Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 687 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-12-06
Data wejscia w życie:1997-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 687 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/23

Dz.U. 1996 Nr 147 poz. 687 USTAWA z dnia 6 grudnia 1996 r. 

   obociu oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 1.  

    

   

 (Dz.U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211, Nr 100, poz. 459 i Nr 106, poz. 496) wprowadza  

 

1) w art. 2 w ust. 1: a) w pkt 2: !

"

# $% &"& - lit. c) otrzymuje brzmienie: "'   ! !

 !aniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadze 

! !  

  

 

 ! &  ! & 

 (! &

 ( & 

) ! wychowawczego,", !*'

(" 

 

"  

"&

 

 

 

! +&"& !('  !'

 "i)  

  

 (     #

 a

&

# ! '&"& b)   ! 

 " 

 ! ( 

 

 zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej wykonywanej w okresie posiadania statusu bezrobotnego oraz", ',  ,

 "5a)  

!     

t  

!   

 & 

!*  ! #

 !*

 owych,", ' -  -

 "18a) #

 

!   #

 

 ! 

obotnemu na sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego 

   

 

! &"& e) pkt 21 otrzymuje brzmienie: "21) robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w   #

 # $  

  

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/23

 

 (

 

 ! & i

 ! # 

 !a 

 

  ! (  i& !& &  & 

 

 

& # +  (& # !  *  ! *  

 +

 ! & # )&* 

 !(! d+ & 

&+ ((+&"& f) pkt 22 otrzymuje brzmienie: "22) szkoleniu - oznacza to przyuczenie do zawodu, przekwalifikowa & #

 !*

 ( !  t 

 

 

 &"& ' !$. $'$/ !

"   )! rskich pracowników na podsta  (

+".

3) w art. 5: ' 0 )  

"!  

!okalnego rynku pracy", ' !$.

4) w art. 6: a) w ust. 1: / )  

" ( 

) # (&"& /  /

 "3a)      

+ 

 ! (& 

) 

 ! ( 

 ( 

)e # (&"& b) w ust. 2: $/  "2) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wy 

  ! 

  

&  

! & &

 

 ! !  ! & /' ! #  

&  

o! & &

 

 ! & 

 przedemerytalnego oraz kosztów szkolenia,", !. ,'1$/  /

eniu: "3a) opiniowanie zasad i kryteriów przyznawania przez Ministra Pracy i 2!3! &

* 

 ( 

& + *   + 4 !

 ( (

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/23

 )(

  

 

 (  #(

  &".

6) w art. 8 w ust. 2: '

"  "

 

 "   +   ( 

("& '- !

"

 ". 1'$  /

 "/ 5   

    *  

+ szkolenia, o których mowa w art. 15 ust. 5.";

8) $,!

"1"

 !

",".

9) w art. 13 w ust. 3: ' ! pkt 2, '/

("6 

2"  

"!2) 6 

5 (!7+8  ("& c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: ",'    r   , 

  tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego nast   /        &"& d) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "%' +    !   ! ! 

!  . 

  

   /   owy,";

10) w art. 14: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: " ' * 

! 

 (

a 

!eniowe,", '  % 

  

   %   1 brzmieniu: "1'   !

 

     

  (

isach."; ' ,,

",0 +"

 

"$0w +"

 !

"&

   

dnienia";

12) w art. 16: ' $ 

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/23

" 9  

! 

 

    y 

! & + 

 

 

 pracy. $ 4 

!  

 $0:

ku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.", '-  "7&+

  )! &

  

 

+ 

! & ( #   )!  

  , 7 

    

! 

& 

 (  ( ! +&  +

(+

 ( (! 

 

 

 jsca szkolenia. %; 

& +(  ,&

   a!

 ! 

 &  

  

  na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa 

 &!

  +   

!  !  

 

 )    (oroby zawodowej. 17  

  

! 

  

  

 

 

    !( +(!  oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. -< 

! 

 

 

4&ó 1&   !( +"& ' !. /' %  %

 "= %  ! #!  

   +! ( !*&  

  #   

 

 !4 #

 * a 

+

!  

 

t  

 

   

nim umowy. $ 2#

& +   &   &  # 4 - !  

)! /

 

 #

  ! # e!  &  ! )

 

! & #

 ! 

