Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1189 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-06
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1189 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/24

USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r.

Opracowano na podstawie: z 2001 r. Nr o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1800, z 2002 o Krajowym Systemie Informatycznym r. Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr Rozdział 1 142, poz. 1380, z 2004 r. Nr 179, poz. 1842, Przepisy ogólne z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Art. 1. Nr 157, poz. 1119, Nr Ustawa określa zasady postępowania przy gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazy- 158, poz. 1122, Nr 220, poz. 1600.

waniu informacji kryminalnych w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także podmioty właściwe w tych sprawach. Art. 2.

1. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych może odbywać się jedynie w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych na zasadach określonych w niniejszej ustawie, odbywa się bez wiedzy osób, których one dotyczą. Art. 3. Ustawę stosuje się do organów administracji rządowej, państwowych jednostek organizacyjnych oraz organów samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 19 i 20, w zakresie w jakim realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów. Art. 4. W rozumieniu ustawy:

1) informacje kryminalne – to określone w art. 13 ust. 1 dane dotyczące spraw będących przedmiotem czynności operacyjno-rozpoznawczych, wszczętego lub zakończonego postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, oraz dotyczące innych postępowań lub czynności prowadzonych na podstawie ustaw przez podmioty określone w art. 19 i 20,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/24

istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego,

2) podmioty zagraniczne – to zagraniczne i międzynarodowe organy, instytucje i jednostki organizacyjne, właściwe w zakresie wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wymiany informacji kryminalnych,

3) gromadzenie informacji kryminalnych – to wprowadzanie do bazy danych informacji kryminalnych otrzymanych od podmiotów zobowiązanych, o których mowa w art. 20, oraz podmiotów zagranicznych, przekazanych w odpowiedzi na zapytanie lub z własnej inicjatywy,

4) przetwarzanie informacji kryminalnych – to czynności związane z utrwalaniem, przechowywaniem, wyszukiwaniem, analizowaniem i usuwaniem informacji kryminalnych,

5) usuwanie informacji kryminalnych – to trwałe zniszczenie informacji kryminalnych w bazach danych,

6) analiza informacji kryminalnych – to zestawianie cech, części lub składników informacji kryminalnych, a także wniosków z nich wynikających,

7) bazy danych – to prowadzone w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych uporządkowane i utrwalone zbiory przekazanych i zarejestrowanych informacji kryminalnych oraz zarejestrowanych zapytań i udzielonych odpowiedzi,

8) Krajowy System Informatyczny - to prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań prowadzonych na podstawie ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych. Rozdział 2 Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych Art. 5.

1. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji kryminalnych jest Komendant Główny Policji.

2. Komendant Główny Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej „Centrum”, będącego komórką organizacyjną w Komendzie Głównej Policji. Art. 6. Do zadań Komendanta Głównego Policji, będącego Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej „Szefem Centrum”, należy w szczególności:

1) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,

2) prowadzenie baz danych oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych sposobów prowadzenia,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/24

3) opracowywanie analiz informacji kryminalnych,

4) zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonym i przetwarzanym w Centrum informacjom kryminalnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49, poz. 509 i Nr 100, poz. 1087 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676),

5) współpraca międzynarodowa przy wykonywaniu ratyfikowanych umów międzynarodowych w zakresie przekazywania informacji kryminalnych. Art. 7-10. (uchylony). Art. 11.

1. Szef Centrum składa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych raz w roku, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym wraz z wnioskami wynikającymi z realizacji ustawy oraz zbiorczą analizą zgromadzonych w Centrum informacji kryminalnych, uwzględniającą zakres danych określony w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 5 lit. a)-c).

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Ministra Sprawiedliwości, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, przedkłada Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z działalności Szefa Centrum wraz z uzyskanymi opiniami oraz własną oceną sprawozdania, w terminie do dnia 31 maja.

3. (uchylony).

4. (uchylony). Art. 12. Do pracy w Centrum mogą być, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oddelegowani żołnierze, funkcjonariusze oraz pracownicy podmiotów uprawnionych. Rozdział 3 Informacje kryminalne, ich rejestracja i ochrona Art. 13.

