Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1194 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-23
Data wejscia w życie:2001-10-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1194 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę r. Nr 111, poz. 1194, ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw z 2002 r. Nr 41, poz. 362.

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) w pkt 4 wyrazy „opieki psychologicznej” zastępuje się wyrazami „pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, b) w pkt 5a wyrazy „indywidualnych form i programów nauczania” zastępuje się wyrazami „zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych”, c) w pkt 13 wyraz „dostosowanie” zastępuje się wyrazem „dostosowywanie”, d) w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu: „14) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.”;

2) w art. 2: a) w pkt 2 skreśla się wyrazy „ogólnokształcące i zawodowe”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym ogniska artystyczne, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,”, c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,”, d) w pkt 4 wyrazy „oraz inne” zastępuje się wyrazami „ , w tym”, e) w pkt 5 wyrazy „ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym specjalne,” zastępuje się wyrazami „specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze”, f) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

„7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,”;

3) w art. 3: a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym - należy przez to rozumieć odpowiednio: a) szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2, b) szkołę lub oddział zorganizowane w zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, a także w jednostce pomocy społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym zakładzie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczowychowawcze, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71c ust. 2,”, b) skreśla się pkt 4, c) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 11a) szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym - należy przez to rozumieć odpowiednio szkołę lub oddział, w których uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3,”;

4) w art. 5: a) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: „3c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne.”, b) w ust. 5a skreśla się wyrazy „szkół artystycznych,”, c) ust. 5b otrzymuje brzmienie: „5b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym.”, d) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu: „5c. Przepis ust. 5b stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.”, e) skreśla się ust. 8, f) w ust. 9 po wyrazie „placówek” dodaje się wyrazy „lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3”;

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

5) art. 5b otrzymuje brzmienie: „Art. 5b. Prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194).”;

6) po art. 5b dodaje się art. 5c w brzmieniu: „Art. 5c. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:

1) art. 5 ust. 9, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa,

2) art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 2, 4, 4a, 5, 6 i 9, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 wykonuje odpowiednio: zarząd gminy, zarząd powiatu, zarząd województwa,

3) art. 31 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 71b ust. 2b, art. 77 ust. 6, art. 82 ust. 1 i 3-5 oraz art. 85 ust. 3 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.”;

7) w art. 6 w pkt 1 wyrazy „podstaw programowych” zastępuje się wyrazami „podstawy programowej”;

8) w art. 7: a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „przepisach” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 1a”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się wynagrodzenie jak dla nauczyciela kontraktowego.”, c) w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy „przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.”;

9) w art. 9 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) szkoły ponadgimnazjalne: a) trzyletnie licea profilowane, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, b) szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie daje możliwość dalszego

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

kształcenia w szkole wymienionej w lit. c), a także, po zdaniu egzaminu, umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, c) dwuletnie licea uzupełniające, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu, o którym mowa w lit. a), d) szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2 lata, a w przypadku szkół policealnych kształcących w zawodzie pracownika socjalnego - nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia absolwentom szkół wymienionych w lit. a) i c) uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminu.”;

10) w art. 9a w ust. 2 w pkt 1 i 2 po wyrazie „egzaminów” dodaje się wyrazy „ , o których mowa w art. 9 ust. 1,”;

11) w art. 9c w ust. 2: a) w pkt 2 po wyrazie „egzaminów” dodaje się wyrazy „ , o których mowa w art. 9 ust. 1”, b) w pkt 2a, 3 i 4 po wyrazie „egzaminów” dodaje się wyrazy „ , o których mowa w art. 9 ust. 1,”;

12) w art. 9d po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych kierują dyrektorzy powoływani po przeprowadzeniu konkursu i odwoływani przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może odwołać dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek lub po zasięgnięciu opinii dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 2b. Wicedyrektorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek dyrektora odpowiednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej.”;

13) w art. 10 w ust. 2 po wyrazach „oświaty i wychowania” dodaje się wyrazy „ , a w przypadku szkół artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,”;

14) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Świadectwa i dyplomy państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, zakłady kształcenia nauczycieli oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi.”;

15) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: „Art. 11a.

1. Wykształcenie podstawowe posiada osoba, która ukończyła szkołę podstawową lub ukończyła podstawowe studium zawodowe.

2. Wykształcenie gimnazjalne posiada osoba, która ukończyła gimnazjum.

3. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

1) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną, albo

2) ukończyła szkołę zawodową, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b).

4. Wykształcenie średnie posiada osoba, która:

1) ukończyła szkołę ponadpodstawową, z wyjątkiem szkół wymienionych w ust. 3 pkt 1, lub

2) ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły wymienionej w ust. 3 pkt 2.”;

16) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki”;

17) w art. 14: a) w ust.1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.”, b) w ust. 2 wyrazy „podstawy programowe wychowania przedszkolnego, określone” zastępuje się wyrazami „podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną”;

18) w art. 16: a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie, b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.”, c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.”, d) w ust. 7 po wyrazach „obowiązku szkolnego” dodaje się wyrazy „i obowiązku nauki”;

19) w art. 17: a) ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub placówki wymienionej w art. 2

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

pkt 5, do której uczniowie zostali skierowani przez organy wymienione w art. 71b ust. 5-5b.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 58 ust.

2. W przypadku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w zakładach i jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b), realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.”;

20) w art. 22: a) w ust. 1 w pkt 4 przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pkt 5, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów ustawy w odniesieniu do szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 5 ust. 3b, w zakresie wynikającym ze szczególnych warunków funkcjonowania tych szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania.”, c) w ust. 2: - pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznowychowawczych, przerw świątecznych i ferii szkolnych,”, - skreśla się pkt 9, - w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) warunki i sposób organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, z uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych oraz bezpieczeństwa uczniów.”, d) w ust. 3 wyrazy „w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach” zastępuje się wyrazami „w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach”,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

e) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Rozporządzenie wydane na podstawie ust. 2 pkt 4, określi warunki zwalniania uczniów z obowiązku zdawania odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.”;

21) w art. 23 skreśla się ust. 3;

22) w art. 24: a) skreśla się ust. 3, b) w ust. 4 skreśla się wyrazy „i specjalności”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia przez szkoły kształcenia w zawodach nieobjętych klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego zasadniczego i średniego technicznego, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb lokalnego rynku pracy.”;