 &

 7  !# od kwoty po#

    2

 ,/ owiednio.";

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/23

14) w art. 18: ',  ,

 ",>&+ $&# 

i 4   

  

 

 -0: umentowanych kosztów szkolenia, konsultacji lub doradztwa dotycz( 

! &  (  %  

 ! #

&   

e 

"& ' ! ust. 8; ,'$0,  %

 "%  2 2! 3! # & 

 

& !4   @ ' 

 # ególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których, na zasadach ! ( & 4 *   

 izacji robót publicznych."; %'$$  $$

 "= $$ 5  

  # 4

  

 

 *    ( 

+

  ( 

 

 zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. $A

 * ( &+( & # 4 

   #

 a   +ymienionych w ust.

3. /5 *  

 & ' 

   

   

 

 

    12 mie

$' $ 

 

  ! 

  ! ".

17) w art. 23: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 2  

 

# 

 )! 

o  1  

     o  &

# $1& # !

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy oraz

2)   -  

(

 )

  & 

 

 jmniej 365 dni: '

  

 kwocie co najmniej #

 

.    

! 

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/23

 +!+

 ((

 # # /0 &

# $$& '   

&e# !

 (+   j #

 

& '   !

!  ! + 

  ( +& # !    

 

  

i6 

2   #

ynagrodzenia, ' ! 

 

 

 ! y! 

 

 

! !  ! +& # !  

 

 

!  ! 6 

2 o 

   #

 

 & '    

  

 !   

 ! & # !  y 

 

 

6 

2a   #

 

& *'   ! 

 +

 !   ! +

 ! + ! 

( @ ! 

('&  

n +

 ! & # !  z 

  

 6 

 2   j  #

 

& '   6 

 2 

zatrudnieniem

 

 

"& b) w ust. 2: !

" -0"

 !

"/%,"& - pkt 3 otrzymuje brzmienie: "/'    !

 & 

 (!  

  

 &  innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolni!    

 ( & a 

) ! )

& # !  (

+      #

 wynagrodzenia,", - pkt 4 otrzymuje brzmienie: "'   $&

+   

 

  

 Fundusz Pracy lub zaopatrzenie emerytalne i6 

 2& # !     

   #

 

enie.", c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: " 2 

 

 

 

!  + (  

+ ! 

(&

    /0  

! & # ! +&+( $ $&

 (  - 

 

a06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/23

  ! & 

     

 !     /%,  

 

 !   

&

!  e! 

 !  

 +o  

 !  przerw w odbywaniu kary.";

18) w art. 24: a) w ust. 1: 

 "

("  

" znie", 

"/,"

 

"$/

%"& '  $

 "$B

 &+ 

 

 & 

a &

! ! & $/ pkt 2, oraz okresy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, 2 i 4,

 ! "  

"& 

 , !&

 

 -0:

 !onego w ust. 1.", '/  "/ B

 & +   

   $0!&

 

  $0:

a !  9   

&  + 

! # o 4  

&

!

+ # ! 

 & 

 !   

+  

 ( !+ !  (& ( 

 4& ( 

 ! (  ! !+ z (& #     

  

 %-   a  

  ' ! ( /! # 

  

 &+($/ $ $ ! ! %!& $' + 

 

!    *& (

 ! (*

 ! 

 

  /! # 

 "& ' !,%& '% !

"

# /"& f) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "C 

    ! 

 ! 

 /0 #

!

 ! 

(

 ( &

+

 

 "& '1  1

 "1 2

 1     + 

! o(&

+ 

 ! (& 

) 

 lnych i stypendiów, o których mowa w art. 37d ust. 1.",

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/23

h) ust. 8 otrzymuje brzmienie: "- >  

&  

! & &

 

 ! 

 

 

 ! 

   & # !  

 

 

! # (   ( +   ( inie.";

19) w art. 25: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 7  

&

# ,&-& $& osi: '% !

 (

 

( e 

 

   

 & # !

  /0

o 

 

 )  

  

e 

& $' $  ! 

 (

 

(   o 

 

  

 a& # !

  /0

 

 

 ) a 

& /' - !

 ( '

 

(   

 

    

  e

 & # !

  /0 

 )  

$ 

 

& 

 ( 

   $0!   

! '+

 

   

   ,!&# 

 # z     okresu jego pobierania.", ' !/& ', !

"/&"& ' !%1& '-

" /&,1"

 

" ,"&

(" "  

"/"

 !

"

 e ! 

