Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1097 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-18
Data wejscia w życie:1999-12-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1097 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

Dz.U. 1999 Nr 94 poz. 1097

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. Na podstawie art. 67 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady sprawowania nadzoru na samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, kolumnami transportu sanitarnego oraz Centralnym Zespołem Lotnictwa Sanitarnego, zwanymi dalej „jednostkami organizacyjnymi”, przez podmiot, który utworzył jednostkę organizacyjną, zwany dalej „podmiotem sprawującym nadzór”, obejmującego kontrolę i ocenę działalności jednostki organizacyjnej oraz pracę jej kierownika, w szczególności:

1) realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń,

2) prawidłowości gospodarowania mieniem,

3) gospodarki finansowej. §

2. Nadzór nad realizacją zadań statutowych, dostępnością i poziomem udzielanych świadczeń dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę w szczególności:

1) zgodności zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w statucie, z uwzględnieniem: a) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia lub usługi, b) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji, c) zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami,

2) wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz techniczny, a także w specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych lub usług, odpowiednio do zakresu i rodzaju świadczeń przewidzianych w statucie, oraz spełniania przez nie wymagań określonych odrębnymi przepisami.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

§

3. Nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę w szczególności:

1) wykorzystania aparatury i sprzętu medycznego,

2) wniosku dotyczącego zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego,

3) wniosku dotyczącego zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji. §

4. Nadzór nad gospodarką finansową dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę jej legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. § 5.

1. Podmiot sprawujący nadzór ocenia zamierzone działania jednostki organizacyjnej określone we wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 2 i 3, w zakresie celowości zakupu lub przyjęcia darowizny oraz celowości zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego albo wniesienia tego majątku do spółek lub fundacji oraz przewidywanych efektów ekonomicznych, związanych z podjętym działaniem.

2. Do wniosku dotyczącego wyniesienia majątku do spółek lub fundacji dołączyć należy projekt umowy statutu oraz informację dotyczącą pozostałych wspólników (akcjonariuszy, fundatorów).

3. Jeżeli wniosek dotyczy zbycia majątku trwałego, ocena podmiotu sprawującego nadzór obejmuje również proponowaną formę jego zbycia. § 6.

1. W ramach kontroli, o której mowa w § 4, podmiot sprawujący nadzór analizuje:

1) kwartalne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym jednostki organizacyjnej,

2) roczny plan rzeczowo-finansowy jednostki organizacyjnej,

3) roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe jednostki organizacyjnej.

2. Jeżeli podmiot sprawujący nadzór uzna, na podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, iż zagrożona jest płynność finansowa podmiotu, może żądać przekazywania comiesięcznych sprawozdań o przychodach lub wyniku finansowym. § 7.

1. Podmiot sprawujący nadzór przeprowadza kontrole okresowe i sprawdzające.

2. Kontrole okresowe są podejmowane co najmniej raz w roku celem dokonania okresowej oceny działalności jednostki organizacyjnej w zakresie określonym w §

1.

3. Kontrole sprawdzające są prowadzone w celu zbadania, czy usunięto nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli okresowych. § 8.

1. Kontrolę, o której mowa w § 7, dokonywana jest przez kontrolującego na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez podmiot sprawujący nadzór.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wskazuje kontrolującego oraz zawiera oznaczenia:

1) jednostki organizacyjnej objętej kontrolą,

2) zakresu kontroli,

3) przewidywanego czasu kontroli. § 9.

1. Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej upoważnienie, o którym mowa w § 6 ust. 1, legitymacje służbową oraz informuje o przedmiocie i zakresie kontroli.

2. Czynności kontrolne dokonywane są przy współudziale kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnionej, które:

1) udostępniają dokumenty,

2) udzielają wyjaśnień,

3) umożliwiają dokonywanie wizytacji,

4) zapewniają niezbędną obsługę techniczną kontrolującego. § 10.

1. Kontrolujący sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli.

2. Protokół zawiera ustalenia (wyniki) kontroli oraz wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości.

3. Protokół podpisują kontrolujący, kierownik jednostki organizacyjnej oraz główny księgowy.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej może, nie później niż w terminie 7 dni po przedłożeniu mu protokołu do podpisania, zgłosić umotywowane zastrzeżenie do treści protokołu; kontrolujący jest obowiązany uzupełnić protokół, ustosunkowując się do tych zastrzeżeń.

5. Kierownik jednostki organizacyjnej może odmówić podpisania protokołu i złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, które kontrolujący załącza do protokołu.

6. Kierownik jednostki organizacyjnej otrzymuje egzemplarz protokołu. §

11. Podmiot sprawujący nadzór przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej protokół kontroli zawierający zalecenia pokontrolne wraz z określeniem terminu przedstawienia informacji o sposobie, trybie i okresie realizacji zaleceń pokontrolnych. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1097 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1099 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 1999 r. sygn. akt U. 6/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1089 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1098 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1096 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1093 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1088 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1094 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1091 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1090 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1095 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1092 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1087 z 1999

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1086 z 1999

  Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-18 poz. 256

  Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-28 poz. 2731

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski 2012 poz. 894

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-20 poz. 815

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.