Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 775 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-12-20
Data wejscia w życie:1996-12-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 775 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/11

USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z reformą funkcjonowania gospodarki i administracji publicznej oraz o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775.

Art. 1. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154 poz. 791 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18a skreśla się ust. 2 i 3;

2) w art. 49: a) w ust. 1 po wyrazie "przejmuje" dodaje się przecinek i wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 5,", b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Mienie pozostałe po likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, którego organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej, podlega przekazaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 90, poz. 405).". Art. 2. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Edukacji Narodowej";

2) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Ministrowie: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Szef Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefowie Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta, w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, określą zasady i tryb

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 2/11

udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w podporządkowanych im archiwach wyodrębnionych.";

3) w art. 19 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a) Szef Urzędu Ochrony Państwa,";

4) w art. 21 w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu: "3) Urzędu Ochrony Państwa.";

5) w art. 31 w ust. 1 na końcu skreśla się kropkę i dodaje wyrazy "oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa.". Art. 3. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa mogą być oddawane odpłatnie w zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 4a, a grunty stanowiące własność gminy - komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.";

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: "4a. Grunty oraz położone na nich budynki i urządzenia trwale związane z gruntem, stanowiące własność Skarbu Państwa, oddawane są w zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym, o których mowa w art. 2 ust. 1a, nieodpłatnie.". Art. 4. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) w art. 45 w ust. 1 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa lub z jego upoważnienia Główny Geodeta Kraju" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub z jego upoważnienia Główny Geodeta Kraju w zakresie wymienionym w art. 43 pkt 1-7 oraz Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w zakresie wymienionym w art. 43 pkt 8". Art. 5. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. z 1995 r. Nr 80, poz. 405 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17:

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 3/11

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Prezesa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.", b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Organizację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.";

2) art. 24 otrzymuje brzmienie: "Art. 24. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o organie antymonopolowym lub Urzędzie Antymonopolowym, rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.". Art. 6. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1 wyrazy "pkt 1-3" zastępuje się wyrazami "pkt 1-5";

2) w art. 10b w ust. 1 wyrazy "pkt 2-2b" zastępuje się wyrazami "pkt 2-4";

3) po art. 55 dodaje art. 55a w brzmieniu: "Art. 55a. Za szkody wyrządzone Urzędowi Ochrony Państwa funkcjonariusze ponoszą odpowiedzialność materialną na zasadach określonych odrębnymi przepisami o odpowiedzialności żołnierzy za szkody wyrządzone jednostce wojskowej. Przewidziane tymi przepisami uprawnienia Ministra Obrony Narodowej przysługują odpowiednio Szefowi Urzędu Ochrony Państwa.". Art. 7. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 268 i Nr 106, poz. 496) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Minister Skarbu Państwa składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczny raport z działalności Agencji.". Art. 8. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. Nr 127, poz. 627 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) w art. 19 po wyrazach "po uzgodnieniu" dodaje się wyrazy "z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,". Art. 9. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 4/11

"1. Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.";

2) art. 23 otrzymuje brzmienie: "Art. 23.

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej.

2. Nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego sprawuje Prezes Rady Ministrów.

3. Organizację Głównego Urzędu Statystycznego określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.";

3) w art. 24 skreśla się ust. 1;

4) w art. 37 w pkt 1 wyrazy "po uzgodnieniu z Głównym Urzędem Statystycznym" zastępuje się wyrazami "po uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego";

5) w art. 2 w pkt 3 i 10, w art. 15 w ust. 3 w pkt 1, w art. 20 w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 3 w pkt 2, w art. 22, w art. 25 w ust. 1, w art. 28 w ust. 1, w art. 41, w art. 47 w ust. 1, w art. 62 w ust. 1 i 5 oraz w art. 65 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Główny Urząd Statystyczny" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Prezes Głównego Urzędu Statystycznego". Art. 10. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz.U. Nr 90, poz. 404) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Przemysłu i Handlu" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Gospodarki";

2) w art. 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wykonywanie zadań w zakresie rezerw przez organy wymienione w art. 9 koordynuje Minister Gospodarki.", b) w ust. 2: - zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Do zakresu koordynacji zadań, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:", - w pkt 2 wyrazy "w art. 4" zastępuje się wyrazami "w art. 9". Art. 11. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 90, poz. 405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zwierzchni nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa.";

2) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 5/11

"1. Minister Obrony Narodowej, działając w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa, wyposaża Agencję w środki niezbędne do podjęcia działalności, które stanowić będą jej własność.";

3) w art. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Rada Nadzorcza Agencji.";

4) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.";

5) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Minister Skarbu Państwa przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej roczne sprawozdanie z działalności Agencji.";

6) art. 15 otrzymuje brzmienie: "Art. 15.

