Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 564 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Łączności z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o łączności.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-08-30
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 564 z 1995


©Kancelaria Sejmu

s. 1/13

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr o łączności 43, poz, 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 137, poz. Rozdział 1 887, Nr 150, poz. 984, Przepisy ogólne z 1999 r. Nr 47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. Art. 1. 852, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 67,

1. Ustawa reguluje zasady działalności w dziedzinie poczty. poz. 678, z 2002 r. Nr

2. Ilekroć umowy międzynarodowe, ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską, 25, poz. 253.

USTAWA z dnia 23 listopada 1990 r.

odmiennie regulują zasady działalności, o której mowa w ustawie, stosuje się te umowy. wykładnia TK z dnia Art. 2.

10 czerwca 1992 r. (Dz.U. Nr 52, poz. 249) dot. art. 80.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) pocztowych usługach o charakterze powszechnym - rozumie się przez to działalność gospodarczą polegającą na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu zwykłych przesyłek listowych, listów poleconych, listów wartościowych i paczek pocztowych oraz nadawaniu i doręczaniu przekazów pocztowych,

2) przesyłkach listowych - rozumie się przez to listy, kartki pocztowe, druki, druki bezadresowe i ankiety,

3) listach wartościowych - rozumie się przez to listy o wymiarach ustalonych dla przesyłek listowych, o zadeklarowanej przez nadawcę wartości, nadawane, przewożone i doręczane z zapewnieniem szczególnej ochrony zawartości,

4) paczkach pocztowych - rozumie się przez to przesyłki z rzeczami dopuszczonymi do przewozu drogą pocztową, przyjęte na podstawie adresu pomocniczego lub innego dokumentu pocztowego,

5) przekazach pocztowych - rozumie się przez to polecenie wypłaty adresatom określonej kwoty pieniężnej,

6) korespondencji pisemnej - rozumie się przez to informacje pisemne o charakterze bieżącym i osobistym, mające walor niepowtarzalności, przesyłane w listach lub na kartkach pocztowych,

7) usługach kurierskich - rozumie się przez to usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i pkt 8-26 w ust. 1 i doręczaniu w gwarantowanym terminie przesyłek,

ust. 2 w art. 2 skreślone

03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 2/13

Art. 3.

1. Działalnośæ gospodarczą w dziedzinie poczty wykonują:

1) państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”, zwane dalej „Pocztą Polską”, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,

2) przedsiębiorca, na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2,

3) przedsiębiorca nieposiadający zezwolenia, w zakresie określonym ustawą.

2. Zezwolenia wymaga podjęcie działalności gospodarczej w zakresie:

1) usług kurierskich,

2) usług pocztowych o charakterze powszechnym polegających na przyjmowaniu, przewozie i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych o masie powyżej 2000 g lub listów wartościowych o masie powyżej 2000 g,

z wyłączeniem przyjmowania, przewozu i doręczania druków bezadresowych i ankiet.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, wydaje, odmawia wydania, ogranicza zakres lub obszar działalności oraz cofa - Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem URTiP”.

4. Wykonywanie pocztowych usług o charakterze powszechnym w zakresie przyjmowania, przewozu i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek listowych - z wyjątkiem druków bezadresowych i ankiet - o masie do 2000 g, listów wartościowych o masie do 2000 g, paczek pocztowych oraz nadawanie i doręczanie przekazów pocztowych - należy wyłącznie do Poczty Polskiej.

5. Usługi polegające na przewozie paczek, niebędących paczkami pocztowymi w rozumieniu ustawy, świadczone są na podstawie odrębnych przepisów.

6. Paczki, o których mowa w ust. 5, nie mogą zawieraæ korespondencji pisemnej.

7. Poczta Polska oraz przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, są obowiązani do wykonywania zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

art. 4 i 5 skreślone Art. 6. Podmiot świadczący usługę pocztową o charakterze powszechnym zapewni osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych usług co najmniej w zakresie określonym przez ministra właściwego do spraw łączności w drodze rozporządzenia.

Rozdział 2 Udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności pocztowej oraz kontrola działalności w dziedzinie poczty Art. 6a.