23) w art. 30: a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku odwołania kuratora oświaty, wojewoda, z dniem odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi oświaty.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu. Konkurs ogłasza wojewoda najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia, w którym nastąpiło odwołanie kuratora.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Kandydatem na stanowisko kuratora oświaty może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego. 2b. Konkurs na stanowisko kuratora oświaty przeprowadza komisja konkursowa powoływana przez wojewodę. W skład komisji konkursowej wchodzi po dwóch przedstawicieli:

1) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

2) wojewody,

3) sejmiku województwa oraz po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, zrzeszających nauczycieli.”;

24) w art. 31 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek w zakresie ich zgodności z przepisami, przedkładane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy,”;

25) w art. 32a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

„4. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania przepisy określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 18.”;

26) w art. 32b wyrazy „z ministrem właściwym do spraw transportu” zastępuje się wyrazami „z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej”;

27) w art. 34: a) w ust. 1 po wyrazie „terminie” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 5”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się, jeżeli naruszenie przepisów ustawy nastąpiło w uchwale organu jednostki samorządu terytorialnego. W tym przypadku kurator oświaty jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o naruszeniu przepisów ustawy wojewodę.”;

28) w art. 34a w ust. 1 po wyrazie „administracyjnych” dodaje się wyrazy „ , z uwzględnieniem odrębnych przepisów”;

29) w art. 35: a) w ust. 2a po wyrazie „ogólnokształcących” dodaje się wyrazy „ , który sprawuje kurator oświaty”, b) w ust. 4 wyrazy „a w szkołach zawodowych” zastępuje się wyrazami „a w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu”, c) w ust. 5 po wyrazach „art. 32a” dodaje się wyrazy „i 32b”;

30) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, z tym że osoba ta nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W tym przypadku nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.”;

31) w art. 36a: a) w ust. 3a po wyrazie „szkół” dodaje się wyrazy „i placówek publicznych”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) po jednym przedstawicielu: a) rady pedagogicznej, b) rodziców, c) zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy - z zastrzeżeniem ust. 5a.”, d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 5 pkt 3.”, e) w ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.”, f) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres wymieniony w ust. 8.”, g) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: „9a. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 36 ust. 2.”, h) w ust. 10 wyrazy „ust. 1-9” zastępuje się wyrazami „ust. 1-9a”;

32) art. 38 otrzymuje brzmienie: „Art. 38.

1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie: a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia, c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a,

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

2. Wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty nie stosuje się do szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.”;

33) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: „Art. 38a. Przepisy art. 38 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 36 ust. 2.”;

34) w art. 39: a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „pedagogiczny” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Dyrektor liceum profilowanego, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, ustala profile kształcenia prowadzone w tym liceum.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii odpowiednio wojewódzkiej lub powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła.”;

35) w art. 51: a) w ust. 1 po wyrazie „wchodzą” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 1a,”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W skład rady szkoły w szkołach podstawowych nie wchodzą uczniowie, a w gimnazjach udział uczniów w radzie szkoły nie jest obowiązkowy.”, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki na wniosek rady rodziców, a w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych także na łączny wniosek samorządu uczniowskiego i rady rodziców.”;

36) w art. 58: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę.”, b) w ust. 2 w zdaniu drugim wyraz „gmina” zastępuje się wyrazami „jednostka samorządu terytorialnego”, c) w ust. 3: - wyrazy „szkoły publicznej” zastępuje się wyrazami „szkoły lub placówki publicznej”,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 11/11

- wyrazy „szkół publicznych” zastępuje się wyrazami „szkół lub placówek publicznych”, - wyrazy „ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” zastępuje się wyrazami „zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, powinien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą organu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 3.”, e) w ust. 5 po wyrazie „szkoły” dodaje się wyrazy „lub placówki”;

37) w art. 59: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Szkoła i placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną - za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie. W przypadku szkoły i placówki artystycznej wymagana jest pozytywna opinia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.”, b) w ust. 4 po wyrazie „szkoły” dodaje się wyrazy „lub placówki publicznej”;

38) w art. 60 w ust. 3 po wyrazach „Kurator oświaty” dodaje się wyrazy „ , a w przypadku szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,”;

39) w art. 62: a) w ust. 1b po wyrazach „z oddziałami specjalnymi,” dodaje się wyrazy „szkół w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej, szkół dla dorosłych,”, a po wyrazach „art. 5 ust. 3b” dodaje się wyrazy „i art. 35 ust. 2a”, b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: „1c. Przepis ust. 1a nie wyłącza możliwości zorganizowania wspólnej obsługi, o której mowa w art. 5 ust. 9.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół za zgodą kuratora oświaty. W przypadku wyłączenia szkół lub placówek z zespołu oraz rozwiązania zespołu, przepisów art. 58 i 59 nie stosuje się.”, d) w ust. 6 po wyrazach „lub placówki” dodaje się wyrazy „albo szkoły i placówki”;

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 12/12

40) w art. 64: a) w pkt 1 i 2 wyraz „lekcyjne” zastępuje się wyrazem „edukacyjne”, b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy,”, c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe - praktyczna nauka zawodu.”;

41) w art. 68 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, organizację oraz sposób działania placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego, w tym ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, uwzględniając w szczególności możliwość uzyskania lub uzupełniania przez młodzież i osoby dorosłe kwalifikacji zawodowych w dostosowaniu do wymogów rynku pracy, a także może określić formy kształcenia w tych placówkach, za które mogą być pobierane opłaty, biorąc pod uwagę koszty kształcenia.”;

42) art. 70 otrzymuje brzmienie: „Art. 70.

1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, szkolnych gospodarstwach pomocniczych, u pracodawców, a także w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

2. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna określać w szczególności sposób ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki zawodu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę w swoich warsztatach, pracowniach szkolnych oraz szkolnych gospodarstwach pomocniczych dla uczniów tej szkoły.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych, a także w innych podmiotach wymienionych w ust. 1, uwzględniając w szczególności zakres spraw, które powinny być określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa i obowiązki podmiotów, o których mowa w ust. 1, a także

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia.

5. Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio do młodocianych pracowników odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach odbywania przygotowania zawodowego. W przypadku młodocianego pracownika umowę z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, zawiera pracodawca, który zatrudnia tego młodocianego.”;

43) w art. 71: a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „oraz innych” zastępuje się wyrazami „ ,w tym”, b) w ust. 2 wyrazy „ , a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa wychowanków” zastępuje się wyrazami „i zapewnienie warunków bezpieczeństwa wychowanków, a także określi warunki i zasady działania wolontariuszy”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno uwzględniać warunki zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu, realizację zadań profilaktycznych i wspierających rolę wychowawczą i edukacyjną szkoły i rodziny oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.”;

44) w art. 71b: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.”, b) w ust. 2 wyrazy „formy kształcenia i wychowania, które stosownie do potrzeb umożliwiają” zastępuje się wyrazami „kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną. 2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych i szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w porozumieniu z organami prowadzącymi.”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 14/14

„3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju zaburzeń i odchyleń rozwojowych, zastrzeżeniem ust. 3a.”, e) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3, mogą wydawać również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne poradnie specjalistyczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.”, f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj zaburzeń i odchyleń rozwojowych, z zastrzeżeniem ust. 5a, a dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organizuje indywidualne nauczanie.”, g) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: „5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół. 5b. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze względu na rodzaj zaburzeń i odchyleń rozwojowych, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.”, h) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 15/15

„7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 2a, z uwzględnieniem w szczególności form współpracy z rodziną dziecka,

2) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci i młodzieży,

3) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, w tym warunki przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz ich formy, w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania programów nauczania oraz metod pracy do koncepcji programowej i organizacyjnej kształcenia w formach integracyjnych, a także zatrudnienie specjalistów dla jej realizacji.

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 1a, uwzględniając w szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych bezpośrednio z uczniem.”;

45) po art. 71b dodaje się art. 71c w brzmieniu: „Art. 71c.

1. Zakład opieki zdrowotnej, w tym zakład opiekuńczoleczniczy i zakład lecznictwa uzdrowiskowego, a także jednostka pomocy społecznej, w których zorganizowana jest szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta pomiędzy zakładem a organem prowadzącym szkołę.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne dzieci i młodzieży.”;

46) w art. 77 w ust. 1 skreśla się wyrazy „opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,”;

47) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 16/16

„Art. 77a.

1. W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być tworzone placówki doskonalenia nauczycieli, zwane dalej „placówkami doskonalenia”.

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzą również nauczyciele, którym powierzono zadania doradców metodycznych.

3. Niepubliczne placówki doskonalenia mogą zakładać i prowadzić osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 1 do niepublicznych placówek doskonalenia stosuje się przepisy rozdziału 8.”;

48) w art. 78: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację i sposób działania placówek doskonalenia, w tym zakres ich działalności obowiązkowej oraz zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego, z uwzględnieniem zapewnienia nauczycielom dostępu do form doskonalenia umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych.”, b) w ust. 3 skreśla się wyraz „publicznych”;

49) w art. 79: a) w ust. 2 po wyrazie „przepisach” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 2a”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Szkoły i placówki artystyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli będące jednostkami budżetowymi mogą uzyskiwać środki finansowe z tytułu działalności usługowej, wydawniczej i szkoleniowej oraz z innych źródeł określonych w przepisach o finansach publicznych. Środki te są przekazywane na rachunek środków specjalnych tych szkół lub placówek z przeznaczeniem na poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły lub placówki.”, c) w ust. 3 po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy „i 2a”;

50) w art. 80: a) w ust. 1 wyrazy „Przedszkola i szkoły” zastępuje się wyrazami „Przedszkola, szkoły i placówki”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu: „3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez powiat. W przypadku

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 17/17

braku na obszarze powiatu placówki publicznej danego typu lub rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki danego typu lub rodzaju, w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. 3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu. 3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3a, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.”, d) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu: „5. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79 otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

6. Dotacje, o których mowa w ust. 5, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 5, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.”;

51) w art. 82 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profilu lub profili kształcenia, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,”;

52) w art. 83a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu: „1. Do prowadzenia, szkoły lub placówki nie mają zastosowania przepisy o działalności gospodarczej.”;

53) w art. 85 w ust. 3 po wyrazach „kuratora oświaty” dodaje się wyrazy „ ,w przypadku szkół medycznych - także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia”;

54) w art. 90: a) w ust. 2 wyrazy „ , szkoły artystyczne i szkoły ponadgimnazjalne” zastępuje się wyrazami „oraz szkoły ponadgimnazjalne”,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 18/18

b) w ust. 2a po wyrazie „przysługują” dodaje się wyrazy „na każdego ucznia”, c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej iż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego.”, d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 2a, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.”, e) w ust. 3a po wyrazie „otrzymują” dodaje się wyrazy „na każdego wychowanka”, a wyraz „typu” zastępuje się wyrazem „rodzaju”, f) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: „3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.”, g) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2a-3b, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.”, h) dodaje się ust. 4a-4f w brzmieniu: „4a. Niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu państwa. 4b. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota wydatków bieżących ustalonych dla szkół tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda ministrowi do

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 19/19

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 4c. Dotacje dla niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych niewymienionych w ust. 4b, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących ustalonych dla szkół tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda ministrowi do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowaną liczbę uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. 4d. Niepubliczne szkoły artystyczne nieposiadające uprawnień szkoły publicznej mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa. 4e. Dotacje, o których mowa w ust. 4a-4c, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 4f. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 4a-4d, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.”;

55) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu: „Art. 90a.

1. Osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego, prowadząca szkoły publiczne, szkoły niepubliczne lub placówki, może dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu. Połączenie nie narusza odrębności szkół lub placówek w zakresie określonym w ustawie, w szczególności w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia, wpisywania do ewidencji i wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień szkoły publicznej oraz uzyskiwania dotacji.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się jako odrębny podmiot do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.”;

56) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu: „Art. 95a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych oraz w czasie zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów sportowych i wycieczek turystycznych oraz postępowanie w sprawach wypadków uczniów.”;

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 20/20

57) użyte w art. 9 ust. 3, art. 32a ust. 1 i 2, art. 36 ust. 3, art. 47 ust. 1, art. 58 ust. 5, art. 82 ust. 3, art. 85 ust. 2 i 3 oraz art. 89 ustawy w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw kultury” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego”. Art. 2. W ustawie z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1312) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 po wyrazach „poz. 943” dodaje się przecinek a wyrazy „oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126” zastępuje się wyrazami „ z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194”;

2) w art. 2: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Licea profilowane oraz szkoły zawodowe są tworzone z dniem 1 września 2002 r.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Licea uzupełniające są tworzone z dniem 1 września 2004 r.

5. Szkoły policealne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy wymienionej w art. 1, są tworzone z dniem 1 września 2005 r.”;

3) po art. 2 dodaje się art. 2a -2e w brzmieniu: „Art. 2a.

1. Z dniem 1 września 2001 r., a w przypadku szkół dla dorosłych - z dniem 1 września 2003 r., likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkół średnich, z wyjątkiem technikum oraz liceum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, z zastrzeżeniem art. 6a.

