Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 399 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-09
Data wejscia w życie:1999-05-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 399 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/7

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r.

o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399.

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654, z 1997 r. Nr 24, poz. 119, Nr 79, poz. 484, Nr 85, poz. 538, Nr 88, poz. 554 i Nr 140, poz. 940 oraz z 1998 r. Nr 108, poz. 685 i Nr 162, poz. 1121) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady tworzenia i funkcjonowania systemów obowiązkowego i umownego gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności potwierdzonych dokumentami wystawionymi przez banki,

2) rodzaje działań, które mogą być podejmowane w celu udzielania podmiotom objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych pomocy do wysokości środków gwarantowanych w przypadkach powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności,

3) zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania.”;

2) w art. 2: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) deponent - osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną oraz podmioty, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95), zwanej dalej „Prawem bankowym”, będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego systemem gwarantowania, potwierdzoną wystawionym przez ten bank dokumentem imiennym, z wyłączeniem: a) Skarbu Państwa, b) banków,

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/7

c) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715), d) podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015), e) akcjonariuszy banku posiadających w dniu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pakiet akcji uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także osób, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy, o której mowa w lit. c), f) członków zarządu, rady (rady nadzorczej) banku oraz osób pełniących w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu zawieszenia działalności banku lub spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego zawieszenie działalności banku lub dzień spełnienia warunku gwarancji,

2) środki gwarantowane - środki pieniężne zgromadzone w banku przez deponenta na rachunkach imiennych oraz jego należności wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone wystawionymi przez bank dokumentami imiennymi z wyłączeniem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listów zastawnych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr 107, poz. 669), w walucie polskiej lub walutach obcych, według stanu na dzień zawieszenia działalności banku, powiększone o należne odsetki naliczone do dnia spełnienia warunku gwarancji - do wysokości określonej ustawą,”, b) w pkt 3 w lit. a) wyrazy „prowadzące w Rzeczypospolitej Polskiej działalność na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe” zastępuje się wyrazami „w rozumieniu Prawa bankowego”, a w nawiasie po wyrazach „poz. 369” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939”, c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) suma aktywów ważonych ryzykiem - sumę aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych, którym Komisja Nadzoru Bankowego nadaje wyrażoną procentowo wagę ryzyka,”;

3) w art. 4 w ust. 2: a) w pkt 1 wyrazy „sytuacji zagrożenia wypłacalności” zastępuje się wyrazami „niebezpieczeństwa niewypłacalności”,

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 3/7

b) pkt 1a otrzymuje brzmienie: „1a) nabywanie wierzytelności banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności,”, c) w pkt 4 wyrazy „postępowania mającego na celu uzdrowienie gospodarki” zastępuje się wyrazami „programu postępowania naprawczego”;

4) w art. 6: a) w ust. 1wyrazy „9 członków” zastępuje się wyrazami „10 członków”, b) w ust. 3 w pkt 2 wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „czterech”;

5) w art. 7 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) określanie na wniosek Zarządu Funduszu wysokości stawek obowiązkowej opłaty rocznej oraz funduszu ochrony środków gwarantowanych,”;

6) w art. 13: a) dodaje się ust. 3b w brzmieniu: „3b. Od dnia 1 stycznia 1999 r. opłaty ustalone zgodnie z ust. 1 ulegają pomniejszeniu o 40%, a od dnia 1 stycznia 2001 r. ulegają pomniejszeniu o 50%. Kwotę z tytułu pomniejszenia na rzecz Funduszu wnosić będzie Narodowy Bank Polski.”, b) w ust. 4 w nawiasie po wyrazach „poz. 44” stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932-934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112 i poz. 1121);

7) w art. 14: a) w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 5”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Banki, o których mowa w ust. 1, w przypadku przejęcia innych banków, wnoszą obowiązkowe opłaty roczne za rok 1999 od łącznej sumy aktywów i zobowiązań pozabilansowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, naliczone z zastosowaniem stawki określonej w ust. 1 wyłącznie do sumy własnych aktywów bilansowych i zobowiązań pozabilansowych, według stanu przed przejęciem.”;

8) w art. 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Roczne sprawozdanie finansowe Fundusz sporządza do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok obrotowy.”, b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do członków organów Funduszu, których kadencji nie obejmuje sprawozdanie, o którym mowa w ust.

