Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 626 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-25
Data wejscia w życie:1999-07-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 626 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 59 poz. 626

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 142, poz. 951) zarządza się, co następuje: §

1. W załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie nadania statutu Agencji Rynku rolnego (Dz.U. Nr 138, poz. 641, z 1998 r. Nr 100, poz. 641 i z 1999 r. Nr 12, poz. 99) w § 23 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) od dnia 1 listopada do dania 31 grudnia – pszenicy i żyta.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 626 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 630 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 629 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 625 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 635 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 628 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 624 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 623 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 634 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 633 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentów stanowiacych podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 631 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 632 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 627 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielania kredytu w warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 588

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 78

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.