2. Na rok szkolny 2001/2002, a w przypadku szkół dla dorosłych na rok szkolny 2003/2004, nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkół średnich, z wyjątkiem technikum oraz liceum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej. Art. 2b.

1. Z dniem 1 września 2004 r., a w przypadku szkół dla dorosłych - z dniem 1 września 2006 r., likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego technikum oraz liceum na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, z zastrzeżeniem art. 6a.

2. Na rok szkolny 2004/2005, a w przypadku szkół dla dorosłych na rok szkolny 2006/2007, nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej technikum wymienionego w ust. 1.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 21/21

Art. 2c.

1. Z dniem 1 września 2002 r. organy prowadzące dotychczasowe szkoły zasadnicze oraz szkoły średnie, z wyjątkiem techników oraz liceów na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkół policealnych i szkół pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych - przekształcą je w szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b) ustawy wymienionej w art.

1.

2. Organ prowadzący może w okresie od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2004 r. prowadzić w dotychczasowej szkole ponadpodstawowej dla dorosłych oddziały szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych. W takim przypadku w nazwie szkoły ponadpodstawowej dodaje się informację o prowadzeniu oddziałów określonego typu szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Do oddziałów, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy dotyczące szkół ponadgimnazjalnych, a uczniowie tych oddziałów otrzymują świadectwa ustalone dla tych szkół, opatrzone pieczęcią dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

4. Z dniem 1 września 2004 r. organy prowadzące dotychczasowe technika oraz licea na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych - przekształcą je w szkoły ponadgimnazjalne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)-c) ustawy wymienionej w art. 1, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz urzędu pracy i rady zatrudnienia odpowiednio powiatowych lub wojewódzkich.

5. Z dniem 1 września 2005 r. dotychczasowe szkoły policealne i szkoły pomaturalne - stają się szkołami policealnymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy wymienionej w art.

1.

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący dotychczasową szkołę ponadpodstawową postanowił o stopniowej likwidacji szkoły z zapewnieniem możliwości jej ukończenia przez dotychczasowych uczniów.

7. Przepisy ust. 1-5 nie uchybiają uprawnieniom organów prowadzących do zakładania szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art.

1.

8. Do przekształceń, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, nie stosuje się przepisów art. 59 ustawy wymienionej w art.

1. Art. 2d. Szkoła ponadpodstawowa, o której mowa w art. 2c ust. 6, do czasu zakończenia likwidacji może być połączona w zespół z inną szkołą ponadpodstawową tego samego lub innego typu, oraz ze szkołą ponadgimnazjalną. Art. 2e. Przepisy art. 2a-2d stosuje się odpowiednio do dotychczasowych ponadpodstawowych szkół specjalnych oraz szkół dwujęzycznych o wydłużonym cyklu kształcenia.”;

4) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i terminy dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 22/22

oraz tworzenia gimnazjów, z uwzględnieniem zasady zapobiegania rozdrobnieniu sieci szkolnej.”;

5) po art. 6 dodaje się art. 6a-6c w brzmieniu: „Art. 6a.

1. Uczniowie dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, którzy nie ukończą klasy ulegającej likwidacji i nie uzyskają tym samym promocji do klasy programowo wyższej, mogą jednorazowo powtórzyć tę klasę i kontynuować naukę w zakresie szkoły ponadpodstawowej w oddziale zbiorczym dla uczniów niepromowanych lub w szkole dla dorosłych, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Organy prowadzące dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe zorganizują dla uczniów, o których mowa w ust. 1, oddziały zbiorcze obejmujące odpowiednie klasy dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej albo zapewnią tym uczniom możliwość kontynuowania nauki w zakresie szkoły ponadpodstawowej w innej formie.

3. Uczniowie klas drugich dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, z wyjątkiem uczniów techników oraz liceów na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, uczniów szkół policealnych i pomaturalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych dla dorosłych, którzy w roku szkolnym 2001/2002 nie uzyskają promocji do klasy trzeciej, mogą z dniem 1 września 2002 r. podjąć naukę odpowiednio w klasie pierwszej liceum profilowanego lub szkoły zawodowej.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w roku szkolnym 2003/2004 do uczniów dotychczasowych szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. Art. 6b.

1. W szkołach ponadgimnazjalnych utworzonych w wyniku przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzi się klasy dotychczasowych szkół ponadpodstawowych aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z przepisami art. 2a i 2b.

2. Do klas, o których mowa w ust. 1, oraz oddziałów zbiorczych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 2, stosuje się przepisy dotyczące dotychczasowych szkół ponadpodstawowych.

3. Uczniowie klas i oddziałów, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymują świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, opatrzone pieczęciami dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej. Art. 6c. W przypadku postawienia w stan likwidacji dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, do czasu zakończenia cyklu kształcenia przez wszystkie klasy, szkoła ta działa zgodnie z przepisami dotyczącymi dotychczasowych szkół ponadpodstawowych.”;

6) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a.

1. Dyrektorzy dotychczasowych publicznych szkół ponadpodstawowych, z dniem przekształcenia tych szkół w szkoły ponadgimnazjalne, stają się dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i zajmują to stanowisko do końca okresu, na jaki im powierzono

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 23/23

stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektorów zespołów szkół, w skład których wchodzą dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe.”;

7) po art. 10 dodaje się art. 10a-10g w brzmieniu: „Art. 10a. Rady powiatów, po uzgodnieniu z kuratorem oświaty oraz po zasięgnięciu opinii powiatowego urzędu pracy i powiatowej rady zatrudnienia, w terminie do dnia 31 października 2001 r., ustalą i ogłoszą plany sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, o których mowa w art. 2 ust.

3. Art. 10b. Organy prowadzące dotychczasowe publiczne szkoły ponadpodstawowe, w terminie do dnia 31 grudnia 2001 r., przygotują dokumenty związane odpowiednio z przekształceniem lub likwidacją dotychczasowych szkół ponadpodstawowych oraz tworzeniem szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003, w szczególności akty przekształcenia lub likwidacji dotychczasowych szkół ponadpodstawowych oraz akty założycielskie i statuty szkół nowozakładanych. Art. 10c.

1. Dyrektorzy dotychczasowych publicznych szkół ponadpodstawowych, które podlegają przekształceniu w szkoły ponadgimnazjalne, są obowiązani co najmniej na 6 miesięcy przed dniem przekształcenia:

1) sporządzić wykazy nauczycieli, którzy w związku z przekształceniem szkół nie będą mogli być zatrudnieni w pełnym wymiarze w szkole ponadgimnazjalnej,

2) poinformować zainteresowanych nauczycieli o umieszczeniu w wykazie, o którym mowa w pkt 1,

3) przekazać wykazy, o których mowa w pkt 1, do wiadomości organowi prowadzącemu szkołę i kuratorowi oświaty,

4) ustalić w przypadku dyrektorów szkół przekształcanych w licea profilowane planowane profile kształcenia, a w przypadku dyrektorów szkół przekształcanych w szkoły zawodowe planowane zawody, z uwzględnieniem odpowiednio art. 39 ust. 4a i 5 ustawy wymienionej w art.

