewódzkim.";

19) w art. 29: a) w ust. 2 wyraz "przetargu" zastępuje się wyrazami "publicznego przetargu ustnego (licytacja)", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W przypadkach uzasadnionych względami gospodarczymi można ustalić osobę nabywcy na podstawie przetargu ofert pisemnych (konkurs ofert). W razie zgłoszenia kilku równorzędnych ofert, pierwszeństwo ma osoba podlegająca przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz pracownik i spółka pracowników zlikwidowanego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

rolnej, nabywający nieruchomość rolną w celu powiększenia albo utworzenia gospodarstwa rolnego. Jeżeli więcej niż jednemu z oferentów przysługuje pierwszeństwo, nabywcę ustala się dokonując wyboru tego spośród oferentów, który daje najlepszą gwarancję należytego prowadzenia gospodarstwa.", c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: "3a. W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu, Agencja, ogłaszając kolejne przetargi, może ustalić niższą cenę wywoławczą, nie niższą jednak niż połowa ceny ustalonej według zasad określonych w art.

30. Jeżeli kolejny przetarg nie doprowadzi do wyłonienia osoby nabywcy, Agencja może sprzedać nieruchomość bez przetargu za cenę nie niższą niż cena wywoławcza ostatniego przetargu.";

20) w art. 30: a) w ust. 1 po wyrazach "art. 29" skreśla się wyrazy "ust. 1 i 2" oraz w pkt 2 skreśla się przecinek i wyrazy "obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży", b) w ust. 2 w pkt 2 po wyrazie "maszyn" i myślniku dodaje się wyrazy "według cen rynkowych albo";

21) art. 31 otrzymuje brzmienie: "Art. 31.

1. Agencja może rozłożyć spłatę należności na raty z zastosowaniem oprocentowania. Jeżeli należność pieniężna została ustalona w umowie według innego miernika wartości niż pieniądz, Agencja nie stosuje oprocentowania.

2. Agencja może nie stosować oprocentowania w razie rozłożenia na raty należności z tytułu sprzedaży mienia lub niektórych składników tego mienia położonego na terenie gminy uznanej na podstawie przepisów o zatrudnieniu i bezrobociu za zagrożoną szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do sprzedaży dokonywanej na podstawie przepisów o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

4. Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji. Minister Finansów w tym samym trybie ustali szczegółowe kryteria nie stosowania oprocentowania w przypadku, o którym mowa w ust. 2.";

22) w art. 34 skreśla się wyrazy "oraz jednostkom Lasów Państwowych";

23) art. 35 otrzymuje brzmienie: "Art. 35.

1. Przekazanie w zarząd mienia następuje na czas oznaczony lub nie oznaczony, w drodze decyzji Prezesa Agencji.

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

2. Przekazanie w zarząd mienia może nastąpić również na podstawie umowy, zawartej za zgodą Prezesa Agencji, między jednostkami, o których mowa w art.

34. Jednostce przekazującej przysługuje od jednostki przejmującej zwrot nakładów poniesionych na budynki i inne części składowe nieruchomości. Wartość nakładów ustala się na zasadach określonych w art. 30.

3. Jednostki, o których mowa w art. 34, ponoszą z tytułu wykonywania zarządu opłaty roczne równe cenie jednego kwintala żyta z hektara przeliczeniowego, stosownie do przepisów o podatku rolnym.

4. Szkoły i inne placówki systemu oświaty ponoszą opłaty z tytułu wykonywania zarządu nieruchomościami rolnymi wykorzystywanymi wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 3, za dany rok uiszcza się w terminie do 15 lutego następnego roku.";

24) w art. 36: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i w ustępie tym po wyrazie "decyzji" dodaje się wyraz "Prezesa", b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: "2. Decyzja o wygaśnięciu zarządu przysługującego jednostkom organizacyjnym:

1) resortu obrony narodowej - wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego organu,

2) resortu spraw wewnętrznych - wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do nieruchomości rolnych pozostających w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które nabyły te nieruchomości na własność Skarbu Państwa.";

25) art. 37 otrzymuje brzmienie: "Art. 37. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, wdrodze rozporządzenia, tryb przekazywania mienia w razie ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu oraz tryb ustalania i wnoszenia opłat.";

26) w art. 38: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym, na zasadach Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 38a.", b) w ust. 3 wyraz "trzech" zastępuje się wyrazem "pięciu";

27) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

"Art. 38a.

