Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1216 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-12-21
Data wejscia w życie:1999-12-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1216 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 106 poz. 1216 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień – przewodniczący, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Lech Garlicki, Jadwiga Skórzewska-Łosiak Janusz Trzciński – sprawozdawca,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że art. 145 ust.2 w związku z art. 105 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, z późn. zm.) w zakresie, w jakim uzależnia wykonywanie zawodu dotychczasowych instruktorów i wykładowców nauki jazdy w ośrodkach szkolenia lub nauki jazdy, wykonujących te czynności w dniu wejścia w życie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 73, poz. 321), od posiadania średniego wykształcenia oraz zdania ponownego egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę, jest sprzeczny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż narusza zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa oraz zasadę ochrony praw niewadliwie nabytych, orzeka:

1. Art. 145 ust. 2 w związku z art. 105 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) w zakresie, w jakim uzależnia wykonywanie zawodu dotychczasowych instruktorów i wykładowców nauki jazdy w ośrodkach szkolenia lub szkołach jazdy, wykonujących te czynności w dniu wejścia w życie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 1991 r. o zmianie ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 73, poz. 321), od posiadania średniego wykształcenia, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż narusza zasadę zaufania obywatela do Państwa i stanowionego przezeń prawa.

2. Art. 145 ust.2 w związku z art. 105 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) w zakresie, w jakim wymaga zdania egzaminu przez dotychczasowych instruktorów i wykładowców nauki jazdy w ośrodkach szkolenia lub szkołach jazdy, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jerzy Stępień Zdzisław Czeszejko-Sochacki Jadwiga Skórzewska-Łosiak Lech Garlicki, Janusz Trzciński

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1216 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1213 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1214 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1209 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1215 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 4/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1212 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1210 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1208 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1207 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1211 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1206 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.