  )! 

 winy", *' ! 0& g) ust. 11 otrzymuje brzmienie: " B

 & +     

 

  +

 #/%, 

 d

 & 

 &

! l !

 (  o06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/23

 #

 

 

 

      

  1  dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy

 &! ! ! (   #

 

 

 &  

 

 +    

 ". (' $!

" -0"

 !

 "365", ' ! /.

20) art. 26 otrzymuje brzmienie: "=$%B

 

 

 4,  

 

 & 

 ! 

! !  

 

  ( !

o (

 ! 

".

21) w art. 27: a) w ust. 1: ! & - pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3)  %    rejonowym urz

  @ #'

y

 ! 

 &(# o

   

   & ! o !

  

 

(acodawcy,",   

 "   "

  

 "  %        pracy", '$ 

" /"

 yrazami "pkt 2 i 3";

22) w art. 28: ' /  " 7& +  ! #  

  # & 

  

    

 ecyzji. $ C ! #   

  

  # ' 

 

 !

 o (   & # !  

 

 (!z (& $' 

     

(  

) ! *

 ( + !  (

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/23 (  

   

 

  

 & /'

 &  

! & &

 

e! & 

 

 ! !  

 # *  

6 

 2&  

 &

 +   &  a!

 ! 

 & # ! &+

y

 

 &     

 

adach okre ! ($

3. Roszczenia bezrobotnego i innej uprawnionej osoby oraz rejono 

 

 

+& + 

! (& +&

+ 

 ! (& 

) 

e! (  ( 

) # ( *  (

 6n 

 2 ! 

 

  / !  & + ! "& ' !%.

23) art. 29 otrzymuje brzmienie: "Art. 29.

1. Bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie, którym przyznano prawo do emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzin      #

 o &

+ 

 &  

!e & &

 

 ! & 

 

 ! !  

 # * 

6 

2&C >

 

)3 

(

n   & +  

 &  

  

    o (

 

+& + 

!e (& +&

+ 

 ! (& d

)

 ! (! ( 

) # (     6 

 2  rejonowe

 $A 

&+ & # 4 #

 #  

    &  inwalidzkiej lub renty rodzinnej.";

24) w art. 30: ' !

"&! ego", '$ !

"&

+

! owych";

25) w art. 31: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: " B

 & 

 (

ewidzianych dla pracowników: '

 

 &

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/23

$' 

!

(

 + 

 &+ udzielane na podstawie wpisu do legitymacji ubezpieczenio &  

 

 "& '   ust. 2 w brzmieniu: "$; 

&+( $&

+ # 

 

  

 "& '/

" %,/"

 

" 2", '/  /

 "/ B

    

 +w #

    

!  &

 +   (

+ 

(  

 ! 

  

 

  (! 

)"& e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: ",; 

&+(   & / 

 % %& ! 

!  

 # 

 

 

&  !( "& *'1  -

 "- 22!3! # !4& o&   @ ' 

 #one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, w których  

  #  4

 

+& órych mowa w ust. 6.";

26) art. 34 otrzymuje brzmienie: "=/A

+& +

! (& +&

+ 

 ! (  

) 

 ! (

 ! #  

!+ 0oszy.";

27) art. 35 otrzymuje brzmienie: "=/,2

D+ >

 3

   /0 

 #  

 

  9

 >

 5! 2! " 2l"

  

a  ( 

 +   

 ) /0 czerwca danego roku."; $-'/1

"%

-"

u 

"-". $'/1,

"%

-"

 

" 4-8"; /0'/1 !

"

+

! owych";

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/23

/ '/1

"$,"

 

"/1/". /$'  

/

 "5

/ C

 !   ! =/1 C 

 ! 

   e!  

 

  

 

     & # ! '  

 

/0! ! /,! !#! $'  

 

$,! ! /0! !#&   , lat wykonywania prac uznanych w przepisach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. $ 4

 

 !  $0: 

&+$ &

#  3-6. / 4

 

 !  %0: 

&+$ & !

 z   

 

 ! oraz w okresie jego pobierania w rejonach administracyjnych @ ('

 (# +!  z ! & # !  !  #

 

 

(

  C  

 + # 

 &     

 

 !  

 ! 