1. Mienie wchodzące w skład Zasobu może być wydzierżawiane lub wynajmowane osobom fizycznym lub prawnym z zapewnieniem dzierżawcy lub najemcy prawa kupna przedmiotu dzierżawy lub najmu najpóźniej z upływem okresu, na jaki została zawarta mowa. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się w szczególności:

1) wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu,

2) czynsz roczny w wysokości równej sumie wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu podzielonej przez liczbę lat, na którą została zawarta umowa, i oprocentowania nie spłaconej części tej wartości.

3. W umowie sprzedaży cenę ustala się jako sumę wartości przedmiotu dzierżawy lub najmu i oprocentowania należnego za okres do dnia zawarcia tej umowy. Na poczet ceny zalicza się wpłacony czynsz.

4. Jeżeli wartość przedmiotu dzierżawy lub najmu została ustalona w umowie, o której mowa w ust. 1, według innego miernika wartości niż pieniądze, Agencja nie stosuje oprocentowania.

5. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy lub najmu przed upływem okresu, na jaki została zawarta, wpłacony czynsz nie podlega zwrotowi.

6. Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji.";

28) art. 39 otrzymuje brzmienie: "Art. 39.

1. Umowę dzierżawy zawiera się po przeprowadzeniu przetargu ofert pisemnych lub publicznego przetargu ustnego. Art. 29 ust. 2, 3 i 3a stosuje się odpowiednio.

2. Przetargu nie stosuje się, gdy wydzierżawienie następuje na rzecz jednoosobowej spółki utworzonej przez Agencję, a także, jeżeli dotychczasowy dzierżawca nieruchomości rolnej złoży Agencji oświadczenie o zamiarze dalszego dzierżawienia tej nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych między dzierżawcą i Agencją, z tym że czynsz nie możne być mniejszy od dotychczasowego.

3. W razie niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, najpóźniej na trzy miesiące przed zakończeniem dzierżawy albo nieuzgodnienia nowych warunków dzierżawy w terminie miesiąca od złożenia oświadczenia, wydzierżawienie nieruchomości rolnej następuje na zasadach określonych w ust. 1.";

29) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu: "Art. 39a.

1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów, w drodze rozporządzenia,

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

określi tryb przeprowadzania przetargów na dzierżawę.

2. Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji.";

30) w art. 40 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) na okres nie dłuższy niż pięć lat, w przypadkach uzasadnionych stanem przedmiotu dzierżawy lub realizacją inwestycji tworzących nowe miejsca pracy,";

31) art. 42-46 otrzymują brzmienie: "Art. 42.

1. Agencja może przeznaczyć do sprzedaży najemcom domy, lokale mieszkalne i budynki gospodarcze wraz z niezbędnymi gruntami.

2. Sprzedaż następuje po cenie rynkowej:

1) pomniejszonej o 4 % za każdy rok pracy najemcy w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej oraz innym państwowym zakładzie pracy, którego podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja wymieniona w art. 2a pkt 1, albo

2) pomniejszonej o 3 % za każdy rok najmu mieszkania od zakładów pracy, o których mowa w pkt 1, - nie więcej jednak niż o 90%.

3. Do okresu pracy albo najmu, od których zależy pomniejszenie ceny sprzedaży, wlicza się także odpowiednio okres pracy albo najmu w zlikwidowanym zakładzie pracy, którego mienie zostało przejęte przez przedsiębiorstwo określone w ust. 2 pkt

1.