1. Zezwolenie wydawane jest na pisemny wniosek wnioskodawcy, zawierający:

1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców, 03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 3/13

3) określenie zakresu wykonywanej działalności pocztowej,

4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalnośæ pocztowa,

5) datę rozpoczęcia działalności pocztowej.

2. Do wniosku należy dołączyæ:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo z ewidencji działalności gospodarczej,

2) odpis zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej,

3) w przypadku spółek – poświadczony odpis umowy (statutu) spółki,

4) informację o numerze PESEL nadanym w systemie ewidencji ludności oraz miejscu zamieszkania i adresie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

5) listę wspólników spółki osobowej lub członków zarządu spółki kapitałowej oraz prokurentów przedsiębiorcy wraz z numerami PESEL nadanymi tym osobom w systemie ewidencji ludności, a w przypadku gdy funkcje te sprawują cudzoziemcy - wraz z informacją o dacie i miejscu urodzenia, imionach rodziców, nazwisku rodowym matki, miejscu zamieszkania i ewentualnym miejscu zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, numerze paszportu oraz numerze wizy albo karty pobytowej,

6) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko dokumentom i mieniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wspólników spółek osobowych oraz członków zarządów spółek kapitałowych,

7) regulamin świadczenia usług pocztowych, których dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia,

8) plan techniczno-organizacyjny prowadzenia planowanej działalności objętej zezwoleniem. Art. 6b.

1. Zezwolenia wydaje się po stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia następujące warunki wykonywania działalności gospodarczej określonej w art. 3 ust. 2:

1) zapewnia warunki dla przestrzegania tajemnicy komunikowania się oraz zachowania tajemnicy o świadczonych usługach,

2) zapewnia doręczenie przesyłek w gwarantowanych, przyspieszonych terminach i określa zakres swojej odpowiedzialności za przekroczenie tych terminów,

3) określa przejrzyste reklamacyjnego, i niedyskryminujące warunki postępowania

4) posiada odpowiednią do rozmiarów planowanej działalności bazę organizacyjno-techniczną,

5) przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub w przypadku pozostałych przedsiębiorców wspólnicy spółek osobowych oraz członkowie zarządów spółek kapitałowych nie byli karani za przestępstwa przeciwko dokumentom i mieniu.

03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 4/13

2. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Prezes URTiP wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia warunki, określone w ust. 1, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. Art. 6c. Zezwolenia wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat. Art. 6d. W zezwoleniu określa się:

1) uprawnionego przedsiębiorcę oraz jego siedzibę i adres,

2) zakres działalności pocztowej objętej zezwoleniem,

3) obszar, na którym będzie wykonywana działalnośæ pocztowa objęta zezwoleniem,

4) termin rozpoczęcia działalności pocztowej,

5) okres ważności zezwolenia,

6) zakres i sposób wykonywania obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Art. 6e. Prezes URTiP odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) przedsiębiorca nie spełni warunków wykonywania działalności objętej zezwoleniem, określonych w art. 6 b ust. 1,

2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

3) przedsiębiorca nie usunął, w wyznaczonym przez organ wydający zezwolenie terminie, stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalnośæ gospodarczą objętą zezwoleniem,

4) wykonywanie działalności objętej zezwoleniem: a) zagrażałoby obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, b) naruszałoby umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. Art. 6f.

1. Prezes URTiP cofa zezwolenie, jeżeli:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 5/13

2) działalnośæ objęta zezwoleniem wykonywana jest w sposób sprzeczny z przepisami ustawy, udzielonym zezwoleniem lub zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,

3) przedsiębiorca przestał spełniaæ warunki określone przepisami prawa, wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu,

4) przedsiębiorca nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z przepisami prawa regulującymi działalnośæ gospodarczą objętą zezwoleniem, w terminie wyznaczonym przez Prezesa URTiP.

2. Prezes URTiP może cofnąæ zezwolenie lub ograniczyæ zakres lub obszar działalności, jeżeli :

1) przedsiębiorca posiadający zezwolenie nie rozpoczął działalności w oznaczonym w zezwoleniu terminie lub zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej, na którą uzyskał zezwolenie,

2) ogłoszono upadłośæ lub likwidację przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie.

