Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1197 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-06
Data wejscia w życie:2001-11-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1197 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 111                — 8526 —                Poz. 1197


1197

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 62, poz. 685 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) infrastrukturze portowej — rozumie się przez to znajdujące się w granicach portu lub przystani morskiej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem portu, przeznaczone do wykonywania przez podmiot zarządzający portem zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5,” b) w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) nieruchomości gruntowej — rozumie się przez to nieruchomości gruntowe określone ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).”;

2) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 2 Gospodarka nieruchomościami gruntowymi w portach i przystaniach morskich”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3. Zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, wyrażonej, w drodze decyzji administracyjnej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, wymaga:

1) przeniesienie własności, użytkowania wieczystego albo oddanie w użytkowanie wieczyste,

2) oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem na okres powyżej 10 lat — nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, położonych w granicach portów i przystani morskich.”;

4) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 4.

1. Podmiot zarządzający portem ma prawo:

1) pierwokupu przy sprzedaży lub przeniesieniu użytkowania wieczystego,

2) pierwszeństwa przy oddaniu w użytkowanie wieczyste — nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich.

2. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowych przez podmiot zarządzający portem prawo to przysługuje Skarbowi Państwa.

3. Sprzedaż, przeniesienie użytkowania wieczystego lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych z naruszeniem ust. 1 i ust. 2 są nieważne.

4. Podmiot zarządzający portem, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, Skarb Państwa, wykonuje prawo pierwokupu lub prawo pierwszeństwa przy oddaniu w użytkowanie wieczyste przez złożenie oświadczenia, w formie aktu notarialnego, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze sprzedaży lub przeniesienia użytkowania wieczystego albo o zamiarze oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.

5. Skutki prawne czynności, o których mowa w ust. 4, następują z dniem złożenia zawiadamiającemu oświadczenia.

6. Do czynności prawnych, o których mowa w ust. 1—5, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami.”;

5) w art. 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Własność akwenów portowych, własność infrastruktury zapewniającej dostęp do portów lub przystani morskich przysługuje Skarbowi Państwa i jest wyłączona z obrotu.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury portowej, uwzględniając usytuowanie obiektów, urządzeń i instalacji oraz ich rodzaj, liczbę lub wymiary.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Dyrektor właściwego urzędu morskiego w akcie prawa miejscowego określi:

1) obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do każdego portu innego niż określony w ust. 2 i do przystani morskich,

2) akweny portowe oraz ogólnodostępne obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w skład infrastruktury portowej każdego portu innego niż określony w ust. 2 i przystani morskich, uwzględniając usytuowanie obiektów, urządzeń i instalacji oraz ich rodzaj, liczbę lub wymiary.”;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 111, poz. 1197 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.