Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 386 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-04
Data wejscia w życie:2001-04-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 386 z 2001


386

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Janusz Trzciński — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski — sprawozdawca, Wiesław Johann, Krzysztof Kolasiński, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Jerzy Stępień, Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak,

z art. 71 ust. 1, z art. 72 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP,

2) art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten stosuje się do niewykonanych jeszcze prawomocnych orzeczeń sądowych wydanych przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1317), jest niezgodny z art. 71 ust. 1, z art. 72 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP,

3) art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten zezwala na stosowanie do niewykonanych jeszcze prawomocnych orzeczeń sądowych wydanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy dotychczasowych zasad wykonywania orzeczeń sądowych wydanych w sprawach eksmisyjnych, jest niezgodny z art. 71 ust. 1, z art. 72 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji RP, orzeka:

1. Art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1317) w związku z art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2001 r. sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że:

1) art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787) jest niezgodny

Dziennik Ustaw Nr 32                — 2263 —                Poz. 386


mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988 i Nr 95, poz. 1041) w zakresie, w jakim umożliwia wszczęcie lub prowadzenie egzekucji wobec osób, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 powołanej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., a w stosunku do których prawomocnym wyrokiem zapadłym przed dniem wejścia w życie tej ustawy orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu mieszkalnego objętego na podstawie tytułu prawnego, są ni ezg od ne z art. 30 i z art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o której mowa w pkt 1 wyroku, nie jest niezgodny z art. 72 ust. 1 i art. 75 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym postanawia umorzyć postępowanie wobec cofnięcia wniosku w stosunku do art. 36 ust. 1 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1317). Janusz Trzciński Jerzy Ciemniewski Zdzisław Czeszejko-Sochacki Lech Garlicki Stefan J. Jaworski Wiesław Johann Krzysztof Kolasiński Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Marian Zdyb

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 386 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 385 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 32/99.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 384 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2001 r. sygn. akt SK. 10/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 383 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przejęcia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwidacji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 382 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 381 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 380 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 379 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 378 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 377 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 376 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz w Resortowym Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 375 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 374 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 373 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 372 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 371 z 20012001-04-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionych plafonów taryfowych ilościowych na niektóre towary rolne pochodzące z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 370 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która przejmie obowiązek wypłacania świadczeń związanych z restrukturyzacją zatrudnienia w Zakładzie Wydobywczo-Przeróbczym Antracytu S.A.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 369 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie terminów i sposobu wykonania zadań zleconych gminie, związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 368 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 367 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 32, poz. 366 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.