3. Decyzja o cofnięciu zezwolenia albo ograniczeniu zakresu lub obszaru działalności następuje po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie do usunięcia przyczyn uzasadniających wydanie takiej decyzji, z wyłączeniem przypadków niecierpiących zwłoki, w szczególności ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, przerwania ciągłości świadczenia usług na okres przekraczający 3 miesiące oraz w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt

2.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności warunki zachowania ciągłości świadczenia usług. Art. 6g. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać Prezesowi URTiP wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i

2. Art. 6h. Uprawnienia wynikające z zezwolenia udzielonego spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie przechodzą na spółkę przejmującą albo nowo zawiązaną. Art. 29.

1. Prezes URTiP sprawuje kontrolę działalności w dziedzinie poczty:

1) w celu wykrywania działalności prowadzonej bez wymaganego zezwolenia lub w sposób niezgodny z warunkami określonymi w zezwoleniu,

2) w zakresie świadczenia usług przez Pocztę Polską,

3) w zakresie naruszania przez inne podmioty uprawnień zastrzeżonych dla Poczty Polskiej,

4) prowadzonej na podstawie zezwolenia,

5) podlegającej wpisowi do właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej. 03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 6/13

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest sprawowana w trybie określonym przepisami o działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

3. Pracownikom Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, prawo:

1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki oraz obiektów i nieruchomości, w których jest prowadzona działalnośæ w dziedzinie poczty,

2) przeprowadzania oględzin przesyłek pocztowych oraz dokonywania badań i pomiarów, z zachowaniem tajemnicy przekazu informacji.

4. Kierownicy kontrolowanych jednostek oraz kontrolowane osoby fizyczne mają obowiązek zapewniæ warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz udostępniæ pracownikom kontroli, o których mowa w ust. 3, niezbędne materiały i dokumenty, a także udzielaæ potrzebnych informacji.

5. Organ przeprowadzający kontrolę jest obowiązany sporządziæ protokół przeprowadzonej kontroli. Protokół podpisuje pracownik przeprowadzający kontrolę oraz kierownik kontrolowanej jednostki lub osoba przez niego upoważniona albo kontrolowana osoba fizyczna.

6. W razie stwierdzenia, że naruszono przepisy w dziedzinie poczty, Prezes URTiP wydaje decyzję, w której określa zakres naruszeń i termin usunięcia nieprawidłowości.

7. Prezes URTiP jest organem egzekucyjnym w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym. Rozdział 3 Zasady wykonywania usług pocztowych Art. 42. Ilekroć w ustawie lub w przepisach odrębnych używa się dla określenia przedsiębiorcy wyrazu "poczta" rozumie się przez to Pocztę Polską.

ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2 w art. 42 skreślone

1. 2.

3. 4.

Art. 43. art. 42a skreślony Wysokość i formy opłat za usługi pocztowe Poczty Polskiej ustala Dyrektor Poczty Polskiej. Rada Ministrów może wprowadzać opłaty maksymalne za usługi pocztowe o charakterze powszechnym oraz za przewóz ładunków pocztowych wykonywany na podstawie art.

54. Od opłat są zwolnione paczki z drukami lub innymi nośnikami informacji dla ociemniałych. Wysokość opłat za wykonywanie międzynarodowych usług pocztowych o charakterze powszechnym jest ustalana w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw łączności.

art. 30 skreślony art. 31-41 skreślone

03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 7/13

Art. 44.

1. Znaczki pocztowe są urzędowymi znakami wartościowymi i służą do uiszczania opłat za usługi pocztowe, określone przez Dyrektora Poczty Polskiej.

3. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze rozporządzenia, roczny ust. 2 w art. 44 plan emisji znaczków pocztowych, ustalając ich tematykę, kolejność skreślony wprowadzenia do obiegu oraz liczbę, uwzględniając w szczególności rocznice doniosłych zdarzeń przypadających w danym roku kalendarzowym oraz potrzeby eksploatacyjne Poczty Polskiej.

4. Minister właściwy do spraw łączności może określać formy wydawnicze znaczków oraz ich nakłady.

5. Minister właściwy do spraw łączności, w drodze rozporządzenia, może ustalać dopłaty do znaczków pocztowych emitowanych w formach wydawniczych, o których mowa w ust. 4, z przeznaczeniem wpływów na cele społeczne.

