Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 511 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-15
Data wejscia w życie:2001-05-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 511 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 49                — 3349 —                Poz. 511


511

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali. Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy w sektorze hutnictwa żelaza i stali, jej maksymalne wielkości oraz obowiązki sprawozdawcze związane z monitorowaniem. § 2.

1. Rozporządzenie stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza sekcja D, podsekcja DJ, dział 27, grupa 27.1, klasa 27.10, podklasa 27.10.Z, produkcji rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych sekcja D, podsekcja DJ, dział 27, grupa 27.2, klasa 27.22, podklasa 27.22.Z, obróbki wstępnej sekcja D, podsekcja DJ, dział 27, grupa 27.3, klasa 27.31—35, podklasa 27.31.Z—35.Z, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności określoną w roz1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

2) ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315). porządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 i z 2001 r. Nr 12, poz. 93).

2. Rozporządzenia nie stosuje się do produkcji konstrukcji stalowych, rur innych niż wymienione w ust. 1, odlewów i wyrobów kutych.

Dziennik Ustaw Nr 49 Rozdział 2                — 3350 —                Poz. 511


Szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy §

4. W sektorze hutnictwa żelaza i stali jest dopuszczalne udzielanie pomocy dla przedsiębiorców, przeznaczonej na:

1) wspieranie prac badawczo-rozwojowych,

2) ochronę środowiska lub inwestycje energooszczędne,

3) zaprzestanie lub ograniczenie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę,

4) restrukturyzację przedsiębiorstw. §

5. Do pomocy na wspieranie prac badawczo-rozwojowych stosuje się art. 18 ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie. § 6.

1. Dopuszczalne jest udzielanie pomocy na inwestycje związane z dostosowaniem do nowych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska, jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) instalacja dostosowywanych urządzeń nastąpiła co najmniej dwa lata przed dniem wejścia w życie przepisów określających te wymagania,

2) pomoc jest udzielana z zachowaniem maksymalnych wielkości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy.

2. Jeżeli maksymalne wielkości pomocy dla obszarów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, są niższe niż 25% kosztów inwestycji, to w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, realizujących na tych obszarach inwestycje określone w ust. 1, maksymalna intensywność pomocy ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych, maksymalnie jednak do 25% kosztów inwestycji.

3. Jeżeli maksymalne wielkości pomocy dla obszarów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, są niższe niż 40% kosztów inwestycji, to w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, realizujących na tych obszarach inwestycje pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska poniżej obowiązujących wymagań prawnych, maksymalna intensywność pomocy ulega zwiększeniu o 10 punktów procentowych, maksymalnie jednak do 40% kosztów inwestycji. § 7.

1. Dopuszczalna jest pomoc na inwestycje powodujące wzrost poziomu jakości i nowoczesności wyrobów oraz polegające na zastąpieniu dotychczasowych urządzeń urządzeniami, które spełniają nowe wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska, pod warunkiem że stopień zamortyzowania dotychczasowych urządzeń wynosi najwyżej 75%, a ich instalacja nastąpiła co najmniej dwa lata przed wejściem w życie przepisów określających nowe wymagania prawne. W szczególności pomoc ta może mieć formę gwarancji i poręczeń udzielanych przedsiębiorstwu pożyczek

o normalnej komercyjnej stopie procentowej przed wejściem w życie przepisów określających nowe wymagania prawne.

2. Dopuszczalna jest pomoc na inwestycje pozwalające na istotne obniżenie zanieczyszczenia środowiska poniżej obowiązujących wymagań prawnych, które polegają na zastąpieniu dotychczasowych urządzeń nowymi urządzeniami, pod warunkiem że stopień zamortyzowania dotychczasowych urządzeń wynosi najwyżej 75%.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się z zachowaniem maksymalnych wielkości dla obszarów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2 i 3 ustawy.

4. Przy obliczaniu wielkości pomocy, od kosztów inwestycji, o których mowa w ust. 2, odejmuje się planowane korzyści ekonomiczne przedsiębiorcy wynikające z obniżenia kosztów produkcji na skutek realizacji tych inwestycji.

5. Do pomocy wspierającej inwestycje energooszczędne stosuje się art. 20 ust. 1—3 ustawy. § 8.

1. Dopuszczalna jest pomoc dla przedsiębiorców przeznaczona na zaprzestanie prowadzenia działalności lub jej ograniczenie, która ma na celu pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na wcześniejsze przejście na emeryturę, pod warunkiem że:

1) przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w § 2 ust. 1, w dniu udzielenia pomocy albo w dniu wystąpienia z wnioskiem o jej udzielenie,

2) intensywność udzielanej pomocy nie przekroczy 50% kwoty wypłat dokonywanych przez przedsiębiorcę.

