Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 580 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-05-24
Data wejscia w życie:2001-06-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 580 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej „Rejestrem”.

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,

4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich”,

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,

8) poszukiwanych listem gończym,

9) tymczasowo aresztowanych,

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661).

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 580, z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 197, poz. 1661, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 2. Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości „Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego”, zwane dalej „biurem informacyjnym”. Art. 3.

1. Biurem informacyjnym kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

2. Dyrektor jest organem biura informacyjnego. Art. 4.

1. Do zadań biura informacyjnego należy:

1) przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych, podlegających gromadzeniu w Rejestrze,

2) zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych,

3) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze.

2. Biuro informacyjne jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej „ustawą o ochronie danych osobowych”. Art. 5. Dane osobowe oraz dane o podmiotach zbiorowych zgromadzone w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 6.

1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów,

3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów,

4) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem,

5) Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami,

6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem, [7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Wojskowym Służbom Informacyjnym, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie,] <7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie,> 7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykona- nowe brzmienie pkt 7 w ust. 1 w art. 6 nia jego ustawowych zadań, 7b) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu 1.10.2006 r. (Dz.U. z przez niego przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w 2006 r. Nr 104, poz. 711) ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego,

8) organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia,

9) organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie,

10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

11) władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych. Art. 7.

1. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

2. Każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane są zgromadzone w Rejestrze. Podmiotowi, którego dane znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jego wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tego podmiotu.

wchodzi w życie z dn.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Art. 8.

1. Zgromadzone w zbiorach Rejestru dane osobowe mogą być, na zasadach określonych w art. 29 i art. 30 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane i wykorzystywane do badań naukowych, a także, po pozbawieniu tych danych informacji identyfikujących osobę, do celów statystycznych.

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych, o których mowa w ust. 1, do celów statystycznych oraz badań naukowych, mając na uwadze potrzebę corocznego przygotowania odpowiednich informacji dla oceny stopnia zagrożenia przestępczością. Art. 9. Do postępowania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Rozdział 2 Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych Art. 10.

1. Dane o osobach, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, gromadzone są:

1) w kartotekach, stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów,

2) w bazie danych systemu informatycznego.

2. Dane zawarte w bazie danych systemu informatycznego są tożsame z danymi zawartymi w kartotekach. Art. 11.

1. Dokumentami, na podstawie których przetwarza się dane osobowe lub dane o podmiotach zbiorowych, są:

1) karta rejestracyjna,

2) zawiadomienie o zmianach ewidencyjnych, zwane dalej „zawiadomieniem”,

3) zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego.

2. Kartę rejestracyjną sporządza sąd pierwszej instancji niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia wydanego wobec osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-7, lub wobec podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 1 ust.

3. 3. Zawiadomienie sporządzane jest przez organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, w sprawach nieletnich, a także przez sąd orzekający o tymczasowym aresztowaniu lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz przez prokuratora.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

4. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego sporządza organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Art. 12.

1. W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się:

1) dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony i wykonywany, a także numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej numerem PESEL, oraz numer i serię dowodu tożsamości,

2) oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy,

3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia,

4) datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem postępowania,

5) kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu,

6) orzeczone kary lub środki karne, zabezpieczające, wychowawcze, poprawcze i wychowawczo-lecznicze oraz podstawę prawną ich orzeczenia,

7) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej. 1a. W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się:

1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;

2) oznaczenie sądu, który wydał wyrok oraz sygnaturę akt sprawy;

3) datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku;

4) orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości;

5) kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;

6) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.

2. Zawiadomienie zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz informacje o:

1) rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych,

2) zastosowaniu oraz uchyleniu aresztu tymczasowego, a także miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego,

3) rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i aresztu,

4) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny,

5) odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności,

6) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia,

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

7) zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,

8) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub zastępczą karę pozbawienia wolności,

9) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności,

10) zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności,

11) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

12) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną,

13) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów,

14) wykonaniu kar,

15) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 39 pkt 5 Kodeksu karnego, w art. 22 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń,

16) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93-98 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających,

17) umorzeniu postępowania wykonawczego,

18) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym lub kary orzeczonej w miejsce zakładu poprawczego,

19) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia,

20) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym,

21) zmianie lub uchyleniu środka wychowawczego oraz leczniczo-wychowawczego,

22) przerwaniu lub odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych,

23) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego,

24) umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich,

25) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,

26) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji,

27) zastosowaniu amnestii,

28) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

29) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze,

30) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze,

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

31) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,

32) zarządzeniu zatarcia skazania,

33) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze. 2a. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa w ust. 1a pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o:

1) wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomości, o których mowa w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

2) zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary;

3) likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sporządzania oraz dostarczania do Rejestru kart rejestracyjnych i zawiadomień, a także wzory kart rejestracyjnych i zawiadomień, o których mowa w art. 11 ust. 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia niezwłocznej aktualizacji danych gromadzonych w Rejestrze. Art. 13. W Rejestrze prowadzi się wyodrębnione kartoteki:

1) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o osobach odpowiadających na zasadach określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie wykroczeń,

2) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o nieletnich, w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

3) zawiadomień zawierających informacje o osobach pozbawionych wolności oraz osobach poszukiwanych listem gończym,

4) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o podmiotach zbiorowych podlegających odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Art. 14.

1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a nadto po otrzymaniu zawiadomienia o:

1) zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego,

2) zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii,

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

3) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania,

4) stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,

5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego,

6) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:

1) po ukończeniu 18 roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy: a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym, b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 21 roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,

2) po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

3) po ukończeniu 23 roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

4) na zasadach określonych w Rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:

1) gdy upłynął termin, o którym mowa w art. 94 § 3 Kodeksu karnego,

2) z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego,

3) z upływem roku od wykonania środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 100 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 2-5 Kodeksu karnego skarbowego.

