Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 554 z 1997

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1997-06-06
Data wejscia w życie:1998-09-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 554 z 1997


©Kancelaria Sejmu

s. 1/16

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.    

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 160, poz. 1083; z 1998 r. Nr 113, poz. 715.

   Przepisy ogólne Art. 1. 

  

 

 Art. 2.  

1) ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, z 1979 r. Nr 15, poz. 97, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, Nr 40, poz. 271 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 4, poz. 15 i Nr 23, poz. 100, z 1987 r. Nr 14, poz. 83, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 72, poz. 422, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 126, poz. 615, z 1995 r. Nr 95, poz. 475, z 1996 r. Nr 139, poz. 646 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 28, poz. 152),   

  

  ! " " #  

(Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1982 r. Nr 40, poz. 271, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 72, poz. 422 i z 1992 r. Nr 24, poz. 101). Art. 3. $ % 

 #   

&   " "   " '   

 

( ) " " # 

 

 # $! "$

#* (' +  "

  1997 r. Art. 4. ! *  *

 ) 

",

- ./01 2 ( poz. 103, 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 2/16

1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703, z 1995 r. Nr 132, poz. 641, z 1996 r. Nr 132, poz. 621, Nr 137, poz. 640 i Nr 152, poz. 720 oraz z 1997 r. Nr 71, poz. 449 i Nr 79, poz. 485), *

 

1 "   

)&" 

e

 

 " ' 

# * ) 

 3  ( ""+

o

  &# #

 #./02 4("( 5 *

  

 1  6+'

# # 7

 %) 

 " e  2  !3 8

  !* 2 # ./0 2 ( poz. 98 i z 1991 r. Nr 45, poz. 195). Art. 5. $! * 

*"# " "  599$ 1$ " 

! 

: ""3#

 pkt 1, 6, 13, 17, 22 i 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 25 w § 1 w art. 5 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, poz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43),

3) art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystow 3  ) 

  

)'# 

* 

*

3

 3

 #;  3 # ' 2 !3& ./0 1 2 69, poz. 377, z 1947 r. Nr 65, poz. 390, z 1948 r. Nr 18, poz. 124 i z 1949 r. Nr 32, poz. 238),

4) art. 4 ust. 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 10, poz. 55),

5) art. 8 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz.U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991 r. Nr 107, poz. 460 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272), - 

5 

 ) 

(

 # + wybuchowych (Dz.U. Nr 6, poz. 43, z 1974 r. Nr 22, poz. 131, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 76, poz. 451 i z 1997 r. Nr 6, poz. 31),

8) art. 74 ust. 3 i art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24),

9) art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1996 r. Nr 45, poz. 199),

10) art. 239, 240, 241 ust. 2, art. 243 oraz art. 244 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967  " 

 ) ) 

 : ""3# !3# (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 3/16

43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153 i Nr 80, poz. 495),

11) art. 30 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warun   

./02 ("14(- 2 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369),  

",

- 

3 ./0 1993 r. Nr 26, poz. 117),

14) art. 452 ust. 2 i 3 oraz art. 45351 

",

  

  ,  "  +

 33 ./0 2 54( poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184 oraz z 1996 r. Nr 127, poz. 593),

15) art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 1 i 3 oraz art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775),

16) art. 37a, 37b, 43, 44 ust. 2 oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1996 r. Nr 114, poz. 542),

18) art. 57 ust. 1a, 2 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr 74, poz. 331), -5 

 

4 )  '3 (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602),

20) art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 64, poz. 406), 4 

5& 

 +3

 &" #./0 Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369 i Nr 75, poz. 471),

23) art. 90f ust. 2, art. 90g, art. 90h ust. 2, art. 90i ust. 2 oraz art. 90j ust. 2 ustawy 

3" 9 +3

 )" 

 #./0 2 11, poz. 62 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272), 1 -45 

53"9 + 

 ./04 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272),

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 4/16

 

5#  

" ' ) owych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 i z 1997 r. Nr 82, poz. 518), - 54 

5#   ./0 Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518), - 

9",

  < u 

( + 

(" ( 

 

 < aceutycznym (Dz.U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272 i Nr 60, poz. 369), 1 15 

59",

  

 "& <+' 3

./02 99("1(

30) art. 23 ust. 2 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

31) art. 18 ust. 1-3 i art. 19 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej 

 3 )  & 

    

3&   " u

) 