6. Poczcie Polskiej przysługuje prawo handlu walorami filatelistycznymi. Art. 45. Potwierdzenia nadania przesyłek pocztowych i telegramów, wpłat sum pieniężnych na przekazy pocztowe oraz wpłat sum pieniężnych dokonanych w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej na bankowe konta czekowe i oszczędnościowe mają moc dokumentów urzędowych. Art. 46. Przesyłek pocztowych nie można ze skutkiem prawnym obciążać zastawem ani zająć, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Art. 47.

1. Poczcie Polskiej przysługuje ustawowe prawo zastawu na przesyłkach pocztowych w celu zabezpieczenia należności z tytułu opłat pocztowych i celnych oraz innych wydatków Poczty Polskiej obciążających te przesyłki.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest organ władzy lub administracji państwowej albo organ samorządu terytorialnego.

3. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania ustawowego prawa zastawu na przesyłkach pocztowych. Art. 48.

1. Poczcie Polskiej przysługuje prawo otwierania niedoręczalnych listów w celu ustalenia osoby adresata lub nadawcy.

2. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze rozporządzenia, tryb otwierania niedoręczalnych listów oraz sposób postępowania z nimi. Art. 52. Poczta Polska nie może nikomu odmówić wykonania usług pocztowych o charakterze powszechnym, chyba że żądający wykonania usługi nie spełnił art. 49-51 skreślone warunków ustalonych przez ministra właściwego do spraw łączności. 03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 8/13

Art. 53. Środki transportowe służące do przewozu ładunku pocztowego, budynki, pomieszczenia i inne nieruchomości użytkowane przez Pocztę Polską nie mogą być zajmowane do innych celów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Art. 54.

1. Przedsiębiorstwa przewozowe wykonujące publiczny regularny transport lądowy, lotniczy, morski lub śródlądowy są obowiązane przewozić, na zasadach odpłatności, ładunek pocztowy w oddzielnych przedziałach lub schowkach oraz zapewnić Poczcie Polskiej na swoich stacjach i w swoich portach możliwość używania potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, a także wolny dostęp dla pracowników Poczty Polskiej do miejsc załadunku i wyładunku.

2. Przewoźnicy wymienieni w ust. 1 są obowiązani w szczególności:

1) przewodzić ładunek pocztowy pod dozorem pracowników własnych lub Poczty Polskiej na warunkach określanych w umowach zawieranych pomiędzy nimi a Pocztą Polską,

2) wyznaczyć pracowników do pełnienia służby pocztowej w obrębie stacji lub portu,

3) ustalić rozkłady jazdy w porozumieniu z organami Poczty Polskiej i z uwzględnieniem potrzeb służby pocztowej,

4) zezwalać na bezpłatne zakładanie na/lub w środkach transportowych skrzynek pocztowych,

5) w stosunku do przedsiębiorstw transportu samochodowego - przewozić również ładunek pocztowy w wydzielonych lukach bagażowych w pojemnikach Poczty Polskiej dostosowanych do nośności i ładowności pojazdów oraz prowadzić specjalne przyczepy Poczty Polskiej, jeżeli pozwalają na to techniczne właściwości pojazdu.

3. Warunki użytkowania pomieszczeń i urządzeń przedsiębiorstw określonych w ust. 1, jak również prawa i obowiązki Poczty Polskiej oraz tych przedsiębiorstw określane są w umowach zawartych pomiędzy tymi przedsiębiorstwami a Pocztą Polską.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady przewozu ładunków pocztowych kolejami, uwzględniając w szczególności możliwości przewozowe przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, plan przewozów ładunków pocztowych kolejami oraz warunki przewozu ładunków pocztowych.

5. Poczta Polska współdziała z właściwymi jednostkami w zakresie wykonywania przewozu przesyłek specjalnych resortu spraw wewnętrznych, na zasadach i warunkach uzgodnionych przez ministra właściwego do spraw łączności z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Art. 55. Plany budowy, przebudowy lub rozbudowy urządzeń kolejowych, żeglugi morskiej, śródlądowej i powietrznej oraz urządzeń transportu drogowego powinny

03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 9/13

uwzględniać potrzeby przeładunku i przewozu przesyłek pocztowych i w tym zakresie wymagają uzgodnienia z Pocztą Polską. Art. 56.

