Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-16
Data wejscia w życie:2001-02-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 2001


54

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej „należnościami”, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315) przypadających na podstawie przepisów szczególnych:

1) państwowym jednostkom budżetowym,

2) państwowym zakładom budżetowym,

3) gospodarstwom pomocniczym państwowych jednostek budżetowych,

4) środkom specjalnym państwowych jednostek budżetowych,

5) państwowym funduszom celowym od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej — zwanych dalej „dłużnikami”.

Dziennik Ustaw Nr 6                — 394 —                Poz. 54


§

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do należności przypadających jednostkom sektora finansów publicznych, których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy. § 3.

1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części, w przypadku ich całkowitej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1) dłużnik – osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) dłużnik – osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 218 § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. — Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 84, poz. 948, Nr 94, poz. 1037 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18),

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umarzanie należności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych. §

4. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownicy państwowych jednostek budżetowych lub dysponenci części budżetowych, na wniosek dłużnika, mogą odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Skarbu Państwa. § 5.

1. Jeżeli wartość należności głównej nie przekracza dwudziestokrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów nali-

czania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności są uprawnieni:

1) kierownik państwowej jednostki budżetowej — w odniesieniu do należności przypadających jednostkom, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, z tym że w odniesieniu do należności Skarbu Państwa o charakterze cywilnoprawnym, wynikających ze stosunków prawnych, w zakresie których właściwy jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa — uprawniony jest ten minister,

2) kierownik państwowego zakładu budżetowego — w odniesieniu do należności przypadających jednostce, o której mowa w § 1 pkt

2. 2. Jeżeli wartość należności głównej jest wyższa niż kwota, o której mowa w ust. 1, oraz w odniesieniu do należności przypadającej państwowym funduszom celowym bez względu na jej wysokość, do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności jest uprawniony dysponent części budżetowej, w rozumieniu art. 67 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. §

6. Kierownicy państwowych jednostek budżetowych lub dysponenci części budżetowych, właściwi do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności głównej, są również uprawnieni do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności bez względu na wysokość odsetek oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w rozporządzeniu. §

7. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje:

1) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym — na podstawie decyzji kierownika państwowej jednostki budżetowej lub kierownika państwowego zakładu budżetowego albo dysponenta części budżetowej,

2) w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym — na podstawie przepisów prawa cywilnego. § 8.

1. Dysponenci części budżetowych przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdania dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty, udzielonych w trybie określonym rozporządzeniem, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. W sprawozdaniach są również uwzględniane informacje o zakresie umorzonych należności oraz ulg udzielonych w trybie określonym rozporządzeniem, przedstawiane dysponentom części budżetowych przez kierowników podległych im jednostek.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Dziennik Ustaw Nr 6                — 395 —                Poz. 54


4. Informacje, o których mowa w ust. 2, są sporządzane według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego i są przedstawiane dysponentom części budżetowych przez kierowników podległych im jednostek w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.

§

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. (poz. 54)

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Âwiętokrzyska 12 00-916 Warszawa Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności państwowych jednostek sektora finansów publicznych oraz przyznanych ulg w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 6, poz. 54), w roku ... ..................................................... Dysponent części budżetowej dokonujący umorzeń lub udzielający ulg, dotyczących spłaty

Kwota należności Lp. Treść Nazwa, Liczba symbol dłużdłużniników ka *

należność główna 5a

Kwota umorzenia, Termin Podstaodroczenia, odroczewa rozłożenia na raty Licz- nia, rozprawna łożenia ba powstaodsetki odsetki rat na raty należłej należi należi należ(ostatnia ność ności ności ności rata) główna uboczne uboczne 5b 6a 6b 7 8 9

1 1

2 UMORZENIE podstawa prawna umorzenia ODROCZENIE bez rozłożenia na raty z rozłożeniem na raty

3

4

2

3

ROZŁO˚ENIE NA RATY**

..............................................

(główny księgowy)

..............................................

(kierownik jednostki)

...............................................

(dzień, miesiąc, rok)

—————

* Wstawić odpowiednio: A osoba fizyczna, B osoba prawna, C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. ** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa pod lp. 2.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 54 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 56 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 55 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 53 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 października 2000 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzonego w Madrycie dnia 4 października 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 6, poz. 52 z 2001

  Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki, sporządzony w Madrycie dnia 4 października 1991 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.