Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 957 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-21
Data wejscia w życie:1999-10-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 957 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 86 poz. 957

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i rybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Konwencji Klimatycznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. § 2.

1. Do zadań Pełnomocnika należą sprawy związane z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, a w szczególności prowadzenie przygotowań do udziału w V Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej dalej „Konferencją”, oraz reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na Konferencji.

2. Pełnomocnik niezwłocznie informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w ust.

1. §

3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji jego zadań. §

4. Pełnomocnik przedstawi Radzie Ministrów raport z przebiegu Konferencji. §

5. Obsługę merytoryczna, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewniają Pełnomocnikowi odpowiednio Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. §

6. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej odpowiednio Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 957 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 967 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 1999 r. sygn. akt SK. 4/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 959 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 956 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z tytułu dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi oraz prowizji przysługującej Bankowi Gospodarstwa Krajowego z tytułu tych rozliczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 958 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 955 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 954 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 953 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 952 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu specjalnego z zagranicą.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 951 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 960 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny"

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 950 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre wyroby techniki medycznej przywożone z zagranicy dla zakładów opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 962 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 października 1999 r. w sprawie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 966 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 1999 r. sygn. akt K. 6/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 965 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 1999 r. sygn. akt K. 14/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 961 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 964 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 34/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 86, poz. 963 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1999 r. sygn. akt K. 33/98.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnomocnik do spraw doręczeń w Polsce

  Mieszkam od ponad roku w USA, ale w Polsce mam jeszcze ciągle rożne sprawy. Na przykład wynajmuję mieszkanie oraz być może będę rozliczał PIT za 2006. Ostatnio rozmawiałem (...)

 • Pełnomocnik a doręczenia

  W postępowaniu administracyjnym jest ustanowiony pełnomocnik. Zgodnie z art. 40 § 2 kpa w przypadku ustanowienia pełnomocnika organ administracji państwowej doręcza (...)

 • Zmiana miejsca zamieszkania a doręczenie pisma

  Od kilku lat zamieszkuję za granicą. Czy sąd może ignorować moje powiadomienia o zmianie adresu i wysyłać wezwania na mój adres w Polsce, których z oczywistych powodów (...)

 • Pełnomocnik prezesa zarządu

  Czy dopuszczalne jest ustanowienie przez Prezesa Zarządu pełnomocnika, który będzie reprezentował go na posiedzeniach zarządu. Członkowie zarządu w tym przypadku nie (...)

 • Pełnomocnik do doręczeń w kraju

  Dostałem wezwanie z sądu w Polsce, w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, do ustanowienia pełnomocnika do odbioru pism procesowych na terenie Polski. Jakie przepisy regulują (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1352

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1040

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-06 poz. 636

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Zapewnienia Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowywania i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-20 poz. 1330

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-27 poz. 1392

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Klimatycznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.