Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1215 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 4/99.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-20
Data wejscia w życie:1999-12-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1215 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 106 poz. 1215 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 20 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 4/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – przewodnicząca, Lech Garlicki – sprawozdawca, Stefan J.Jaworski, Wiesław Johann, Andrzej Mączyński – sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 2o grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku grupy posłów na Sejm z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118) z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a mianowicie:

1) art. 159 pkt 1 i art. 160 pkt 1 kwestionowanej ustawy z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego,

2) art. 159 pkt 2 i art. 160 pkt 2 kwestionowanej ustawy z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości i państwa prawnego, wyrażoną w art. 32 Konstytucji zasadą równości wobec prawa i w art. 31 Konstytucji zasadą ochrony prawnej wolności człowieka,

3) art. 196 kwestionowanej ustawy z wyrażonym w art. 88 ust. 1 Konstytucji obowiązkiem opublikowania ustawy jako warunkiem jej wejścia w życie i wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego, orzeka:

1. Art. 159 pkt 1 i art. 160 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802) są zgodne z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 159 pkt 2 i art. 160 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Z .U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i

802) są niezgodne z wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą ochrony zaufania do państwa i prawa oraz wyrażoną w art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą równości. Ponadto postanawia

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 1997 Nr 102, poz. 643) umorzyć postępowanie w sprawie niezgodności art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774 i Nr 72, poz. 801 i 802) w zakresie, w jakim określa datę wejścia w życie art. 159 pkt 2 i art. 160 pkt 2 tej ustawy , z art. 2 i art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zbędności wydania orzeczenia. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Lech Garlicki Stefan J.Jaworski Wiesław Johann Andrzej Mączyński

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1215 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1213 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1216 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1214 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1209 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1212 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1210 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1208 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1207 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1211 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1206 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.