1. Zakres gromadzonych informacji kryminalnych obejmuje następujące dane:

1) datę i miejsce popełnienia przestępstwa,

2) rodzaj popełnionego przestępstwa i kwalifikację prawną czynu,

3) sygnaturę akt, pod którą zostały zarejestrowane czynności lub postępowanie,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/24

4) nazwę organu lub jednostki organizacyjnej prowadzącej czynności lub postępowanie oraz informację o sposobie nawiązania kontaktu z tym organem lub jednostką organizacyjną,

5) informacje o: a) osobach, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne, w tym postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub w stosunku do których prowadzone są czynności operacyjno–rozpoznawcze, b) przedmiotach wykorzystanych do popełnienia przestępstwa lub utraconych w związku z przestępstwem, c) przedsiębiorcach, spółkach cywilnych, fundacjach, stowarzyszeniach co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa, zgromadzone w rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, d) numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone są na nich środki pochodzące z przestępstwa, e) innych postępowaniach lub czynnościach prowadzonych na podstawie ustaw przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20, istotnych z punktu widzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub postępowania karnego, w tym postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe,

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a) obejmują:

1) dane personalne: a) nazwisko, b) imiona, c) imiona i nazwiska poprzednie, d) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki, e) datę i miejsce urodzenia, f) płeć, g) pseudonim, h) adres miejsca zameldowania, i) adres miejsca pobytu, j) cechy dokumentów tożsamości: rodzaj dokumentu, datę wystawienia dokumentu, organ wystawiający dokument, numer, serię dokumentu, k) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub obywatelstwo, w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL, l) numer identyfikacji podatkowej NIP, m) numer identyfikacyjny REGON,

2) inne dane przekazane przez podmioty, o których mowa w art. 19 i 20, pozwalające na określenie tożsamości osoby, a w szczególności rysopis i przynależność do grupy przestępczej.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 5/24

Art. 14.

1. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 5 lit. a) i e) są przechowywane w bazach danych przez okres 15 lat.

2. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. b), c) i d) są przechowywane w bazach danych przez okres 5 lat.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Centrum może przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 2, do lat 15.

4. Terminy, o których mowa w ust. 1–3, liczy się od dnia zarejestrowania informacji kryminalnych w bazach danych, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Jeżeli po dniu zarejestrowania nastąpiło przekazanie informacji kryminalnych przez Szefa Centrum, bieg terminów, o których mowa w ust. 1–3, liczy się od dnia ich przekazania. Art. 15. Informacje kryminalne przekazane Szefowi Centrum przez podmiot zobowiązany podlegają zarejestrowaniu w bazach danych na karcie rejestracyjnej, o której mowa w art. 21 ust.

2. Art. 16.

1. Informacje kryminalne gromadzone, przetwarzane i przekazywane podlegają ochronie określonej w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

2. Szef Centrum udostępnia informacje kryminalne zgromadzone w bazach danych podmiotom uprawnionym, podmiotom zobowiązanym niebędącym podmiotami uprawnionymi oraz podmiotom zagranicznym na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Art. 17.

1. Szef Centrum jest uprawniony do otrzymywania wszelkich informacji kryminalnych od podmiotów zobowiązanych, które weszły w ich posiadanie zgodnie z prawem, w zakresie, o którym mowa w art. 13, nawet jeśli są one objęte ochroną na podstawie odrębnych przepisów o tajemnicach i informacjach prawnie chronionych.

2. Podmioty zobowiązane mają obowiązek przekazywania Szefowi Centrum informacji kryminalnych, o których mowa w ust.

1.

3. Przy przekazywaniu informacji kryminalnych podmiotom uprawnionym oraz podmiotom zobowiązanym niebędącym podmiotami uprawnionymi stosuje się przepisy odrębnych ustaw o tajemnicach i informacjach prawnie chronionych, a w szczególności o ochronie tajemnicy bankowej i skarbowej w zakresie uprawnień do ich otrzymywania. W przypadku gdy podmiot uprawniony lub podmiot zobowiązany niebędący podmiotem uprawnionym nie posiada prawa do otrzymywania informacji kryminalnych chronionych na podstawie odrębnych przepi-

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 6/24

sów, przekazuje się mu skrócone informacje kryminalne zawierające wyłącznie dane, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2-4. Art. 18.

