Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 724 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania nadzoru administracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-14
Data wejscia w życie:1999-08-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 724 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 63 poz. 724

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania nadzoru administracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń. Na podstawie art. 110 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz. 419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 102, poz. 643 i Nr 123, poz. 779 oraz z 1998 r. Nr 113, poz. 717) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa tryb wykonywania nadzoru zwierzchniego, sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości, oraz nadzoru bezpośredniego, sprawowanego przez prezesów sądów rejonowych, nad administracyjną działalnością kolegiów do spraw wykroczeń, zwanych dalej „kolegiami”. § 2.

1. Wykonywanie nadzoru odbywa się w szczególności przez:

1) wizytacje obejmujące całokształt działalności administracyjnej kolegiów,

2) lustracje obejmujące wyznaczoną problematykę,

3) kontrole organizacji pracy sekretariatu kolegiów i prowadzenia biurowości,

4) narady powizytacyjne i polustracyjne, a także konferencje szkoleniowe członków kolegiów, radców kolegiów oraz pracowników sekretariatu kolegiów,

5) dokonywanie ocen działalności administracyjnej kolegium na podstawie danych statystycznych, wykazu spaw nie rozpoznanych mimo upływu 3 miesięcy od wpływu sprawy oraz badania skarg.

2. W czasie wizytacji bada się w szczególności:

1) sprawność postępowania przed kolegium, w tym przygotowanie posiedzeń,

2) wykonywanie czynności w toku postępowania międzyinstancyjnego,

3) sposób prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych,

4) rzetelność sporządzania sprawozdań statystycznych.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

§ 3.

1. Z przebiegu wizytacji i lustracji sporządza się sprawozdanie.

2. Sprawozdanie z wizytacji powinno zawierać:

1) określenie zakresu wizytacji,

2) poczynione ustalenia oraz, w razie potrzeby, zalecany sposób usunięcia przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości,

3) ocenę pracy wizytowanego kolegium,

4) wnioski końcowe i zalecenia powizytacyjne.

3. Sprawozdanie z lustracji powinno zawierać dane dotyczące poczynionych ustaleń, ujawnionych uchybień i ich przyczyn oraz wskazanie podjętych w toku lustracji środków i wynikające z niej wnioski.

4. Sprawozdanie z wizytacji lub lustracji w ciągu 14 dni od zakończenia wizytacji lub lustracji przedstawia się przewodniczącemu kolegium, który ma prawo zgłosić uwagi do sprawozdania w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. §

4. Poczynione w toku wizytacji lub lustracji ustalenia wizytujący lub lustrujący omawia z zainteresowanymi członkami kolegium lub pracownikami sekretariatu kolegium, wysłuchując ich wyjaśnień. O istotniejszych spostrzeżeniach, wskazujących na potrzebę bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, informuje on przewodniczącego kolegium. §

5. Członkowie wizytowanego lub lustrowanego kolegium mogą zgłaszać prezesowi sądu rejonowego oraz za jego pośrednictwem Ministrowi Sprawiedliwości uwagi i wnioski co do przeprowadzonej wizytacji lub lustracji. O wynikach oceny tych uwag i wniosków zainteresowani członkowie kolegium powinni być zawiadomieni. § 6.

1. Prezes sądu rejonowego na podstawie sprawozdania z wizytacji lub lustracji wydaje przewodniczącemu kolegium zarządzenia i określa termin ich wykonania, a w razie potrzeby występuje do rady gminy o odwołanie członka kolegium lub podejmuje działania dyscyplinujące wobec pracowników sekretariatu kolegium.

2. Jeżeli uzasadniają to wnioski powizytacyjne lub polustracyjne, w terminie jednego miesiąca od zakończenia wizytacji lub lustracji, zwołuje się konferencję w celu omówienia wyników wizytacji lub lustracji, z udziałem przewodniczącego kolegium i jego zastępców, członków kolegium, radcy kolegium oraz pracowników sekretariatu kolegium.

3. Odpis sprawozdania z wizytacji lub lustracji i wydanych zarządzeń powizytacyjnych lub polustracyjnych prezes sądu rejonowego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości, jeżeli zachodzi potrzeba:

1) wniesienia środka odwoławczego od prawomocnego orzeczenia,

2) wystąpienia do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów, których stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwie,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

3) zawiadomienia właściwych organów o konieczności zmiany lub uchylenia przepisów sprzecznych z ustawą.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, załącza się informację o zastosowanych środkach dyscyplinarnych. Rozdział 2 Nadzór Ministra Sprawiedliwości §

7. Minister Sprawiedliwości wykonuje nadzór zwierzchni nad działalnością administracyjną kolegiów osobiście, przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prezesów sądów okręgowych. § 8.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości, którym na podstawie regulaminu organizacyjnego powierzone zostały zadania w zakresie wykonywania nadzoru nad kolegiami, podejmują działania, o których mowa w § 2, zgodnie z harmonogramem realizacji swych zadań oraz na podstawie polecenia Ministra Sprawiedliwości.