1.

2. Nauczyciele nieumieszczeni w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz inni pracownicy dotychczasowej publicznej szkoły ponadpodstawowej przekształcanej w szkołę ponadgimnazjalną stają się pracownikami szkoły ponadgimnazjalnej z dniem przekształcenia. Art. 10d. Starostowie oraz osoby prawne i osoby fizyczne, o których mowa w art. 11a, przedstawią właściwym kuratorom oświaty:

1) w terminie do dnia 31 stycznia 2002 r. informację o siedzibach szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających działalność z dniem 1 września 2002 r.,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 24/24

2) w terminie do dnia 15 marca 2002 r. informację o planowanych profilach kształcenia w poszczególnych liceach profilowanych, kierunkach kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych rozpoczynających działalność z dniem 1 września 2002 r. oraz o liczbie miejsc w tych szkołach, a także liczbie miejsc w internatach i bursach. Art. 10e.

1. Kuratorzy oświaty, w terminie do dnia 15 kwietnia 2002 r., opracują i przekażą dyrektorom gimnazjów na obszarze województwa, zbiorczą informację dla absolwentów gimnazjów zawierającą wskazanie publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze województwa rozpoczynających działalność z dniem 1 września 2002 r. oraz prowadzonych w nich profili i kierunków kształcenia zawodowego.

2. Organy prowadzące publiczne szkoły ponadgimnazjalne, w terminie 14 dni po zakończeniu rekrutacji do tych szkół na rok szkolny 2002/2003, są obowiązane powiadomić kuratora oświaty o liczbie kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół oraz o wolnych miejscach w tych szkołach. Art. 10f. Kuratorzy oświaty zorganizują system informacji dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na obszarze województwa. Art. 10g.

1. Dyrektorzy szkół, o których mowa w art. 7a, w terminie do dnia 20 maja 2002 r., przygotują i przedstawią organom prowadzącym arkusze organizacji szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003.

2. Organy prowadzące, w terminie do dnia 15 czerwca 2002 r., po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, zatwierdzą arkusze organizacji publicznych szkół ponadgimnazjalnych.”;

8) po art. 11 dodaje się art. 11a-11c w brzmieniu: „Art. 11a. Osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, zamierzające założyć publiczne szkoły ponadgimnazjalne w terminach wymienionych w art. 2 ust. 3-5, są obowiązane złożyć do właściwych organów wnioski o udzielenie zezwolenia na założenie tych szkół nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ma być utworzona dana szkoła. Art. 11b.

1. Osoby prawne i osoby fizyczne zamierzające założyć niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne w terminach wymienionych w art. 2 ust. 3-5, są obowiązane złożyć wniosek o wpis do ewidencji, nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym ma być utworzona dana szkoła.

2. Osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące dotychczasowe niepubliczne szkoły ponadpodstawowe przekształcane zgodnie z art. 2c w szkoły ponadgimnazjalne, są obowiązane, nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym następuje przekształcenie danego typu szkoły, złożyć wnioski o dokonanie zmian we wpisach do ewidencji, dotyczące przekształcenia dotychczasowych szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 25/25

3. Przepisy art. 10b i art. 10d stosuje się odpowiednio do osób prowadzących dotychczasowe niepubliczne szkoły ponadpodstawowe.

4. W przypadku przekształcenia dotychczasowej niepublicznej szkoły ponadpodstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej w szkołę ponadgimnazjalną, szkoła ta zachowuje uprawnienia szkoły publicznej. Art. 11c. Przepisu art. 10d nie stosuje się do dotychczasowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a i 3b ustawy wymienionej w art. 1.”. Art. 3. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „ust. 2” dodaje się wyrazy „pkt 1a oraz”, b) w ust. 2: - w pkt 1 w lit. e) wyrazy „oraz ośrodkami diagnostycznokonsultacyjnymi” zastępuje się wyrazami „ , rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych”, - po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej,”, - w pkt 2 w lit. a) wyrazy „przedszkolach publicznych i szkołach” zastępuje się wyrazami „przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach”, - w pkt 2 w lit. b) wyrazy „placówkach niepublicznych” zastępuje się wyrazami „niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,”;

2) w art. 3 w pkt 3 po wyrazach „rozdziału 3a” dodaje się wyrazy „ , z tym że w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, równoważny z odbywaniem stażu jest odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy”;

3) w art. 6a: a) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego,”, b) ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 26/26

prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4-10 i 12 stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 9: a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazie „nauczyciela” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 1a,”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych placówkach i ośrodkach wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 3 określają odrębne przepisy.”, c) w ust. 2 po wyrazach „wyższego wykształcenia” dodaje się wyrazy „lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli”;

5) w art. 9a: a) w ust. 3 po wyrazie „kontraktowego” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.”;

6) w art. 9b: a) w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3”, b) w ust. 5 wyrazy „a także wymienia kwalifikacje nauczyciela oraz typy i rodzaje szkół, w których nauczyciel może być zatrudniony” zastępuje się wyrazami „a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela”;

7) w art. 9c po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Nauczycielowi mianowanemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, za spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10, uznaje się także jego odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.”;

8) w art. 9d: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.”,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 27/27

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. 1b. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się również do dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8.”, c) w ust. 3 po wyrazie „miesiące” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 3a”, d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. W przypadku nieobecności w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego staż ulega przedłużeniu o czas trwania tego urlopu.”, e) w ust. 4 po wyrazie „wymiarze” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 4a”, f) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Przepisu ust. 4 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się do nauczycieli skierowanych, na podstawie odrębnych przepisów, do pracy za granicą.”;

9) w art. 9e: a) w ust. 1 po wyrazach „2 lata i 9 miesięcy” dodaje się wyrazy „ , a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 9 miesięcy”, b) w ust. 2 po wyrazach „2 lata i 9 miesięcy” dodaje się wyrazy „ , a w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora co najmniej 9 miesięcy”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „4. Nauczycielom, o których mowa w ust. 1-3, którzy odpowiednio: przestali zajmować stanowisko dyrektora, przestali być zatrudnieni na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, przestali korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, do stażu wymaganego do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego zalicza się odpowiednio okres zajmowania stanowiska, zatrudnienia, urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