1. Rada Nadzorcza Agencji składa się z siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. Powołanie następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez Ministra Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej może wystąpić o odwołanie Rady Nadzorczej Agencji lub poszczególnych jej członków w okresie trwania kadencji.

2. W skład Rady Nadzorczej Agencji wchodzi po trzech przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa i Ministra Obrony Narodowej oraz jeden przedstawiciel Ministra Finansów.

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji powołuje i odwołuje na okres kadencji Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej spośród osób, o których mowa w ust.

2.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.";

7) art. 16 otrzymuje brzmienie: "Art. 16.

1. Rada Nadzorcza Agencji sprawuje stały nadzór nad działalnością Agencji.

2. Do obowiązków Rady Nadzorczej Agencji należy w szczególności:

1) opiniowanie rocznego planu finansowego i rocznego sprawozdania finansowego Agencji,

2) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Agencji pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym.

3. Rada Nadzorcza Agencji może żądać przedstawienia dokumentów i wyjaśnień w każdej sprawie pozostającej w zakresie działalności Agencji.

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 6/11

4. Rada Nadzorcza Agencji przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Ministrowi Skarbu Państwa i Ministrowi Obrony Narodowej.

5. Prezes Rady Ministrów może, w terminie jednego miesiąca od powiadomienia o nieudzieleniu Prezesowi Agencji pokwitowania z wykonania obowiązków, odwołać Prezesa Agencji. W tym przypadku przepisu art. 11 ust. 1 nie stosuje się.

6. Rada Nadzorcza Agencji wykonuje swoje czynności zbiorowo. Może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.";

8) w art. 17 w ust. 2 wyrazy "Rady Agencji" zastępuje się wyrazami "Rady Nadzorczej Agencji";

9) w art. 19 w ust. 3 po wyrazach "Obrony Narodowej" dodaje się wyrazy "albo innego organu wojskowego działającego z jego upoważnienia";

10) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Minister Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb prowadzenia ewidencji, jej udostępniania i wydawania wyciągów.";

11) w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji.". Art. 12. W ustawie z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej (Dz.U. Nr 90, poz. 406) użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Finansów". Art. 13. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. Nr 106, poz. 492) w art. 39 w ust. 4 wyrazy "pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "pkt 1-3". Art. 14. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzędzie Ministra Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu: "10) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, stosownie do kompetencji określonych w odrębnych przepisach.";

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 7/11

2) w art. 10 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy "w art. 2a ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496)" zastępuje się wyrazami "w art. 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561)". Art. 15. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 69 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) w art. 21 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast", a po wyrazach "ze środków Funduszu" dodaje się wyrazy "strukturę kosztów przedsięwzięcia, o których mowa w art. 19 ust. 1,";

2) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu: "Art. 77a. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3, art. 70 ust. 5 i art. 118b ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 31, pozostają w mocy przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.". Art. 16. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz.U. Nr 106, poz. 497) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Do czasu nadania ministerstwom statutów przez Prezesa Rady Ministrów zachowują moc dotychczasowe statuty tych ministerstw.";

2) w art. 23 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Środki finansowe w wysokości 30% dochodów uzyskiwanych z wydawania i rozpowszechniania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" pozostają na rachunku specjalnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przeznaczeniem na usprawnienie procesu redagowania, wydawania i rozpowszechniania tych dzienników oraz usprawnienia rządowego procesu legislacyjnego, w tym na zakupy inwestycyjne oraz premie i nagrody dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów biorących udział w takiej działalności.";

3) skreśla się art. 25;

4) w art. 31 w pkt 3 w lit.c) po wyrazach "art. 14" dodaje się wyrazy "art. 18,".

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 8/11

Art. 17. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Przekształceń Własnościowych" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Skarbu Państwa";

2) w art. 1 skreśla się ust. 3;

3) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: "Art. 1a.

1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

2. Prywatyzacja przedsiębiorstw i spółek, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Ministrów.

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu handlowego, z wyłączeniem art. 310 i art. 379 § 2, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego artykułu.

4. Składy rad nadzorczych i statuty spółek, o których mowa w ust. 1, wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działania spółki, przy czym przynajmniej połowa reprezentantów Skarbu Państwa w składzie rady nadzorczej jest powoływana spośród kandydatów przedstawionych przez właściwego ministra. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, właściwość poszczególnych ministrów.

