Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 1994

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1993-12-29
Data wejscia w życie:1994-01-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 1994


©Kancelaria Sejmu

s. 1/17

Dz.U. 1994 Nr 1 poz. 2

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1259, Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, Art. 1. poz. 638, Nr 144, poz.

1. Tworzy się Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. „Agencją”. Agencja jest państwową osobą prawną. 1381, Nr 208, poz.

2. Agencja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb Państwa nie 1541, Nr 249, poz.

1832. odpowiada za zobowiązania Agencji.

USTAWA

z dnia 29 grudnia 1993 r.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa. Art. 2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, a w zakresie gospodarki finansowej i gospodarowania środkami, o których mowa w art. 3a ust. 1 – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Art. 3.

1. Do zadań Agencji należy wspieranie:

1) inwestycji w rolnictwie, w przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach na rzecz rolnictwa;

2) przedsięwzięć warunkujących wykorzystanie posiadanej bazy produkcyjnej gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej w celu rozpoczęcia, zwiększenia lub wznowienia produkcji;

3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;

4) przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich, a także miast do 20 tysięcy mieszkańców;

5) rozwoju infrastruktury techniczno-produkcyjnej miast do 5 tysięcy mieszkańców, wsi i rolnictwa, jak również inwestycji związanych z tworzeniem giełd i rynków hurtowych;

6) przedsięwzięć w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko–wiejskich, doradztwa rolniczego i informacji rolniczej oraz wdrażania i upowszechniania rachunkowości w gospodarstwach rolnych, realizowanych przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe;

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 2/17

7) restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych działających na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej;

8) powstawania i rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w rolnictwie;

9) rozwoju infrastruktury informatycznej banków spółdzielczych; 9a) powstawania i rozwoju grup producentów rolnych i ich związków; 9b) przedsięwzięć związanych z produkcją i przetwarzaniem surowców rolniczych na surowy spirytus rolniczy lub surowy olej rzepakowy przeznaczone do wytwarzania biokomponentów do produkcji biopaliw ciekłych i paliw ciekłych;

10) realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego;

11) kształcenia mieszkańców wsi w szkołach wyższych poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych na podstawie odrębnych przepisów;

12) rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii. 1a. (uchylony).

2. Agencja realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) dopłatę w pierwszej kolejności do oprocentowania kredytów bankowych;

2) finansowanie lub udział w finansowaniu zadań, o których mowa w ust. 1;

3) udzielanie gwarancji i poręczeń kredytowych, określonych w planie finansowym, w tym na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi;

4) zakup obligacji banków regionalnych, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369, z późn. zm.1)), emitowanych celem restrukturyzacji należności kredytowych zrzeszonych w nich banków spółdzielczych;

5) finansowanie wydatków związanych z rejestracją i wyposażeniem w środki techniczne grup producentów owoców i warzyw;

6) udzielanie pomocy na tworzenie funduszu operacyjnego dla wpisanych do rejestru uznanych grup producentów owoców i warzyw;

7) wypłacanie rekompensat finansowych z tytułu niewprowadzania do obrotu owoców i warzyw. 2a. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie dotyczącym tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych, w szczególności poprzez dopłatę do oprocentowania kredytów bankowych na zakup nieruchomości rolnych, które utworzą gospodarstwo rodzinne albo wejdą w skład takiego gospodarstwa, z tym że kwota kredytu nie może przekraczać 90 % wartości zakupywanej nieruchomości, a okres spłaty kredytu nie może przekraczać 20 lat.

3. Agencja realizuje zadania określone w ust. 2 pkt 1, 2 i 4 za pośrednictwem banków lub innych osób prawnych w oparciu o umowy zawierane przez Agencję z tymi podmiotami.

1)

Ad pkt 4 w ust. 2 w art. 3 - ustawa utraciła moc z dn. 28.01.2001 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1252).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 3/17

3a. Wysokość środków przeznaczonych na cele, o których mowa w ust. 2 pkt 5, dla grup producentów owoców i warzyw wpisanych do rejestru grup wstępnie uznanych ustala się w wysokości faktycznie poniesionych kosztów na te cele, z tym że nie mogą one przekraczać:

1) 5 % – w pierwszym roku,

2) 5 % – w drugim roku,

3) 4 % – w trzecim roku,

4) 3 % – w czwartym roku,

5) 2 % – w piątym roku, udokumentowanych przychodów ze sprzedaży produktów członków grupy.