4. Na wniosek najemcy, który w stosunek najmu wstąpił będąc osobą bliską poprzedniego najemcy, mieszkającą z nim stale aż do chwili jego śmierci, cenę sprzedaży pomniejsza się, uwzględniając - zamiast okresu pracy własnej najemcy albo okresu najmu - okres pracy poprzedniego najemcy w zakładach pracy, o których mowa w ust. 2 pkt

1.

5. W rozumieniu ust. 4 za osoby bliskie zmarłego najemcy uważa się dzieci własne i przysposobione, małżonka (wdowę i wdowca), rodziców oraz dzieci własne i przysposobione tych osób.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do sprzedaży ogródków przydomowych i garaży osobom, które z nich korzystają. Art. 43.

1. O przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, określonych w art. 42, Agencja zawiadamia na piśmie najemców i osoby, o których mowa w art. 42 ust. 6, którzy w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia mogą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia nieruchomości.

2. W razie niezłożenia oświadczenia w terminie określonym w ust. 1, Agencja może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

własność gminie nieruchomość wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi tryb sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami. Art. 44.

1. W przypadku utworzenia przez nabywców, o których mowa w art. 42, spółdzielni w celu eksploatacji nabytych mieszkań, Agencja przekazuje, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność spółdzielni urządzenia wchodzące w skład towarzyszącej mieszkaniom infrastruktury.

2. Spółdzielni, określonej w ust. 1, przysługuje dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z dostawą energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody, na zasadach określonych w odrębnych przepisach dla spółdzielni mieszkaniowych. Art. 45.

1. Agencja może rozłożyć spłaty należności, o których mowa w art. 42, na raty. Jeżeli należność pieniężna została ustalona w umowie według innego miernika wartości niż pieniądz, Agencja nie stosuje oprocentowania. Rata należności wraz z oprocentowaniem podlega na wniosek nabywcy umorzeniu, jeżeli termin jej płatności przypada w okresie, w którym nabywca ma ustalone przez właściwy organ prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

2. Wysokość oprocentowania oraz rodzaje mierników wartości ustala Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji. Art. 46.

1. Najemcy domów i lokali mieszkalnych przejętych do Zasobu, z którymi zawarto umowy najmu przed przejęciem, zachowują prawo do dalszego zamieszkiwania na czas nie określony. Nie dotyczy to najemców:

1) zajmujących domy i lokale w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

2) zajmujących lokale w budynkach nie służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz domy i lokale funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą.

2. Najemcy, określonemu w ust. 1 pkt 1 i 2, przysługuje pierwszeństwo w najmie innego mieszkania wchodzącego w skład Zasobu.";

32) w art. 48: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Agencja może wydzielić majątek z niezbędnymi gruntami, służący wykonywaniu innej działalności niż gospodarcza, w celu nieodpłatnego przekazania, w drodze umowy, na własność gminie.", b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym dodaje się na końcu wyrazy "wydanej za zgodą Prezesa Agencji";

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

33) skreśla się art. 49;

34) art. 50 otrzymuje brzmienie: "Art. 50.

1. Grunty niezbędne do korzystania z budynków i lokali, o których mowa w art. 42-44 i art. 48, uważa się za grunty wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. Grunty określone w ust. 1 podlegają ujawnieniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako grunty zabudowane.”;

35) skreśla się art. 51;

36) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uprawnienia wynikające z art. 42 przysługują państwowym przedsiębiorstwom gospodarki rolnej do czasu przejęcia mienia Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 1." Art. 2. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280) skreśla się art. 49a. Art. 3. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431) w art. 12 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "Państwowego Funduszu Ziemi" dodaje się wyrazy "i grunty przejęte z tego Funduszu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa". Art. 4. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254) w art. 64 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyraz "nierolne". Art. 5. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 63 po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Regulacja dotycząca nieruchomości rolnych może następować także przez wydzielenie odpowiednich nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.";

2) w art. 70a:

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach "Państwowego Funduszu Ziemi" dodaje się wyrazy "albo w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa", b) w ust. 3 w pierwszym zdaniu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "wydanej za zgodą Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa." Art. 6. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20 oraz z 1993 r. Nr 40, poz. 180) skreśla się art.