*

 ./02 ("4 1996 r. Nr 106, poz. 496),

32) art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 oraz art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz.U. Nr 127, poz. 584),

33) art. 115 ust. 2, art. 116 ust. 2 i 3, art. 117 ust. 2, art. 118 ust. 2 i art. 120-122 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272),

34) art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496),

35) art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 119 i Nr 79, poz. 484),

36) art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 i z 1996 r. Nr 156, poz. 775),

37) art. 38 ust. 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 i Nr 118, poz. 574), 5 4541 

5",

4 ! + ./0 Nr 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 60, poz. 369), 5     

 5 ",

 4   

# identyfikacji podatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702), 19 9 

",

4 ") 

" e"

' ( ' ./02 5("( 1 14 

3"4  

 " 

*p 

 

 )' 

 ./0 2 9(" 55),

42) art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475).

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 5/16

$! * 

# " " 

a*"# 3) art. 300 § 1, art. 301, 302 § 1 i 2, art. 303, 304, art. 482 § 1, art. 483, 484 § 1    14 1 " 

 ! 

 : ""3# 

 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502, z 1946 r. Nr 57, pkt 1, 2, 7, 18, 23 i 26 poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312, z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1969 r. Nr 13, w § 2 w art. 5 skrepoz. 95, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r. Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155, Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43) otrzy#

 # 599$ 1$ ="3& ") 

 3

 35=( 59 ="3&& 

3) ") 

 3

 =( 59$ 11$ ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 3

 3=( art. 302 § 2, art. 303, art. 484 § 2 i art. 485 - "podlega grzywnie albo karze & 

 

 3

 =( art. 304, 483, 486, 487 i 488 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia wol

 3)") 

 3

 =>

4) art. 61 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283) otrzymuje brzmienie: =   (

 #   " )

& <

 " 

(3)" 

 " "o ( #3 & "+ "+( "3& & 

(  & 

 

 3

 3) ")a 

 3

  3 @3 "  +

 3

( "3&& 

3) & 

 

 3

 =>

5) art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 34, poz. 144, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1993 r. Nr 47, poz. 211 i z 2 9("44 #

 # 1 4 ="3&& 

 ") 

 3

 roku",  ="3&& 

 ") 

 3

  lat 5";

6) w ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz.U. Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1991 r. Nr 107, poz. 460 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272): 5(14( - #

 # art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 - "podlega & 

( & 

 

 3

 3)") 

 3

 =( art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia 3

 3)") 

 3

 3=( - ="3& ") 

 3

 35=( b) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 6/16

=2"3& ("  #" 

 3

& )" 3) ')"   

#3 =>  

5 

 ) 

(

 # + wybuchowych (Dz.U. Nr 6, poz. 43, z 1974 r. Nr 22, poz. 131, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 76, "14- 2 ("5 #

 #* ="3& ") 

 3

 35=>

9) art. 74 ust. 1 i 2, art. 75 i art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56, poz. 322, z 1996 r. 2 9("1 - 2 4("1 #

 # -1 ="3& ") 

 3

 5* 3 5", art. 74 ust. 2 i art. 75 - "podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno =(  -  ="3& & 

(  & 

 

 3

 3) "o) 

 3

 3=>

10) art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1996 r. Nr 45, poz. 199) otrzymuje 

 #* ="3&& 

3) & 

 

 3

 =>   

 3" -  " 

 ) ) 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153 i Nr 80, poz. 495): 1(5 #

 # 1 ="3&& 

3) & 

 

 3

 =(  ="3& ") 

 3

 3=(  5 ="3& & 

(  & 

 

 3

 3) "o) 

 3

 =( ) 1 1 #) 

 = 1 )3 #3) #

 3 +& 3e

*) +) # # 

 &+ * # # 3)

  * " # 3 3) # ")   3

 terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, ' " 

+( 

 &+ * 3 &3 

 

 "o 

&) ) 

( 5

&+* 3

 

# 

 e 

 +  &

'  "    " 

&) ) 

(

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 7/16

1

 "+

  3

 

 # & )o 3

 &(

5) zmienia miejsce pobytu bez uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej, "   !; 3) " )  & 

 bez zezwolenia organów wojskowych,

7) powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodo +

&

 +3) '# ( "  )+ +  &

( )* " +

 

# +) # #

 &+a*#+)  3

 

# ( "3& ") 

 3

 

 

 ' 3 5.", = 1 (  )3 # 3) #

( )  ) 