4. (uchylony).

5. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i kierunki działań w ramach zadań wyszczególnionych w ust. 1 oraz sposoby ich realizacji, mając na względzie priorytety polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz efektywne wykorzystanie środków finansowych.

6. (uchylony). Art. 3a.

1. Agencja wspomaga realizację zadań wymienionych w art. 3 ust. 1 ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych, jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.

2. Agencja może realizować również inne zadania ze środków pochodzących ze źródeł, o których mowa w ust. 1, jeśli umowy międzynarodowe tak stanowią.

3. W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 2, minister właściwy do spraw finansów publicznych w szczególności:

1) sprawdza stan przygotowania Agencji do obsługi i gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań, o których mowa w art. 3 ust. 1;

2) sprawdza przestrzeganie przez Agencję szczegółowych zasad gospodarowania środkami, o których mowa w pkt 1;

3) kontroluje realizację planów finansowych Agencji w zakresie gospodarowania środkami, o których mowa w pkt

1.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przygotowaniu Agencji do obsługi i gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub nieprawidłowego gospodarowania przez Agencję tymi środkami minister właściwy do spraw finansów publicznych może zawiesić lub wstrzymać ich wydatkowanie.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i kierunki działań oraz sposób realizacji zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając zasady obowiązujące w Unii Europejskiej lub postanowienia właściwych umów międzynarodowych;

2) szczegółowy sposób i tryb sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 3, a w szczególności przeprowadzania kontroli finansowej Agencji w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 4/17

zadań Agencji, mając na względzie zapewnienie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków finansowych.

6. W przypadku realizacji przez Agencję zadań określonych w Specjalnym Programie Akcesyjnym na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zwanym dalej ,,programem SAPARD”, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1) określa podział środków programu SAPARD między poszczególne działania tego programu,

2) może określić podział środków w ramach działań programu SAPARD między poszczególne województwa albo sektory: mleczarski, mięsny, rybny oraz owoców i warzyw - uwzględniając postanowienia właściwych umów międzynarodowych.

7. Podziału, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się w odniesieniu do:

1) środków określonych w umowach finansowych zawartych między Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących programu SAPARD;

2) krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie programu SAPARD. Art. 3b. Agencja realizuje zadania:

1) określone w odrębnych przepisach w szczególności dotyczące regulacji rynków rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich;

2) powierzone jej na podstawie umów lub porozumień z instytucją zarządzającą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759), związane z realizacją sektorowego programu operacyjnego, w szczególności w zakresie wdrażania takiego programu, dokonywania płatności na rzecz beneficjenta oraz dochodzenia należności z tytułu wypłaconych środków. Art. 3c. Do zadań Agencji należy prowadzenie rejestru i wykonywanie innych czynności związanych z oznakowaniem bydła, owiec, kóz, świń. Art. 3d. Agencja przeprowadza szkolenia rolników związane z realizacją jej zadań. Art. 3e. Agencja prowadzi działania związane z przygotowaniem do obsługi płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 5/17

Art. 3f.

1. W przypadku istnienia obowiązku, określonego w przepisach Unii Europejskiej, ustanowienia zabezpieczenia kwot wynikających z realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej albo Wspólnej Polityki Rybackiej w formie gwarancji, gwarantem może być wyłącznie instytucja finansowa upoważniona do gwarantowania długu celnego.

2. Do współpracy między instytucjami finansowymi, o których mowa w ust. 1, a Agencją oraz wzorów formularzy gwarancji w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań określonych w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115). Art. 3g.

1. Agencja udziela producentom rolnym, w rozumieniu przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, dopłat do upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, zwanych dalej „dopłatami”.

2. Warunkiem uzyskania dopłat jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych, na których jest prowadzona uprawa roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego.

3. Wysokość dopłat w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne i stawek dopłat do 1 ha powierzchni takich upraw.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje roślin wykorzystywanych na cele energetyczne objęte dopłatami, o których mowa w ust. 1, uwzględniając możliwość wykorzystania tych roślin na cele energetyczne.

5. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki dopłat do 1 ha powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, uwzględniając rodzaje i ogólną powierzchnię upraw tych roślin oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok. Art. 3h.

1. Dopłaty na wniosek producenta rolnego przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

2. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wstrzymuje jej wykonania.