1. Poczcie Polskiej przysługuje prawo bezpłatnego umieszczania na nieruchomościach skrzynek pocztowych, skrzynek do doręczania korespondencji i automatów do pocztowej obsługi klientów.

2. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej określa, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzynki do doręczania korespondencji, oraz zasady zakładania i użytkowania tych skrzynek. Rozdział 4 Odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi pocztowe za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie Art. 57.

1. Podmiot świadczący usługę pocztową o charakterze powszechnym odpowiada za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jedynie w zakresie określonym w ustawie.

2. Podmiot świadczący usługę pocztową nie mającą charakteru powszechnego odpowiada za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Podmiot świadczący usługę pocztową w obrocie zagranicznym odpowiada za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie w zakresie i na zasadach określonych w umowach międzynarodowych. Art. 58.

1. Podmiot świadczący usługę pocztową o charakterze powszechnym ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, niezachowania przez nadawcę lub adresata przepisów lub regulaminów obowiązujących przy korzystaniu z danej usługi albo z winy zleceniodawcy.

2. W razie przyjęcia przesyłki przez odbiorcę bez zastrzeżeń, wszelkie roszczenia przeciwko Poczcie Polskiej wygasają. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu opóźnionego doręczenia przesyłki nadanej jako ekspresowa, jak również roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich Pocztę Polską.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Poczty Polskiej. Art. 59. Jeżeli szkoda jest następstwem czynu niedozwolonego, podmiot świadczący usługę pocztową ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 10/13

Art. 60.

1. Minister właściwy do spraw łączności, w drodze rozporządzenia, określa:

1) warunki korzystania z usług pocztowych o charakterze powszechnym,

2) świadczenia dodatkowe do tych usług i warunki ich wykonywania,

3) terminy, po których upływie doręczenie telegramu, przesyłki nadanej jako ekspresowa lub przekazu pocztowego uważa się za opóźnione,

4) wypadki, w których telegram lub przekaz pocztowy uważa się za nie doręczone.

2. Podmiot świadczący usługi pocztowe o charakterze powszechnym może w regulaminie podanym do publicznej wiadomości określić szczegółowe warunki korzystania z tych usług.

3. Poczta Polska może w regulaminach podanych do publicznej wiadomości określić warunki korzystania z innych usług pocztowych nie mających charakteru powszechnego. Art. 60a.

1. W razie niewykonania przekazu pocztowego dotyczącego należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926), organowi podatkowemu lub gminie, w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60 pkt 3, Poczta Polska jest obowiązana do zapłacenia odbiorcy przekazu odsetek w wysokości przewidzianej dla odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2. Do odpowiedzialności Poczty Polskiej z tytułu nieterminowego wykonania przekazu pocztowego podmiotom wymienionym w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa o odpowiedzialności podatkowej inkasenta.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Art. 61.

1. Odszkodowanie za utratę poleconej przesyłki listowej, bez względu na jej zawartość, ustala się w wysokości pięćdziesięciokrotnej opłaty za traktowanie przesyłki jako poleconej.

2. Odszkodowanie za uszkodzenie poleconej przesyłki listowej zawierającej dokumenty lub książki ustala się w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, przy czym odszkodowanie to nie może przewyższać kwoty należnej w razie utraty takiej przesyłki. Art. 62.

1. Odszkodowanie za utratę listu wartościowego lub paczki z podaną wartością wypłaca się w wysokości kwoty zadeklarowanej przez nadawcę.

03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 11/13

2. Odszkodowanie za ubytek lub uszkodzenie listu wartościowego albo paczki z podaną wartością ustala się w wysokości zwykłej wartości rzeczy, których ubytek lub uszkodzenie stwierdzono, przy czym odszkodowanie to nie może przewyższyć kwoty zadeklarowanej przez nadawcę. Art. 63.

1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie paczki bez podanej wartości ustala się w wysokości zwykłej wartości utraconych lub uszkodzonych rzeczy.

