Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 225 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-09
Data wejscia w życie:1999-04-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 225 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1999 Nr 25 poz. 225

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru.

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w cukrowniach i rafineriach cukru przy produkcji cukru. §

2. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy powinna zawierać w szczególności określenie sposobu postępowania w przypadku awarii urządzeń technicznych oraz wystąpienia zagrożeń wynikających z przebiegu reakcji fizycznych i chemicznych w procesach zagęszczania roztworów cukrowych i krystalizacji cukru. § 3.

1. Rurociągi, z zastrzeżeniem ust. 2, powinny być:

1) oznakowane zgodnie z Polskimi Normami,

2) usytuowane na wysokości co najmniej 2,50 m od poziomu podłoża stanowiska pracy lub drogi komunikacyjnej; jeżeli warunki techniczne nie pozwalają na usytuowanie rurociągów na wysokości 2,50 m, dopuszcza się ich instalowanie na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m pod warunkiem ich widocznego oznakowania.

2. Rurociągi przewodzące gorące lub żrące czynniki technologiczne, prowadzone nad stanowiskami pracy lub drogami komunikacyjnymi, powinny mieć zainstalowane miejscowe rynny odpływowe i izolację termiczną. §

4. Drogi i przejścia na terenie cukrowni, zlokalizowane obok urządzeń do hydromechanicznego rozładunku buraków ze środków transportowych, powinny być osłonięte ekranem o wysokości co najmniej 2,50 m, chroniącym przed niebezpiecznym strumieniem wody.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

§

5. Spławiaki do buraków o budowie płaskiej powinny być osłonięte ścianami ochronnymi o wysokości 1,1 m w miejscu nie utrudniającym wyładunku buraków ze środków transportowych lub opróżniania spławiaków przy użyciu sprzętu mechanicznego. § 6.

1. Przed stanowiskiem do hydromechanicznego spłukiwania buraków ze środków transportowych i z pryzmy spławiaka powinny być umieszczone tablice ostrzegawcze „Uwaga, niebezpieczny strumień wody”.

2. Urządzenia służące do hydromechanicznego spłukiwania buraków powinno być wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające nie kontrolowany obrót wokół własnej osi. § 7.

1. Krata odcinająca przepływ buraków w kanale spławnym powinna być wyposażona w stałe lub przenośne urządzenie mechaniczne do jej podnoszenia.

2. Prace konserwacyjno-remontowe kraty, o której mowa w ust. 1, oraz usuwanie zanieczyszczeń z kanału spławnego powinny być wykonywane co najmniej przez dwóch pracowników. §

8. Urządzenie służące do usuwania zanieczyszczeń z kanału spławnego powinno być wyposażone w osłony chroniące pracowników przed uderzeniem palczakami i rozpryskiem wody. §

9. Pomiędzy stanowiskiem pracy do hydromechanicznego spłukiwania buraków, płuczka i krajalnicami powinna być zainstalowana dźwiękowa lub świetlna sygnalizacja zakłóceń równomiernego przepływu buraków do krajalnic. § 10.

1. W przypadku konieczności przeprowadzenia prac wewnątrz płuczki należy opróżnić ją z buraków i wody oraz wyłączyć napęd i zabezpieczyć przed przypadkowym jej uruchomieniem.

2. Prace, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane co najmniej przez dwóch pracowników. § 11.

1. Podłoga pomostu do obsługi odwadniaczy rolkowych powinna być usytuowana na wysokości 1,1 m poniżej górnej krawędzi odwadniaczy.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

2. Boki odwadniaczy, o których mowa w ust. 1, powinny być osłonięte metalową siatką do wysokości co najmniej 0,5 m ponad górne krawędzie odwadniaczy. § 12.

1. Demontaż i montaż ram nożowych tarczy krajalnicy buraków powinien być przeprowadzany przy użyciu urządzeń pomocniczych co najmniej przez dwóch pracowników.

2. Zasobnik krajalnicy buraków powinien być osłonięty siatka metalowa lub barierką ochronną.

3. Podnośnik kubełkowy transportujący buraki do zasobnika, o którym mowa w ust. 2, powinien być osłonięty blachą na całej wysokości, a jego dolna część zabezpieczona barierką ochronną. § 13.

1. Piec wapienny do wypalania wapna i wytwarzania gazu saturacyjnego powinien być wyposażony w urządzenie uniemożliwiające przedostawanie się gazu do wnętrza budynku w przypadku awarii pomp gazowych.

2. Gromadzenie kamienia wapiennego i koksu na górnym pomoście pieca wapiennego oraz używanie do jego rozpalania płynów łatwo palnych lub wybuchowych jest niedopuszczalne.

3. Otwieranie okienek wziernych pieca wapiennego, o którym mowa w ust. 1, powinno być dokonywane przy użyciu odpowiedniego narzędzia. § 14.

1. Płuczka gazowa pieca wapiennego i pompy do gazu saturacyjnego powinny być usytuowane na zewnątrz budynku albo w pomieszczeniu wyposażonym w mechaniczna wentylację zapewniającą co najmniej 5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

2. Naprawę płuczki gazowej i jej rurociągów powinno przeprowadzać się po uprzednim usunięciu znajdujących się tam gazów. § 15.

1. Urządzenie do zagęszczania soku buraczanego (wyparka) powinno być zabezpieczone izolacją termiczną chroniącą pracowników przed oparzeniami.

2. W przypadku czyszczenia wnętrza wyparki roztworem kwasu solnego do oświetlenia jej wnętrza należy używać lampy elektrycznej o napięciu nie wyższym niż 25 V. §

16. Pobieranie próbek soku z otwartych zbiorników wyposażonych w mieszadła i w parowe wężownice grzejne (klarownice) powinno odbywać się z zaworów przeznaczonych do tego celu.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

§

17. Dozowanie środków chemicznych do wyparek lub do odbarwiania klarówek powinno odbywać się przy pomocy specjalistycznych urządzeń dozujących. § 18.

1. Nad każdym zaworem probierczym urządzeń do gotowania cukrzyc (warniki) należy umieścić tablicę ostrzegawczą „Przed pobraniem próby sprawdź stan próżni i poziom wypełnienia warnika”.

2. Przed przystąpieniem do naprawy mieszadeł cukrzycy należy je ochłodzić do temperatury co najmniej 30oC (303 K) i zabezpieczyć przed przypadkowym uruchomieniem. §

19. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji cukru (Dz.U. z 1994 r. Nr 2, poz. 6). §

20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 225 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 219 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 224 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stopni specjalizacji w zawodzie "pracownik socjalny".

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 226 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 223 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 221 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 1999/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 220 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1999/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 218 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 222 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie dopuszczenia w 1999 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 227 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach medycznych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-11-04 nr 330 poz. 2

  2004/708/WE:Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Higieny (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1148

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 593

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 602

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1225

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.