15. Art. 7. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 oraz 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314) w art. 22 w ust. 3 dodaje się na końcu wyrazy "z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa." Art. 8. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1993 r. Nr 71, poz. 342) w art. 58 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Należności za odpłatne przejmowanie nieruchomości na własność Skarbu Państwa pokrywane są z budżetu państwa." Art. 9. W ustawie z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425 oraz z 1993 r. Nr 7, poz. 34) w art. 48 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w art. 47 i ustępach poprzedzających, mogą być także nieruchomości pozostające w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wydzielenie nieruchomości w celu przekazania kościelnej osobie prawnej następuje za zgodą Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa." Art. 10. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254 oraz z 1993 r., Nr 127, poz. 585) w art. 81 dodaje się na końcu wyrazy "z wyjątkiem opłat określonych w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa." Art. 11. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 101, poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 54, poz. 254) wprowadza się następujące zmiany:

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 14/14

1) w art. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Przepis ust. 1 nie dotyczy lasów w parkach narodowych oraz lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.";

2) w art. 5 w ust. 1 po wyrazach "w lasach" dodaje się wyrazy "wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz";

3) w art. 6 w pkt 3 dodaje się wyrazy "a także Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa";

4) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 po wyrazach "w odniesieniu do lasów" dodaje się wyrazy "wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz";

5) w art. 39 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: "2. Dzierżawa lasu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 1.";

6) w art. 61 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "a lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa." Art. 12. Lasy podlegające zarządowi Lasów Państwowych, nie wydzielone geodezyjnie z nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz z nieruchomości pozostałych po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, z dniem wejścia w życie ustawy przechodzą do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Art. 13. Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) grunty rolne Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Polskiej Akademii Nauk stają się przedmiotem użytkowania wieczystego Polskiej Akademii Nauk,

2) budynki i urządzenia związane trwale z gruntami, o których mowa w pkt 1, stają się własnością Polskiej Akademii Nauk. Art. 14. Nieruchomości oraz inne składniki mienia pozostałe po likwidacji zjednoczeń, zrzeszeń państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, podlegają przekazaniu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność Skarbu Państwa. Przekazanie nieruchomości następuje w drodze decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce jej położenia, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Z przekazania nieruchomości sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy. Art. 15.

1. Obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu wykonywania zarządu nieruchomościami rolnymi lub użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych powstaje od 1994 r.

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 15/15

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przekazanie nieruchomości w zarząd nastąpiło w drodze decyzji Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Art. 16.

1. Na wniosek nabywcy nieruchomości wymienionych w art. 42 ustawy, o której mowa w art. 1, należność z tytułu umowy, zawartej po dniu 31 grudnia 1991 r., nie spłacona do dnia złożenia wniosku, podlega umorzeniu w części przekraczającej tę należność, ustaloną z zastosowaniem obniżek określonych w tym przepisie.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą być złożone w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. We wniosku nabywca jest obowiązany udokumentować okoliczności uzasadniające umorzenie należności. [Art. 17. Do czasu uregulowania w odrębnej ustawie form zadośćuczynienia z tytułu utraty mienia i zasad przywracania własności osobom, które na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629) złożyły wnioski o zaliczenie wartości mienia nieruchomego pozostawionego poza granicami kraju w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., nie zalicza się wartości tego mienia na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.]

(Art. 17 niezgodny z Konstytucją - wyrok TK, Dz.U. 2003 r. Nr 1, poz. 15)

Art. 18. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają przyjęte przez Agencję na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych i nie zaspokojone zobowiązania zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej wobec Skarbu Państwa. Art. 19. Z dniem wejścia w życie ustawy państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej tracą zdolność upadłościową. Postępowania upadłościowe prowadzone w stosunku do państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej ulegają z mocy prawa umorzeniu. Art. 20. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

2005-10-20

©Kancelaria Sejmu

s. 17/17

Nowelizacje w pracy DRUK NR 1463 (p.Przerwa) - po pierwszym czytaniu dot. art. 2 (art. 17).

2005-10-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 1994 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.