3. Wniosek o dopłaty wypełnia się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję i składa w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja danego roku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie wnioskodawcy z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu;

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 6/17

2) numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych;

4) oświadczenie o sposobie wykorzystania działek rolnych. Art. 3i.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji przeprowadza kontrole w zakresie spełniania przez producentów rolnych warunków do przyznania dopłat zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa Agencji.

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie ust. 10 pkt

2.

3. Czynności kontrolne są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

5. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust.

3.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.

7. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

8. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne i dokonuje w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.

10. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:

1) określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) określi warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju;

3) określi szczegółowe warunki i tryb udzielania dopłat, o których mowa w art. 3g ust. 1, oraz procentowy wskaźnik kontroli producentów rolnych

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 7/17

prowadzących uprawy roślin wykorzystywanych na cele energetyczne, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji pomocy finansowej;

4) może określić kryteria typowania gospodarstw rolnych do kontroli i sposoby jej przeprowadzania, mając na względzie zapewnienie możliwości wykonania kontroli danych zawartych we wnioskach producentów rolnych o dopłaty. Art. 3j.

1. Agencja udziela pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych, zwanej dalej „pomocą finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych”.

2. O pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą ubiegać się wnioskodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68) będący małymi lub średnimi przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 2 lit. b rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t. 2, str. 141, z późn. zm.).

3. W ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych mogą być finansowane wydatki poniesione na uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych w zakresie:

1) tradycyjnego charakteru produktu, pochodzenia i historii produktu rolnego lub środka spożywczego lub

2) związku produktu rolnego lub środka spożywczego z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru geograficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy produktu, lub

3) metody produkcji oraz opisu produktu rolnego lub środka spożywczego, lub

4) oznakowania produktu oraz dowodu pochodzenia.

4. Pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych jest udzielana w wysokości 100% poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 3, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

5. Wniosek o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu udostępnionym przez Agencję.

6. Wniosek o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej;

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 8/17

3) specyfikację poniesionych wydatków, z uwzględnieniem zakresu, o którym mowa w ust. 3;

4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana pomoc finansowa.

7. Do wniosku o pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych dołącza się:

1) decyzję ministra właściwego do spraw rynków rolnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych;

2) dokumenty potwierdzające poniesione wydatki przez wnioskodawcę;

3) oświadczenie o wykorzystaniu do przygotowania wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych informacji, o których mowa w ust.

3.

8. Pomoc finansową na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych przyznaje, w drodze decyzji, Prezes Agencji.

9. Pomoc finansowa jest realizowana w formie bezgotówkowej. Art. 4.

1. Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje statut Agencji określający jej organizację, w tym siedziby oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji, kierując się odpowiednio zakresem zadań Agencji oraz potrzebą zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania. Art. 5.

1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.

2. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Prezes Agencji składa roczne sprawozdanie z działalności Agencji do dnia 15 maja każdego roku Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Art. 5a.

1. W ramach Agencji wyodrębnia się:

1) Centralę Agencji;

2) oddziały regionalne działające w każdym województwie;

3) biura powiatowe działające w każdym powiecie, z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a. W miastach na prawach powiatu nie tworzy się biur powiatowych.

2. Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor, powoływany i odwoływany przez Prezesa Agencji. 2a. Biurem powiatowym kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez dyrektora oddziału regionalnego.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 9/17

3. Prezes Agencji, dyrektorzy oddziałów regionalnych i kierownicy biur powiatowych wydają decyzje administracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

4. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów oddziałów regionalnych jest Prezes Agencji, a w stosunku do kierowników biur powiatowych - dyrektor oddziału regionalnego. Art. 5b.

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. Art. 5c. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Art. 5d. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 5e.

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Art. 5f.

1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 10/17

3) uzasadnienie dokonanego wyboru. Art. 5g.

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór. Art. 5h. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy art. 5g stosuje się odpowiednio. Art. 6. (uchylony). Art. 7.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

2. Przychodami Agencji są:

1) środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej;

2) odsetki od lokat bankowych;

3) środki uzyskane w ramach bezzwrotnej i kredytowej pomocy zagranicznej;

4) inne wpływy.

