Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1117 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-23
Data wejscia w życie:2001-10-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1117 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 102                — 7493 —                Poz. 1117


1117

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „i spółek cywilnych osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „oraz spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich,”;

2) w ust. 2 wyrazy „lub spółka cywilna osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „ , spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych i spółka partnerska”. Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961 i Nr 89, poz. 968) w art. 24a:

1) w ust. 1 wyrazy „Osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „Osoby

Dziennik Ustaw Nr 102                — 7494 —                Poz. 1117


fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie”,

2) w ust. 4 wyrazy „osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich”,

3) w ust. 5 wyrazy „Osoba fizyczna lub spółka cywilna osób fizycznych” zastępuje się wyrazami „Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska”. Art. 3. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) po art. 10 dodaje się art. 101 w brzmieniu: „Art. 101. Jeżeli spółka osobowa nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117) przepisy kodeksu, które przewidują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzanie tego sprawozdania.” Art. 4. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. Nr 113, poz. 1186) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1: a) w lit. a) w drugim tiret pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych

oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO,” b) w lit. b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO.”;

2) w pkt 2 w lit. d): a) w zdaniu wstępnym wyrazy „ust. 4 i 5” zastępuje się wyrazami „ust. 4—6”, b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1, to może on dokonywać kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować ust. 4 i 5.”;

3) w pkt 11 w lit. a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, jak również w przypadku połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie przejęcia jednostki następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki.” Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1117 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1126 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udostępniania linii kolejowych oraz współdziałania zarządów kolei między sobą i z przewoźnikami kolejowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1125 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1124 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1123 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1122 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1121 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie określenia wysokości uposażenia oraz szczegółowych warunków ustalenia i wypłacenia innych należności pieniężnych żołnierzom skierowanym do akademii i szkół lub na kursy za granicę oraz organów właściwych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1120 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1119 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1118 z 2001

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1116 z 2001

  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 102, poz. 1115 z 2001

  Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.