2. Odszkodowanie za zawartość paczki ekspresowej przeznaczonej dla odbiorcy zamieszkałego w miejscowym obszarze pocztowym, zepsutą wskutek opóźnionego jej doręczenia, ustala się w wysokości zwykłej wartości rzeczy, które uległy zepsuciu.

3. W wypadkach określonych w ust. 1 i 2 odszkodowanie nie może przewyższać piętnastokrotności najniższej opłaty za przewóz paczki jednokilogramowej, pomnożonej przez wagę danej paczki podaną w kilogramach, przy czym część kilograma liczy się za cały. Art. 64. Odszkodowanie za opóźnione doręczenie przesyłki nadanej jako ekspresowa ustala się w wysokości pięciokrotnej opłaty za traktowanie przesyłki jako ekspresowej. Art. 65.

1. Odszkodowanie w razie niedoręczenia przekazu pocztowego ustala się w wysokości pięciokrotnej opłaty za nadanie tego przekazu.

2. Odszkodowanie za opóźnione doręczenie telegraficznego lub ekspresowego przekazu pocztowego ustala się w wysokości pięciokrotnej opłaty za traktowanie przekazu jako ekspresowego. Art. 66.

1. Odszkodowanie za niedoręczenie telegramu stanowi kwotę pięciokrotnej opłaty za nadanie tego telegramu.

2. Odszkodowanie za zniekształcenie treści telegramu lub korespondencji umieszczonej w telegraficznym przekazie pocztowym w stopniu takim, że treść art. 68 skreślony ta stała się niezrozumiała lub zmieniony został jej sens, ustala się w wysokości pięciokrotnej opłaty za nadanie tego telegramu.

3. Odszkodowanie za opóźnione doręczenie telegramu ustala się w wysokości pięciokrotnej opłaty za nadanie tego telegramu. Art. 67. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60 pkt 2 jako dodatkowe ustala się w wysokości pięciokrotnej opłaty za dane świadczenie dodatkowe.

03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 12/13

Art. 69. Niezależnie od odszkodowania podmioty świadczące usługi o charakterze powszechnym zwracają w całości opłatę za nie wykonane świadczenie.

Gdy usługę zrealizowano częściowo, zwrot dotyczy części opłaty nie znajdującej pokrycia w spełnionym świadczeniu. Podmioty te zwracają także, w wypadku niewykonania usługi, sumy pieniężne wpłacone na przekazy pocztowe. Art. 70. Prawo dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej ustawy przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym. W razie przyjęcia przesyłki pocztowej przez adresata, roszczenie o odszkodowanie określone w ust. 1 przysługuje adresatowi tej przesyłki. Nadawca przesyłki pocztowej, przekazu pocztowego lub telegramu może zrzec się na rzecz adresata swego prawa dochodzenia roszczeń wynikających z niniejszej ustawy. Adresat przesyłki pocztowej, któremu zgodnie z ust. 2 przysługuje prawo dochodzenia roszczenia o odszkodowanie, może zrzec się tego prawa na rzecz nadawcy. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy przedawniają się z upływem 1 roku od dnia następnego po dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej o charakterze powszechnym.

1.

2. 3.

4.

5.

Art. 71.

1. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację można zgłosić w każdej jednostce organizacyjnej podmiotu rozdział 5 (art. 73-75) wykonującego tę usługę. i rozdział 5a (art.

3. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną, jeżeli dłużnik 75a) skreślone nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia reklamacji.

4. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji.

5. W odniesieniu do usług pocztowych o charakterze powszechnym, minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja, oraz szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego. Art. 72. Spory pomiędzy Pocztą Polską a osobami korzystającymi z usług pocztowych o charakterze powszechnym rozstrzygają sądy powszechne.

03-05-21

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 77. Minister Łączności jest organem założycielskim Poczty Polskiej. Art. 79. Poczta Polska może wykonywać, niezależnie od usług pocztowych, niektóre czynności bankowe wymienione w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 18) w zakresie i na warunkach określonych przez ministra właściwego do spraw łączności w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego i Ministrem Finansów.

art. 80-87 skreśloneart. 88-90 pominięte art. 91-93 skreślone

Art. 94. Ustawa wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

art. 76 i 78 skreślone

03-05-21

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 564 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 117, poz. 563 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.