5. Jeżeli w okresie stażu nauczycielowi powierzono stanowisko dyrektora, zatrudniono go na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, urlopowano go lub zwolniono z obowiązku świadczenia pracy, do nieprzerwanego okresu, o którym mowa w ust. 1-3 zalicza się okres odbytego stażu.”;

10) w art. 9f ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia, niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły lub określony organ, o którym mowa w art. 9b ust. 4 pkt 2-4, wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.”;

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 28/28

11) w art. 9g: a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dyrektor (wicedyrektor) szkoły, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez dyrektora szkoły,”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji, o których mowa w ust. 1-3, wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.”, c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.”, d) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, szkołami przy zakładach karnych oraz rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi - Minister Sprawiedliwości,”, e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. W skład komisji kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 6, wchodzą:

1) przedstawiciel właściwego ministra,

2) kierownik jednostki, w której jest zatrudniony nauczyciel ubiegający się o awans, lub jego przedstawiciel, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez kierownika jednostki,

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.”, f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. W skład komisji, o której mowa w ust. 7, wchodzą:

1) przedstawiciel właściwego ministra,

2) dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy,

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Przepisy ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.”, g) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: „8a. Nauczyciele, o których mowa w art. 9e ust. 1-3, którzy nie uzyskali akceptacji lub nie zdali egzaminu, mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po upływie 9 miesięcy.”, h) w ust. 11 skreśla się wyrazy „ , o której mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3,”,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 29/29

i) w ust. 12 skreśla się wyrazy „ , o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3,”, a po wyrazach „szkolnictwa wyższego i nauki” dodaje się wyrazy „lub na ich rzecz”;

12) w art. 9h w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „w art. 9g ust. 3” dodaje się wyrazy „ , 6a i 7a”;

13) w art. 10: a) w ust. 2 po wyrazie „kontraktowego” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 7”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. W przypadku nieuzyskania przez nauczyciela kontraktowego w ciągu 4 lat od dnia zatrudnienia w danej szkole stopnia nauczyciela mianowanego stosunek pracy:

1) z nauczycielami zatrudnionymi w szkołach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie wygasa z końcem roku szkolnego,

2) z nauczycielami zatrudnionymi w szkołach, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii wygasa z końcem roku kalendarzowego.”, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.”, e) w ust. 8 po wyrazach „ust. 5 pkt 2-5” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 9”, f) po ust. 8 dodaje się ust. 9-11 w brzmieniu: „9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku wymienionego w ust. 5 pkt

5. 10. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie ust. 9 nie stosuje się przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści.

11. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie ust. 7, posiadającego wymagane kwalifikacje, na jego wniosek odstępuje się od stosowania przepisów rozdziału 3a. Dla celów płacowych nauczyciele ci są traktowani jak nauczyciele stażyści, chyba że posiadają wyższy niż stażysta stopień awansu zawodowego.”;

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 30/30

14) w art. 20 w ust. 4 wyrazy „przewidziane są ferie szkolne, jeżeli likwidacja szkoły następuje w trakcie roku szkolnego” zastępuje się wyrazami „zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego”;

15) w art. 23: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia,”, b) w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „osiągnął wiek emerytalny” zastępuje się wyrazami „ukończył 65 lat życia”;

16) w art. 26 w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach „art. 10 ust. 5 pkt 1-5” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9”;

17) w art. 28 w ust. 1 wyrazy „pracy nauczycielskiej, zaliczanej do okresów pracy pedagogicznej w myśl przepisów wydanych na podstawie art. 31 pkt 1” zastępuje się wyrazami „pracy na stanowisku nauczyciela, w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 1a”;

18) w art. 30: a) w ust. 7 po wyrazach „odrębnych przepisach” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 7a”, b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: „7a. Minister Sprawiedliwości, uwzględniając wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w ust. 3 i 4, określi, w drodze rozporządzenia, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach przy zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, o ile nie zostały one określone w przepisach ustawy lub w odrębnych przepisach. 7b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, składniki wynagrodzenia przysługującego nauczycielom, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, ich wysokość oraz warunki i sposób wypłacania, z uwzględnieniem posiadanych stopni awansu zawodowego.”;

19) w art. 42: a) w ust. 3 w tabeli: - w lp. 3 w rubryce 2: „Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły” po wyrazach „liceów ogólnokształcących” dodaje się wyrazy „ , liceów profilowanych i liceów uzupełniających,”,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 31/31

- w lp. 6 w rubryce 2: „Stanowisko - typ (rodzaj) szkoły” wyrazy „wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii, w tym turnusowych” zastępuje się wyrazami „wychowawcy placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie dziennej, okresowej i turnusowej”, - lp. 9 otrzymuje brzmienie: „ 1 2 9 Wychowawcy: a) w placówkach socjalizacyjnych, zakładach opiekuńczoleczniczych dla dzieci, b) w domach wczasów dziecięcych - w tym na zajęcia dydaktyczne c) w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach szkół specjalnych, placówkach interwencyjnych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno - konsultacyjnych, placówkach resocjalizacyjnych, zespołach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, wychowawcy realizujący zajęcia w domach pomocy społecznej 3 26 26 10

24

„ b) w ust. 6 użyty dwukrotnie wyraz „kierownika” zastępuje się wyrazem „kierownicze”, c) w ust. 7 w pkt 3 po wyrazach „w tym również” dodaje się wyrazy „nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a,”;

20) w art. 49: a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń” zastępuje się wyrazami „planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.”;

21) w art. 59 po wyrazie „ponadpodstawowych” dodaje się wyrazy „oraz ponadgimnazjalnych”;

22) w art. 61 w ust. 1 po wyrazie „nauczyciel” dodaje się wyrazy „posiadający wymagane kwalifikacje”;

23) art. 70a otrzymuje brzmienie: „Art. 70a.

1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 32/32

2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez samorząd województwa.