4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o uchyleniu tego środka zapobiegawczego.

5. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.

6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.

7. Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

Art. 15. Dane oraz informacje, podlegające gromadzeniu w Rejestrze, zawarte w kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach, wprowadza się niezwłocznie do bazy danych systemu informatycznego. Art. 16. Do wprowadzania danych do bazy danych systemu informatycznego oraz do dokonywania zmian w bazie danych tego systemu uprawnione są wyłącznie osoby upoważnione przez osobę kierującą biurem informacyjnym. Art. 17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych w Rejestrze oraz usuwania tych danych z Rejestru, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rejestru oraz zabezpieczenia gromadzonych w nim danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych przed dostępem osób nieuprawnionych, wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Art. 18.

1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, wskazujących na prawdopodobieństwo wprowadzenia do Rejestru danych osobowych lub danych o podmiotach zbiorowych sprzecznych z treścią orzeczenia lub nieodpowiadających zapisom w odpowiednich aktach, dyrektor biura informacyjnego przeprowadza postępowanie w celu ustalenia prawidłowych danych. Adnotację o wszczęciu takiego postępowania umieszcza się na odpowiedniej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

2. Prawomocna decyzja, rozstrzygająca o sprostowaniu, stanowi podstawę do dokonania zmiany odpowiednich zapisów na karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

3. Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich i innych omyłek w danych, o których mowa w art. 10 ust. 2, nie wymaga przeprowadzenia postępowania, jeżeli następuje z urzędu lub jest zgodne z wnioskiem strony. Czynność taką utrwala się w formie adnotacji na właściwej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu, a o jej dokonaniu zawiadamia się stronę. Art. 19.

1. Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 lub na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust.

1. 1a. Informacji o podmiocie zbiorowym na podstawie danych o tym podmiocie zgromadzonych w Rejestrze udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać:

1) nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL osoby, której zapytanie dotyczy,

2) określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji,

3) wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie,

4) nazwę podmiotu kierującego zapytanie,

5) datę wystawienia,

6) podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie. 2a. Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinno zawierać:

1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;

2) określenie rodzaju i zakresu danych o podmiocie zbiorowym, które mają być przedmiotem informacji;

3) wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o podmiocie zbiorowym;

4) nazwę podmiotu kierującego zapytanie;

5) datę wystawienia;

6) podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.

3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru powinien zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, powinien zawierać oznaczenie tego podmiotu i jego adres. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawierać odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.

4. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2 lub 3, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości. Art. 20.

1. Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:

1) dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo,

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL,

2) dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze,

3) datę wydania,

4) nazwisko i imię osoby upoważnionej do jej wydania,

5) pieczęć urzędową.

2. Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:

1) oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibą;

2) dane o podmiocie zbiorowym w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze;

3) datę wydania;

4) nazwisko i imię osoby upoważnionej do jej wydania;

5) pieczęć urzędową. Art. 21. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, mając na uwadze potrzebę przekazywania takich informacji w określonych przypadkach, także za pomocą urządzeń służących do automatycznego ich przekazywania, a także określi wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, o którym mowa w art. 19 ust. 2a, wzór formularza informacji o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz wzór formularza informacji o podmiocie zbiorowym, o której mowa w art. 20 ust.

2. Art. 22.

1. Biuro informacyjne niezwłocznie informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe osoby, wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne, warunkowo zawieszono wykonanie kary, zastosowano warunkowe zwolnienie z zakładu karnego albo umorzono postępowanie na podstawie przepisów o amnestii, z których wynika, że takie skazanie może mieć wpływ na jej stosowanie.

2. W sprawach o wykroczenia biuro informacyjne informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za wykroczenie osoby, wobec której warunkowo zawieszono wykonanie kary aresztu. Art. 23. Informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz informacja o podmiocie zbiorowym, o którym mowa w art. 20 ust. 2, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

Art. 24.

1. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 11.

2. Za wydanie z Rejestru informacji o podmiocie zbiorowym pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze faktyczne koszty wydania informacji. Rozdział 3 Przepis karny Art. 25. Kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru informację o osobie albo informację o podmiocie zbiorowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2. Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe Art. 26. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 i z 1999 r. Nr 83, poz. 931) w art. 213 skreśla się §

3. Art. 27. (skreślony) Art. 28. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751, 752 i 753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551) skreśla się art. 27.

2006-09-27

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

Art. 29. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 43 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym,”. Art. 30.

1. Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczących tych osób (Dz.U. Nr 82, poz. 388), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.

2. Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Nieletnich, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuratorom o tych środkach (Dz.U. Nr 107, poz. 509), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przejęcia lub likwidacji danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości dostępu do tych danych uprawnionym podmiotom oraz zasady ochrony danych osobowych. Art. 31. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o „Centralnym Rejestrze Skazanych” lub „Centralnym Rejestrze Nieletnich”, należy przez to rozumieć „Krajowy Rejestr Karny”. Art. 32. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2006-09-27

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 580 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 601 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo przewozowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 600 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2000 r. sygn. akt P. 3/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 599 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. sygn. akt K. 15/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 598 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 597 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy Głównego Inspektoratu Kolejnictwa, wykonujący zadania w zakresie nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego lub nadzoru technicznego i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 596 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 595 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 594 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 593 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 592 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Smołdzino.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 591 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 590 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 589 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 588 z 2000

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 587 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 586 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2000 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 585 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 584 z 2000

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 583 z 2000

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 kwietnia 2000 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzonej w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 582 z 2000

  Konwencja o przeprowadzaniu dowodów za granicą w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 581 z 2000

  Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.