Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 362 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-27
Data wejscia w życie:1999-04-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 362 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 362

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wykaz:

1) przedsiębiorstw górniczych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112), zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) przedsiębiorstw robót górniczych, o których mowa w: a) art. 10 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, b) art. 19 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 stycznia 1999 r.

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. (poz. 362) Załącznik nr 1

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW GÓRNICZYCH

1. Bytomska Spółka Węglowa S.A.

2. Gliwicka Spółka Węglowa S.A.

3. Jędrzejowska Spółka Węglowa S.A.

4. Katowicki Holding Węglowy S.A.

5. Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.

6. Rudzka Spółka Węglowa S.A.

7. Rybnicka Spółka Węglowa S.A.

19. Kopalnia Węgla Kamiennego „Jowisz” Sp. z o.o. w likwidacji

20. Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian” Sp. z o.o.

21. Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o.

22. Kopalnia Węgla Kamiennego

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

8. Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka” S.A.

9. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” S.A.

10. Kopalnia Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A.

11. Kopalnia Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A.

12. Kopalnia Węgla Kamiennego „Saturn” S.A.

13. Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A.

14. Kopalnia Węgla Kamiennego „Żory” S.A.

15. Zakład Wydobywczo-Przeróbczy Antracytu S.A. w upadłości

16. Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja” Sp. z o.o. w likwidacji

17. Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum-Szombierki” Sp. z o.o.

18. Kopalnia Węgla Kamiennego „Grodziec” Sp. z o.o. w likwidacji

„Niwka-Modrzejów” Sp. z o.o.

23. Kopalnia Węgla Kamiennego „Paryż” Sp. z o.o. w likwidacji

24. Kopalnia Węgla Kamiennego „Powstańców Śląskich” Sp. z o.o. w likwidacji

25. Kopalnia Węgla Kamiennego „Pstrowski” Sp. z o.o. w likwidacji

26. Kopalnia Węgla Kamiennego „Siemianowice” Sp. z o.o.

27. Zakład Górniczy „Wojkowice” Sp. z o.o.

28. Zakład Wydobywczy Surowców Mineralnych „Jadwiga” Sp. z o.o.

29. Zakład Górniczy „Brzeziny” Sp. z o.o.

30. Zakład Górniczy „Bytom 1” Sp. z o.o.

31. Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek-Miechowice” Sp. z o.o.

32. Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbark” Sp. z o.o.

33. Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda”

34. Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego

Załącznik nr 2

1. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w

4. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Bytomiu „ROW” S.A. w upadłości w

2. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A. w Jastrzębiu-Zdroju Bytomiu

5. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych

3. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A. w „ROW” w Rybniku Gliwicach

Załącznik nr 3

1. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu

2. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A. w Bytomiu

3. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A. w Gliwicach

4. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „ROW” S.A. w upadłości w Jastrzębiu-Zdroju

5. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „ROW” w Rybniku

6. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Wałbrzych” w upadłości

7. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Mysłowice” w upadłości

8. Bytomski Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.

9. Gliwicki Zakład Usług Górniczych Sp. z o.o.

10. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „Mysłowice” Sp. z o.o.

11. Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A. w upadłości

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 362 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 363 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 369 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 368 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 361 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 367 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 366 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 378 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 365 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 377 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 376 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 364 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 360 z 1999

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 375 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 374 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 373 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 372 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 370 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 38, poz. 371 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

  Na jakiej podstawie przedsiębiorstwa ustalają zasady na których się prywatyzują, a dokładnie komu sie należą komu nie należą akcje prywatyzowanego przesiębiorstwa?

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

 • Budowa studni wąskorurowej

  Chciałbym na działce budowlanej wykonać studnię wąskorurową wierconą. Działka znajduje się na terenie zabudowy miejskiej domków jednorodzinnych. Nie mam w zamiarze (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 450

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 451

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 39 poz. 610

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2002 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 59 poz. 821

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2002 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.