Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 633 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentów stanowiacych podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-21
Data wejscia w życie:1999-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 633 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 59 poz. 633

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów. Na podstawie art. 77 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872),

2) jednostce prowadzącej dystrybucję – rozumie się przez to producenta druków kart,

3) podmiocie zamawiającym – rozumie się przez to podmioty wydające kartę, określone w ustawie. § 2.

1. W karcie dokonuje się wpisu danych identyfikacyjnych właściciela pojazdu na podstawie dowodu własności pojazdu.

2. Wpisu parametrów technicznych pojazdu w karcie dokonuje się na podstawie:

1) wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, z zastrzeżeniem pkt 2-5,

2) zaświadczenia o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 68 ust. 12 – w przypadku wystawiania karty dla pojazdu zabytkowego,

3) zaświadczenia o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 68 ust. 12 ustawy, oraz dokumentu identyfikacyjnego pojazdu marki „SAM” – w przypadku wystawiania karty dla pojazdu marki „SAM”,

4) katalogu marek i typów pojazdów oraz zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – w przypadku wystawiania karty dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy i tam zarejestrowanego, a rejestrowanego po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

5) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub innego dokumentu (dokumentów) potwierdzającego, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów – w przypadku wystawiania karty dla pojazdu, w którym dokonano zmian, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy,

6) dowodu rejestracyjnego.

3. Wpisu parametrów technicznych pojazdu w karcie w przypadkach innych niż określone w ust. 2 dokonuje się na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. §

3. Druki kart są drukami ścisłego zarachowania. §

4. Jednostka prowadząca dystrybucję druków kart:

1) realizuje zamówienia na druki kart w terminie ustalonym z podmiotem zamawiającym, ale nie dłuższymi niż 2 miesiące od dnia złożenia zamówienia,

2) określa miejsce, termin, sposób odbioru zamówienia oraz zasady reklamacji,

3) prowadzi ewidencję wydanych druków kart i podmiotów zamawiających druk kart oraz zabezpiecza je przed dostępem osób nie upoważnionych,

4) przechowuje w oddzielnych teczkach dowody odbioru druków kart. §

5. Zamówienie na druki kart składają podmioty zamawiające. § 6.

1. Przygotowane do odbioru druki kart przez jednostkę prowadzącą dystrybucję druków kart powinny znajdować się w paczkach zaplombowanych, posiadających załączana specyfikację ich zawartości.

2. Przy odbiorze należy sprawdzić stan ilościowy i zaplombowanie paczek. §

7. Odbiór druków kart pojazdu następuje na podstawie pisemnego upoważnienia podmiotu zamawiającego. §

8. Podmiot zamawiający obowiązany jest:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

1) złożyć kwartalne zamówienia na druki kart nie później niż 30 dni przed upływem poprzedniego kwartału,

2) niezwłocznie wpisać otrzymane druki kart do wykazu otrzymanych i wydanych druków kart, zwanego dalej „wykazem druków kart”,

3) przechowywać w oddzielnych teczkach przychodu dowody otrzymania druków kart,

4) zabezpieczyć wykazy druków kart oraz druki kart przed dostępem osób nie upoważnionych. § 9.

1. Wykaz druków kart, o którym mowa w § 8 pkt 2, powinien posiadać zszyte oraz ponumerowane i opieczętowane strony.

2. Wykaz druków kart, dowody otrzymania druków kart oraz druki kart powinny być przechowywane w szafach metalowych w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach, wyposażonych w sprzęt przeciwpożarowy. Jeżeli pomieszczenie znajduje się na parterze, okna zewnętrzne powinny być okratowane.

3. Wzór wykazu druków kart określa załącznik do rozporządzenia. §

10. Wykaz kruków, o którym mowa w § 8 pkt 2, druki kart i pieczęcie służące do wystawiania kart powinny być przechowywane wyłącznie w szafach metalowych plombowanych. §

11. W razie kradzieży druków kart pojazdu informacja o kradzieży powinna być niezwłocznie przekazana Policji albo jednostce Żandarmerii Wojskowej, jeżeli kradzieży dokonano na terenie jednostki lub instytucji wojskowej. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. (poz. 633)

WYKAZ OTRZYMANYCH I WYDANYCH DRUKÓW KART POJAZDÓW Wydano dla pojazdu nr VIN nr rejestracyjny *)

Lp.

Nr druku

Uwagi

*)

Wypełnia podmiot wydający kartę określony w ustawie, z wyjątkiem producenta lub importera.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 633 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 630 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 629 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 626 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 625 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 635 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 628 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 624 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 623 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 634 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 631 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 632 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 627 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielania kredytu w warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Karty płatnicze

  Kto może być emitentem elektronicznych kart płatniczych i pieniądza elektronicznego w Polsce? Jeżeli są to tylko banki, to czy możliwe jest po podpisaniu odpowiedniej (...)

 • Karta pojazdu

  Pod koniec czerwca kupiłem samochód osobowy. Był on pierwszy raz rejestrowany w Polsce. Musiałem przy rejestrowaniu wyrobić Kartę pojazdu , za którą zapłaciłem 1000 (...)

 • Rejestracja koparki - pojazdu samochodowego

  Czy wymagana jest rejestracja koparki (kołowej) która korzysta z przejazdu po drodze na plac budowy? Wg danych technicznych omawianej koparki maksymalne prędkości jazdy (...)

 • Brak zawiadomienia zakładu ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu

  Jakie są konsekwencje nie poinformowania zakładu ubezpieczeniowego o zbyciu pojazdu oraz o danych osobowych nabywcy pojazdu?

 • Kserowanie kart płatniczych

  Z jednym z klubów fitness (prestiżowym) należy zawrzeć umowę na czas przynajmniej 12 m-cy. Płatność jest w formie stałego comiesięcznego obciążania rachunku karty (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-22 poz. 592

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów stanowiących podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-22 poz. 591

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu

 • Dziennik Ustaw z 2007-11-23 poz. 1630

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-19 poz. 612

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 760

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.