1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji kryminalnych podlega kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. W zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji kryminalnych stosuje się przepisy art. 12, art. 14-19, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 2 pkt 2, art. 32 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6, art. 33 ust. 1 pkt 1-3, art. 34-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rozdział 4 Gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i analiza informacji kryminalnych Art. 19. Podmiotami uprawnionymi, w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania informacji kryminalnych z Centrum, zwanymi w niniejszej ustawie „podmiotami uprawnionymi”, są:

1) organy prokuratury,

2) organy Policji, 2a) Centralne Biuro Antykorupcyjne,

3) organy Straży Granicznej,

4) (uchylony),

5) organy celne,

6) organy podatkowe,

7) organy kontroli skarbowej, 7a) wywiad skarbowy,

8) Biuro Ochrony Rządu,

9) Żandarmeria Wojskowa,

10) organy informacji finansowej,

11) (uchylony),

12) organy administracji publicznej właściwe w sprawach obywatelstwa, cudzoziemców i repatriacji,

13) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef Służby Wywiadu Wojskowego, 13a) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego przedstawiciel,

14) nadleśniczowie i dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych,

15) dyrektorzy parków narodowych.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 7/24

Art. 20.

1. Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji kryminalnych do Centrum są podmioty uprawnione oraz:

1) organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego właściwe w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków lub rejestracji stanu cywilnego,

2) sądy prowadzące Krajowy Rejestr Sądowy i księgi wieczyste,

3) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,

4) organy Państwowej Straży Pożarnej,

5) organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

6) Komisja Nadzoru Finansowego,

7) (uchylony),

8) (uchylony),

9) (uchylony),

10) Państwowa Straż Rybacka,

11) (uchylony),

12) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

13) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych w zakresie prowadzonych przez nich krajowych rejestrów urzędowych,

14) dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego,

15) dyrektorzy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

16) Główny Inspektor Inspekcji Handlowej,

17) (uchylony),

18) Państwowa Straż Łowiecka - zwane w niniejszej ustawie „podmiotami zobowiązanymi”.

2. Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne nieodpłatnie. Art. 21.

1. Podmioty uprawnione przekazują z urzędu informacje kryminalne Szefowi Centrum niezwłocznie po ich uzyskaniu, z zastrzeżeniem art. 24 ust.

1. Informacje kryminalne, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 5 lit. e), podmioty uprawnione przekazują na zapytanie.

2. Podmioty uprawnione przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne na wypełnionych kartach rejestracyjnych.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 8/24

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory kart rejestracyjnych oraz sposób ich wypełniania, uwzględniając zakres gromadzonych informacji kryminalnych określonych w art.

13. Art. 22. Podmioty zobowiązane, niebędące podmiotami uprawnionymi, przekazują informacje kryminalne Szefowi Centrum wyłącznie na jego zapytanie, z zastrzeżeniem art. 24 ust.

1. Art. 23. Przekazywanie informacji kryminalnych oraz zapytań w trybie niniejszej ustawy może następować również w drodze przekazu teleinformatycznego uwzględniającego wzory kart, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz w art. 28 ust.

5. Art. 24.

1. Podmioty zobowiązane nie przekazują informacji kryminalnych Szefowi Centrum lub ograniczają zakres przekazywanych informacji kryminalnych, jeżeli ich przekazanie mogłoby spowodować ujawnienie niejawnego osobowego źródła informacji.

2. Podmioty zobowiązane przekazują Szefowi Centrum informacje kryminalne niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieprzekazania lub ograniczenia zakresu przekazanych informacji kryminalnych. Art. 25.

1. Podmiot zobowiązany, który stwierdził nieprawdziwość przekazanej przez siebie Szefowi Centrum informacji kryminalnej, zawiadamia o tym Szefa Centrum.

2. W przypadku określonym w ust. 1, Szef Centrum niezwłocznie zawiadamia o nieprawdziwości informacji kryminalnej podmioty zobowiązane, które tę informację od niego otrzymały. Art. 26. Przetwarzanie informacji kryminalnych dokonuje się przy wykorzystaniu urządzeń i systemów informatycznych i teleinformatycznych, kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów i zbiorów ewidencyjnych. Art. 27.

1. Informacje kryminalne podlegają usunięciu z baz danych, jeżeli:

1) jej gromadzenie jest zabronione,

2) zarejestrowane informacje kryminalne okazały się nieprawdziwe,

3) upłynie okres, o którym mowa w art. 14 ust. 1-3.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 9/24

2. Zarządzając usunięcie informacji kryminalnej z bazy danych, Szef Centrum wskazuje informację kryminalną, miejsce, datę i tryb jej usunięcia oraz skład osobowy komisji. Art. 28.