 

  +  ( @ ' 

 (# +!  

 strukturalnym.  (  (@ ('&+  

# +!  

 ! &

/ )! n 

  &+ tego statusu. , C 

 ! &   !  /& 

 + #  

 

   i  @ ' 

 # +!  

 ! & # !  !  #  

  ! %

 

(

  d 

 !    #

 # /  zmniejszenia zatrudnienia o co najmniej 100 pracowników. % 4

 

 !  # 4 0: 

  

 

 e06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 13/23

    

 

  

 6 

 2&   $  ! 

( o

(  

 

e ! & 4 #

  $0: 

& + mowa w art. 24 ust.

1. =/1 ; 

 

 ! 

    !  

 

t 

& # ! '   ,-! %/!#   ! $'! 

&+

 o ! #

 

(

 & )

 ,, !  %0 ! #

   ury, lub /'  &

 

(

 &     & 

  /,! ! 0 ! !# $ 4 

 

 !  -0:   !  

   ! 4  !!  

 

 ! &   # o 4

 ! /1$/ /9 

! 4  !! y  

 

 !   y    

 9 !   ! !   

 

 !   

 

   

) ytalnych.

5. Od decyzji organu rentowego, o której mowa w ust. 3, przy  

& !   ( 

isach. % 

  #! !  d

 

 ! 

   a 

 !  & 

 

 !   

!

 & y  ! /1$/ 1 2 

      

   #!   y

! 4  !! o 

 

 !  

e! 2

 

 

  e  - 

 + 

   ! + ( 

 

 !  06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 14/23 ! &   

 + podstawy ich przyznania. =/1!C

 !   ! ! !

 

 (  ( !

+ ! zrobotnych. = /1 7  

 

 ! ! 

 

 !   

   o 

 ! 

  pracy.7  4

 (

   

 o 

 

! &   (!obót publicznych. = /1 9 +  (  (

 

 y! ! 

 

 ! 

$/& art. 26, art. 27 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2, art. 31 ust. 1 i 2 oraz art. /  $C&+(/  &*  

 +6 

2 =/1 2  !  e! 

     +& +(  $  $&

#  $ 

 /1 $

 

 & 

 & 

! ! ! 

 (o     #

 a   l ! 

 

 ! & 

 ! 

! 

 

 =/1 2 

+

 ! ( 

)

e! (! 

  ya  

 $C

 !   ! * n 

 # )& ( ! 6 uszu Pracy.";

33) w art. 39: ' !

"  !eniowego,", b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "/'  

!  ! %$&". /'0 !

" $"

 !

" -"&

" #

 

"

  

 " #

 

 "& !

" -0"

 !

"/%,".

35) w art. 48 w ust. 2:

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 15/23

' )

 

    

" # !

   

      e& 

 !

/0 #

!

 &

+ 4 &" '$ )

    

" # !

a  

    & #

 

 !

/0 #

!

 &

+ 4 ". /%',0 /  

 "   2 2! 3! #  !4& 

 

o&

 &+(

  ! 

 a

   ! 

 

 

y 

! 

  +

 

 &e# ! ! 

 

 y  +! 

 + 

 ) 

 ( ! 

ystycznych.";

37) w art. 53: ' 

" #

 

"

 

 " #

 

 "& '/

" #

 

"

 

 " #

 

 ". /-',%$ !

"

+

! (".

39) w art. 57 w ust. 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) + 

! (& +(  %& #

 

! (&+( %&

 )&+( mowa w art. 17 ust. 5,", '

"#

&+( -"

 

 "#+

!enia, o których mowa w art. 18", ', )  

"

 

 

 zne, o których mowa w art. 22a", '%

  

"# 

+

 ! (  

)

 lnych", ' $

 "

("  

"

 ( ( 

 

 

&"& *'$  /0

 "/0'

+ ( 

(& +(  37m ust. 2.".

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 16/23

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 20, poz. 134, z 1989 r. Nr 20, poz. 107 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 43, poz. 251 i Nr 55, poz. 319, z 1991 r. Nr 53, poz. 226 i Nr 55, poz. 236 i 237, z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 16, poz. 77 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 87, poz. 396) art. 85 otrzymuje brzmienie: "=-,E    

 &! 

+  E$ 

 

 

 

&   !    & +F   #  

( 0   ! 

 E/ < # ! ! 

 )     ! & 

  poprze

 E 3   & 

  i

 #

 # &

  ( ! (

( E, 2 & #   &  

  o 4 !  & +( 

 obliczone jego wynagrodzenie.". Art. 3. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 i Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 64, poz. 321, z 1994 r. Nr 74, poz. 339 i Nr 108, poz. 516, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461 i Nr 136, poz. 636) w art. $1 !/ Art. 4. 

