Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 400 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-10
Data wejscia w życie:1999-05-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 400 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Art. 1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 38 w ust. 2 wyrazy „z upływem sześciu miesięcy” zastępuje się wyrazami „z upływem dwunastu miesięcy”;

2) w art. 49 w ust. 4 skreśla się wyrazy „ , z tym że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółek, których Skarb Państwa nie jest jedynym akcjonariuszem, powstaje po upływie trzech miesięcy od wniesienia przedsiębiorstwa do spółki i wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia powstania tego prawa”. Art. 2. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 49 ust. 4 i art. 63 ust. 2-4 ustawy, o której mowa w art. 1, które złożyły w terminie oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa akcji, lecz wskutek wygaśnięcia prawa nie nabyły ich, mają prawo nieodpłatnie nabyć te akcje w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 400.

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 400 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 405 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania , przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 409 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 411 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 1999 r. sygn. akt P. 7/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 408 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 406 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 404 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 403 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 410 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 407 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 402 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 401 z 1999

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 40, poz. 399 z 1999

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.

porady prawne online

Porady prawne

 • Darowizna akcji pracowniczych

  Czy przeniesienie własności akcji nabytych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz.561 (...)

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych

  Na jakiej podstawie przedsiębiorstwa ustalają zasady na których się prywatyzują, a dokładnie komu sie należą komu nie należą akcje prywatyzowanego przesiębiorstwa?

 • Wymagania dla członków Rady Nadzorczej

  W firmie, w której większościowy pakiet udziałów posiada \"prywatny\" inwestor, zarządzono przeprowadzenie wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników. (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 745

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. zmieniająca ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1730

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-11 poz. 637

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-08 poz. 210

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2000-03-29 poz. 383

  Ustawa z dnia 29 marca 2000 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz ustawy o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.