1. Szef Centrum przekazuje informacje kryminalne niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu uprawnionego zapytania. Szef Centrum może przekazać informacje kryminalne podmiotowi zobowiązanemu, nie będącemu podmiotem uprawnionym, na jego zapytanie zadane w związku z prowadzonym przez niego, na podstawie odrębnych przepisów, postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym wykonawczym.

2. Jeżeli zgromadzone w bazach danych informacje kryminalne są niewystarczające do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, Szef Centrum występuje z zapytaniem do podmiotów zobowiązanych w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Podmiot zobowiązany, do którego Szef Centrum wystąpił z zapytaniem, jest obowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi.

3. (uchylony).

4. Skierowanie zapytania przez podmiot zobowiązany do Szefa Centrum oraz skierowanie zapytania przez Szefa Centrum do podmiotu zobowiązanego jest dokonywane na wypełnionej karcie zapytania.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zapytania oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres gromadzonych informacji kryminalnych, określony w art.

13. Art. 29. O przekazaniu informacji kryminalnej uzyskanej od podmiotu uprawnionego, Szef Centrum niezwłocznie informuje ten podmiot. Art. 30. Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych, jeżeli ich przekazanie mogłoby spowodować ujawnienie niejawnego osobowego źródła informacji. Art. 31. Podmiot zobowiązany prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze, który przekazał informację kryminalną, może zastrzec, jeżeli groziłoby to niepowodzeniem tych czynności, aby nie została ona przekazana bez jego zgody. Art. 32. W sytuacji, o której mowa w art. 30, oraz w przypadku braku zgody, o której mowa w art. 31, Szef Centrum informuje podmiot występujący z zapytaniem, iż nie posiada informacji kryminalnych pozwalających na udzielenie odpowiedzi.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 10/24

Art. 33.

1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zapytanie zostało skierowane w celu innym niż wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości, Szef Centrum wstrzymuje przekazanie informacji kryminalnej oraz powiadamia o treści zapytania organ nadrzędny nad podmiotem kierującym zapytanie i żąda pisemnych wyjaśnień.

2. Po uzyskaniu wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, Szef Centrum przekazuje bądź odmawia przekazania informacji kryminalnej. Art. 34.

1. W imieniu podmiotu uprawnionego zapytanie może kierować upoważniony funkcjonariusz lub pracownik.

2. Upowa¿nienie do kierowania zapytań mo¿e dotyczyć jedynie spraw określonych w ustawie.

3. Szef Centrum prowadzi rejestr osób upoważnionych.

4. Jeżeli zapytanie pochodzi od osoby nieupoważnionej, Szef Centrum nie przekazuje informacji kryminalnych oraz zawiadamia o tym podmiot uprawniony, przekazując mu treść złożonego zapytania. Art. 35.

1. Podmiot zobowiązany, który poweźmie istotną wątpliwość co do prawdziwości przekazanej mu przez Szefa Centrum informacji kryminalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Szefa Centrum.

2. Szef Centrum przeprowadza czynności zmierzające do ustalenia, czy informacja, o której mowa w ust. 1, jest prawdziwa.

3. W razie ustalenia, że informacja kryminalna, o której mowa w ust. 1, jest nieprawdziwa, Szef Centrum zawiadamia o tym podmioty zobowiązane, które tę informację od Szefa Centrum otrzymały lub mu przekazały. Art. 36. Treść zapytania skierowanego przez Szefa Centrum oraz do Szefa Centrum, a także treść odpowiedzi podmiotu zobowiązanego lub Szefa Centrum podlega zarejestrowaniu w bazach danych.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 11/24

Art. 37. (uchylony) Rozdział 4a Krajowy System Informatyczny Art. 37a. Organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych w Krajowym Systemie Informatycznym jest Komendant Główny Policji. Art. 37b.