 $! 0 

@9

>

 /8 /& 

%0&

 8%$&

$%, %8 00&

,'

 nast 

 

1) w art. 2a: a) w ust. 1 w pkt 2: 

 " "  

"!

 (o 

 &+ # "& - 

 "! +" ! 

 "! (  !  "&

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 17/23

- 

 " 

) ( 

 

"

  a

 " 

( # ( 

) ! ( 

 d

) urze", '$  $

 "2a) (

   

  !  (   

   (+ 

 

 ! 

!

+ 

 ! +&+( w art. 4 ust. 1, ustalonych zgodnie z wiekiem osób w tej rodzinie, 

 ! 

!

+

 &"& '-  

 "9) mieszkaniu chronionym - oznacza to mieszkanie przeznaczone przede 

 ! +

 (

 (  !   

& +  o

 !  

   

   

"& '$

" 00

"

 

" $,

".

2) w art. 10: a) w ust. 1: -  !

" + )czych", -  $ ! 

    

 " ! ( !owych,", '$$

 " )

("  

" ecjalistycznych";

3) w art. 11: '$

  

" ( (ecjalnych okresowych", '$  $

 "$'    

 

   & órych mowa w art. 27 ust. 1 oraz w art. 31 ust. 4a,"; '$  !  

"& 

 (onione.";

5) w art. 27: a) w ust. 4: - w pkt 1 przed wyrazem "niezdolnej" do 

" "& - $" 

! "  

" " " ( "  

" 

 "& b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: "%C + 

&+&! 

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 18/23

' 

    & +# 

  (    a & ! & ( & $' 

  

 & +# 

 e ( 

 &! 

 

 &  ( 

 & /' 4

&+ $& # 4 #

  

 & +  , C + 

 # 4 #

 0

"& '%  1

 "17

 

!  e 

 

  & # !

    

   

 + 

". %'$1

("

 

 

"  

" odzinnej"; 1'/0

 " "  

" + 

".

8) w art. 31: ' 

" # ! (+ 

    ! "

 

" # ! (+ a   ! (+ 

    (odowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1", b) w ust. 4 wyrazy "dochodem ustalonym na podstawie art. 4 ust. 1 a posiadanym ( "

 

" (   ! ( 

 &! 

 

 4 ust. 1, a dochodem tej osoby lub rodziny", '  

 "7 &+ 

 !

 (&   

+

  

&

   & (+ 

  

acza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 - przy  

 & # ! 

 ! 

 ( 

     

  (   

  ) &  #  # , #&a

#  D 

 

 

 /% cy. D 

  

1) +  (    a &+  

  w

( $ &

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 19/23

2) -0:&+ 

  ($  D 

  

 

 

  ! 

! !  

 

+ za  

". '/  / 

 "Art. 31a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie     (  !   # 4 ! 

 ! !owy, przy czym: ' 

 4

  # 4#

 #  (    ospodaruj & ! & $' 4

 !  # 4 #

 # 00: kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujcej lub rodziny, ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1."; 0'/  / 

 "Art. 31b.

1. Osobie, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz w art. 31 ust. 4a,    ,!    

u 

+ ! &   

 

  

     #

 

 

   roku. $3 /$: #

 

  '

&+ $1 &

 e

     

  

atrudnienia (ubezpieczenia) wymaganego do uzyskania prawa do emerytury, '

 & +   /  & 

  pobierania gwa 

  /C &+($& !   a ( + !  

 #ne. ; 

  #   

 

 nie jest wliczane do dochodu, o którym mowa w art. 2a ust. 1 pkt 2.";

11) art. 35 otrzymuje brzmienie: "=/, 2 

   (

 ' 

 

   

  !   (+ !y $00:  !    .

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 20/23

 # 4 #

 #10: ( 

  znej, $' 

 o 

 

 

 !    ,0: !  &  #

 # 10: ( o 

 . !

  

   ! 

 & /' 

 

   

  !      ( !     $00:  !     

  # 4#

 #10: ( 

 & ! z ! 9  a & !   (  

 &#  & '&+($/&    

& # ! (+ o

   ( & + &

!

 rodzinie. $7

 (! u 

 

   

! 

y

 

  7  

 & ! ( o(+ ! (+   

    erium dochodowego, ustalonego w art. 4 ust.