5. Zarząd w spółkach, o których mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

6. Przepis ust. 4 nie narusza wynikających z niniejszej ustawy uprawnień pracowników do udziału w radzie nadzorczej.";

4) w art. 2 w pkt 5 w lit. b) po wyrazach "poz. 405" dodaje się wyrazy ", Nr 106, poz. 496 i Nr 118, poz. 561)";

5) w art. 8 skreśla się wyrazy "stosując odpowiednio przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa państwowe";

6) w art. 9: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "i reprezentuje w spółce Skarb Państwa"; b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Skarb Państwa reprezentuje, w odniesieniu do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego:

1) Minister Skarbu Państwa,

2) Agencja Prywatyzacji, o ile na podstawie przepisów odrębnych została upoważniona do dokonania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego.";

7) w Dziale IV dodaje się art. 31a w brzmieniu:

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 9/11

"Art. 31a. Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji.";

8) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji przed zaoferowaniem akcji do zbycia może zobowiązać spółkę do wprowadzenia w jej przedsiębiorstwie zmian wynikających z wymogów ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z analizy, o której mowa w ust. 1.";

9) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu: "Art. 35a. Agencja Prywatyzacji przekazuje prawa z akcji Ministrowi Skarbu Państwa, jeżeli akcje te nie zostały nabyte przez osoby trzecie w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu do ich udostępnienia, ustalonego dla danej spółki przez Ministra Skarbu Państwa.";

10) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: "Art. 52a.

1. Prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z umów, o których mowa w art. 52, wykonuje Minister Skarbu Państwa.

2. Organ założycielski, który w imieniu Skarbu Państwa zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej zawarciu przekazuje Ministrowi Skarbu Państwa niezbędne dokumenty i informacje do wykonywania przez niego praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tej umowy.";

11) Tytuł działu VII otrzymuje brzmienie "Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe";

12) w art. 68: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: "2. Przewidziane w ustawie kompetencje Ministra Skarbu Państwa, Agencji Prywatyzacji lub organu założycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego zarząd gminy albo zarząd związku komunalnego z zastrzeżeniem kompetencji rady gminy albo zgromadzenia związku.

3. Gmina albo związek komunalny może, na podstawie porozumienia z Agencją Prywatyzacji, przekazać prowadzenie czynności związanych z prywatyzacją przedsiębiorstwa komunalnego tej Agencji. Zawarcie porozumienia wymaga uchwały rady gminy albo zgromadzenia związku.";

13) po art. 69 dodaje się art. 69a-69d w brzmieniu: "Art. 69a. Przepisy art. 1a stosuje się również do spółek, których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, powstałych w trybie innym niż przewidziany w niniejszej ustawie. Art. 69b. Do zbycia należących do Skarbu Państwa wszelkich akcji w spółkach mają zastosowanie przepisy art.

33. Art. 69c.

1. Akcje w spółkach, obejmowane w imieniu Skarbu Państwa w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 10/11

drodze ich likwidacji lub w innym trybie przez organy inne niż Minister Skarbu Państwa, podlegają, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4, niezwłocznemu przekazaniu temu ministrowi.

2. Wraz z przekazaniem akcji, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu Ministrowi Skarbu Państwa dokumenty i niezbędne do wykonywania praw z akcji informacje dotyczące poszczególnych spółek.

3. W spółkach, o których mowa w ust. 1, kandydatów na reprezentujących Skarb Państwa członków rad nadzorczych, w okresie dwóch lat od objęcia praw z akcji, zgłasza Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z organami, które te prawa przekazały. Art. 69d.

1. Spółki, o których mowa w art. 1a, dostosują swoje statuty do przepisów ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Składy władz spółek, o których mowa w ust. 1, powinny być powołane, na zasadach i w trybie określonych w art. 1a, po dostosowaniu statutów, o których mowa w ust. 1 - nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, mandaty członków rad nadzorczych wygasają z mocy prawa.";

14) w art. 77 wyrazy "po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia" zastępuje się wyrazami "po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia". Art. 18. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, o których mowa w:

1) art. 11 pkt 9 oraz w pkt 10 niniejszej ustawy,

2) art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. Nr 106, poz. 489), pozostają w mocy przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 19. Opłaty roczne z tytułu zarządu gruntami oraz położonymi na nich budynkami trwale związanymi z gruntem, poniesione przed wejściem w życie niniejszej ustawy przez państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, nie podlegają zwrotowi. Art. 20. Postępowania toczące się przed dniem wejścia w życie ustawy, na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 12, przejmuje Minister Skarbu Państwa, przy czym pozostają w mocy wszystkie już podjęte czynności.

05-02-03

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

Art. 21. Rada Agencji, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 90, poz. 405), jest Radą Nadzorczą Agencji do końca kadencji. Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 14 pkt 2 i art. 17 pkt 2-13, które wchodzą w życie z dniem 8 kwietnia 1997 r.

05-02-03

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 775 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.