Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 511 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-15
Data wejscia w życie:2001-05-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 511 z 2001


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3349 —                Poz. 511


511

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali. Na podstawie art. 14 ust. 2 oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy w sektorze hutnictwa żelaza i stali, jej maksymalne wielkości oraz obowiązki sprawozdawcze związane z monitorowaniem. § 2.

1. Rozporządzenie stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji żeliwa i stali oraz stopów żelaza sekcja D, podsekcja DJ, dział 27, grupa 27.1, klasa 27.10, podklasa 27.10.Z, produkcji rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych sekcja D, podsekcja DJ, dział 27, grupa 27.2, klasa 27.22, podklasa 27.22.Z, obróbki wstępnej sekcja D, podsekcja DJ, dział 27, grupa 27.3, klasa 27.31—35, podklasa 27.31.Z—35.Z, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności określoną w roz1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

2) ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315). porządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 i z 2001 r. Nr 12, poz. 93).

2. Rozporządzenia nie stosuje się do produkcji konstrukcji stalowych, rur innych niż wymienione w ust. 1, odlewów i wyrobów kutych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 511 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1549

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.

 • Komunikat UE z 2008-06-07 nr 142 poz. 2

  Sprawa C-408/04 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Salzgitter AG i Republice Federalnej (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.