Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 488 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-10
Data wejscia w życie:2001-05-27
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 488 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 43                — 3049 —                Poz. 488


488

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta. Na podstawie art. 5 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się następującą listę gatunków zwierząt łownych:

1) zwierzyna gruba: a) łoś (Alces alces), b) jeleń szlachetny (Cervus elaphus), c) jeleń sika (Cervus nippon), d) daniel (Dama dama), e) sarna (Capreolus capreolus), f) dzik (Sus scrofa), g) muflon (Ovis aries musimon),

2) zwierzyna drobna: a) lis (Vulpes vulpes), b) jenot (Nyctereutes procyonoides), c) borsuk (Meles meles), d) kuna leśna (Martes martes), e) kuna domowa (Martes foina), f) norka amerykańska (Mustela vison), g) tchórz zwyczajny (Mustela putorius), h) piżmak (Ondatra zibethicus), i) zając szarak (Lepus europaeus), j) dziki królik (Oryctolagus cuniculus), k) jarząbek (Tetrastes bonasia), l) bażant (Phasianus ssp.), m) kuropatwa (Perdix perdix), n) czapla siwa (Ardea cinerea), o) gęś gęgawa (Anser anser), p) gęś zbożowa (Anser fabalis), r) gęś białoczelna (Anser albifrons), s) krzyżówka (Anas platyrhynchos), t) cyraneczka (Anas crecca), u) głowienka (Aythya ferina), b) owce i jagnięta b) lochy

6) na muflony: a) tryki — od dnia 1 października do końca lutego, — od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,

5) na dziki: a) odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki b) kozy i koźlęta

4) na sarny: a) kozły — od dnia 11 maja do dnia 30 września, — od dnia 1 października do dnia 15 stycznia, b) łanie i cielęta

3) na daniele: a) byki — od dnia 1 października do dnia 31 stycznia, — od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,

2) na jelenie sika (byki, łanie i cielęta) c) cielęta w) czernica (Aythya fuligula), x) gołąb grzywacz (Columba palumbus), y) słonka (Scolopax rusticola), z) łyska (Fulica atra). § 2.

1. Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:

1) na jelenie szlachetne: a) byki b) łanie — od dnia 21 sierpnia do końca lutego, — od dnia 1 października do dnia 15 stycznia, — od dnia 1 października do końca lutego, — od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,

— od dnia 1 kwietnia do końca lutego, — od dnia 1 września do dnia 15 stycznia,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 488 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 489 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r. sygn. akt K. 19/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 482 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom udzielającym pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 481 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego terminów wpłat zaliczek i podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 486 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 485 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 487 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 479 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 478 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 484 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 477 z 2001

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 476 z 2001

  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 483 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 480 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r. w sprawie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych spółkom przemysłowego potencjału obronnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Sprzedaż poroża

  Od ponad dwudziestu lat posiadam poroże jelenia. Nie mam w tej chwili żadnych dokumentów, które wykazywały by legalność posiadania np. jako trofeum myśliwskie. Myśliwy, (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

  Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. (...)

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Przynależność do koła łowieckiego

  Jestem członkiem koła łowieckiego oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 6 lat. Obecnie, ze względów zdrowotnych, chciałbym zrezygnować z członkostwa w (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 729

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-17 poz. 616

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu zwierząt łownych, ich składowaniu i transporcie

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-01 poz. 1303

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne

 • Legislacja UE z 2009-02-20 nr 49 poz. 48

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-26 poz. 469

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju, dopuszczalnych metod uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku oraz organów uprawnionych do kontroli działalności osób, które zawodowo trudnią się ubojem zwierząt lub dokonują uboju w ramach działalności hodowlanej bądź gospodarczej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.