2. W oparciu o wyniki czynności własnych oraz sprawozdania prezesów sądów, sporządzane na podstawie § 9 ust. 3 i § 12, komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, opracowują roczną informacje o działaniach podejmowanych w zakresie nadzoru nad administracyjną działalnością kolegiów oraz ustalają kierunki i zakres czynności nadzorczych. § 9.

1. Prezesi sądów okręgowych na polecenia Ministra Sprawiedliwości opracowują okresowe plany zadań nadzorczych nad działalnością administracyjną kolegiów lub podejmują doraźne działania , o których mowa w § 2 ust.

1.

2. Wykonywanie czynności wynikających z okresowych planów zadań nadzorczych i doraźne działania nadzorcze, o których mowa w ust. 1, prezes sądu okręgowego zleca sędziom wizytatorom, wyznaczonym sędziom lub wyznaczonym inspektorom do spraw biurowości sadowej.

3. Z wykonywania czynności nadzorczych prezes sadu okręgowego przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości, w terminie do dnia 15 stycznia, roczne sprawozdanie, chyba że termin przedstawienia takiego sprawozdania wynika z polecenia, o którym mowa w ust.

1. §

10. Minister Sprawiedliwości może polecić przeprowadzenie doraźnej wizytacji lub lustracji w dowolnym kolegium. Przeprowadzenie takiej wizytacji lub lustracji nie zwalnia prezesa sadu rejonowego z obowiązków nadzorczych nad danym kolegium. Rozdział 3 Nadzór prezesów sądów rejonowych §

11. Prezes sądu rejonowego wykonuje nadzór bezpośredni nad działalnością administracyjną kolegiów osobiście, przez wyznaczonego sędziego lub wyznaczonego pracownika sekretariatu sądu.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

§

12. Prezes sądu rejonowego sporządza corocznie plan zadań nadzorczych, który w terminie do 15 stycznia każdego roku przedstawia do akceptacji Ministrowi Sprawiedliwości wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu zadań nadzorczych za ubiegły rok. § 13.

1. Prezes sądu rejonowego zarządza przeprowadzenie wizytacji lub lustracji stosownie do potrzeb, zwłaszcza gdy pojawią się sygnały o istotnych nieprawidłowościach w działalności administracyjnej danego kolegium.

2. W celu przeprowadzenia wizytacji lub lustracji prezes sądu rejonowego może powołać zespół składający się z sędziów i pracowników sekretariatu danego sądu. Przewodniczącym takiego zespołu jest prezes sądu rejonowego. §

14. W celu omówienia wyników przeprowadzonych czynności nadzorczych prezes sądu rejonowego zwołuje przynajmniej raz w roku konferencję z udziałem przewodniczącego kolegium, zastępców przewodniczącego kolegium oraz radcy kolegium. Na konferencje mogą być zapraszani członkowie kolegium. Rozdział 4 Przepis końcowy §

15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 724 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 727 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 726 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 702 z 1999

  Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 718 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 717 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 716 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 715 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 na dofinansowanie zadań wynikających z " Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 719 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 721 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 725 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 720 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie zawieszania żołnierzy w czynnościach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 723 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 722 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 714 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego " Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej".

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 713 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie rodzin zastępczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 701 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 700 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 712 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 710 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 708 z 1999

  Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Organy nadzoru budowlanego

  Czy i jakie uprawnienia ma Wojewoda w sprawach cofnięcia nakazu rozbiórki w celu uzupełnienia dokumentów, bądź przywrócenia terminu na uzupełnienie dokumentów?

 • Protokół z kontroli inspektora pracy

  Jak długo, po sporządzeniu protokołu z kontroli i wniosku do kolegium powinnam otrzymać decyzje pokontrolne z Państwowej Inspekcji Pracy?

 • Zatarcie kary za wykroczenie

  Zostałam kiedyś ukarana kolegium. Po ilu latach zostanie to usunięte z moich akt. Było to 6 lat temu czy mogę już otrzymać zaświadczenie o niekaralności?

 • Odwołanie się od GINB

  Napisałem skargę na działanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i załączyłem "twarde" dowody na poparcie moich (...)

 • Struktura sądu administracyjnego

  Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-12 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-01 poz. 505

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-28 poz. 223

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1222

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia kategorii pracowników urzędów żeglugi śródlądowej uprawnionych do wykonywania zadań inspekcyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-18 poz. 1423

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.