3. 6. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, określi, w drodze rozporządzenia szczególne zasady rachunkowości Funduszu.”;

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 4/7

9) w art. 19: a) w ust. 2 wyrazy „stanu zagrożenia wypłacalności” zastępuje się wyrazami „niebezpieczeństwa niewypłacalności”, b) ust. 4 po wyrazach „w ust. 1” dodaje się wyrazy „oraz w art. 4 ust. 2 pkt 1a”;

10) w art. 20: a) w pkt 2 wyrazy „Prezesa Narodowego Banku Polskiego” zastępuje się wyrazami „Komisji Nadzoru Bankowego”, b) dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) przedstawienie Zarządowi Funduszu przez bank ubiegający się o pomoc pozytywnej opinii Komisji Nadzoru Bankowego o programie postępowania naprawczego.”;

11) w art. 20a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Komisja Nadzoru Bankowego informuje niezwłocznie Zarząd Funduszu o wystąpieniu konieczności wszczęcia przez zarząd banku postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ustawy - Prawo bankowe.

2. Fundusz na swój wniosek skierowany do Komisji Nadzoru Bankowego jest ustanawiany kuratorem, o którym mowa w art. 144 ustawy Prawo bankowe, w stosunku do banku objętego systemem gwarantowania, o ile udzielił temu bankowi pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 1a. Funduszowi nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 144 ust. 8 ustawy - Prawo bankowe.”;

12) w art. 23 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Górna granica środków gwarantowanych określona w ust. 2 pkt 2, ulega podwyższeniu:

1) do równowartości w złotych 8.000 EURO - od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) do równowartości w złotych 11.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) do równowartości w złotych 15.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2001 r.,

4) do równowartości w złotych 17.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2002 r.

5) do równowartości w złotych 20.000 EURO - od dnia 1 stycznia 2003 r.”;

13) w art. 25: a) w ust. 2: - wyrazy „art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703, z 1996 r. Nr 106, poz. 496)” zastępuje się wyrazami „art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063)”, - skreśla się wyrazy „i 4”, b) w ust. 3 po wyrazach „ustalana jest” dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 4”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 5/7

„4. Banki, o których mowa w ust. 3, w przypadku przejęcia innych banków, tworzą na rok 1999 fundusz ochrony środków gwarantowanych od łącznej sumy środków pieniężnych, o których mowa w ust. 2, łączących się banków, z zastosowaniem stawki określonej w ust. 3 wyłącznie do sumy własnych środków pieniężnych przed przejęciem.”;

14) w art. 27a w ust. 2 w nawiasie po wyrazach „poz. 703” dodaje się wyrazy „ z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940 i z 1998 r. Nr 117, poz. 756”;

15) w art. 28 w ust. 3 po wyrazach „o której mowa w ust. 1” dodaje się wyrazy „z uwzględnieniem należności osób określonych w art. 57 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe”;

16) w art. 35 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadku nabycia przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 165 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe, na nabywcę nie przechodzą zobowiązania wynikające z wierzytelności Funduszu, o których mowa w ust. 1.”;

17) w art. 38 w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe” zastępuje się wyrazami „ustawy - Prawo bankowe”. Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770) w art. 90 § 3 otrzymuje brzmienie: „§3. Strata bilansowa w banku spółdzielczym pokrywana jest według zasad i w terminach określonych w programie postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95).”.

Art. 3. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 11, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 3 skreśla się wyrazy „i 5”;

2) w art. 53 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.”;

3) w art. 70 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio przy udzielaniu kredytu nowoutworzonemu przedsiębiorcy, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.”;

4) w art. 79 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 6/7

„8. Przez członków organów banku, o których mowa w ust. 1 i 2, rozumie się członków zarządu i członków rady nadzorczej.”;

5) art. 95 otrzymuje brzmienie: „Art. 95. Księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzone pieczęcią banku oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienie z zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunków spłaty, mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych. Dokumenty te są podstawą wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność dłużnika banku. Jeżeli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej zabezpieczenie może być dokonane przez złożenie tych dokumentów do zbioru dokumentów.”;

6) w art. 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.”;

7) w art. 105 w ust. 4 po wyrazach „Banki mogą” dodaje się wyrazy „ , wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi,”;

8) w art. 144 w ust. 1 wyrazy „art. 20 ustawy” zastępuje się wyrazami „art. 20a ustawy”;

9) w art. 167 w pkt 1 wyrazy „art. 204 § 1 pkt 1 i 2 Prawa upadłościowego” zastępuje się wyrazami „art. 204 § 1 pkt 1 Prawa upadłościowego”;

10) w art. 172 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Banki spółdzielcze obowiązane są uzyskać zwiększenie funduszy własnych do poziomu równowartości 300.000 EURO do dnia 31 grudnia 2000 r.”.

Art. 4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych ogłosi w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 399 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 411 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 1999 r. sygn. akt P. 7/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 410 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 409 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 408 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 407 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 406 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 405 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania , przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 404 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 403 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 402 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 401 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 400 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.