Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 436 z 1995

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1995-06-28
Data wejscia w życie:1995-08-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 436 z 1995


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 28 czerwca 1995 r. 

    

  

   

 Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1995 r. Nr 87, poz. 436, z 1996 r. Nr 59, poz. 267.

Art. 1. 

   

     

  ! 

 "!!# $      %  &' $$ "!!($)" $" "!!*$)+, $(#*- %

. $ $ Art. 2. "$/

   . a 

  %

. 

0  

% 0 " "!+,$ 1   .0. 

  2  3 0.   0i 03.    

3

0 3 takiego pracodawcy. $ 4% 5 

  a     

$ " 1 .6  $ 4 6  o  0  %. e 03   7 

 1 %. 6  0

      . zobowi.

.3%  1 $ #$ 

 

%.  

$ 

 3 

 1 

 0 

 3  . . .  16 %.   %3   3 3 %. 

   %

.  

%

 0   

0  8  1  9 "!!* $ ' 0  

 0  .

1

 3. 6   

$ "  

%

 0  %

  %

. 

0

 3 16 %.  d24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

 1

.

   $!

$#

 ! "!!($ zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 113, $ *(,  "!!* $ ) " $ - 8  1  9 1995 r. ($4 

$  %. %3 a  

 3

%  3

e 03% . $

5. Przy realizacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 7 ust. 2 i 4 oraz $+

  % a

3$ 9$: ;    . o$   %03 .   

%$ Art. 3. "$  .

 "(    5 y%3   $ 

$ " 

 %  zgodnie z wykazem osób uprawnionych. $ 

 %  

 

 0 

     % 5n    . #<    13 3 . ..%.

0$4a 

  

 3

  

0

 . y 0 1 $ Art. 4.   1 

% "(   %  . $

$9 1 % $

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 436 z 1995 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 438 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotów gospodarczych, oraz określenia organów podmiotów zobowiązanych do dokonania tego zgłoszenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 437 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 435 z 1995

  Ustawa z dnia 28 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 87, poz. 434 z 1995

  Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo celne.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-13 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-28 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 348

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 511

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w II kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.