3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

4. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Przepis ust. 4 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków, o których mowa w ust. 3, pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, uwzględniając w szczególności liczbę nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych województwach, formy doskonalenia zawodowego dofinansowywane ze środków, o których mowa w ust. 15, oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków, uwzględniając kompetencje organów wymienionych w ust. 1, a także dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.”;

24) w art. 72 skreśla się ust. 2;

25) w art. 73: a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu: „3b. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. 3c. Od orzeczenia, o którym mowa w ust. 3b, przysługuje odwołanie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego specjalisty właściwego ze względu na rodzaj rozpoznanego u nauczyciela schorzenia.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności indywidualne wskazanie w orzeczeniu rodzajów zatrudnienia i działalności sprzecznych z celami urlopu dla poratowania zdrowia, jaki ma być udzielony danemu nauczycielowi oraz sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.”;

26) w art. 88 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 33/33

„1b. Do okresu 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, o którym mowa w ust. 1, zalicza się także okres skierowania, na podstawie odrębnych przepisów, do pracy pedagogicznej za granicą.”;

27) w art. 91a: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) mianowanym lub dyplomowanym, zatrudnionym w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty oraz w organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostycznokonsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, 30-33, 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, 58-60, 86, 88 i 90,”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, zatrudnionemu w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowych komisjach egzaminacyjnych albo w specjalistycznej jednostce nadzoru na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych, przysługują uprawnienia wynikające z art. 9a-9i, 30-33, 47, 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, 58-60, 86-88 i 90.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Do nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, mają zastosowanie przepisy rozdziałów 2-4, art. 42 ust. 1, 2 i 7a, art. 51, 6467 oraz rozdziałów 8-11.”;

28) w art. 91b w ust. 2: a) w pkt 1 wyrazy „art. 6, 9-9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26, 51, 75-86, 88 i 90” zastępuje się wyrazami „art. 6, 9-9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26, 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75-86, 88 i 90”, b) w pkt 2 wyrazy „art. 6, 9-9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26, 51, 75-85” zastępuje się wyrazami „art. 6, 9-9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26, 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75-85”;

29) po art. 91c dodaje się art. 91d w brzmieniu: „Art. 91d. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:

1) art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 1a, art. 54 ust. 7 oraz art. 72 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa,

2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1 oraz art. 53 ust. 3a i 4 - wykonuje odpowiednio: zarząd gminy, zarząd powiatu, zarząd województwa,

3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, 42a ust. 1, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 2, art.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 34/34

63, 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.”. Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961 i Nr 110, poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 39 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. także w szkole ponadpodstawowej - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty drugi rok życia.”;

2) w art. 50 w ust. 2 wyrazy „Rektorzy (dyrektorzy) szkół wyższych, policealnych, pomaturalnych i średnich” zastępuje się wyrazami „Rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy zakładów kształcenia nauczycieli oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, a do dnia 31 sierpnia 2008 r. również dyrektorzy szkół ponadpodstawowych”. Art. 5. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538 i Nr 99, poz. 1075) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 94 w pkt 7 wyrazy „szkoły zawodowej” zastępuje się wyrazami „szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe”;

2) w art. 190: a) w § 1 wyrazy „15 lat” zastępuje się wyrazami „16 lat”, b) w § 2 wyrazy „15 lat” zastępuje się wyrazami „16 lat”;

3) w art. 191: a) w § 1 w pkt 1 wyrazy „szkołę podstawową” zastępuje się wyrazem „gimnazjum”, b) w § 5: - w pkt 1 wyrazy „szkoły podstawowej” zastępuje się wyrazem „gimnazjum”, - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 35/35

„3) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum.”, - w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu: „4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.”;

4) w art. 197: a) w § 1 skreśla się wyrazy „ , chyba że uzyskał on kwalifikacje zawodowe przez naukę w szkole”, b) w § 2: - w pkt 1 po wyrazie „podstawowej” dodaje się wyrazy „i gimnazjum”, - pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) do dokształcania się w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej lub w formach pozaszkolnych.”. Art. 6. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141 poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1193) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 6 wyrazy „szkoły ponadpodstawowe” zastępuje się wyrazami „gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne”;

2) w art. 48 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „szkoły ponadpodstawowej” zastępuje się wyrazami „gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalne”;

3) w art. 101 w ust. 1 po wyrazach „szkole ponadpodstawowej” dodaje się wyrazy „ , gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej”;

4) w art. 141: a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Senat uczelni na wniosek rady wydziału uchwala warunki i tryb rekrutacji na studia.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Jeżeli warunki rekrutacji przewidują egzaminy wstępne z przedmiotów zdawanych przez kandydata na egzaminie maturalnym, podstawę przyjęcia na studia, w ramach miejsc dostępnych w danej uczelni, stanowią wyniki egzaminu maturalnego. W tym przypadku senat ustala, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia.”.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 36/36

Art. 7. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961 i Nr 89, poz. 973) w art. 27a w ust. 2 po wyrazie „ponadpodstawowej” dodaje się wyrazy „ , ponadgimnazjalnej”. Art. 8. W ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261, z 1996 r. Nr 100, poz. 460, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazie „szkoły,” dodaje się wyrazy „specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,”;

2) w art. 4: a) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych” zastępuje się wyrazami „nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”, b) w ust. 4 w pkt 1 po wyrazie „ponadpodstawowej” dodaje się wyrazy „lub ponadgimnazjalnej”;

3) w art. 5: a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „ponadpodstawowej” dodaje się wyrazy „lub ponadgimnazjalnej”, b) w ust. 2 wyrazy „nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych” zastępuje się wyrazami „nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”. Art. 9. W ustawie z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 70, poz. 776 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 89, poz. 991) w art. 18 po wyrazie „ministrowie,” dodaje się wyrazy „a w odniesieniu do szkół i placówek objętych systemem oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,”. Art. 10. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględni w podstawie programowej kształcenia ogólnego problematykę promocji

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 37/37

zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania narkomanii.”. Art. 11. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1071) w art. 130 § 1 otrzymuje brzmienie: „§1. W zakładach karnych prowadzi się nauczanie obowiązkowe w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, a także nauczanie w zakresie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i na kursach zawodowych.”. Art. 12. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) w art. 97 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kartę rowerową lub motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej.”. Art. 13. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924) w art. 71: a) w ust. 2 wyrazy „Zasady i tryb przyjmowania” zastępuje się wyrazami „Warunki i tryb rekrutacji”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Jeżeli warunki rekrutacji przewidują egzaminy wstępne z przedmiotów zdawanych przez kandydata na egzaminie maturalnym, podstawę przyjęcia na studia, w ramach miejsc dostępnych w danej uczelni, stanowią wyniki egzaminu maturalnego. W tym przypadku senat ustala, jakie wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia.”. Art. 14. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 634) w art. 5 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „ponadpodstawowych” dodaje się wyrazy „i ponadgimnazjalnych”.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 38/38

Art. 15. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 21) w art. 8: a) skreśla się ust. 1, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględni problematykę ochrony zwierząt w podstawie programowej kształcenia ogólnego.”. Art. 16. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 100, poz. 1084) skreśla się art.