#   3) " "'  ## "dstawie:  3* )  

 )istego lub rzeczowego, 

  + & &

 "   3)   " 

  3 ;  ( "3& ") 

 3

 35

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie mobilizacji lub wojny 

 3) 

3   

 )ego lub rzeczowego.";

12) art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych 

 

./02 ("14(- 2 ("4(4 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, "14 - 2 15("-2 9("5 #

 #* ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 l

 => 5 5 

",

- 

3 o ./05 2 ("- #

 # art. 121 ust. 1 i art. 123 ust. 2 - "podlega grzywnie, karze ograniczenia 3

 3)") 

 3

 =( 5 ="3&& 

( & 

 

 3

 3)"o) 

 3

 3=> 1 5 4 

1",

-1 !  

./02 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z - 2 1-(" #

 #

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 8/16

art. 123 ust. 1, art. 124 ust. 1 i art. 125 - "podlega grzywnie, karze ograni 

 3

 3)") 

 3

 =( art. 123 ust. 2 i art. 124 ust. 2 - "podlega grzywnie i karze pozbawienia 3

 3=>

15) art. 452 ust. 1 i art. 453 

 ",

  y 

 , "  +

33 ./02 54(" 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184 oraz z 1996 r. Nr 127, poz.

593) o #

 #* ="3&& 

9999499999+ =>

16) art. 52 ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 54 ust. 2 i art. 55 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775)  #

 #* ="3&& 

3) & 

 

 3

 =>

17) art. 44 ust. 1, art. 45, art. 46 ust. 1 i art. 47-49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 2 1("41 #

 #* ="3&& 

3) & 

 

 3

 =>

19) art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, 1993 r. Nr 10, poz. 46 i z 1994 r. Nr -1("55 #

 #* "podlega grzywni( & 

 

 3

 3)") 

 l

 => 9 - 

 

4 )  '3 (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602)  #

 #* ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 l

 3=>

21) art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 - 2 1("19 #

 #* ="3&& 

3) & 

 

 3

 => 4 4& 

5 & 

  +3

 &" # (Dz.U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 52 -4("1- #

 #

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 9/16

 4 4< ="3&& 

9999+99999+=( 4& ="3&& 

499+4999+=> 24) art. 90f ust. 1, art. 90h ust. 1, art. 90i ust. 1 oraz art. 90j ust. 1 ustawy z dnia 3" 9 +3

 )" 

 #./0 2 (" - 2 15("- #

 # art. 90f ust. 1, art. 90h ust. 1 i art. 90i ust. 1 - "podlega grzywnie, karze & 

 

 3

 3)") 

 3

 3=(  9#  ="3& & 

(  & 

 

 3

 3) "o) 

 3

 => 4 -4 

53"9 + 

 ./04 Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 43, poz.

272)  #

 #* ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 l

 3=> - 

5#  

" ' )orowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 i z 1997 r. Nr 82, poz. 518) otrzymuje sank #* ="3&& 

3) & 

 

 3

 => 54 

5#   ./0 Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, "4 #

 #* ="3&& 

3) & 

 

 3

 =>  -   

 9 ",

    < u 

( + 

(" ( 

 

 < aceutycznym (Dz.U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272 i2 9("5 #

 #* "podlega grzywnie, karze ograni 

 3

 3)") 

 l

 3=> 59 1 15 

59",

  

 "& <+' 3

./02 99("1 #

 #* ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 l

 =>

31) art. 52 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) otrzymuje sankcje: ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") e

 3

 3=( ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") e

 3

 =>

32) art. 23 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496)  #

 #*

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 10/16

="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 3

 3=>

33) art. 158 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, "19 - 2 1-("-2 -9("115 #

 #* ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 l

 3=>

34) art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli ) & 

  

3& " 

 ) 

*

 ./02 ("4 2 9("1 #

 #* "podlega grzywnie do 19 999 + 3)  & 

 

 3

o =>

35) art. 20, 21, 22 ust. 1 i 3, art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz.U. Nr 127, "41 #

 # 9 ="3&& 

9999+4999 999+ ") 

 3

 35=( 9 5 ="3&& 

999+9999+ 3)  ") 

 3

  3) )  a + 

=( 5 ="3&& 

4999+4999999+ ") 

 3

 35=( 1 ="3&& 

999+99999+=>

36) art. 115 ust. 1 i 3, art. 116 ust. 1 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1 i art. 119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 i Nr 43, poz. 170 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272)  #