1. W Krajowym Systemie Informatycznym przetwarzane są dane:

1) osób: a) poszukiwanych w związku z dotyczącym ich wnioskiem o ekstradycję lub wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania w celu ekstradycji, b) uznanych za niepożądane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, c) zaginionych lub objętych ochroną w związku z toczącym się postępowaniem karnym, d) poszukiwanych na podstawie zarządzenia sądu lub prokuratora w związku z postępowaniem karnym, e) których dotyczy wniosek o przekazanie w celu wykonania kary,

2) przedmiotów: a) skradzionych, przywłaszczonych lub zagubionych pojazdów mechanicznych z silnikiem o pojemności powyżej 50 cm3, b) skradzionych, przywłaszczonych lub zagubionych przyczep i przyczep mieszkalnych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 750 kg, c) skradzionych, przywłaszczonych lub zagubionych łodzi i jachtów, d) skradzionych, przywłaszczonych lub zagubionych przedmiotów o znacznej wartości materialnej, kulturowej lub historycznej, e) skradzionej, przywłaszczonej lub zagubionej broni, amunicji i materiałów wybuchowych,

2006-12-20

lit. f w pkt 1 oraz lit. i w pkt 2 w ust. 1 w art. 37b wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia włączenia RP do Systemu Informacyjnego Schengen (Dz.U. 2004 r. Nr 179, poz. 1842)

©Kancelaria Sejmu

s. 12/24

f) skradzionych, przywłaszczonych lub zagubionych niewypełnionych formularzy dokumentów umożliwiających identyfikację osób i przedmiotów, g) skradzionych, przywłaszczonych lub zagubionych dokumentów umożliwiających identyfikację osób i przedmiotów, h) banknotów zgłoszonych jako poszukiwane,

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują:

1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz pseudonim,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) numer PESEL, jeśli był nadany,

4) serię i numer dokumentu tożsamości,

5) obywatelstwo,

6) płeć,

7) znaki szczególne,

8) informację, czy dana osoba może być uzbrojona,

9) informację, czy dana osoba może stosować przemoc,

10) powód wpisania danych do Krajowego Systemu Informatycznego,

11) zalecany sposób postępowania wobec danej osoby,

12) fotografię,

13) inne dane pozwalające na określenie tożsamości osoby. Art. 37c.

1. Dane z Krajowego Systemu Informatycznego udostępnia się w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań:

1) Ministrowi Sprawiedliwości, 1a) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

2) prokuratorowi,

3) sądowi,

4) ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej,

5) (uchylony),

6) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej,

7) Prezesowi Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,

8) wojewodzie,

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 13/24

9) organom celnym,

10) Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej,

11) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,

12) konsulowi.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do przekazywania do Krajowego Systemu Informatycznego danych, o których mowa w art. 37b.

3. Do Krajowego Systemu Informatycznego dane, o których mowa w art. 37b ust. 1 pkt 1 lit. f), mogą przekazywać i otrzymywać:

1) Minister Obrony Narodowej,

2) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego,

3) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

5) Szef Agencji Wywiadu, jeśli dotyczą one osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. Art. 37d. Organy, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3, w przypadku stwierdzenia, że przekazane przez nie dane są nieprawdziwe, zawiadamiają o tym niezwłocznie Komendanta Głównego Policji i dokonują niezbędnej zmiany. Art. 37e.

1. Dane, o których mowa w art. 37 b ust. 1 pkt 1, są przechowywane w zbiorach danych przez okres 10 lat od dnia zarejestrowania, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 37b ust. 1 pkt 1 lit. f), które są przechowywane przez okres roku.

2. Dane, o których mowa w art. 37 b ust. 1 pkt 2, są przechowywane w zbiorach danych przez okres 5 lat od dnia zarejestrowania, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 37 b ust. 1 pkt 2 lit. a) i b), które są przechowywane przez okres 3 lat, oraz danych, o których mowa w art. 37b ust. 1 pkt 2 lit. i), które są przechowywane przez okres roku.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Policji może zmienić terminy przechowywania danych, o których mowa w ust. 1 i

2. Art. 37f.

1. Przekazywanie danych do Krajowego Systemu Informatycznego następuje drogą elektroniczną.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne przekazu danych, uwzględniając standardy i formaty przekazywanych danych.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 14/24

3. Dane, o których mowa w art. 37b ust. 1, przekazywane Komendantowi Głównemu Policji przez organy, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3, podlegają zarejestrowaniu na karcie rejestracyjnej.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty rejestracyjnej i sposób jej wypełniania oraz sposób i tryb jej przechowywania, uwzględniając zakres danych o osobach, o których mowa w art. 37b ust. 1 pkt 1, i zakres danych o przedmiotach, o których mowa w art. 37b ust. 1 pkt 2, umożliwiający ich identyfikację.