49. Art. 17. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459 i Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080 i Nr 110, poz. 1189) w art. 6 w ust. 4 po wyrazie „uczniami” dodaje się wyrazy „gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,”. Art. 18. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 27, poz. 298, Nr 85, poz. 924 i Nr 89, poz. 968) w art. 58 w ust. 3 po wyrazie „ponadpodstawowej” dodaje się wyrazy „ , ponadgimnazjalnej”. Art. 19. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) art. 95 otrzymuje brzmienie: „Art. 95. Członkom korpusu służby cywilnej zatrudnionym na stanowisku kuratora oświaty lub na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługują uprawnienia określone w art. 9a-9i, 30-33, 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, 58-60, 86, 88 i 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 39/39

Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194), a okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia nauczyciela określone w tej ustawie.”. Art. 20. W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1323) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku braku możliwości zorganizowania gimnazjum w budynku jednej szkoły, oddziały gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2003 r. mogą mieścić się w budynkach kilku szkół.”. Art. 21. W ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7: a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku nauczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2006 r. nabyliby uprawnienia emerytalne, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosunek pracy wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.”, b) w ust. 2 po wyrazie „stażu” dodaje się wyrazy „ , a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w art. 1, po przepracowaniu okresu pracy,”, c) w ust. 4: - w pkt 1 wyrazy „organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły” zastępuje się wyrazami „dyrektor szkoły”, - skreśla się pkt 2, d) w ust. 5 wyraz „dwóch” zastępuje się wyrazem „trzech”;

2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a.

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2002 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek nauczyciela, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku nauczyciela szkoły artystycznej - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz nadać stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionemu w szkole:

1) nauczycielowi akademickiemu, posiadającemu stopień naukowy oraz co najmniej trzyletni okres pracy pedagogicznej w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 40/40

2) nauczycielowi szkoły artystycznej posiadającemu wybitny i uznany dorobek w zakresie nauczanej przez niego dziedziny sztuki,

3) nauczycielowi, który w dniu 5 kwietnia 2000 r. był zatrudniony w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć oraz spełniał obowiązujące w tym dniu warunki wymagane do zatrudnienia na podstawie mianowania, z wyjątkiem warunku określonego w art. 10 ust. 2 pkt 6, a w przypadku nauczyciela posiadającego obywatelstwo państwa Unii Europejskiej, z wyjątkiem warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu obowiązującym w tym dniu.

2. W terminie do dnia 31 grudnia 2001 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ust. 1, może zwolnić z obowiązku odbycia stażu i art. 23 skreślony postępowania egzaminacyjnego oraz nadać stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionemu w szkole nauczycielowi posiadającemu znaczny dorobek zawodowy oraz wymagane kwalifikacje.”;

3) w art. 10: a) w ust. 1 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „ust. 2 i 3”, a po wyrazie „dyrektora” dodaje się wyrazy „ , na stanowiskach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1”, b) w ust. 2 wyrazy „art. 9e ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1” zastępuje się wyrazami „art. 9e ust. 2 i 3 oraz dyrektorów szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1 ”, c) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „7. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, niebędący nauczycielami mianowanymi, mogą być nadal zatrudnieni na tych stanowiskach do dnia 31 sierpnia 2005 r.

8. Do nauczycieli, o których mowa w ust. 7, stosuje się art. 91a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, z tym że przepisy art. 9e ust. 2, art. 9g ust. 6 i 6a oraz art. 17 ust. 2 tej ustawy stosuje się odpowiednio.”. Art. 22.

1. Wymogu zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 5 ust. 5b ustawy wymienionej w art. 1, nie stosuje się do szkół i placówek założonych przez jednostki samorządu terytorialnego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepis art. 5 ust. 3c ustawy wymienionej w art. 1 nie dotyczy publicznych szkół artystycznych, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego, inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 41/41

Art. 24. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, nie podlegają wymianie. Art. 25.

1. Wszczęte i niezakończone przed dniem 6 kwietnia 2000 r. postępowania kwalifikacyjne na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli, na wniosek zainteresowanych nauczycieli są prowadzone przez komisje kwalifikacyjne powoływane przez właściwych kuratorów oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2002 r.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności tryb pracy komisji.

3. Do nauczycieli, którzy uzyskali stopień specjalizacji zawodowej zgodnie z ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 7 ust. 2 i 5 ustawy wymienionej w art. 20 niniejszej ustawy. Art. 26.

1. Od prawomocnych orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych, od których w dniu 5 kwietnia 2000 r. przysługiwało prawo złożenia podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej na korzyść nauczyciela lub odwołania do Sądu Najwyższego, osoby uprawnione, które nie skorzystały z tych środków mogą wnieść odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do rozpatrzenia odwołania stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego, o którym mowa w ust. 1, kasacja nie przysługuje. Art. 27. Nauczyciele, którzy byli zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 19, poz. 239) zgodnie z kwalifikacjami, jednak w tym dniu byli zatrudnieni w szkole na stanowisku, do którego zajmowania nie posiadali wymaganych kwalifikacji, uzyskują z mocy prawa w dniu wejścia w życie ustawy stopień nauczyciela mianowanego. W przypadku nieuzupełnienia kwalifikacji stosunek pracy wygasa z dniem 31 sierpnia 2006 r., a w przypadku nauczycieli, którzy do dnia 31 grudnia 2006 r. nabyliby uprawnienia emerytalne, o których mowa w art. 88 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 3, stosunek pracy wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r. Art. 28. Nauczyciele, którzy w dniu 31 sierpnia 2000 r. spełniali warunki określone w art. 10 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu obowiązującym w dniu 5 kwietnia 2000 r., otrzymują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego:

2005-07-20

©Kancelaria Sejmu

s. 42/42

1) z dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli są zatrudnieni w przedszkolu, szkole lub placówce w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

2) z dniem ponownego zatrudnienia w przedszkolu, szkole lub placówce w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat - o ile wcześniej nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego. Art. 29.

1. Nauczyciele, którym do dnia 31 sierpnia 2002 r. powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, niebędący nauczycielami mianowanymi, mogą zajmować to stanowisko do końca okresu powierzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2005 r.

2. Do nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przepis art. 9e ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, stosuje się odpowiednio. Art. 30. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, na podstawie upoważnień, które zostały zmienione niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie upoważnień w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art. 31. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 2001 r.,

2) art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a), c) i h), art. 2 pkt 9 oraz art. 3 pkt 23, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

3) art. 6 i 13, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2003 r.,

4) art. 5 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2002 r.

ad. art. 31 pkt 2 (dot. wyrazów „art. 2 pkt 9”) błąd spowodowany głosowaniem poprawek Senatu

2005-07-20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1194 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.