 # art. 115 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 117 ust. 1 i art. 118 ust. 1 - "podlega & 

(  & 

 

 3

 3) ") 

 3

 3=( art. 115 ust. 3, art. 116 ust. 4 i art. 119 - "podlega grzywnie, karze ograni 

 3

 3)") 

 3

 =>

37) art. 118 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górni ./02 -(" 2 9("1 #

 # ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") e

 3

 3=( 5 ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") e

 3

 =>

38) art. 90 i 91 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680)  #

 # 9 ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") e

 3

 3=(

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 11/16

 ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") e

 3

 =>

39) art. 53 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ./02 ("454 #

 #* "p3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 l

 => 19  -- -  

 

 1  

  ./0 2 ( " 4  - 2 5( " 5 2 15( " -  # sankcje: art. 77 ust. 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 - "podlega grzywnie lub karze pozba 

 3

 33)) + 

=( art. 78 ust. 2 i art. 79 - "podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno =>

41) art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1997 r. Nr 1("2 -("11 #

 #* ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 l

 3=>

42) art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2 ("15 2 4("--4 #

 #  4  ="3& & 

(  & 

 

 3

 3) "o) 

 3

 3=( art. 56 ust. 2 i art. 57 - "podlega grzywnie";

43) art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ust. 1 oraz art. 43 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 i Nr ("4-1 #

 # 5 5 ="3&& 

4999999+  ") 

 3

 * 34=( 1 1 ="3&& 

4999999+3) "o) 

 3

 33)) + 

=(  19  ="3& & 

(  & 

 

 3

 3) "o) 

 3

 =( 15 ="3&& 

4999999+=> 11 4 

5",

4 ! + ./02 147, poz. 713 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72 i Nr 60, poz.

369) otrzymuje 

 #* ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 l

 => 14 

5",

4  

# 

 < #"

' ./02 1("-9 #

 #* "podlega grzywnie"; 1 9 

",

4 ") 

" e"

' ( ' ./02 5(" #

k #*

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 12/16

="3& ") 

 3

 35=> 1-    

 3" 4   

  " 

*p 

 

 )' 

 ./0 2 9(" 44 #

 #* ="3&& 

4999+3) & 

 

 3

 =>

48) art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. 2 9("1-4 #

 #* ="3&& 

49999+=> 49) art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r.2 ("4 #

 #* ="3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 l

 =>

50) art. 34 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub +)  &

 )" ; "; 3) "'+" 

 3 11 9')"+

 <

 #")3 

./02 -9("115(  #

 # 5 A"3&& 

49999+49999+ "o) 

 3

 3B( 1 A"3&& 

9999+49999+ "o) 

 3

 39(B> 4 

1 

- "  + 

./0 Nr 75, poz. 468): a) art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 1, art. 42, 43 ust. 1 i 2, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. ( 15( 1-(15 1 #

kcje: art. 40 ust. 2, art. 42 ust. 1 i art. 48 ust. 3 - „podlega grzywnie i ka ") 

 3

 34B( art. 41 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 3, art. 47 i 49 A"3&& 

( & 

 

 3

 3)"o) 

 3

 3B( art. 42 ust. 2, art. 43 ust. 2 i art. 48 ust. 2 - „podlega grzywnie, ka & 

 

 3

 3)") 

 3

 B( 15 A"3&& 

 ") 

 3

 * 3B( art. 43 ust. 3 - „podlega grzywnie ") 

 3

 lat 10”, ) 4 A 9B*"#* A B>

52) art. 46 ust. 5 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach ./02 ("4 #

 # 14 A"3&& 

( & 

 

 3

 3) ") 

 3

 3B( 1 A"3&& 

( & 

 

 3

 3) ") 

 3

 B>

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 13/16

53) art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia +3

 &" #" ) "+

 <

 #")3 

./02 9("- #

 #*A"3&& 

( & 

 

 3

 3)") 

 3

 B>

54) art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  

 ./02 ("-1 #

kcje: art. 35 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 i 2 - „podlega grzywnie, karze ogra

 

 3

 3)") 

 3

 B( art. 35 ust. 2 - „podlega grzywnie, karze o& 

 

 3

 3) ") 

 3

 3B>

55) art. 165 ust. 1, art. 174 ust. 1, art. 175, 176 i 177 ust. 1 ustawy z dnia 21 "