5. Organy, o których mowa w art. 37 c ust. 1 i 3, przekazują dane do Krajowego Systemu Informatycznego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności wymagających rejestracji danych, o których mowa w art. 37b ust

1. Art. 37g.

1. Komendant Główny Policji, w drodze decyzji, udostępnia dane zgromadzone w Krajowym Systemie Informatycznym organom, o których mowa w art. 37c ust. 1 i 3, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w Krajowym Systemie Informatycznym lub własnym systemie informatycznym, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał,

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych przez organ zadań.

2. Komendant Główny Policji udostępnia na karcie odpowiedzi dane gromadzone w Krajowym Systemie Informatycznym niezwłocznie po otrzymaniu zapytania.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty odpowiedzi oraz sposób jej wypełniania, mając na względzie warunki, o których mowa w ust.

1. Art. 37h.

1. Administrator danych przetwarzający dane na potrzeby Krajowego Systemu Informatycznego jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285).

2. Przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informatycznym podlega kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Rozdział 5 Współpraca międzynarodowa Art. 38. W celu realizacji swoich zadań ustawowych Szef Centrum może kierować zapytania do podmiotów zagranicznych. Przepis art. 36 stosuje się odpowiednio.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 15/24

Art. 39.

1. Szef Centrum może, w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania i zwalczania przestępczości, przekazywać informacje kryminalne podmiotom zagranicznym. Przepis art. 15 stosuje się odpowiednio.

2. Przed przekazaniem informacji kryminalnej podmiotowi zagranicznemu Szef Centrum, z zastrzeżeniem ust. 3, uzyskuje zgodę podmiotu zobowiązanego, który tę informację przekazał.

3. Jeżeli obowiązek przekazania informacji kryminalnej wynika z postanowień ratyfikowanej umowy międzynarodowej, ust. 2 nie stosuje się. Art. 40.

1. Przekazywanie informacji kryminalnej za granicę może nastąpić, gdy kraj, do którego informacje są przekazywane, daje gwarancje ich ochrony co najmniej takie, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przekazanie informacji za granicę do kraju, który nie daje gwarancji, o których mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz właściwej służby ochrony państwa w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Art. 40a.

1. Dane, o których mowa w art. 37b, mogą być przekazywane za granicę na podstawie ratyfikowanych umów międzynarodowych, którymi związana jest Rzeczpospolita Polska.

2. Do Krajowego Systemu Informatycznego można włączyć dane otrzymane od organów państw obcych.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek organu, o którym mowa w art. 37c ust. 1 i 3, dokonuje zgłoszenia danych wymienionych w art. 37b do Systemu Informacyjnego Schengen.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, organ określony w art. 37c ust. 1 i 3 przekazuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w formie elektronicznej na formularzu zgłoszenia.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia oraz sposób jego wypełniania, uwzględniając postanowienia prawa wspólnotowego w zakresie danych o osobach i przedmiotach przekazywanych w ramach Systemu Informacyjnego Schengen.> Art. 41. W przypadku ustalenia, że informacja kryminalna przekazana podmiotowi zagranicznemu lub od niego otrzymana jest nieprawdziwa, Szef Centrum jest obowiązany poinformować o tym ten podmiot.

dodany art. 40b wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia włączenia RP do Systemu Informacyjnego Schengen (Dz.U. 2004 r. Nr 179, poz. 1842)

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 16/24

Rozdział 6 Przepisy karne Art. 42. Kto, wbrew przepisom ustawy, wstrzymuje przekazanie informacji kryminalnej albo świadomie przekazuje nieprawdziwą informację kryminalną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

3. Art. 43. Kto, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie powiadamia o nieprawdziwości przekazanej lub otrzymanej informacji kryminalnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

3. Art. 44. Kto, wbrew przepisom ustawy, nie zarządza usunięcia bądź nie usuwa informacji kryminalnej z bazy danych Centrum, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

3. Rozdział 7 Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe Art. 45. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174, Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961, Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 961) wprowadza się następujące zmiany:

1) (uchylona);

2) w art. 49 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wojskowi komendanci uzupełnień współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 46. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960) w art. 47 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 17/24

