Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1310 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-10-18
Data wydania:2001-10-10
Data wejscia w życie:2001-11-02
Data obowiązywania:2001-10-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1310 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 121                — 9454 —                Poz. 1310


1310

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 października 2001 r. w sprawie sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepień ochronnych.

Na podstawie art. 31a ust. 1a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961 i Nr 97, poz. 1050) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Szczepionki finansowane z budżetu państwa, stosowane przy wykonywaniu szczepień ochronnych, nabywane są przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „zamawiającym”, w trybie określonym w ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580, Nr 76, poz. 813 i Nr 113, poz. 1208).

2. Odbiór szczepionek od dostawcy, ich przechowywanie i dystrybucję zamawiający może zlecić hurtowni farmaceutycznej w trybie przepisów, o których mowa w ust.

1. § 2.

1. Zamawiający nabywa szczepionki w ilościach zapewniających pokrycie zapotrzebowania przez okres co najmniej 12 miesięcy.

2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może dodatkowo nabyć szczepionki na okres krótszy niż określony w ust.

1. §

3. Dokumentację niezbędną dla określenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, przygotowuje oraz przekazuje zamawiającemu Główny Inspektor Sanitarny do dnia 30 września roku poprzedzającego realizację zamówienia, uwzględniając w niej w szczególności następujące dane:

1) rodzaj i ilość zamawianych szczepionek oraz terminy ich dostaw,

2) wymagania, jakie powinni spełniać oferenci,

3) wymagania dotyczące zabezpieczenia szczepionek w okresie ich przechowywania i przewożenia,

4) harmonogram dostarczania szczepionek do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, obejmujący rodzaje, ilość szczepionek oraz terminy ich dostawy. §

4. Podmioty wykonujące szczepienia ochronne otrzymują szczepionki z wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych na podstawie zapotrzebowania, obejmującego rodzaje i ilość szczepionek oraz terminy ich dostawy, umożliwiające wykonanie szczepień ochronnych zgodnie z programem szczepień ochronnych. §

5. Zamawiający sprawuje kontrolę nad realizacją umów na nabycie oraz odbiór, przechowywanie i dystrybucję szczepionek, za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego. § 6.

1. Podmiot wykonujący szczepienia ochronne przekazuje do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego sprawozdanie obejmujące:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub siedzibę podmiotu wykonującego szczepienia,

2) odrębnie dla każdego rodzaju szczepionek — oznaczenie szczepionki, rodzaj i liczbę zużytych opakowań szczepionki oraz liczbę zaszczepionych osób.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazywane są za okresy kwartalne w ciągu 14 dni po upływie kwartału.

3. Powiatowy inspektor sanitarny przekazuje dane, o których mowa w ust. 1, Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu odpowiednio do końca stycznia, kwietnia, lipca i października każdego roku. §

7. Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w § 6 ust. 1, przekazywane jest do dnia 14 kwietnia 2002 r. i obejmuje dane za okres od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 marca 2002 r. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: G. Opala

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1310 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1318 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1317 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1316 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1315 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1314 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1313 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1312 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa i materiałów stomatologicznych przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu, a także określenia rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1311 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1309 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1308 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1307 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1306 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1305 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1304 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1303 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1302 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 121, poz. 1301 z 20012001-10-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.