- ! ")3 

) ""   ./02 ("-412 1("14 #

 # 4 A"3&& 

999999+3) "o) 

 3

 33)) + 

B( -1 - A"3&& 

4999999+ ") 

 3

 * 34B( -4- A"3&& 

999999+ "o) 

 3

 35B( -- A"3&& 

4999999+ ")a 

 3

 35 Art. 6. $0 3* 1 11 14 

 

9 !3 # (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz - 2 ("452 9("1( # " * przepis oznaczony jako art. 141a w brzmieniu: "Art. 141a. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego #" 

 

<

 #

 !3 #= $0 3* 4 -  

 

9 0 *C 

!; ./02 59("9( 2 1("12 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 70, "115( # " *" "

 

# 1 brzmieniu: "Art. 124a. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego # " 

 

 <

 #

  0 * C 

!; = $50 3* 11 1 1- 

",

9 D 6 

 

#./02 -("1( 2 1("1( Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 14/16

Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), a w ich miejsce wprowadza *" "

 

# 15 ) 

 "Art. 143a. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego # " 

 

 <

 #

  D Granicznej.". $1 + 

1 "

 !; #D !

# (Dz.U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) otrzymuje brzmienie: "Art. 116.

1. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego #" 

 

 '  % 

 

   

( ""+ 

 y"3 

+) &( "

" l

E 3  "3( ) 

# "3 

 +) 3

""+

  

= $ 4 0 3 *  4  

  

  D+) F*

# (Dz.U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153), a w #&# " *" "

 

# 4 ) 

 "Art. 58a. Przepisy art. 115 § 18 oraz art. 318 i 344 Kodeksu karnego # " 

 

 <

 #

  D+) F*

#= Art. 7.  ) # 5 

9#4 &'3

#"o 3

 

#./0 Nr 23, poz. 101).   Przepisy karne Art. 8. Kto powoduje oddanie innej osoby w stan niewolnictwa albo uprawia handel niewolnikami, "3& ") 

 3

 

 

 ' 35 Art. 9. $ 7& 

 "  3

 " *" "   ( o ( 3

 3)  " 3 ( & 

  ") e

 3

 " #53(""+" <

 #

 ")3 

 - w okresie od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. - w czasie lub w "+ <

 #( " 

*

 

9 Przepis art. 4 § 1 Kodeksu karnego nie ma w takich wypadkach zastosowania. $F

" ' 

' 3

 $

#* 

 " 

-& 

 " "'  ' (' " # 

*3))3 #*

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 15/16

   

 

 Art. 10.   

5# + ' 

 )3 # ) " ' 

' " *" (

 &

" 

"3 znych w latach 1944-1989 (Dz.U. Nr 89, poz. 400).    

  

 Art. 11. $6 

" 

  &'3

 * +& przewidzianych w Kodeksie karnym. $! "$

  

# ) #( "' ( ó  &'3

 3& 

*  Art. 12. $@3) # " " " +#*

 3

" " rnego, o którym mowa w art. 2 pkt 1, lub na uchylone przepisy ustawy szcze&'3

#(#*" 

" " 

& $ F "3 (  ) E 

 "   (  o

(#*

 Art. 13. Przy stosowaniu utrzymanych w mocy przepisów karnych:  " 

#    * * 

& "o) 

 3

 (   * & 

 

 " 

 

( &3* (' #  ( 5 #*" 

 

 Art. 14. F "  ; 

 " 

 ( '  

 + wykonana:  

 * 

*

 * 

&") 

 l

 ( & 

* *& 

 

 3

 

#* +& asowych,

24-02-99

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

5 ')( '   

  

( # * "owiednio przepisy Kodeksu karnego o warunkowym zawieszeniu wykonania kary, 1 ') 

  3( # '

 ') ) #  ") 

 3

 # * " 

 " "  

& warunkowym zwolnieniu. Art. 15. / 

' ""+" #  

&#*" e" &"  

( ) 

" 

e

#"+

+ Art. 16. F"  3

 1(#3"*" # &3  " "( 

"

 +   >

"

 e

" +&#3

 Art. 17. $F"  " *" &

 

" 

&3)( ""+" 

 #  

&( ' a& 

3)

 &

3) &'3

  #3) + " " ) &

("*" 

 *

 3

 

 $ D"  * " 

 #  ##  " +a & +&   " "'  3  * 3# tym samym trybie. Art. 18. 0  

 

 

24-02-99

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 88, poz. 554 z 1997 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.