Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 269 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-04-25
Data wejscia w życie:1996-06-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 269 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1996 Nr 59 poz.269

USTAWA z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) w art. 19a wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) przeciwko życiu, spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz pozbawienia człowieka wolności w celu wymuszenia okupu lub zachowania określonego w art. 211 Kodeksu karnego,";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Minister Spraw Wewnętrznych może zarządzić, na czas określony, czynności wymienione w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego oraz bieżąco informuje Prokuratora Generalnego o przeprowadzonych czynnościach oraz o ich wyniku.". Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6a w ust. 2 po wyrazie "określi" dodaje się wyrazy "zakres,";

2) w art. 10a ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Minister Spraw Wewnętrznych może zarządzić, na czas określony, czynności wymienione w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego oraz bieżąco informuje Prokuratora Generalnego o przeprowadzonych czynnościach i o ich wyniku.". Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 269 z 1996 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 273 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie lubelskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 272 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnego zgromadzenia izby rolniczej w województwie kieleckim.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 271 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach koszalińskim i szczecińskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 270 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie algorytmu rozdziału między gminy subwencji na zadania oświatowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 268 z 1996

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 1996 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 267 z 1996

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.