1. /7&+  /&

 #

   &   # 10: ( ! 

 & 

 

 &

 

$0$ 2

+  /    +  

 

 ( 

  !  u!

& # !  

 

!  ewody. ,  2 2! 3!  !& 

 

o& + 

 ! 

   

& + 

 ! 

+

 ( 

& 

 o ! 

! 

(&# sposób ich pobierania."; $'/,  # 

"  "

  

 " 

 F  +  j (+ ".

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 21/23

/'/%

(" "  

"

 dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej";

14) w art. 49: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "$ 7  

  #

  (  o (  & + 

   #  

 )

 F !

 ! 

a 

  

&

( ! 

   wykonywania zawodu pracownika socjalnego.", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "/  2 2! 3!  !& 

 

&   !

  " ! "& 

 ! !

 &   stopni specjalizacji i wydawania dyplomów, warunki uzyskiwania przez pracowników socjalnych stopni specjalizacji zawodowej oraz warunki,   4  

 Ministra Pracy 2!3! 

 

! )

 ecjalizacji.";

15) w art. 51a: ' (

 4 & '  $

 "$  2 2! 3!  !& 

 

& minimum programowe specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo 

&    

 !

 

   ecjalizacji.". Art. 5. 

 1F

   !

  &

 ( ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. 8-1&

/,&8 00& 

 %  8 /%& 

 %/%'  -   / brzmieniu: "/2  &+

  dczenie przedemerytalne na podstawie przepisów o zatrudnieniu i prze

 

&    

y  !+ !  

 

 !   

! 

 ! !

 

   !   

 

 ! & albo podstawa wy!   !1" Art. 6.  

 % ! ,  

 ) "2! A! 2) "@9

>8,&

1' !1

06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 22/23

Art. 7.  

  

 % 

    

 

 

   

 @9

> 8 00& 

 ,' 

 

 

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: "=7

  #  

 '

  + 

   $1  

$- $&+ &

(   /  1y 

 

  

 % & ( # (+   

   4 #

 & $'

  $1$&+ o  &

(    /  - !  

&(#   + ($1$& +   & 

 

  

e %& /'

   / &+  &

(  ) & ó 

 

&   # #  / grudnia 1996 r."; $'- !

"/,/

" Art. 8. B

 & +  

 !

 

!  

   #  

 &

     

 

 (

(

+&a

# $, $B

 &+   #  

 & 

 !  

 & # ! 

 

>!    

 /B

   

  #  j

&  

! 

 & # !

!   #  

 B

 & +    #  

  

  podstawie dotychczasowego przepisu art. 25 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, zachowuje prawo do jego pobierania na dotychczasowych zasadach przez okres 6   # &(# 

 !

  wcze 

 

 , B

 & +    #  

 

  o

 ! (+  ! 

  #

  #

 

&

( 

t 

 

 (

(

 ( 

  %    #  06/21/99

©Kancelaria Sejmu

s. 23/23

%2  !   ! 

  a   & # ! '

  

   # niniejszej ustawy, $'  #  

  

 

 uzyskania upraw ) emerytalnych. 19 & + !  &

    

&

! # & 4  

&

a

 ! !  ! &

!

 + # 

 & 

 ! l & 

  

   #  

 & # !      

 

  

 ! ! 6 

2 

  j #

 

 

 -3

&+ /,   

 &  

 )/0

 %2

D+ >

 3a

  oszenia niniejszej ustawy. Art. 9.  22!3! 9

 >5! 2l ! 

  

&!d  

 (+

 (

   olitego tekstu.

Art. 10. > (

 #  

    

e &

# 

1) art. 23 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 4, art. 25 ust. 11 i 12, art. 27 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz 0 &+ &

    

 &(

# 

 +    

&

2) art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a) ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu   

&(

# 

 

 e  

& /'$(

# 

 

& '/(

# 

  

 -& ,' -!'& 0 !'

1(

 # 

 

e 

  

 % r., %'%(

# 

  

 

06/21/99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 687 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 690 z 1996

  Rozporządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Formacji Wspólnot Neokatechumenalnych Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie.

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 689 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 688 z 1996

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie równorzędności pod względem uposażenia prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i wynagrodzeń prokuratorów, asesorów i aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 • Dziennik Ustaw Nr 147, poz. 686 z 1996

  Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz o zmianie niektórych ustaw.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.