Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 884 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-03
Data wejscia w życie:1999-10-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 884 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Art. 1.

1. Tworzy się z dniem 1 października 1999 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej „Uniwersytetem”.

2. Siedzibą Uniwersytetu jest Warszawa.

3. Uniwersytet jest uczelnią państwową. Art. 2. Uniwersytet kształci oraz prowadzi badania naukowe w szczególności w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Art. 3.

1. Uniwersytet tworzy się z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, zwanej dalej „Akademią”.

2. Z dniem utworzenia Uniwersytetu znosi się Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. Art. 4.

1. Nadzór nad Uniwersytetem sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

2. Uniwersytet pozostaje ponadto pod nadzorem władz Kościoła Katolickiego w zakresie określonym przez umowę między Konferencją Episkopatu Polski a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej oraz statut uczelni. Art. 5.

1. Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii, staje się mieniem Uniwersytetu z dniem jego utworzenia.

2. Uniwersytet z dniem utworzenia przejmuje prawa i zobowiązania Akademii.

Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 79, poz. 884.

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 6.

1. Z dniem utworzenia Uniwersytetu:

1) pracownicy Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu,

2) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu.

2. Osoby przyjęte do Akademii na pierwszy rok studiów na rok akademicki 1999/2000 z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego studentami.

3. Podstawowe jednostki organizacyjne Akademii z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego podstawowymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Jednostki organizacyjne Akademii, które przed dniem utworzenia Uniwersytetu posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po dniu utworzenia Uniwersytetu. Art. 7. Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Akademii, z wyłączeniem rektora, z dniem utworzenia Uniwersytetu stają się jego organami. Art. 8. Do dnia 31 grudnia 1999 r. zostaną przeprowadzone wybory organów Uniwersytetu w trybie i na okres ustalony w statucie Uniwersytetu. Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-08-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 884 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 899 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 898 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 895 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 894 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 893 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 896 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 900 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 901 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie szpitala klinicznego albo oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 885 z 1999

  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 897 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 892 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 889 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 887 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzonej we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 891 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 890 z 1999

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 886 z 1999

  Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 888 z 1999

  Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 17 poz. 292

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 642

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-14 poz. 1245

  Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-07 poz. 785

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze.

 • Dziennik Ustaw z 1997-06-19 poz. 642

  Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o utworzeniu Uniwersytetu w Białymstoku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.