Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 208 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-04
Data wejscia w życie:1999-04-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 208 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 22 poz. 208

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych. Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 481, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji na terenie gminy lub powiatu, zwane dalej „porozumieniem”, określa:

1) termin obowiązywania porozumienia,

2) liczbę oraz strukturę dodatkowych etatów,

3) kryteria wyboru policjantów,

4) wysokość kosztów utrzymania dodatkowych etatów na dany rok budżetowy,

5) wysokość środków finansowych przekazywanych na rachunek jednostki realizującej wydatki oraz z uwzględnieniem § 3 ust. 1, terminy ich przekazywania,

6) zakres odpowiedzialności z tytułu nieterminowego przekazania środków finansowych lub przekazania w wysokości niższej niż ustalona,

7) formę i szczegółowość rozliczeń z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów dotyczących zasad finansowania wydatków publicznych.

2. Porozumienie może określać także obowiązek organu powiatu lub gminy:

1) zapewnienia policjantom lokali mieszkalnych lub kwater tymczasowych,

2) udostępnienia Policji pomieszczeń na cele służbowe związane z obsadą dodatkowych etatów. § 2.

1. Strony porozumienia mogą przedłużać termin obowiązywania porozumienia na okres kolejnych co najmniej 5 lat.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

2. Przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany warunków porozumienia w formie stosownego aneksu, który podlega zatwierdzeniu przez Komendanta Głównego Policji. § 3.

1. Koszty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, obejmują:

1) uposażenia policjantów ustalone na podstawie odrębnych przepisów,

2) pozostałe świadczenia i należności finansowe policjantów, w tym nagrody roczne, uznaniowe i jubileuszowe oraz odprawy i świadczenia dla policjantów zwalnianych ze służby, wypłacane zarówno w okresie obowiązywania porozumienia, jak i w związku z jego upływem,

3) niezbędne wydatki pozapłacowe związane z wyposażeniem policjantów do pełnienia służby, według norm obowiązujących w Policji,

4) pozostałe koszty utrzymania policjantów w proporcji do ich funduszu płac w wysokości zapewniającej co najmniej osiągnięcie relacji wydatków rzeczowych do osobowych, występującej we właściwej terytorialnie komendzie wojewódzkiej Policji.

2. Zakres kosztów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 481, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) i przepisy wydane na jej podstawie.

3. Koszty utrzymania dodatkowych etatów podlegają, w każdym kolejnym roku obowiązywania porozumienia, aktualizacji uwzględniającej faktyczny wzrost kosztów rodzajowych, o których mowa w § 3 ust.

1. § 4.

1. Przekazanie środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, nie może nastąpić później niż na 7 dni roboczych:

1) przed końcem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który powinna nastąpić wypłata uposażeń – w odniesieniu do uposażeń i pozostałych należności policjantów (płatnych z góry),

2) od terminu wyznaczonego przez jednostkę Policji – w odniesieniu do wydatków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2-4, z wyjątkiem wymienionych w pkt

1.

2. Skutki finansowe z tytułu nieterminowego przekazania środków finansowych lub przekazania w niższej wysokości niż ustalona dociążają odpowiednio budżet gminy lub powiatu. § 5.

1. Środki finansowe na utrzymanie dodatkowych etatów Policji na terenie gminy lub powiatu nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w porozumieniu.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, sprawuje w imieniu stron porozumienia Komendant Główny Policji.

3. Komendant Główny Policji informuje strony porozumienia o wynikach przeprowadzonej kontroli. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 208 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 212 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt K. 35/98

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 211 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1999 r. sygn. akt SK. 19/98

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 213 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 210 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 204 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 209 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 203 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 207 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 206 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 205 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń sędziów i prokuratorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 202 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 200 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Wilnie dnia 5 marca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 198 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, sporządzonej w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 199 z 1999

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Wilnie dnia 5 marca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 201 z 1999

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 197 z 1999

  Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 493

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1998

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1620

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-18 poz. 1585

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 468

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.