2. Dopuszczalna jest także pomoc dla przedsiębiorców przeznaczona na całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem że przedsiębiorcy:

1) prowadzili działalność, o której mowa w § 2 ust. 1, przed dniem 1 stycznia 2000 r. i prowadzą ją nadal w dniu udzielenia pomocy albo w dniu wystąpienia z wnioskiem o jej udzielenie,

2) unieruchamiają lub likwidują urządzenia produkcyjne w ciągu 6 miesięcy po zaprzestaniu produkcji lub w ciągu 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy,

3) nie są podmiotami dominującymi albo zależnymi w stosunku do innego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność, o której mowa w § 2 ust. 1, w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ani takimi podmiotami w stosunku do innego przedsiębiorcy spoza sektora hutnictwa żelaza i stali, który pozostaje w stosunku dominacji albo zależności z innym przedsiębiorcą z tego sektora.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3351 —                Poz. 511


3. Wielkość udzielanej pomocy nie może przekroczyć wyższej spośród dwóch następujących wartości:

1) zdyskontowanej wartości planowanych kosztów stałych przedsiębiorcy w okresie trzech lat, pomniejszonej o wszelkie korzyści uzyskane z tytułu zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, albo

2) wartości księgowej netto likwidowanych urządzeń. § 9.

1. Pomocy przeznaczonej na zaprzestanie prowadzenia działalności można udzielać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność, o której mowa w § 2 ust. 1, należącemu do grupy kapitałowej przedsiębiorców powiązanych ze sobą relacjami zależności i dominacji w rozumieniu ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przy zachowaniu następujących warunków:

1) przedsiębiorca lub grupa kapitałowa zmniejszą zdolności produkcyjne w ciągu pięciu lat od dnia udzielenia pomocy,

2) księgi rachunkowe przedsiębiorcy zostały zbadane przez audytora, który potwierdził prawdziwość oraz rzetelność ksiąg przedstawiających aktywa oraz pasywa.

2. Wielkość udzielanej pomocy nie może przekroczyć średniej z dwóch wartości, o których mowa w § 8 ust.

3. §

10. Pomoc na restrukturyzację zatrudnienia jest dopuszczalna pod warunkiem, że jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów zwolnień pracowników w związku z restrukturyzacją dokonywaną na podstawie programu restrukturyzacji sektora. § 11.

1. Pomoc na restrukturyzację przedsiębiorstw jest udzielana pod warunkiem, że:

1) program restrukturyzacji jest związany z ogólną racjonalizacją i ograniczeniem zdolności produkcyjnych w Polsce,

2) zapewnia przetrwanie firm korzystających z pomocy w normalnych warunkach rynkowych po zakończeniu okresu restrukturyzacji oraz

3) wielkość i nasilenie pomocy są ograniczone ściśle do koniecznego minimum do przetrwania i będą stopniowo znoszone.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielana po dniu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Rozdział 3 Obowiązki związane z monitorowaniem pomocy §

12. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest zobowiązany do przekazywania organowi nadzorującemu rocznych sprawozdań na potrzeby monitorowania pomocy.

§ 13.

1. Sprawozdania, o których mowa w § 12, zawierają informacje dotyczące w szczególności:

1) pełnej nazwy (firmy), siedziby i adresu przedsiębiorcy,

2) struktury własności przedsiębiorstwa,

3) struktury grupy kapitałowej, jeżeli przedsiębiorca do niej należy,

4) liczby zatrudnionych,

5) wielkości i struktury produkcji,

6) danych ekonomiczno-finansowych,

7) form, tytułów (przeznaczenia), kwot, intensywności, podstaw prawnych oraz organów udzielających pomocy,

8) wykorzystania otrzymanej pomocy,

9) stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych,

10) poszczególnych grup produktowych,

11) rynków, na których działa przedsiębiorca, oraz udziału przedsiębiorcy lub grupy kapitałowej w tych rynkach.

2. Dla sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ustala się wzór formularza sprawozdawczego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

3. Przedsiębiorca przekazuje także informacje dotyczące:

1) maksymalnych zdolności produkcyjnych i poziomu ich wykorzystania, z podziałem na wytwarzane wyroby hutnictwa żelaza i stali,

2) udziału wartości pomocy w kosztach produkcji, z podziałem na wytwarzane wyroby hutnictwa żelaza i stali.

4. Przedsiębiorca należący do grupy kapitałowej, o której mowa w § 9 ust. 1, poza informacjami określonymi w ust. 1 i 3, wskazuje dodatkowo korzyści dla całej grupy, wynikające z udzielonej pomocy. §

14. Sprawozdania oraz informacje, o których mowa w § 13, są przekazywane organowi nadzorującemu w terminie 90 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego. Rozdział 4 Przepis końcowy §

15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3352 —                Poz. 511


Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. (poz. 511)

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3353 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3354 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3355 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3356 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3357 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3358 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3359 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3360 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3361 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3362 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3363 —                Poz. 511


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 511 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.