„3. Organ gminy prowadzący ewidencję ludności współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 47. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 74, poz. 855 oraz z 2001 r. Nr 39, poz. 459 i Nr 63, poz. 635) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: „Art. 23a. Sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 48. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875) w art. 22 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Państwowa Straż Rybacka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 49. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782 i Nr 141, poz. 944, z 1998 Nr 98 poz. 607, Nr 155, poz. 1016 i Nr 162, poz. 1123 i 1125, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 553 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 3 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,”. Art. 50. W ustawie z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36, poz. 180, z 1988 Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2001 Nr 43, poz. 476) w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Kierownik urzędu stanu cywilnego współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 18/24

Art. 51. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) po art. 7d dodaje się art. 7e w brzmieniu: „Art. 7e. Służba Geodezyjna i Kartograficzna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 52. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41, poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084 i Nr 106, poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 7 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 14 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Policja może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.”;

3) w art. 21 w ust. 1 po wyrazie ,,prokuratora” dodaje się przecinek oraz wyrazy „a także Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych”. Art. 53. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961 i Nr 100, poz. 1084) w art. 82b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Organ nadzoru współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 54. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498 i Nr 106, poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 19/24

„4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 9 po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu: „1e. Straż Graniczna może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych.”;

3) w art. 9a w ust. 1 po wyrazie „prokuratora” dodaje się przecinek oraz wyrazy „a także Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych”. Art. 55. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 885 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 63, poz. 638 i 639, Nr 76, poz. 811 i Nr 100, poz. 1085) w art. 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Inspekcja Ochrony Środowiska współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 56. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877) w art. 1 w ust. 2 w pkt 6 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 57. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 143 i Nr 81, poz. 877)wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Organy kontroli skarbowej współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 34b w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych,”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 20/24

Art. 58. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268) dodaje się art. 48a w brzmieniu: „Art. 48a. Nadleśniczy i dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 59. W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 i Nr 100, poz. 1085) w art. 16 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „9. Dyrektor parku narodowego współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 60. W ustawie z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 116, poz. 1216 i Nr 119, poz. 1249) w art.15 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „,1a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych,”. Art. 61. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715, i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875) w art. 37 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Państwowa Straż Łowiecka współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 62. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106, poz. 1149) w art. 1 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Służba Więzienna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 21/24

Art. 63. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) w art. 5 w ust. 6 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,”. Art. 64. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 i Nr 89, poz. 972) po art. 283 dodaje się art. 283a w brzmieniu: „Art. 283a. Organy celne współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 65. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz.U. Nr 71, poz. 449, z 1998 r. Nr 137, poz. 886, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 104, poz. 1103 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 7 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 27 w ust. 4 po wyrazie ,,prokurator” dodaje się przecinek oraz wyrazy „a także Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych”. Art. 66. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 80c w ust. 1 w pkt 10 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.”;

2) w art. 100c w ust. 1 w pkt 8 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 22/24

Art. 67. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209) w art. 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Sąd rejestrowy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 68. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Komisja współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”;

2) w art. 161 w ust. 1 wyrazy „art. 13 pkt 1” zastępuje się wyrazami „art. 13 ust. 1 pkt 1”. Art. 69. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) po art. 200 dodaje się art. 200a w brzmieniu: „Art. 200a. Urząd Nadzoru współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 70. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475) w art. 299 w § 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 71. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 23/24

119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) w art. 25 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Komisja współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 72. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748 i Nr 100, poz. 1080) po art. 75 dodaje się art. 75a w brzmieniu: „Art. 75a. Organy Zakładu współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 73. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580) w załączniku nr 1w części II pkt 28 i 29 otrzymują brzmienie: „28. Szczegółowa struktura organizacyjna i etatowa jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, Straży Granicznej oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.

29. System ewidencji danych o funkcjonariuszach, żołnierzach i pracownikach Urzędu Ochrony Państwa, Wojskowych Służb Informacyjnych, Policji, Straży Granicznej i Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz dane z tej ewidencji, chyba że zawierają informacje oznaczone wyższą klauzulą tajności.”. Art. 74. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 122, poz. 1319) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu: „,Art. 26a. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”. Art. 75. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu: „Art. 10a. Główny Inspektor współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.”.

2006-12-20

©Kancelaria Sejmu

s. 24/24

Art. 76. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

2006-12-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1189 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.