Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 80 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-01
Data wejscia w życie:2001-02-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 80 z 2001


80

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz.1250) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór certyfikatu weryfikacji dostawy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Dyrektor właściwego urzędu celnego jest obowiązany do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy w formie księgi ewidencyjnej. § 3.

1. Dyrektor, o którym mowa w § 2, wyznacza pracownika upoważnionego do prowadzenia ewidencji wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy.

2. Wpisów do księgi ewidencyjnej dokonuje pracownik wyznaczony do prowadzenia ewidencji. § 4.

1. Podstawą wpisów do księgi ewidencyjnej są dane zawarte w certyfikatach weryfikacji dostawy.

2. Księgę ewidencyjną przechowuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji dla celów archiwalnych. § 5.

1. Każdy wpis do księgi ewidencyjnej oznacza się numerem wynikającym z kolejności wpisów oraz zaopatruje w datę dokonania wpisu i podpis osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji.

2. Wpis w księdze ewidencyjnej powinien być trwały i wyraźny, nie może być wymazywany ani w inny sposób usuwany.

3. Poprawki powinny być dokonywane w sposób czytelny.

4. O dokonanych poprawkach osoba upoważniona do prowadzenia ewidencji sporządza na końcu wpisu adnotację o treści poprawki i jej podstawie, ze szczególnym wskazaniem miejsca dokonanej poprawki, oraz opatruje adnotację podpisem. §

6. Ewidencja wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy powinna zawierać następujące dane:

1) datę wydania certyfikatu weryfikacji dostawy,

2) oznaczenie organu, który wydał certyfikat weryfikacji dostawy,

3) nazwę importera, jego siedzibę i adres,

4) nazwę eksportera, jego siedzibę i adres,

5) nazwę i opis towaru lub technologii,

6) numer kontrolny towaru,

7) ilość i wartość towarów lub technologii,

8) opis ostatecznego wykorzystania towaru lub technologii,

9) numer dokumentu SAD,

10) numer konosamentu, numer listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego przywóz towaru lub technologii. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Dziennik Ustaw Nr 10                — 672 —                Poz. 80


Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. (poz. 80)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 80 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 74 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 75 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Mikołajki Pomorskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 76 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 73 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 81 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 79 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 78 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie zezwoleń indywidualnych na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 10, poz. 77 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie dopuszczenia w 2001 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż pojemników a kasy rejestrujące

  Przedsiębiorstwo Komunalne sprzedając pojemniki na śmieci dla osób fizycznych wystawia faktury VAT. Czy sprzedaż ta musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej?

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć (...)

 • Sprzedaż poza siedzibą

  Gdyby uznać, iż sprzedaż nie następuje poza siedzibą, a jedynie klient wpłacił część pieniędzy, a sprzedaż nastąpiła w siedzibie, można by wystawić paragon (...)

 • Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

  Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ?

 • Symbole PKWiU a obniżona stawka VAT

  Prowadzę firmę (PKPiR, VAT). Czy to prawda, że od 1 grudnia 2008 r. nie ma obowiązku podawania symbolu PKOB lub PKWiU dla celów obniżonej stawki VAT na fakturze?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-20 poz. 545

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-04 poz. 774

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

 • Legislacja UE z 2008-05-08 nr 124 poz. 31

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 164/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-21 poz. 1023

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-08 poz. 649

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie ustalenia dozwolonych ilości tetrachlorku węgla produkowanego w celu eksportu, listy technologii, w których substancja ta może być używana, oraz wzoru dokumentu służącego do ewidencjonowania produkcji tetrachlorku węgla i sposobu wykorzystania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.