3. Projekt rocznego planu finansowego Agencji ustala jej Prezes, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 3a. Projekt planu finansowego Agencji podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego w trybie określonym w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. Nr 48, poz. 550, z późn. zm.2))

2)

Ad ust. 3a w art. 7 ustawa utraciła moc z dn. 8.06.2004 r. (Dz.U. Nr 116, poz. 1206).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 95, poz. 1041 i Nr 109, poz. 1158, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1085, Nr 111, poz. 1197 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 230, poz. 1921, z 2003 r. Nr 84, poz. 774 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 11/17

3b. W rocznym planie finansowym Agencji może być utworzona rezerwa obejmująca środki na pokrycie:

1) nadpłat lub

2) niedoboru środków finansowych wynikającego z niemożności ich odzyskania - powstałych przy realizacji programu SAPARD.

4. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z przychodów, o których mowa w ust.

2.

5. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalany przez Prezesa Agencji za zgodą ministrów właściwego do spraw finansów publicznych oraz właściwego do spraw rozwoju wsi. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Agencji ustala Prezes Rady Ministrów.

6. Agencja prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. 6a. Agencja prowadzi odrębne księgi rachunkowe dla:

1) środków pochodzących ze Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego programu;

2) środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz dla krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie – w przypadku pełnienia funkcji agencji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz.U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890);

3) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji i Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy – w przypadku pełnienia funkcji agencji płatniczej dla realizacji płatności z udziałem tych środków.

7. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji, kierując się zasadami określonymi w przepisach o finansach publicznych. Art. 8. Zaciąganie przez Agencję kredytów długoterminowych oraz emisja obligacji wymagają zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Art. 9. Dochody Agencji wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 12/17

Art. 10. (uchylony). Art. 10a.

1. Za zgodą ministrów właściwego do spraw finansów publicznych oraz właściwego do spraw rozwoju wsi Agencja może obejmować akcje w spółkach akcyjnych i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością realizujących przedsięwzięcia objęte, zaakceptowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, programem budowy rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych.

2. Objęte akcje i udziały, o których mowa w ust. 1, Agencja zbywa w pierwszej kolejności producentom rolnym, grupom producentów rolnych oraz związkom producentów rolnych. Art. 10b.

1. Agencja może dokonywać sprzedaży wymagalnych wierzytelności powstałych w związku z realizacją zadań ustawowych, w przypadku trwałej utraty przez dłużników Agencji zdolności do spłaty zadłużenia.

2. Sprzedaży wierzytelności określonych w ust. 1 Agencja dokonuje za pośrednictwem banków, na podstawie zawieranych umów.

3. Wymagalne wierzytelności są sprzedawane:

1) w drodze przetargu;

2) na podstawie oferty ogłoszonej publicznie;

3) w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

4. Przy sprzedaży wierzytelności stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zmianie wierzyciela z następującymi wyjątkami:

1) nie jest wymagana zgoda dłużnika;

2) sprzedaż nie może być dokonana na rzecz dłużnika, jego zstępnych i wstępnych, podmiotu będącego w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539).

5. Przy sprzedaży wierzytelności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z późn. zm.3)) o przestrzeganiu tajemnicy obrotów i stanów rachunków bankowych w zakresie wierzytelności oferowanych do sprzedaży.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Agencji, mając na względzie prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi.

Ad ust. 5 w art. 10b ustawa utraciła moc z dn. 1.01.1998 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939).

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 24, poz. 119, Nr 71, poz. 449, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 137, poz. 926.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 13/17

Art. 10c. Prezes Agencji może umarzać w całości lub w części, rozkładać na raty lub odraczać termin spłat wierzytelności Agencji dotyczących środków Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, zwanych dalej „wierzytelnościami Funduszu”. Art. 10d.

1. Wierzytelność Funduszu może być umorzona, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z następujących przesłanek:

1) wierzytelności Funduszu nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego lub

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności Funduszu lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, lub

3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, lub

4) egzekucja wierzytelności Funduszu zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, w przypadku gdy dłużnik: a) poniósł szkody spowodowane klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, osuwisk ziemi, huraganu, pożaru lub plagi gryzoni, z wyłączeniem szkód powstałych w budynkach, b) stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym, lub

5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność Funduszu, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności Funduszu nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.

2. Umorzenie wierzytelności Funduszu, za którą dłużnicy są odpowiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.

3. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 15 000 złotych, umorzenie wierzytelności Funduszu wymaga zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Umorzenie wierzytelności Funduszu następuje na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Prezes Agencji może umorzyć wierzytelność Funduszu bez wniosku dłużnika w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i

5.

6. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 15 000 zł, informacja o tym umorzeniu, obejmująca imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miej2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 14/17

scowość) dłużnika, cel kredytowania, przesłankę oraz kwotę umorzenia, jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej. Art. 10e.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 10d ust. 4, powinien zawierać w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

2) kwotę zadłużenia, z wyodrębnieniem odsetek,

3) podanie przyczyn ubiegania się o umorzenie całości lub części zadłużenia,

4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,

5) informację, czy wnioskodawcy umarzano już wierzytelność Agencji - z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Wniosek o częściowe umorzenie wierzytelności Funduszu, oprócz elementów określonych w ust. 1, powinien zawierać także:

1) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;

2) wskazanie źródeł pokrycia spłat zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt

1.

3. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w art. 10d ust. 1 pkt 1, 2 i

4. 4. W przypadku, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 4 lit. a, dłużnik składa wniosek za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce powstania szkody, który potwierdza wysokość szkód poniesionych przez dłużnika w wyniku klęski, oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę. Wojewoda przesyła Prezesowi Agencji wniosek dłużnika wraz z protokołem oszacowania szkód sporządzonym przez komisję.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 10d ust. 1 pkt 4 lit. b, dłużnik dołącza do wniosku potwierdzające niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym prawomocne orzeczenie lekarskie o:

1) stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.4)) albo

2) całkowitej niezdolności do pracy, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.5)).

6. W przypadku złożenia wniosku bez kompletu wymaganych dokumentów Prezes Agencji zwraca się do wnioskodawcy o ich uzupełnienie w terminie 14 dni.

4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz.

2355. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 15/17

7. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu, o którym mowa w ust. 6, wniosek nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy. Art. 10f.

1. Umorzenie wierzytelności Funduszu albo odroczenie lub rozłożenie spłaty wierzytelności Funduszu na raty następuje na podstawie umowy zawartej między Agencją a dłużnikiem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) warunki spłaty pozostałej części wierzytelności Funduszu – w przypadku umorzenia tej wierzytelności w części;

2) warunki i terminy spłaty wierzytelności Funduszu – w przypadku odroczenia lub rozłożenia spłaty tej wierzytelności na raty.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy prawa cywilnego. Art. 11.

1. Agencja tworzy fundusz statutowy, a inne fundusze może tworzyć po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. (uchylony).

3. Agencja tworzy wyodrębnione fundusze specjalne ze środków, o których mowa w art. 7 ust. 6a.

4. Prezes Agencji ustala, w drodze decyzji administracyjnej, kwoty nienależnie lub nadmiernie pobranych środków:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;

2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie;

3) krajowych, przeznaczonych na udzielanie dopłat.

5. Do należności, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.

6. Uprawnienia organu podatkowego określone w ustawie, o której mowa w ust. 5, przysługują Prezesowi Agencji jako organowi pierwszej instancji. Prezes Agencji może upoważniać pracowników Agencji do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w ust.

4.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

8. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 4, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 11a.

1. W sprawach dotyczących ustalenia nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, które zostały przekazane przez Agencję na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego:

1) pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 16/17

2) krajowych, przeznaczonych na współfinansowanie, - stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, na rzecz Agencji stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Do egzekucji należności pochodzących ze Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego programu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Art. 11b.

1. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Agencji z tytułu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków, o których mowa w art. 11 ust. 4, podlegają potrąceniu z bezspornej i wymagalnej wierzytelności lub należności dłużnika z tytułu realizowanych przez Agencję płatności w ramach poszczególnych funduszy Unii Europejskiej oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych w ramach tych funduszy.

2. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie Prezesa Agencji złożone dłużnikowi w formie pisemnej, jeżeli dłużnik, na warunkach określonych w decyzji, o której mowa w ust. 1, nie zwrócił na rachunek bankowy Agencji nienależnie lub nadmiernie pobranych środków. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe. Art. 11c. Należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 12.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do Agencji przechodzą środki finansowe i inne mienie dotychczasowego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa oraz zobowiązania i wierzytelności finansowe tego Funduszu.

2. Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelności powstałe z tytułu zwrotnej pomocy budżetowej udzielonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, przed powstaniem Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, na restrukturyzację i modernizację rolnictwa oraz jego otoczenia.

2007-01-22

©Kancelaria Sejmu

s. 17/17

Art. 13. (pominięty). Art. 14. (pominięty). Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2007-01-22

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 1994 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.